Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

MSDS Glosář


MSDS Informace


Zkratka Vysvětlení
OŘR Zahrnuje jakoukoli činnost, použití nástroje nebo změnu stavu parametru, ke které došlo během výroby, nebo používání látky (buď v čistém stavu nebo v přípravku) s cílem vyvarovat se, kontrolovat nebo snížit expozici lidí a/nebo životního prostředí. Taková opatření tedy kontrolují rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Opatření k řízení rizik zahrnují mj. kontrolu postupu, místní odvětrávání, rukavice, zpracování odpadní vody, filtry vypouštěného vzduchu.
SAICM Politický rámec zajišťující řádnou správu chemických látek přijatý mezinárodní konferencí o nakládání s chemickými látkami (ICCM) dne 6. února 2006 v Dubaji. SAICM byl vyvinut přípravným výborem složeného z mnoha partnerů z mnoha odvětví a podporuje dosažení cíle schváleného na světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002, a sice zajištění, že do roku 2020 budou chemické látky vyráběny a používány takovými způsoby, které minimalizují významné negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví.
IC Kategorie průmyslu uvádí, ve kterých hospodářských odvětvích (včetně soukromých domácností a veřejné sféry) je dotyčná látka používána. Tento deskriptor je založen na systému NACE.
IUCLID IUCLID je databáze a systém řízení pro správu údajů o chemických látkách.
LCx LCx představuje koncentraci zkoušené/testované látky, která způsobí během uvedené doby x% letalitu
LDx LDx představuje dávku zkoušené/testované látky, která způsobí během uvedené doby x% letalitu
LOAEC Nejnižší koncentrací s pozorovaným nepříznivým účinkem se rozumí nejnižší zkoušená koncentrace, při které došlo ke statisticky významnému zvýšení četnosti nebo závažnosti nepříznivých účinků v exponované populaci oproti vhodné kontrolní skupině.
LOAEL Nejnižší dávkou s pozorovaným nepříznivým účinkem se rozumí nejnižší zkoušená dávka nebo úroveň expozice, při které došlo ke statisticky významnému zvýšení četnosti nebo závažnosti nepříznivých účinků v exponované populaci oproti vhodné kontrolní skupině.
LOEC Nejnižší koncentrací s pozorovaným účinkem se rozumí nejnižší zkoušená koncentrace, při které v určité studii byl pozorován statisticky významný účinek v exponované populaci v porovnání s vhodnou kontrolní skupinou.
LOEL Nejnižší dávkou s pozorovaným účinkem se rozumí nejnižší zkoušená dávka nebo úroveň expozice, při které v určité studii byl pozorován statisticky významný účinek v exponované populaci v porovnání s vhodnou kontrolní skupinou.
MSC Výbor členských států (zkratka MSC z angl. Member State Committee) je výborem agentury odpovědným za řešení potenciálně rozdílných stanovisek k návrhům rozhodnutí navrženým agenturou nebo členskými státy v souladu s postupy vyhodnocování (hlava IV) a k návrhům na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy, které mají podléhat povolování. Výbor MSC se skládá ze zástupců jmenovaných každým členským státem na opakovatelné období tří let. Členy výboru mohou doplnit poradci v záležitostech vědeckých, technických nebo regulačních.
NOAEC Koncentrací bez pozorovaného nepříznivého účinku se rozumí nejvyšší zkoušená koncentrace, při které nebylo zjištěno statisticky významné zvýšení četnosti výskytu nebo závažnosti nepříznivých účinků mezi exponovanou skupinou a vhodnou kontrolní skupinou, k určitým účinkům může při této koncentraci docházet, ale ty nejsou pokládány za nepříznivé nebo za prekurzory nepříznivých účinků.
NOAEL Hodnotou dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku se rozumí nejvyšší zkoušená dávka nebo úroveň expozice, při které nebylo zjištěno statisticky významné zvýšení četnosti výskytu nebo závažnosti nepříznivých účinků mezi exponovanou skupinou a vhodnou kontrolní skupinou, k  určitým účinkům může při této úrovni docházet, ale ty nejsou pokládány za nepříznivé nebo za prekurzory nepříznivých účinků.
NOEC Koncentrací bez pozorovaných účinků se rozumí nejvyšší zkoušená koncentrace, při které v určité studii nebyly zjištěny statisticky významné účinky v exponované skupině v porovnání s vhodnou kontrolní skupinou.
