Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Európsky katalóg odpadov


SDS Informacije

01 | Odpadki, ki nastajajo pri iskanju, rudarjenju, izkopavanju, pripravi, fizikalni in kemični obdelavi rudnin |

02 | Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva ter proizvodnji hrane |

03 | Odpadki pri obdelavi in predelavi lesa in proizvodnje papirja, kartona, vlaknine, plošč in pohištva |

04 | Odpadki pri proizvodnji usnja, krzna in tekstilij |

05 | Odpadki pri predelavi in čiščenju zemeljskega plina oz. nafte in pirolize premoga |

06 | Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov |

07 | Odpadki iz organskih kemijskih procesov |

08 | Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv |

09 | Odpadki pri fotografskih dejavnostih |

10 | Odpadki iz termičnih procesov |

11 | Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov; hidrometalurgije barvnih kovin |

12 | Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike |

13 | Odpadna olja in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj iz točk 05 in 12) |

14 | Odpadki iz uporabe organskih topil, hladilnih sredstev in potisnih plinov (razen 07 in 08) |

15 | Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitne obleke, ki niso navedene drugje |

16 | Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu |

17 | Gradbeni odpadki in ruševine (vključno z zemeljskimi izkopi s kontaminiranih območij) |

18 | Odpadki iz zdravstva in veterinarstva in/ali z njimi povezanih raziskav (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz ustanov zdravstvene nege) |

19 | Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje odpadne vode in odpadki iz priprave pitne in tehnološke vode |

20 | Komunalni odpadki (gospodinjski in podobni odpadki iz trgovine, industrije in storitvenih dejavnosti) vključno z ločeno zbranimi frakcijami |

01 | ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI ISKANJU, RUDARJENJU, IZKOPAVANJU, PRIPRAVI, FIZIKALNI IN KEMIČNI PREDELAVI RUDNIN |

01 01 | odpadki pri pridobivanju mineralnih surovin |

01 01 01 | odpadki pri pridobivanju kovinskih mineralnih surovin |

01 01 02 | odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih surovin |

01 03 | odpadki pri fizikalni in kemični predelavi mineralnih surovin |

01 03 04* | kisla jalovina pri predelavi kovinskih sulfidov |

01 03 05* | druga jalovina, ki vsebuje nevarne snovi |

01 03 06 | jalovine, ki ni zajeta v 01 03 04 in 01 03 05 |

01 03 07* | drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi iz fizikalne in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin |

01 03 08 | prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v ki niso zajeti v01 03 07 |

01 03 09 | rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni zajeto v 01 03 07 |

01 03 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

01 04 | odpadki pri fizikalni in kemični predelavi nekovinskih mineralnih surovin |

01 04 07* | odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi iz fizikalne in kemične predelave nekovinskih mineralnih surovin |

01 04 08 | odpadni gramoz in drobir, razen odpadkov iz 01 04 07 |

01 04 09 | odpadni peski in gline |

01 04 10 | prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 04 07 |

01 04 11 | odpadki pri predelavi kalijeve in kamene soli, ki niso zajeti v 01 |

01 04 12 | jalovina in drugi odpadki pri pranju in odbiranju mineralnih surovin, ki niso zajeti v 01 04 07 in 01 04 11 |

01 04 13 | odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso zajeti v 01 04 07 |

01 04 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

01 05 | Mulji in drugi odpadki pri vrtanju |

01 05 04 | mulji in odpadki iz vodnega vrtanja |

01 05 05* | mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja |

01 05 06* | mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi |

01 05 07 | mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso zajeti v 01 05 05 in 01 05 06 |

01 05 08 | mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride, in niso zajeti v 01 05 05 in 01 05 06 |

01 05 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 | ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN RIBIŠTVA TER PROIZVODNJI HRANE |

02 01 | odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva |

02 01 01 | mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju |

02 01 02 | odpadna živalska tkiva |

02 01 03 | odpadna rastlinska tkiva |

02 01 04 | odpadna plastika (brez embalaže) |

02 01 06 | živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo), ločeno zbrane odplake in obdelane izven kraja nastanka |

02 01 07 | odpadki pri izkoriščanju gozdov |

02 01 08* | agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

02 01 09 | agrokemični odpadki, ki niso zajeti v 02 01 08 |

02 01 10 | odpadna kovina |

02 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 02 | odpadki pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora |

02 02 01 | mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju |

02 02 02 | odpadna živalska tkiva |

02 02 03 | snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 02 04 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 02 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 03 | odpadki pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; konzerviranja; proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, priprave in fermentacije melase |

02 03 01 | mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju |

02 03 02 | odpadni konzervansi |

02 03 03 | odpadki iz ekstrakcije s topili |

02 03 04 | snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 03 05 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 03 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 04 | odpadki pri proizvodnji sladkorja |

02 04 01 | zemljina, ki ostane pri pranju in čiščenju sladkorne pese |

02 04 02 | onesnaženi kalcijev karbonat |

02 04 03 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 04 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 05 | odpadki pri proizvodnji mlečnih izdelkov |

02 05 01 | snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 05 02 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 05 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 06 | odpadki iz pekarn in slaščičarn |

02 06 01 | snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 06 02 | odpadni konzervansi |

02 06 03 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 06 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 07 | odpadki pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava) |

02 07 01 | odpadki, ki nastanejo pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin |

02 07 02 | odpadki pri destilaciji žganih pijač |

02 07 03 | odpadki kemijske obdelave |

02 07 04 | snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 07 05 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 07 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

03 | ODPADKI PRI OBDELAVI IN PREDELAVI LESA IN PROIZVODNJE PAPIRJA, KARTONA, VLAKNINE, PLOŠ IN POHIŠTVA |

03 01 | odpadki pri obdelavi in predelavi lesa ter proizvodnji ivernih plošč in pohištva |

03 01 01 | odpadno skorja (lubje) in pluta |

03 01 04* | žagovina, oblanci, odrezki, sekanci, odpadni les, delci vezanih plošče in furnirja, ki vsebujejo nevarne snovi |

