Specifikace ohledně UFI kódu a označování nebezpečných směsí

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Specifikace ohledně UFI kódu a označování nebezpečných směsí

Jednoznačný identifikátor složení (UFI) je 16-znakový kód, který se bude uvádět na štítcích nebezpečných směsí. UFI kód umožňuje toxikologickým centrům poskytovat v případě mimořádné události informace o nebezpečných směsích.

Pokyny ohledně UFI kódu budou uváděny postupně (v závislosti od typu použití) v harmonizovaném formátu pro všechny členské státy EHP od roku 2020.

Pokyny ohledně použití UFI kódu a změny v označování směsí byly zveřejněny v nařízení Komise (EU) 2017/542. Současně byla k nařízení (EK) 1272/2008 přidaná Příloha VIII o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

 

Zainteresované strany

Ustanovení předmětného nařízení se vztahují na všechny typy „předkladatelů“, jako jsou následní uživatelé (umístnění směsí na trhu), následní autoři receptur (výrobcové nebezpečných směsí ve směsích) a dovozci.

UFI kód je povinný pro směsi klasifikované jako nebezpečné pro zdraví a fyzicky nebezpečné, ale zainteresované strany si použít UFI kód i pro bezpečné výrobky nebo výrobky, které jsou klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí.

Výrobky, které nespadají pod nařízení:

 • směsi určené na vědecký a na výrobek a proces orientovaný výzkum a vývoj
 • plyny pod tlakem
 • výbušniny (nestálé výbušniny)

 

Tvorba UFI kódu

Použitím online aplikace na webové stránce ECHA můžete vytvořit jedinečný UFI kód zadáním DIČ vaší společnosti a čísla složení směsi.

Prosím, nepřehlédněte!

 • Vytvořené UFI kódy nejsou automaticky uloženy v systému, musí je uložit použivatel.
 • UFI kódy mohou být vytvořeny bez zadání DIČ, ale tuto možnost je možné použít jenom v případě, že společnost nemá toto číslo přidělené.
 • Vytvořeni UFI kódu musí byť v následujícím kroku potvrzené.

Generátor UFI kódů je přístupný zde. Je bezplatný a dostupný ve všech oficiálních jazycích EÚ.

UFI kód označuje konkrétní složení. Konkrétní UFI kód se může používat, jenom pokud se složení nebo poměr složek (v rámci určitého rozsahu koncentrace) dané směsi nezmění. Jestli požadujete nové UFI číslo v důsledku změny Složení, předcházející číslo složení se víc nesmí používat.

V důsledku výše uvedeného není nutné vyžádat nový UFI kód, jestli se změnil název směsi. Stejný identifikátor složení se může použít pro různé obchodní názvy a je platný ve všech členských státech EHP. Předmětná společnost se může rozhodnout umístit na trh stejný výrobek pod různými obchodnými názvy a používat různé UFI kódy (zákazník neví, že výrobky s různými názvy mají ve skutečnosti stejné složení).

Specifikace jsou také přípustné pro vůně a barviva. Jestli se přidává nová, bezpečná vůně nebo barvivo, není potřebné generovat nový UFI kód. To samé platí v případě menší směny v koncentraci těchto látek.

 

Povinnost oznámit UFI kód

Předkladatel, určený nařízením Komise (EU) 2017/542, předloží oznámeni dotknutému orgánu členského státu (obvykle toxikologickému centru) na základě následujících kritérií:

 • UFI kód je oznámený všem členským státům, když je směs uvedena na trh.
 • Předložení je podané v oficiálním jazyku/jazycích dotknutých členských států.
 • V případě směsí uvedených na trh výhradně na průmyslové účely, předkladatelé můžou požádat o omezení podání (v souladu s Oddílem 5.3 této Části a Oddílem 3.1.1 Části B)
 • Oznámení je bezplatné

Když předkládáte UFI kód, musíte poskytnout následující informace:

 • Složení*
 • Obchodný název
 • Barva
 • Balení
 • Kategorie produktu
 • Toxikologické informace
 • Jiné informace ohledně předkladatele

* Informace o nerizikových složkách musí být také uvedeny v oznámení UFI kódu. Informace uvedené v bezpečnostním listu nemusí být nutně postačující pro splnění povinnosti.

Naše služby týkající se tvoření a oznamování UFI kódu

Lhůty

Do roku 2025 musí být UFI kód uvedený na štítcích všech výrobků klasifikovaných jako nebezpečné pro zdraví, nebo fyzikálně nebezpečné podle následujícího harmonogramu:

1. leden 2021

Oznámení UFI kódu a ostatních informací o směsích určených na spotřebitelské použití.

1. leden 2021

Oznámení UFI kódu a ostatních informací o směsích určených na profesionální použití.

1. leden 2024

Oznámení UFI kódu a ostatních informací o směsích určených výhradně na průmyslové použití.

1. leden 2025

Konec přechodného období pro směsi, které se už nacházejí na trhu.

 

Instrukce pro označování

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 • „UFI:” – stejné ve všech jazycích EÚ, nepřekládá se), musí být napsaný velkými písmeny
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kód je rozdělený do 4 bloků, oddělených spojovníkem
 • UFI kód musí být jasné viditelný a čitelný
 • Nejsou uvedené žádné specifické typografické požadavky (např. font nebo velikost)
 • UFI kód musí být uvedený na štítku všech výrobků obsahujících nebezpečné směsi.
 • UFI kód může být v případě nebezpečných směsí pro průmyslové použití a směsí, které nejsou alternativně zabaleny, uvedený také v bezpečnostním listu.
 • Měl by být nesmazatelně uvedený na štítku

Vytvoření návrhu etikety

Použití UFI kódu v zásobovacím řetězci

Jestli následný uživatel používá existující směs na výrobu nové směsi, je postačující poznat UFI kód použité směsi, místo jejího složeni. Důvodem je, že v čase oznámení UFI kódu by měli být uvedeny všechny složky, co by v případě výrobku „směs ve směsi“ mohlo způsobit vážné potíže. Použité složení směsi bylo pravděpodobně předložené někým v zásobovacím řetězci, takže jestli je UFI kód známy, potenciální rizika jsou úřadům známy také.  Samozřejmě, na štítku by se neměl objevit UFI kód směsi použité na přípravu nové směsi (měl by tam být uvedený jen UFI kód nového výrobku), aby se zabránilo zveřejnění důvěrných informací.