Címke: označovanie CLP

Špecifikácie ohľadom UFI kódu a označovania nebezpečných zmesí

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca  Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) je 16-znakový kód, ktorý sa bude uvádzať na štítkoch nebezpečných zmesí. UFI kód umožňuje toxikologickým centrám poskytovať v prípade mimoriadnej udalosti informácie o nebezpečných zmesiach. Pokyny ohľadom UFI kódu budú uvádzané postupne (v závislosti od typu použitia)…

Naše služby týkajúce sa tvorby a oznamovania UFI kódu

MSDS-Europe – UFI služby Naše UFI služby boli vytvorené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542. Naším cieľom je poskytovať profesionálne služby na najvyššej úrovni dovozcom a následným autorom receptúr zmesí, aby sme im mohli pomáhať s riešením problémov súvisiacich s aplikáciou UFI kódu a znížili tak ich administratívnu záťaž….

Výstražné upozornenia H

Kompletný zoznam viet o nebezpečnosti (bezpečnostné upozornenia H) v súlade s predpisom CLP.

Bezpečnostné upozornenie P

Kompletný zoznam preventívnych viet v súlade s predpisom CLP.

Vytvorenie návrhu označenia

Vytvorenie návrhu označenia CLP pre chemické látky a zmesi. Preklad návrhu označenia do všetkých jazykov EÚ.