03 01 05 | žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci vezanih plošče in furnirja, ki niso zajeti v 03 01 04 |

03 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

03 02 | odpadna sredstva za zaščito lesa |

03 02 01* | nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa |

03 02 02* | klorirana organska sredstva za zaščito lesa |

03 02 03* | organokovinska sredstva za zaščito lesa |

03 02 04* | anorganska sredstva za zaščito lesa |

03 02 05* | druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi |

03 02 99 | sredstva za zaščito lesa, ki niso navedena drugje |

03 03 | odpadki pri proizvodnji in predelavi celuloze, papirja in kartona |

03 03 01 | odpadno lubje in pluta |

03 03 02 | blato (usedline in mulji) zelene lužnice (iz obdelave črne lužine) |

03 03 05 | mulji tiskarskih barv pri recikliranju papirja (deinking) |

03 03 07 | mehansko ločeni odpadki pri predelavi starega papirja in lepenke (rejekt) |

03 03 08 | odpadki pri sortiranju papirja in lepenke, ki sta namenjena za recikliranje |

03 03 09 | odpadni apneni mulj |

03 03 10 | vlakninski odpadki (rejekti), mulji iz vlaken, polnil in prevlek, ki nastanejo pri mehanski separaciji |

03 03 11 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 03 03 10 |

03 03 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

04 | ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA, KRZNA IN TEKSTILIJ |

04 01 | odpadki pri proizvodnji usnja in krzna |

04 01 01 | mezdra in odpadni luženi cepljenec |

04 01 02 | odpadki pri luženju |

04 01 03* | odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju (vsebujejo topila, brez tekoče frakcije) |

04 01 04 | strojilna kopel, ki vsebuje krom |

04 01 05 | strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma |

04 01 06 | gošče, zlasti iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo krom |

04 01 07 | gošče, zlasti iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nstanka, ki ne vsebujejo kroma |

04 01 08 | odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, brusilni prah) |

04 01 09 | odpadki pri obdelavi krzna in usnja |

04 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

04 02 | odpadki pri proizvodnji tekstilij |

04 02 09 | odpadki iz sestavljenih materialov (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) |

04 02 10 | organske snovi iz naravnih surovin (npr. maščobe, vosek) |

04 02 14* | odpadki iz končne obdelave, ki vsebujejo organska topila |

04 02 15 | odpadki iz končne obdelave, ki niso zajeti v 04 02 14 |

04 02 16* | barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi |

04 02 17 | barvila in pigmenti, ki niso zajeti v 04 02 16 |

04 02 19* | gošče iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

04 02 20 | gošče iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 04 02 19 |

04 02 21 | odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken |

04 02 22 | odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken |

04 02 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 | ODPADKI PRI PREDELAVI IN ČIŠČENJU ZEMELJSKEGA PLINA OZ. NAFTE IN PIROLIZE PREMOGA |

05 01 | odpadki pri čiščenju nafte |

05 01 02* | mulji iz razsoljevanju |

05 01 03* | gošče z dna rezervoarjev |

05 01 04* | kisle alkilne gošče |

05 01 05* | odpadki, nastali pri razlitju olj |

05 01 06* | zaoljene gošče iz iz tehnoloških postopkov in vzdrževanja naprav ali opreme |

05 01 07* | kisli katrani |

05 01 08* | drugi katrani |

05 01 09* | gošče iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi |

05 01 10 | gošče iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 05 01 09 |

05 01 11* | odpadki pri čiščenju goriv z bazami |

05 01 12* | olje vsebujoče kisline |

05 01 13 | mulji iz priprave kotlovne vode |

05 01 14 | odpadki iz hladilnih kolon |

05 01 15* | izrabljene filtrirne gline |

05 01 16 | odpadki, ki nastanejo pri razžveplevanju naftnih derivatov, ki vsebujejo žveplo |

05 01 17 | asfalt |

05 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 06 | odpadki pri pirolizi premoga |

05 06 01* | kisli katrani |

05 06 03* | drugi katrani |

05 06 04 | odpadki iz hladilnih kolon |

05 06 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 07 | odpadki pri čiščenju in prevozu zemeljskega plina |

05 07 01* | odpadki, ki vsebujejo živo srebro |

05 07 02 | odpadki, ki vsebujejo žveplo |

05 07 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 | ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV |

06 01 | odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi kislin |

06 01 01* | žveplova in žveplasta kislina |

06 01 02* | solna kislina |

06 01 03* | fluorovodikova kislina |

06 01 04* | fosforjeva in fosforasta kislina |

06 01 05* | dušikova in dušikasta kislina |

06 01 06* | druge kisline |

06 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 02 | odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi baz (lugov) |

06 02 01* | kalcijev hidroksid |

06 02 03* | amoniak |

06 02 04* | natrijev in kalijev hidroksid |

06 02 05* | druge baze |

06 02 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 03 | odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi soli in njihovih raztopin in kovinskih oksidov |

06 03 11* | soli in raztopine, ki vsebujejo cianide |

06 03 13* | soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine |

06 03 14 | soli in raztopine, ki niso zajeti v 06 03 11 in 06 03 13 |

06 03 15* | kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine |

06 03 16 | kovinski oksidi, ki niso zajeti v 06 03 15 |

06 03 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 04 | odpadki, ki vsebujejo kovine, in niso zajeti v 06 03 |

06 04 03* | odpadki, ki vsebujejo arzen |

06 04 04* | odpadki, ki vsebujejo živo srebro |

06 04 05* | odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine |

06 04 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 05 | mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |

06 05 02* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

06 05 03 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki niso zajeti v 06 05 02 |

06 06 | odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi žveplovih kemikalij, procesov pridobivanja in pretvorbe žvepla in iz procesov razžveplanja |

06 06 02* | odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide |

06 06 03 | odpadki, ki vsebujejo sulfide, ki niso zajeti v 06 06 02 |

06 06 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 07 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe halogenov in iz procesov predelave halogenov |