NOEL Hodnotou dávky bez pozorovaného účinku se rozumí nejvyšší zkoušená hodnota dávky nebo úroveň expozice, při které v určité studii nebyly zjištěny statisticky významné účinky v exponované skupině v porovnání s vhodnou kontrolní skupinou.
NLP Látkou která nadále není pokládána za polymer (zkratka NLP z angl. no-longer polymer) se rozumí látka, která byla pokládána za oznámenou podle čl. 8 odst. 1 6. změny směrnice 67/548/EHS (a proto nemusela být oznámena podle této směrnice), která ale nesplňuje definici polymeru v nařízení REACH (která je totožná s definicí polymeru zavedenou 7. změnou směrnice 67/548/EHS).
ppm Způsob vyjadřování koncentrací velmi zředěných látek. Jeden ppm odpovídá koncentraci 1 mg látky v litru vody (mg/l) nebo 1 mg látky v 1 kg půdy (mg/kg).
PPORD Výzkumem a vývojem zaměřeným na výrobky a postupy se rozumí vědecký vývoj týkající se vývoje výrobků nebo další vývoj látky samotné nebo obsažené v přípravcích nebo v předmětech, v jehož průběhu se používají poloprovozní a výrobní zkoušky k vývoji výrobních postupů  nebo k ověření oblastí použití látky. (zkratka PPORD z angl. product and process orientated research and development)
PNEC Odhadem koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům se rozumí koncentrace látky, pod kterou se neočekává  výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí.
(Q)SAR Kvantitativním vztahem mezi strukturou a aktivitou se rozumí vztah mezi fyzikálními anebo chemickými vlastnostmi látky a její schopností vyvolávat konkrétní účinek. Cílem studií zjišťujících (Q)SAR v oblasti toxikologie je zjistit, lze-li toxicitu látky předvídat z její chemické struktury na základě analogie s vlastnostmi jiných toxických látek známé struktury a toxických vlastností. V praxi jsou kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou - (Q)SAR - matematické modely využívané k predikci vlastností látek z jejich molekulární struktury.
SMILES SMILES je akronymem názvu Simplified Molecular Input Line Entry System, což je zjednodušený zápis popisu chemických molekul, který umožňuje vyjadřovat dvourozměrné chemické struktury formou textového řádku, čímž se usnadní jejich zavedení do počítačových aplikací.
MSP „Malým nebo středním podnikem“ se rozumí malý nebo střední podnik vymezený doporučením Komise ze dne 6. května 2003 o definici velmi malých, malých a středních podniků.
SEA Socioekonomická analýza je metoda vyhodnocení nákladů a přínosů, které určité opatření vytvoří pro společnost, a to srovnáním situace s provedeným opatřením a situace, kdy není provedeno žádné opatření. Podle nařízení REACH lze argumenty socioekonomické analýzy využívat při rozhodování o vydávání povolení použití látky a při rozhodování o zavádění omezení.
ARfD Akutní referenční dávka je odhadnutá dávka chemické látky vyjádřená vzhledem k jednotce tělesné hmotnosti, jíž mohou být po krátké období (24 hod a méně) lidé (včetně citlivých podskupin) exponováni bez znatelného rizika škodlivých účinků během doby života.
BMD Koncepce stanovení referenční dávky zahrnuje prokládání údajů vztahu mezi dávkou a odezvou křivkami určenými matematickým modelem. Referenční dávka BMD je stanovena jako dávka, která vyvolá předem stanovenou změnu odezvy (účinku).
BCF Biokoncentrační faktor (L/kg) může být vyjádřen buď jako poměr koncentrací látky v organizmu a ve vodě, jakmile je dosažen ustálený stav (statický BCF), nebo, pro případ nerovnovážných stavů, jako kvocient rychlostních konstant příjmu a vymývání (dynamický BCF). K regulačním účelům lze použít stejně statický jako dynamický BCF. Parametr uvádí akumulační potenciál látky.
číslo CAS Jedná se o specifické identifikační číslo, které nemá z chemického hlediska žádný význam. Skládá se až z 9 číslic, která jsou pomlčkou rozdělena do tří skupin/částí. První část zleva je až šestimístná, druhá část je dvoumístná a třetí část je jednomístná kontrolní číslice.
