Štítek CLP, označování v praxi

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Štítek CLP, označování v praxi

Produkty podléhající chemické bezpečnosti musí být označeny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP).

 

Povinnost označování

 • Pokud je látka nebo směs samotná klasifikována jako nebezpečná podle nařízení CLP
 • Pokud se jedná o výbušný produkt
 • Pokud se jedná o směs, která není nebezpečná a obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad hodnotami koncentrace uvedenými v části 2 přílohy II nařízení CLP

Výjimky pro označování produktů do 125 ml (1.5.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008)

 

Informační zdroje pro vytvoření štítku podle nařízení CLP

Pro dovozce

Štítek musí být založen na ustanoveních hlavy III nařízení (ES) č. 1272/2008.

Pro distributora

Štítek musí být vytvořen v souladu s oddílem 2.2 bezpečnostního listu.

Pro prodejce

Žádná povinnost, kromě případů, kdy je štítek poškozen

 

Obecné aspekty označování

 • Princip „Informací o nebezpečnosti ve formě označování“
 • Jazyk štítku
 • „Doplňující informace“ na štítku
 • Pravidla čitelnosti/viditelnosti
 • „Organizační“ pravidla

 

Prvky na štítku u nebezpečných produktů

 • Jméno, adresa a telefonní číslo dodavatele (dodavatelů)
 • Jmenovité množství (pro spotřebitelské použití)
 • Identifikátory produktu

Pokud je to možné:

* V případě spotřebitelského použití, pokyny pro bezpečné zacházení týkající se likvidace látky nebo směsi jako odpadu a také likvidace obalu jako odpadu.

 • Oddíl pro doplňující informace (povinné a nepovinné prvky)

 

Povinný oddíl pro doplňující informace na štítku

 • Prohlášení EUH (stanovená v oddílech 1.1 a 1.2 přílohy II a v oddíle 2 přílohy III) se přiřadí látkám a směsím klasifikovaným z hlediska fyzikálních, zdravotních nebo environmentálních rizik
 • Standardní věty o nebezpečnosti pro dané látky v příloze I
 • Informace o speciálních reakcích
 • Prohlášení EUH401 v případě přípravků na ochranu rostlin
 • Prvky štítku vyplývající z požadavků stanovených v jiných právních předpisech – povrchově aktivní látky a vonné látky (detergenty), požadavky na označování hořlavých aerosolových rozprašovačů nebo obsahu VOC podle směrnice 2004/42/ES (VOC).
 • Směsi u individuálních prohlášení EUH:

Směsi obsahující olovo

Směsi obsahující kyanoakryláty

Cementy a cementové směsi

Směsi obsahující isokyanáty

Směsi obsahující epoxidové složky s průměrnou molekulární hmotností ≤ 700

Směsi, které obsahují aktivní chlor

Směsi obsahující kadmium (slitiny) a určené k použití pro pájení na tvrdo nebo pájení na měkko

Směsi, které nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahují alespoň jednu senzibilizující látku

Kapalné směsi obsahující halogenované uhlovodíky

Směsi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost a obsahují určité látky v dané minimální koncentraci

Aerosoly

 

Minimální rozměry štítků a piktogramů

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 286/2011:

Objem; rozměry štítku (mm); rozměry každého piktogramu (mm)

< 3 litry; 52 x 74; 10 x 10 (min.), 16 x 16 (volit.)

3 – 50 litrů; 74 x 105; 23 x 23

50 – 500 litrů; 105 x 148; 32 x 32

více než 500 litrů; 148 x 210; 46 x 46

 

Speciální pokyny pro označování

 • Přenosné lahve na plyn (oddíl 1.3.1. přílohy I nařízení CLP)
 • Nádoby na plyn určené na propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn (LPG) (oddíl 1.3.2. přílohy I nařízení CLP)
 • Aerosoly a nádoby vybavené utěsněným rozprašovacím příslušenstvím a obsahující látky nebo směsi klasifikované jako takové, které představují nebezpečí při vdechnutí (oddíl 1.3.3. přílohy I nařízení CLP)
 • Kovy v kompaktní formě, slitiny, směsi obsahující polymery, směsi obsahující elastomery (oddíl 1.3.4. přílohy I nařízení CLP)
 • Výbušniny uvedené v oddíle 2.1 přílohy I nařízení CLP, uváděné na trh za účelem dosažení výbušného nebo pyrotechnického účinku (oddíl 1.3.5. přílohy I nařízení CLP)

 

Nabízené služby

 

Doporučené články