06 07 01* | elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest |

06 07 02* | aktivno oglje iz pridobivanja klora |

06 07 03* | mulj iz barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro |

06 07 04* | raztopine in kisline, kot je na primer kontaktna kislina |

06 07 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 08 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe silicija in silicijevih spojin |

06 08 02 | odpadki, ki vsebujejo klorosilane |

06 08 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 09 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe fosfornih kemikalij in procesov predelave fosforja |

06 09 02 | fosforna žlindra |

06 09 03* | reakcijski odpadki na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi ali so onesnaženi z njimi |

06 09 04 | reakcijski odpadki na osnovi kalcija, ki niso zajeti v 06 09 03 |

06 09 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 10 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe dušikovih kemikalij, procesov pridobivanja in predelave dušika in iz proizvodnje umetnih gnojil |

06 10 02* | odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

06 10 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 11 | odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev |

06 11 01 | reakcijski odpadki na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida |

06 11 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 13 | odpadki iz ostalih anorganskih kemijskih procesov |

06 13 01* | anorganski pesticidi, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi |

06 13 02* | izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02) |

06 13 03 | industrijske saje |

06 13 04* | odpadki pri proizvodnji azbesta |

06 13 05* | saje iz peči in dimnikov |

06 13 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 | ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV |

07 01 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe osnovnih organskih kemikalij |

07 01 01* | vodne pralne tekočine in matične lužnice |

07 01 03* | organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 01 04* | druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 01 07* | halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 01 08* | drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 01 09* | halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 01 10* | druge filtrne in izrabljeni absorbenti |

07 01 11* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 01 12 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 01 11 |

07 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 02 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, sintetične gume in umetnih vlaken |

07 02 01* | vodne pralne tekočine in matične lužnice |

07 02 03* | organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 02 04* | druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 02 07* | halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 02 08* | drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 02 09* | halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 02 10* | druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 02 11* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 02 12 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki niso zajeti v 07 02 11 |

07 02 13 | odpadna plastika |

07 02 14* | odpadki iz dodatkov, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 02 15 | odpadki iz dodatkov, ki niso zajeti v 07 02 14 |

07 02 16 | odpadki, ki vsebujejo silikone |

07 02 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 03 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe organskih barvil in pigmentov (razen 06 11) |

07 03 01* | vodne pralne tekočine in matične lužnice |

07 03 03* | organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 03 04* | druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 03 07* | halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 03 08* | drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 03 09* | halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 03 10* | druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 03 11* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 03 12 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka, ki niso zajeti v 07 03 11 |

07 03 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 04 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe organskih pesticidov (razen 02 01 08 in 02 01 09), sredstev za zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov |

07 04 01* | vodne pralne tekočine in matične lužnice |

07 04 03* | organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 04 04* | druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 04 07* | halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 04 08* | drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 04 09* | halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 04 10* | druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 04 11* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 04 12 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 04 11 |

07 04 13* | trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 04 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 05 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe farmacevtskih proizvodov |

07 05 01* | vodne pralne tekočine in matične lužnice |

07 05 03* | organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 05 04* | druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 05 07* | halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 05 08* | drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 05 09* | halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 05 10* | druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 05 11* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 05 12 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki niso zajeti v 07 05 11 |

07 05 13* | trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 05 14 | trdni odpadki, ki niso zajeti v 07 05 13 |

07 05 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 06 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in sredstev za nego telesa |

07 06 01* | vodne pralne tekočine in matične lužnice |

07 06 03* | organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 06 04* | druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 06 07* | halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 06 08* | drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 06 09* | halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 06 10* | druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 06 11* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 06 12 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki niso zajeti v 07 06 11 |

07 06 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 07 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe finih kemikalij in kemičnih izdelkov, ki niso navedeni drugje |

07 07 01* | vodne pralne tekočine in matične lužnice |

07 07 03* | organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 07 04* | druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice |

07 07 07* | halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 07 08* | drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij |

07 07 09* | halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 07 10* | druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 07 11* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

07 07 12 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki niso zajeti v 07 07 11 |

07 07 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 | ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, DOBAVI IN UPORABI SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV |

08 01 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe ter odstranjevanja barv in lakov |

08 01 11* | odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 12 | odpadne barve in laki, ki niso zajeti v 08 01 11 |

08 01 13* | mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 14 | mulji barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 13 |

08 01 15* | vodni mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 16 | vodni mulji, barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 15 |

08 01 17* | odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 18 | odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 17 |

08 01 19* | vodne suspenzije, barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 20 | vodne suspenzije, barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 19 |

08 01 21* | odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov |

08 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 02 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe drugih sredstev za površinsko zaščito (vključno s keramičnimi materiali) |

08 02 01 | odpadni praškasti premazi |

08 02 02 | vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale |

08 02 03 | vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale |

08 02 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 03 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe tiskarskih črnil |

08 03 07 | vodni mulji, ki vsebujejo tiskarska črnila |

08 03 08 | vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo tiskarska črnila |

08 03 12* | odpadno tiskarsko črnilo, ki vsebuje nevarne snovi |

08 03 13 | odpadno črnilo, razen tistega, ki ni zajeto v 08 03 12 |

08 03 14* | mulji tiskarskih črnil, ki vsebujejo nevarne snovi |

08 03 15 | mulji tiskarskih črnil, ki niso zajeti v 08 03 14 |

08 03 16* | odpadne jedkane raztopine |

08 03 17* | izrabljeni tiskarski toner, ki vsebuje nevarne snovi |

08 03 18 | izrabljeni tiskarski toner, ki niso zajeti v 08 03 17 |

08 03 19* | razpršena olje |

08 03 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 04 | odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih mas (vključno z materiali za hidrofobiranje) |

08 04 09* | odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 04 10 | odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajeti v 08 04 09 |

08 04 11* | mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 04 12 | mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v 08 04 11 |

