Informace týkající se použití UFI (Jedinečný identifikátor vzorce)

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Jedinečný identifikátor vzorce

Jedinečný identifikátor vzorce (UFI) je 16místný kód, který se uvádí na štítku směsí. UFI je prvek při předkládání nebezpečných směsí, který se musí realizovat v harmonizované podobě (PCN).

Výsledkem předkládání bude, že zdravotnický personál v členských státech EU dostane k dispozici jednotné údaje. Použití tohoto kódu umožňuje toxikologickým střediskům poskytovat v nouzových situacích informace o nebezpečné směsi.

Ustanovení týkající se používání UFI a označování směsí byla oznámena v Nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) přidáním nové Přílohy (VIII) k tomuto nařízení. Tato ustanovení budou povinná pro všechny členské státy EHP.

 

Účel jedinečného identifikátoru vzorce

V rámci kódu UFI (který je dán k dispozici orgánům během postupu předkládání) musí být složení určité směsi jasně identifikovatelné, což pomáhá rychlé reakci v případě nouze. To také současně umožňuje bezpečné zacházení se složením. O údajích poskytnutých během předkládání je informován pouze příslušný orgán (členského státu).

 

Strategický přístup

Možné způsoby vytvoření jedinečného identifikátoru vzorce

Přístup na základě směsi

Dané složení směsi je identifikováno daným identifikátorem vzorce.

Produktům s identickým složením, ale s různými vymyšlenými názvy (takže stejná směs je uváděna na trh pod různými obchodními názvy), je přidělen stejný kód UFI.

Přístup na základě produktu

Všechny produkty získávají individuální identifikátory vzorců.

V tomto případě bude mít produkt více kódů UFI. To platí v případech, kdy je na trh uvedena jedna směs s více odlišnými vymyšlenými názvy (názvy produktu).

Pro lepší pochopení přístupů na základě směsi a na základě produktu je nezbytné specifikovat definici směsi a produktu:

Směs:

Obsahuje alespoň dvě složky (což může být látka a také směs (MiM – Mixture in mixture, směs ve směsi)).

Charakteristiky směsi jsou určeny hlavně jejím složením a fyzikálně-chemickými vlastnostmi.

Produkt:

Směs určená k prodeji, která je obvykle označena obchodním (vymyšleným) názvem a jejíž vlastnosti jsou určovány hlavně obalem, označením a kategorií produktu.

Přístup zaměřený na trh:

Stejné směsi získávají různé identifikátory vzorců, pokud jsou uváděny na trh v různých zemích.

Například „Produkt 1“ uvedený na trh v Německu získá jedinečný identifikátor vzorce („UFI 1“), ale „Produkt 1“ uvedený na trh ve Španělsku dostane jiný kód („UFI 2“).

Přístup zaměřený na jazyk/štítek

Podobně jako u „přístupu zaměřeného na trh“, ale tento přístup zohledňuje také skutečnost, že úřední jazyk některých zemí může být stejný (např. německý jazyk v Německu a Rakousku).

 

Každá z výše uvedených strategií může být správná, dokud není porušen následující základní princip:

UFI musí identifikovat dané složení a nikdy nemůže označovat směsi s jiným složením!

 

Generátor UFI – vytvoření jedinečného identifikátoru vzorce

Generátor UFI je webová aplikace, kterou lze používat online (v prohlížeči). Jeho použití je zdarma a dostupné ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Jedinečný kód UFI lze vytvořit zadáním čísla šarže směsi.

Důležité!

 • Systém neuloží vytvořené UFI automaticky; musí to provést uživatel.
 • UFI lze vytvořit bez daňového čísla, ale tato možnost by se měla zvolit pouze v případě, že společnost opravdu nemá daňové číslo.
 • Vytvořené UFI je nutné v dalším kroku ověřit.

 

Platnost UFI

Aktualizace UFI je nutná:

V případě změny složení (pokud stupeň změny spadá do mezí stanovených právními předpisy, viz: níže) je nutné přiřadit kódu UFI nové číslo vzorce.

Kód UFI zůstává stejný, mění se pouze identifikační číslo.

 

Vytvoření nového UFI* je nutné v následujících případech:

 • Přidání, nahrazení nebo odstranění složky
 • V případě typu produktu „Směs ve směsi“ (MiM), pokud dodavatel změnil kód UFI ​​směsi ve složení
 • Změna složení překračuje koncentrační limity stanovené v právních předpisech

 

Změna koncentrace složek směsi, která vyžaduje vytvoření nového UFI:

Koncentrace složky ve směsi (stupeň změny):

 • 25–100 % (5 %)
 • 10–25 % (10 %)
 • 2,5–10 % (20 %)
 • < 2,5 % (30 %)

 

Kroky, které je třeba provést po vytvoření nového UFI:

 

Vytvoření nového UFI není nutné, pokud:

 • se změnil pouze název směsi (produktu)
 • změna ovlivňuje pouze parfémy přítomné v produktu
 • v případě nového balení

Další informace týkající se povinnosti ohledně aktualizace předložení PCN

 

Komunikace uvnitř dodavatelského řetězce

Pokud následný uživatel používá pro formulaci směsi směs (MiM – Směs ve směsi), postačí znát kód UFI namísto složení směsi.

Praktickou okolností je, že během předkládání musí být uvedena prakticky každá složka, která by v případě typu produktu „Směs ve směsi“ mohla způsobit vážné obtíže. Složení použité směsi bylo v dodavatelském řetězci pravděpodobně předloženo dříve, takže díky znalosti UFI bude daný orgán znát také možná nebezpečí. Je samozřejmé, že na štítku nemusí být uveden jedinečný identifikátor vzorce směsi použitý při formulaci směsi (musí být na něm uveden kód hotového výrobku), čímž se lze vyhnout úniku důvěrných informací.

S ohledem na výše uvedené informace je pochopitelně důležité oznamovat změny čísla UFI směsí v rámci dodavatelského řetězce, protože v takových případech musí strany používající směs při formulaci vlastní směsi aktualizovat své vlastní předložení.

 

Použití UFI při označování směsí

Další informace o umístění jedinečného identifikátoru vzorce a označování CLP najdete v našem článku nazvaném „Štítek CLP, označování v praxi“.

 

Instrukce pro označování

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 • „UFI:” – stejné ve všech jazycích EÚ, nepřekládá se), musí být napsaný velkými písmeny
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kód je rozdělený do 4 bloků, oddělených spojovníkem
 • UFI kód musí být jasné viditelný a čitelný
 • Nejsou uvedené žádné specifické typografické požadavky (např. font nebo velikost)
 • UFI kód musí být uvedený na štítku všech výrobků obsahujících nebezpečné směsi.
 • UFI kód může být v případě nebezpečných směsí pro průmyslové použití a směsí, které nejsou alternativně zabaleny, uvedený také v bezpečnostním listu.
 • Měl by být nesmazatelně uvedený na štítku

Překlad bezpečnostního listu

Naše služby týkající se tvoření a oznamování UFI kódu