PO „Příslušným orgánem“ se rozumí orgán nebo orgány či subjekty zřízené členskými státy k plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH
CAS Organizace Chemical Abstracts Service vede nejúplnější seznam chemických látek. Každá látka registrovaná v registru CAS má přiděleno registrační číslo CAS. Registrační číslo CAS (běžně uváděné jako číslo CAS) je široce využíváno jako specifické číselné označení chemické látky.
CSA Posouzení chemické bezpečnosti je proces zaměřený na určení rizik plynoucích z látky a jako součást posouzení expozice, zpracování scénářů expozice včetně opatření pro řízení rizik k omezení těchto rizik. Příloha I uvádí obecná ustanovení pro zpracování CSA (zkratka z angl. Chemical Safety Assessment). Posouzení CSA zahrnuje tyto kroky:
• posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví
• posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví plynoucí z fyzikálně-chemických vlastností
• posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí
• posouzení nebezpečnosti látek perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB)
Pokud žadatel o registraci v důsledku těchto posouzení dojde k závěru, že dotyčná látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS (pro látky) nebo vykazuje vlastnosti PBT/vPvB, je nutno učinit další kroky posouzení chemické bezpečnosti:
• posouzení expozice
• charakterizace rizik
CSR Zpráva o chemické bezpečnosti dokládá posouzení chemické bezpečnosti pro látku samotnou, v přípravku nebo v předmětu či ve skupině látek.
Jinými slovy, zpráva o chemické bezpečnosti je dokument, který uvádí podrobnosti o postupu a výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.Obecná ustanovení pro provádění CSA a přípravu CSR uvádí příloha I nařízení REACH.
K&O  
RAC Výbor Evropské agentury pro chemické látky, který odpovídá za zpracování stanovisek agentury k hodnocení, žádostem o povolení, návrhům na omezení a k návrhům na klasifikaci a označení pro tvorbu seznamu klasifikace a označení a k dalším otázkám uplatňování nařízení REACH týkajících se rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Výbor RAC se skládá z nejméně jednoho a nejvýše dvou členů z kandidátů jmenovaných každým členským státem a jmenovaných správní radou na opakovatelné období tří let. Členy výboru mohou doplnit poradci pro otázky vědy, techniky nebo regulace.
SEAC Výbor pro socioekonomickou analýzu je výbor agentury odpovědný za zpracování stanovisek agentury k žádostem o povolení, návrhům na omezení  a k dalším otázkám uplatňování nařízení REACH týkající se sociálně-ekonomických dopadů možných legislativních opatření ohledně chemických látek. Výbor SEAC se skládá z nejméně jednoho a nejvýše dvou členů z kandidátů jmenovaných každým členským státem a jmenovaných správní radou na opakovatelné období tří let. Členy výboru mohou doplnit poradci pro otázky vědy, techniky nebo regulace.
NU „Následným uživatelem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku při své průmyslové nebo profesionální činnosti.
DMEL Pro bezprahové účinky je základním předpokladem, že neexistuje žádná úroveň (expozice) bez účinku a DMEL proto vyjadřuje úroveň expozice odpovídající nízkému a možná teoretickému riziku, které by mělo být pokládáno za přijatelné riziko.
DNEL DNEL je úroveň expozice dané látce, pod  níž se předpokládá že nedochází k žádným účinkům. Je proto hodnotou expozice látce, jež by pro člověka neměla být překročena. DNEL je odvozenou úrovní expozice, neboť normálně je vypočtena na základě dostupných deskriptorů dávky ze studí na zvířatech jako jsou např. hodnoty dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL zkratka z angl. no observed adverse effect levels) nebo z referenčních dávek (BMD).
SE „Scénářem expozice“ se rozumí soubor podmínek, včetně provozních podmínek a opatření pro řízení rizik, které popisují, jak je látka vyráběna nebo používána během svého životního cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo doporučuje následnému uživateli kontrolovat expozici člověka a životního prostředí. Tyto scénáře expozice mohou zahrnovat jeden konkrétní proces nebo jedno konkrétní použití anebo více procesů nebo použití.