08 04 13* | vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 04 14 | vodni mulji, lepil ali tesnilnih mas, ki niso zajeti v 08 04 13 |

08 04 15* | vodni tekoči odpadki, lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 04 16 | vodni tekoči odpadki, lepila ali tesnilne mase, ki niso zajeti v 08 04 15 |

08 04 17* | olja smol |

08 04 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 05 | odpadki, ki niso navedeni drugje v 08 |

08 05 01* | odpadni izocianati |

09 | ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH DEJAVNOSTIH |

09 01 | odpadki pri fotografskih dejavnostih |

09 01 01* | razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi |

09 01 02* | razvijalci za offset plošče na vodni osnovi |

09 01 03* | razvijalci na osnovi topil |

09 01 04* | fiksirne raztopine |

09 01 05* | belilne in belilno-fiksirne raztopine |

09 01 06* | odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri lastni obdelavi fotografskih odpadkov |

09 01 07 | filmi in fotografski papir, ki vsebuje srebro ali srebrove spojine |

09 01 08 | filmi in fotografski papir, ki ne vsebuje srebra ali srebrovih spojin |

09 01 10 | fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij |

09 01 11* | fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 |

09 01 12 | fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso zajeti v 09 01 11 |

09 01 13* | vodne odpadne raztopine, ki nastajajo pri lastnem pridobivanju srebra na kraju dejavnosti, ki niso zajeti v 09 01 06 |

09 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 | ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV |

10 01 | odpadki iz termoenergetskih objektov in drugih kurilnih naprav (razen 19) |

10 01 01 | pepel z rešetk, žlindra in kotlovni prah (razen kotlovskega prahu 10 01 04) |

10 01 02 | elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog |

10 01 03 | elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les |

10 01 04* | elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na olja |

10 01 05 | trdni odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin |

10 01 07 | odpadki v obliki mulja iz razžvepljanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin |

10 01 09* | žveplova kislina |

10 01 13* | elektrifiltrski pepel iz emulgiranih ogljikovodikov, ki se rabi kot gorivo |

10 01 14* | pepel z rešetk, žlindra in kotlovski prah iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 01 15 | pepel z rešetk, žlindra in kotlovski prah iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki niso zajeti v 10 01 14 |

10 01 16* | elektrofiltrski pepel iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki vsebuje nevarne snovi |

10 01 17 | elektrofiltrski pepel iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki niso zajete v 10 01 16 |

10 01 18* | odpadki iz čiščenja plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 01 19 | odpadki iz čiščenja plinov, ki niso zajeti v 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18 |

10 01 20* | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 01 21 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki niso zajeti v 10 01 20 |

10 01 22* | vodne gošče od čiščenja kotlov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 01 23 | vodne gošče od čiščenja kotlov, ki niso zajeti v 10 01 22 |

10 01 24 | peski iz kurišč na lebdeči sloj |

10 01 25 | odpadki iz shranjevanja goriva in priprave termoelektrarn na premog |

10 01 26 | odpadki pri obdelavi hladilne vode |

10 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 02 | odpadki iz železarske in jeklarske industrije |

10 02 01 | odpadki iz predelave žlindre |

10 02 02 | nepredelana žlindra |

10 02 07* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 02 08 | trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 07 |

10 02 10 | sprimki iz mlinov |

10 02 11* | odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 02 12 | odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso zajeti v 10 02 11 |

10 02 13* | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 02 14 | mulji in filtrne pogače iz obdelave odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 13 |

10 02 15 | drugi mulji in filtrne pogače |

10 02 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 03 | odpadki iz termične metalurgije aluminija |

10 03 02 | ostanki izrabljenih anod |

10 03 04* | žlindra iz primarnega taljenja (bela žlindra) |

10 03 05 | aluminijev prah |

10 03 08* | solna žlindra iz sekundarnega taljenja |

10 03 09* | črna žlindra iz sekundarnega taljenja |

10 03 15* | posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah |

10 03 16 | posnemki, ki niso zajeti v 10 03 15 |

10 03 17* | odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran |

10 03 18 | odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik, ki niso zajeti v 10 03 17 |

10 03 19* | prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi |

10 03 20 | prah iz dimnih plinov, razen tistega iz 10 03 19 |

10 03 21* | drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi |

10 03 22 | drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso zajeti v 10 03 21 |

10 03 23* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 03 24 | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 03 23 |

10 03 25* | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 03 26 | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 03 25 |

10 03 27* | odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja |

10 03 28 | odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso zajeti v 10 03 27 |

10 03 29* | odpadki iz obdelave solne žlindre in črni posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 03 30 | odpadki iz obdelave solne žlindre in črni posnemki, ki niso zajeti v 10 03 29 |

10 03 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 04 | odpadki iz termične metalurgije svinca |

10 04 01* | žlindre iz prvega in drugega taljenja |

10 04 02* | žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 04 03* | kalcijev arzenat |

10 04 04* | prah iz dimnih plinov |

10 04 05* | drugi delci in prah |

10 04 06* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov |

10 04 07* | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov |

10 04 09* | odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja |

10 04 10 | odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso zajeti v 10 04 09 |

10 04 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 05 | odpadki iz termične metalurgije cinka |

10 05 01 | žlindre iz prvega in drugega taljenja |

10 05 03* | prah iz dimnih plinov |

10 05 04 | drugi delci in prah |

10 05 05* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov |

10 05 06* | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov |

10 05 08* | odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja |

10 05 09 | odpadki iz čiščenja hladilne vode, ki niso zajeti v 10 05 08 |

10 05 10* | žlindra in posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah |

10 05 11 | žlindre in posnemki, ki niso zajeti v 10 05 10 |

10 05 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 06 | odpadki iz termične metalurgije bakra |

10 06 01 | žlindre iz prvega in drugega taljenja |

10 06 02 | žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 06 03* | prah iz dimnih plinov |

