Etykieta zgodna z rozporządzeniem CLP, oznakowanie w praktyce

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Etykieta zgodna z rozporządzeniem CLP, oznakowanie w praktyce

Produkty objęte wymogami w zakresie bezpieczeństwa chemicznego powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

 

Obowiązki dotyczące oznakowania

 • Jeżeli substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • Jeśli jest materiałem wybuchowym
 • Jeżeli jest to mieszanina inna niż niebezpieczna, zawierająca jedną lub więcej substancji występujących w stężeniu określonym dla odpowiedniej klasy zagrożenia w części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP

Wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania produktów, których zawartość nie przekracza 125 ml (sekcja 1.5.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008)

 

Źródła informacji odnośnie do tworzenia oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP

W przypadku importera

Oznakowanie powinno być zgodne z tytułem III rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

W przypadku dystrybutora

Oznakowanie powinno być tworzone zgodnie z sekcją 2.2 karty charakterystyki.

W przypadku odsprzedawcy

Brak obowiązku wykonywania określonych czynności, z wyjątkiem sytuacji, gdy oznakowanie jest uszkodzone

 

Ogólne aspekty oznakowania

 • Zasada „informowania o zagrożeniu przy pomocy oznakowania”
 • Język oznakowania
 • „Informacje uzupełniające” na etykiecie
 • Zasady czytelności/widoczności
 • Zasady „organizowania”

 

Elementy oznakowania produktów niebezpiecznych

 • Nazwa, adres i numer telefonu dostawcy/dostawców
 • Ilość nominalna (do zastosowań konsumenckich)
 • Identyfikatory produktu

Jeśli dotyczy:

* W przypadku stosowania przez konsumentów, zwroty wskazujące środki ostrożności dotyczące usuwania substancji lub mieszaniny jako odpadu oraz usuwania opakowania jako odpadu.

 • Sekcja dotycząca informacji uzupełniających (elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe)

 

Obowiązkowe elementy etykiety zawierające informacje uzupełniające

 • Zwroty EUH (określone w sekcjach 1.1 i 1.2 załącznika II oraz w sekcji 2 załącznika III) przypisuje się substancjom i mieszaninom zaklasyfikowanym ze względu na zagrożenia fizyczne, zdrowotne lub środowiskowe
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla substancji wymienionych w załączniku I
 • Informacje dotyczące specjalnego reagowania.
 • Zwrot EUH 401 w przypadku środków ochrony roślin
 • Elementy oznakowania wynikające z wymagań określonych w innych przepisach — środki powierzchniowo czynne i aromaty (detergenty), wymagania dotyczące oznakowania łatwopalnych pojemników aerozolowych lub zawartość LZO zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE (LZO).
 • Mieszaniny, dla których występują specjalne zwroty EUH:

Mieszaniny zawierające ołów

Mieszaniny zawierające cyjanoakrylany

Cementy i mieszanki cementowe

Mieszaniny zawierające izocyjaniany

Mieszaniny zawierające składniki epoksydowe o średniej masie cząsteczkowej ≤700

Mieszaniny, które zawierają aktywny chlor

Mieszaniny zawierające kadm (stopy) i przeznaczone do użycia przy lutowaniu lub spawaniu

Mieszaniny niezaklasyfikowane jako uczulające, ale zawierające przynajmniej jedną substancję uczulającą

Ciekłe mieszaniny zawierające chlorowcowane węglowodory

Mieszaniny nieprzeznaczone dla ogółu społeczeństwa, zawierające niektóre substancje w określonym minimalnym stężeniu

Aerozole

 

Minimalne wymiary etykiet i piktogramów

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 286/2011:

Pojemność; wymiary etykiety (mm); wymiary każdego piktogramu (mm)

<3 litrów; 52 x 74, 10 x 10 (min.), 16 x 16 mm (optym.)

3 — 50 litrów; 74 x 105; 23 x 23

50 — 500 litrów; 105 x 148; 32 x 32

pow. 500 litrów; 148 x 210; 46 x 46

 

Specjalne instrukcje odnośnie do oznakowania

 • Przenośne butle gazowe (sekcja 1.3.1. załącznika I do rozporządzenia CLP)
 • Pojemniki na gaz przeznaczone na propan, butan lub gaz płynny (LPG) (sekcja 1.3.2. załącznika I do rozporządzenia CLP)
 • Aerozole i pojemniki ze szczelnym rozpylaczem zawierające substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie spowodowane aspiracją (sekcja 1.3.3. załącznika do rozporządzenia CLP)
 • Metale w postaci masowej, stopy, mieszaniny zawierające polimery, mieszaniny zawierające elastomery (sekcja 1.3.4 załącznika I do rozporządzenia CLP)
 • Materiały wybuchowe, o których mowa w sekcji 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP, wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem do wywoływania efektów wybuchowych lub pirotechnicznych (sekcja 1.3.5 załącznika I do rozporządzenia CLP)

 

Oferowane usługi

 

Zalecany artykuł/zalecane artykuły