ESIS ESIS (Evropský informační systém chemických látek) je systém informačních technologií zřízený Evropským úřadem pro chemické látky  (European Chemicals Bureau), který poskytuje informace o chemických látkách, které se týkají:
- EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek)
- ELINCS (Evropský seznam oznámených chemických látek),
- NLP (seznam látek, které již nejsou polymery),
- HPVCs (vysoký objem výroby chemických látek) a LPVCs (nízký objem výroby chemických látek), včetně seznamu evropských výrobců/dovozců,
- K&O (klasifikace a označení), R- a S-věty, nebezpečí atd...,
- IUCLID listy chemických údajů, IUCLID exportní soubory, OECD-IUCLID  exportní soubory, EUSES  exportní soubory,
- seznamy prioritních látek, postupy posouzení rizika a systém vyhledávání ve vztahu k nařízení Rady (EHS) 793/93, zvané také nařízení o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (ESR).
ELR Přírůstek celoživotního rizika navíc k referenčnímu normálnímu riziku (nebo výskytu choroby)
TCC kontrola, zda byly poskytnuty všechny prvky požadované nařízením REACH, kterou agentura ECHA provádí u všech registračních dokumentací
SIEF SIEF je akronymem názvu fóra pro výměnu informací o určité látce (Substance Information Exchange Forum). Zkratkou SIEF se rozumí fórum zřízené po období předběžné registraci za účelem sdílení informací o dané zavedené látce.
Hlavní cíle SIEF jsou:
i) usnadňovat sdílení údajů pro účely registrace
ii) dohodnout se na klasifikaci a označení dotyčné látky v případě rozdílných interpretací mezi potenciálními žadateli o registraci.
LVVVO Látky vzbuzující mimořádné  obavy v kontextu s nařízením REACH jsou:
1) CMR kategorie 1 nebo 2
2) PBT a vPvB splňující kritéria přílohy XIII, a
3) látky – například látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti nebo s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria přílohy III - pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v bodech 1) a 2), a které jsou identifikovány v jednotlivých případech postupem podle článku 59.
vPvB Vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními látkami se rozumí látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou vysoce perzistentní (velmi obtížně rozložitelné) a vysoce bioakumulativní v živých organismech. V příloze XIII jsou definována kritéria pro identifikaci vPvB a v příloze I jsou stanovena obecná ustanovení pro jejich posouzení. Látky vPvB mohou být zařazeny do přílohy XIV, a tím mohou podléhat povolování.
ECHA Agentura zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, jejímž cílem je řídit veškeré úkoly vyplývající z nařízení REACH prostřednictvím provádění nebo koordinace nezbytných činností, zajišťovat důslednou implementaci na úrovni Společenství a poskytovat členským státům a orgánům EU nejlepší možné vědecké poradenství ohledně otázek týkajících se bezpečnosti a socioekonomických aspektů používání chemických látek. Tyto úkoly agentura plní prostřednictvím důvěryhodného procesu rozhodování s využitím nejlepších možných vědeckých, technických a regulačních kapacit a prostřednictvím nezávislé práce, která je vykonávána účinně, transparentně a důsledně.
ECx ECx odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující  x% změnu reakce (např. růstu) během daného časového intervalu.
EDx EDx odpovídá dávce zkoušené látky způsobující zvýšení incidence (výskytu) o x=10 % během daného časového intervalu.
BOD Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě, který potřebují organizmy k aerobnímu rozkladu organické hmoty ve vodě.
BSK Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě, který potřebují organizmy k aerobnímu rozkladu organické hmoty ve vodě.
CHSK Množství kyslíku spotřebovaného během chemického rozkladu organické a anorganické hmoty.
COD Množství kyslíku spotřebovaného během chemického rozkladu organické a anorganické hmoty.
EC50 Účinná koncentrace látky, která způsobuje 50 % změn v odezvě.
ErC50 EC50 v souvislosti se snížením rychlosti růstu.
SADT Nejnižší teplota, při které dochází k samourychlenému rozkladu zabalené látky.
CARACAL Skupina odborníků, která poskytuje poradenství Evropské komisi a agentuře ECHA v otázkách týkajících se nařízení REACH a CLP. Byla vytvořena jako „pracovní skupina Evropské komise pro praktickou přípravu pro nařízení REACH“ v květnu 2004. V září 2007 se přejmenovala na „příslušné orgány pro nařízení REACH (REACH CA)“ a v březnu 2009 na „příslušné orgány pro nařízení REACH a CLP (CARACAL)“.

Tags:  GlosářSDSZkratky


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References