10 06 04 | drugi delci in prah |

10 06 06* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov |

10 06 07* | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov |

10 06 09* | olje vsebujoči odpadki iz priprave hladilne vode |

10 06 10 | odpadki iz čiščenja hladilne vode, ki niso zajeti v 10 06 09 |

10 06 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 07 | odpadki iz termičnih procesov v metalurgiji srebra, zlata in platine |

10 07 01 | žlindre iz prvega in drugega taljenja |

10 07 02 | žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 07 03 | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov |

10 07 04 | drugi delci in prah |

10 07 05 | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov |

10 07 07* | olje vsebujoči odpadki iz čiščenja hladilne vode |

10 07 08 | odpadki iz čiščenja hladilne vode, ki niso zajeti v 10 07 07 |

10 07 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 08 | odpadki iz drugih termičnih procesov v metalurgiji barvnih kovin |

10 08 04 | delci in prah |

10 08 08* | solna žlindra iz prvega in drugega taljenja |

10 08 09 | druge žlindre |

10 08 10* | žlindra in posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah |

10 08 11 | žlindre in posnemki, ki niso zajeti v 10 08 10 |

10 08 12* | odpadki, ki vsebujejo katran, iz proizvodnje anod |

10 08 13 | odpadki, ki vsebujejo ogljik, iz proizvodnje anod, ki niso zajeti v 10 08 12 |

10 08 14 | ostanki izrabljenih anod |

10 08 15* | prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi |

10 08 16 | prah iz dimnih plinov, razen tistega iz 10 08 15 |

10 08 17* | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 08 18 | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 08 17 |

10 08 19* | olje vsebujoči odpadki iz čiščenja hladilne vode |

10 08 20 | odpadki iz čiščenja hladilne vode, ki niso zajeti v 10 08 19 |

10 08 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 09 | odpadki iz livarn železa |

10 09 03 | žlindra iz peči |

10 09 05* | neuporabljeni livarski peski in forme, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 09 06 | neuporabljeni livarski peski in forme, ki niso zajeti v 10 09 05 |

10 09 07* | uporabljeni livarski peski in forme, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 09 08 | uporabljeni livarski peski in forme, ki niso zajeti v 10 09 07 |

10 09 09* | prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi |

10 09 10 | prah iz dimnih plinov, razen tistega iz 10 09 09 |

10 09 11* | drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 09 12 | drugi delci, ki niso zajeti v 10 09 11 |

10 09 13* | odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 09 14 | odpadna veziva, ki niso zajeti v 10 09 13 |

10 09 15* | odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 09 16 | odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi, ki niso zajeti v 10 09 15 |

10 09 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 10 | odpadki iz livarn barvnih kovin |

10 10 03 | žlindra iz peči |

10 10 05* | neuporabljeni livarski peski in forme, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 10 06 | neuporabljeni livarski peski in forme, ki niso zajeti v 10 10 05 |

10 10 07* | uporabljeni livarski peski in forme, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 10 08 | uporabljeni livarski peski in forme, ki niso zajeti v 10 10 07 |

10 10 09* | prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi |

10 10 10 | prah iz dimnih plinov, razen tistega iz 10 10 09 |

10 10 11* | drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 10 12 | drugi delci, ki niso zajeti v 10 10 11 |

10 10 13* | odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 10 14 | odpadna veziva, ki niso zajeti v 10 10 13 |

10 10 15* | odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 10 16 | odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi, ki niso zajeti v 10 10 15 |

10 10 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 11 | odpadki pri proizvodnji stekla in steklenih izdelkov |

10 11 03 | odpadni materiali iz steklenih vlaken |

10 11 05 | delci in prah |

10 11 09* | odpadna steklarska zmes pred termično obdelavo, ki vsebuje nevarne snovi |

10 11 10 | odpadna steklarska zmes pred termično obdelavo, ki niso zajete v 10 11 09 |

10 11 11* | odpadno steklo v majhnih delcih in stekleni prah, ki vsebuje težke kovine (na primer steklo iz Braunove katodne cevi) |

10 11 12 | odpadno steklo, razen tistega iz 10 11 11 |

10 11 13* | mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki vsebuje nevarne snovi |

10 11 14 | mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki ni zajeto v 10 11 13 |

10 11 15* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 11 16 | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 11 15 |

10 11 17* | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 11 18 | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 11 17 |

10 11 19* | trdni odpadki iz čistilnih naprav za odplake, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 11 20 | trdni odpadki pri čiščenju odpadnih vod, ki niso zajeti v 10 11 19 |

10 11 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 12 | odpadki pri proizvodnji keramičnih izdelkov, opek, ploščic in gradbenih elementov |

10 12 01 | odpadna zmes pred termično obdelavo |

10 12 03 | delci in prah |

10 12 05 | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov |

10 12 06 | zavržene forme |

10 12 08 | odpadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni izdelki (po termični obdelavi) |

10 12 09* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 12 10 | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 12 09 |

10 12 11* | odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine |

10 12 12 | odpadki iz glaziranja, ki niso zajeti v 10 12 11 |

10 12 13 | mulj iz čistilnih naprav za odplake |

10 12 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 13 | odpadki pri proizvodnji cementa, apna in sadre ter njihovih izdelkov |

10 13 01 | odpadna zmes pred termično obdelavo |

10 13 04 | odpadki iz žganja in hidratiziranja apna |

10 13 06 | delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13) |

10 13 07 | mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov |

10 13 09* | odpadki pri proizvodnji azbestnocementnih izdelkov, ki vsebujejo azbest |

10 13 10 | odpadki pri proizvodnji azbestnocementih izdelkov, ki niso zajeti v 10 13 09 |

10 13 11 | odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov (kompozitov) na cementni osnovi, ki niso zajeti v 10 13 09 in 10 13 10 |

10 13 12* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 13 13 | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 13 12 |

10 13 14 | odpadni beton in odpadni mulj iz betona |

10 13 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 14 | odpadki pri sežiganju |

10 14 01* | odpadki iz čiščenja plinov, ki vsebujejo živo srebro |

11 | ODPADKI IZ KEMIČNE OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN |

11 01 | odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov (npr. galvaniziranje, cinkanje, piklanje, luženje, fosfatiranje, alkalno razmaščevanje, anodizacija) |

11 01 05* | kisle lužilne raztopine |

11 01 06* | kisline, ki niso navedene drugje |

11 01 07* | lugi |

11 01 08* | mulji iz fosfatiranja |

11 01 09* | mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi |

11 01 10 | mulji in filtrne pogače, ki niso zajeti v 11 01 09 |

11 01 11* | vodne tekočine za izpiranje, ki vsebujejo nevarne snovi |

11 01 12 | vodne tekočine za izpiranje, ki niso zajeti v 11 01 11 |

11 01 13* | odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi |

11 01 14 | odpadki iz razmaščevanja, ki niso zajeti v 11 01 13 |

11 01 15* | izcedne vode in mulji iz membranskih sistemov ali sistemov ionskih izmenjevalcev, ki vsebujejo nevarne snovi |

11 01 16* | nasičene ali izrabljene ionske izmenjalne smole |

11 01 98* | drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

11 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

11 02 | odpadki iz procesov hidrometalurgije barvnih kovin |

11 02 02* | mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z jarositom in goetitom) |

11 02 03 | odpadki iz proizvodnje anod za vodne elektrolitske postopke |

11 02 05* | odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki vsebujejo nevarne snovi |

11 02 06 | odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki niso zajeti v 11 02 05 |

11 02 07* | drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

11 02 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

11 03 | mulji in trdne snovi iz postopkov tempranja |

11 03 01* | odpadki, ki vsebujejo cianide |

11 03 02* | drugi odpadki |

11 05 | odpadki procesov galvanizacije |

11 05 01 | trdi cink |

11 05 02 | cinkov pepel |

11 05 03* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov |

11 05 04* | izrabljeno tekočine |

11 05 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

12 | ODPADKI IZ POSTOPKOV OBLIKOVANJA IN FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE |

12 01 | odpadki iz oblikovanja in fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike |

12 01 01 | železovi opilki in ostružki |

12 01 02 | železov prah in delci |

12 01 03 | opilki in ostružki barvnih kovin |

12 01 04 | prah in delci barvnih kovin |

12 01 05 | ostružki iz plastike |

12 01 06* | mineralna halogenirana strojna olja (razen emulzij in raztopin) |

12 01 07* | mineralna nehalogenirana strojna olja (razen emulzij in raztopin) |

12 01 08* | halogenirane strojne emulzije in raztopine |

12 01 09* | nehalogenirane strojne emulzije in raztopine |

12 01 10* | sintetična strojna olja |

12 01 12* | iztrošeni voski in maščobe |

12 01 13 | odpadki pri varjenju |

12 01 14* | strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi |

12 01 15 | strojni mulji, ki niso zajeti v 12 01 14 |

12 01 16* | odpadki, ki nastanejo pri peskanju, ki vsebujejo nevarne snovi |

12 01 17 | odpadki, ki nastanejo pri peskanju, ki niso zajeti v 12 01 16 |

12 01 18* | kovinski mulji (mulj pri peskanju, honanju in lepanju), ki vsebuje olje |

12 01 19* | biorazgradljivo strojno olje |

12 01 20* | izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki vsebuje nevarne snovi |

12 01 21 | izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, razen tistega iz 12 01 20 |

12 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

12 03 | odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen 11) |

12 03 01* | vodne pralne raztopine |

12 03 02* | odpadki iz razmaščevanja s paro |

13 | ODPADNA OLJA IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (razen jedilnih olj in tistih iz poglavij 05, 12 in 19) |

13 01 | odpadna hidravlična olja |

13 01 01* | hidravlična olja, ki vsebujejo PCB |

13 01 04* | klorirane emulzije |

13 01 05* | neklorirane emulzije |

13 01 09* | mineralna klorirana hidravlična olja |

13 01 10* | mineralna neklorirana hidravlična olja |

13 01 11* | sintetična hidravlična olja |

13 01 12* | biorazgradljiva hidravlična olja, |

13 01 13* | druga hidravlična olja |

13 02 | Odpadna motorna, strojna in mazalna olja |

13 02 04* | klorirana mineralna motorna, strojna in mazalna olja |

13 02 05* | neklorirana mineralna motorna, strojna in mazalna olja |

13 02 06* | sintetična motorna, strojna in mazalna olja |

13 02 07* | biološko razgradljiva motorna, strojna in mazalna olja |

13 02 08* | druga motorna, strojna in mazalna olja |

13 03 | odpadna olja za toplotno izolacijo ali prenos toplote |

13 03 01* | izolacijska in termo olja, ki vsebujejo PCB |

13 03 06* | mineralna klorirana izolacijska in termo olja, ki niso zajeti v 13 03 01 |

13 03 07* | mineralna neklorirana izolacijska olja in mineralna olja za prenos toplote |

13 03 08* | sintetična izolacijska in olja za prenosa toplote |

13 03 09* | biološko razgradljiva izolacijska olja in olja za prenos toplote |

13 03 10* | druga izolacijska olja in olja za prenos toplote |

13 04 | ladijska (kalužna) olja |

13 04 01* | ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa |

13 04 02* | ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih |

13 04 03* | ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa |

13 05 | vsebina iz naprav za ločevanje olja/vode |

13 05 01* | trdne snovi iz peskolovov in naprav za ločevanje olja/vode |

13 05 02* | mulji iz naprav za ločevanje olja/vode |

13 05 03* | mulji iz lovilcev olj |

13 05 06* | olje iz naprav za ločevanje olja/vode |

13 05 07* | z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja/vode |

13 05 08* | mešanice odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja/vode |

13 07 | odpadki tekočih goriv |

13 07 01* | kurilno olje in dizel |

13 07 02* | bencin |

13 07 03* | druga goriva (vključno z mešanicami) |

13 08 | oljni odpadki, ki niso navedeni drugje |

13 08 01* | mulji ali emulzije iz razsoljevanja |

13 08 02* | druge emulzije |

13 08 99* | odpadki, ki niso navedeni drugje |

14 | ODPADKI IZ UPORABE ORGANSKIH TOPIL, HLADILNIH SREDSTEV IN POTISNIH PLINOV (razen 07 in 08) |

14 06 | odpadki iz uporabe organskih topil, hladilnih sredstev ter potisnih plinov za formiranje pene/aerosolov |

14 06 01* | klorofluoroogljiki, HCFC, HFC |

14 06 02* | druga halogenirana topila in njihove mešanice |

14 06 03* | druga topila in njihove mešanice |

14 06 04* | mulji in trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila |

14 06 05* | mulji in trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila |

15 | ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNE OBLEKE, KI NISO NAVEDENE DRUGJE |

15 01 | embalaža (vključno z ločeno zbrano komunalno odpadno embalažo) |

15 01 01 | papirna in kartonska embalaža |

15 01 02 | plastična embalaža |

15 01 03 | lesena embalaža |

15 01 04 | kovinska embalaža |

15 01 05 | sestavljena embalaža |

15 01 06 | mešana embalaža |

15 01 07 | steklena embalaža |

15 01 09 | tekstilna embalaža |

15 01 10* | embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi |

15 01 11* | kovinska embalaža, ki vsebuje nevarno trdno porozno matrico (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami |

15 02 | absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitne obleke |

15 02 02* | absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitne obleke, onesnaženi z nevarnimi snovmi |

15 02 03 | absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitne obleke, ki niso zajeti v 15 02 02 |

16 | ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU |

16 01 | zavržena vozila različnih prevoznih sredstev (vključno z mobilnimi stroji) in odpadki iz razstavljanja zavrženih vozil in vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08) |

16 01 03 | izrabljene avtomobilske gume |

[16 01 04 | zavržena vozila; Opomba: Ta zapis ni del predloga, ki je bil predložen Odboru, da izrazi svoje mnenje o njem. Potrebne spremembe v tem zapisu se bodo izvedle na podlagi rezultata postopka v Svetu, ki zadeva predlog, zajet v dokumentu KOM(2000) 546. |

16 01 06 | izrabljena vozila, ki ne vsebujejo nobenih tekočin in nobenih drugih nevarnih sestavin |

16 01 07* | oljni filtri |

16 01 08* | sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro |

16 01 09* | sestavni deli, ki vsebujejo PCB |

16 01 10* | eksplozivne sestavine (na primer zračne blazine) |

16 01 11* | zavorne obloge, ki vsebujejo azbest |

16 01 12 | zavorne obloge, ki niso zajeti v 16 01 11 |

16 01 13* | zavorne tekočine |

16 01 14* | tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 01 15 | tekočine proti zmrzovanju, ki niso zajeti v 16 01 14 |

16 01 16 | rezervoarji za utekočinjen plin |

16 01 17 | železove kovine |

16 01 18 | barvne kovine |

16 01 19 | plastika |

16 01 20 | steklo |

16 01 21* | nevarne sestavine, ki niso zajeti v 16 01 07 do 16 01 11 in 16 01 13 ter 16 01 14 |

16 01 22 | sestavine, ki niso navedene drugje |

16 01 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

16 02 | odpadki električne in elektronske opreme |

16 02 09* | transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB |

16 02 10* | zavržena oprema, ki vsebujejo PCB ali je onesnažena z njim, razen tiste iz 16 02 09 |

16 02 11* | zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, HCFC, HFC |

16 02 12* | zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest |

16 02 13* | avržena oprema, ki vsebujejo nevarne snovizrazen tiste iz 16 02 09 do 16 02 12 |

16 02 14 | zavržena oprema, razen tiste iz 16 02 09 do 16 02 13 |

16 02 15* | nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme |

16 02 16 | sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso zajeti v 16 02 15 |

16 03 | serije, ki ne ustrezajo opisom, in nerabljeni proizvodi |

16 03 03* | anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 03 04 | anorganski odpadki, ki niso zajeti v 16 03 03 |

16 03 05* | organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 03 06 | organski odpadki, ki niso zajeti v 16 03 05 |

16 04 | odpadna razstreliva |

16 04 01* | odpadno strelivo |

16 04 02* | odpadni ognjemetni izdelki |

16 04 03* | drugo odpadno razstrelivo |

16 05 | plini v posodah pod tlakom in zavržene kemikalije |

16 05 04* | plini v posodah pod tlakom (tudi halonih), ki vsebujejo nevarne snovi |

16 05 05 | plini v posodah pod tlakom, ki niso zajeti v 16 05 04 |

16 05 06* | laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij |

16 05 07* | zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |

16 05 08* | zavržene organske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |

16 05 09 | zavržene kemikalije, ki niso zajeti v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08 |

16 06 | baterije in akumulatorji |

16 06 01* | svinčeve baterije |

16 06 02* | nikelj-kadmijeve baterije |

16 06 03* | baterije, ki vsebujejo živo srebro |

16 06 04 | alkalne baterije (razen 16 06 03) |

16 06 05 | druge baterije in akumulatorji |

16 06 06* | ločeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev |

16 07 | odpadki pri čiščenju transportnih in skladiščnih rezervoarjev (razen 05 in 13) |

16 07 08* | odpadki, ki vsebujejo olje |

16 07 09* | odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi |

16 07 99 | odpadki, ki niso navedeni drugje |

16 08 | izrabljeni katalizatorji |

16 08 01 | izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07) |

16 08 02* | izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine njihove spojine |

16 08 03 | izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo prehodne kovine ali zmesi prehodnih kovin, ki niso navedeni drugje |

16 08 04 | izrabljeni tekoči katalizatorji za katalitično krekiranje (razen 16 08 07) |

16 08 05* | izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino |

16 08 06* | izrabljene tekočine, ki se uporabljajo kot katalizatorji |

16 08 07* | izrabljeni katalizatorji, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |

16 09 | oksidanti |

16 09 01* | permanganati, na primer kalijev permanganat |

16 09 02* | kromati, na primer kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat |

16 09 03* | peroksidi, na primer vodikov peroksid |

16 09 04* | oksidanti, ki niso navedeni drugje |

16 10 | vodne odpadne raztopine, namenjeni za predelavo v napravah zunaj kraja nastanka |

16 10 01* | vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 10 02 | vodni tekoči odpadki, ki niso zajeti v 16 10 01 |

16 10 03* | vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 10 04 | vodni koncentrati, ki niso zajeti v 16 10 03 |

16 11 | odpadne obloge in ognjeodporni materiali |

16 11 01* | izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 11 02 | izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, ki niso zajeti v 16 11 01 |

16 11 03* | druge izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 11 04 | druge izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, ki niso zajeti v 16 11 03 |

16 11 05* | izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi v, ki vsebujejo nevarne snovi |

16 11 06 | izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, ki niso zajeti v 16 11 05 |

17 | GRADBENI ODPADKI IN RUŠEVINE (VKLJUČNO Z ZEMELJSKIMI IZKOPI Z ONESNAŽENIH OBMOČIJ) |

17 01 | beton, opeka, ploščice in keramika |

17 01 01 | beton |

17 01 02 | opeke |

17 01 03 | ploščice in keramika |

17 01 06* | mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |

17 01 07 | mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso zajeti v 17 01 06 |

17 02 | les, steklo in plastika |

17 02 01 | les |

17 02 02 | steklo |

17 02 03 | plastika |

17 02 04* | steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so onesnaženi z njimi |

17 03 | bituminozne mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana |

17 03 01* | bituminozne mešanice, ki vsebujejo premogov katran |

17 03 02 | bituminozne mešanice, ki niso zajeti v 17 03 01 |

17 03 03* | premogov katran in katranirani izdelki |

17 04 | kovine (vključno z njihovimi zlitinami) |

17 04 01 | baker, bron, medenina |

17 04 02 | aluminij |

17 04 03 | svinec |

17 04 04 | cink |

17 04 05 | železo in jeklo |

17 04 06 | kositer |

17 04 07 | mešane kovine |

17 04 09* | kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi |

17 04 10* | kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi |

17 04 11 | kabli, ki niso zajeti v 17 04 10 |

17 05 | zemlja (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), kamenje in blato |

17 05 03* | zemlja in kamenje, ki vsebujejo nevarne snovi |

17 05 04 | zemlja in kamenje, ki niso zajeti v 17 05 03 |

17 05 05* | zemeljski izkopi, ki vsebuje nevarne snovi |

17 05 06 | zemeljski izkopi, razen tistega iz 17 05 05 |

17 05 07* | drobljenec, ki vsebuje nevarne snovi |

17 05 08 | drobljenec, razen tistega iz 17 05 07 |

17 06 | izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |

17 06 01* | izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |

17 06 03* | drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |

17 06 04 | izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06 03 |

17 06 05 | gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |

17 08 | gradbeni material na osnovi sadre |

17 08 01* | gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |

17 08 02 | gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso zajeti v 17 08 01 |

17 09 | drugi gradbeni odpadki in ruševine |

17 09 01* | gradbeni odpadki in ruševine, ki vsebujejo živo srebro |

17 09 02* | gradbeni materiali in ruševine, ki vsebujejo PCB (na primer tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi umetne smole, ki vsebuje PCB, izolirna glazura, ki vsebuje PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |

17 09 03* | drugi gradbeni odpadki in ruševine (vključno z mešanimi odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |

17 09 04 | mešani gradbeni odpadki in ruševine, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |

18 | ODPADKI IZ ZDRAVSTVA IN VETERINARTSVA IN/ALI Z NJIMI POVEZANIH RAZISKAV (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo iz ustanov zdravstvenega varstva) |

18 01 | odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humanem zdravstvu |

18 01 01 | ostri predmeti (razen 18 01 03) |

18 01 02 | deli teles in organov, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo (razen 18 01 03) |

18 01 03* | odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi |

18 01 04 | odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranitvi (na primer perilo, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice) |

18 01 06* | kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi ali jih vsebujejo |

18 01 07 | kemikalije, ki niso zajete v 18 01 06 |

18 01 08* | citotoksična in citostatična zdravila |

18 01 09 | zdravila, ki niso zajeta v 18 01 08 |

18 01 10* | amalgamski odpadki iz zobozdravstva |

18 02 | odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski dejavnosti |

18 02 01 | ostri predmeti (razen 18 02 02) |

18 02 02* | odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju |

18 02 03 | odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranitvi |

18 02 05* | kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi |

18 02 06 | kemikalije, ki niso zajete v 18 02 05 |

18 02 07* | citotoksična in citostatična zdravila |

18 02 08 | zdravila, ki niso zajeta v 18 02 07 |

19 | ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN ODPADKI IZ PRIPRAVE PITNE IN TEHNOLOŠKE VODE |

19 01 | odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov |

19 01 02 | železo, izločeno iz pepela z rešetk |

19 01 05* | filtrna pogača iz čiščenja odpadnih plinov |

19 01 06* | vodni tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in drugi vodni tekoči odpadki |

19 01 07* | trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov |

19 01 10* | izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov |

19 01 11* | pepel z rešetk in žlindra, ki vsebujeta nevarne snovi |

19 01 12 | pepel z rešetk in žlindra, ki niso zajeti v 19 01 11 |

19 01 13* | elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi |

19 01 14 | elektrofiltrski pepel, razen tistega iz 19 01 13 |

19 01 15* | kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi |

19 01 16 | prah iz parnih kotlov, razen tistega iz 19 01 15 |

19 01 17* | odpadki iz pirolize, ki vsebujejo nevarne snovi |

19 01 18 | odpadki iz pirolize, ki niso zajeti v 19 01 17 |

19 01 19 | pesk iz kurišč n

Tags:  Európsky katalóg odpadovVarnostni list


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References