Obsahové a formální prvky bezpečnostního listu

Databáze bezpečnostních listů – Obsahové a formální prvky bezpečnostního listu (EU) 2020/878

 

Bezpečnostní list musí poskytovat informace o nebezpečnosti a také o bezpečném skladování, manipulaci a likvidaci látky nebo směsi. Znalost těchto informací umožní uživatelům přijímat nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví a bezpečnosti na pracovišti a ochrany životního prostředí.

Požadavky na obsah a formát bezpečnostního listu jsou v současné době definovány nařízením (EU) 2020/878.

Nařízení, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2021, nahrazuje nařízení (EU) č. 2015/830, které obsahovalo věcné a formální požadavky na bezpečnostní listy

Po 1. lednu 2023 musí být bezpečnostní list každého produktu dostupného na trhu v souladu s tímto nařízením, což znamená, že každý bezpečnostní list je třeba revidovat do 31. prosince 2022.

 

ES  I  CS  I  DE  I  EN  I  FR  I  IT  I  HU  I  PL  I  RO  I  SK  I  SL

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Pokud má směs jednoznačný identifikátor složení (UFI) v souladu s oddílem 5 části A přílohy VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 a tento identifikátor UFI se uvádí v bezpečnostním listu, pak se tento identifikátor UFI uvede v tomto pododdíle.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

2.2. Prvky označení

2.3. Další nebezpečnost

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

3.2. Směsi

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3. Pokyny pro hasiče

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4. Odkaz na jiné oddíly

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.2. Omezování expozice

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2. Další informace

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemická stabilita

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5. Neslučitelné materiály

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

11.2. Informace o další nebezpečnosti

 

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.3. Bioakumulační potenciál

12.4. Mobilita v půdě

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

12.7. Jiné nepříznivé účinky

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

 

ODDÍL 16: Další informace

 

Další důležité informace o obsahových a formálních prvních bezpečnostního listu

Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné pododdíly, pokud konkrétní údaje nejsou aplikovatelné nebo nejsou k dispozici, musí to být jasně uvedeno.

Sestavovatel bezpečnostního listu může navíc uvést i další pododdíly, pokud neobsahují protichůdné informace ve vztahu k ostatním oddílům bezpečnostního listu.

Bezpečnostní list není dokumentem s pevnou délkou, jeho délka musí být přiměřená s ohledem na nebezpečnost látky nebo směsi a dostupné informace. Informace musí být formulovány jasným a stručným způsobem.

Jazyk použitý v bezpečnostním listu musí být jednoduchý, jasný a přesný, bez používání žargonu, akronymů a zkratek. Nesmí se používat prohlášení, která naznačují, že látka nebo směs není nebezpečná (například „může být nebezpečná“, „neškodná“, „nemá žádné účinky na zdraví“), ani žádná jiná prohlášení, která nejsou v souladu s klasifikací dané látky nebo směsi.

Všechny strany bezpečnostního listu musí být očíslovány a musí být opatřeny buď údajem o délce bezpečnostního listu (například „strana 1 ze 3“) nebo označením, zda následuje další strana (například „Pokračování na další straně“ nebo „Konec bezpečnostního listu“).

Bezpečnostní list musí vypracovat kompetentní osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti skupiny uživatelů, pokud jsou známy. V některých případech to může znamenat práci více než jedné osoby, protože vytvoření bezpečnostního listu vyžaduje širokou škálu znalostí.

Bezpečnostní list musí být poskytnut bezplatně, v papírové nebo elektronické podobě, nejpozději v době prvního dodání látky nebo směsi.

Bezpečnostní list musí být poskytován v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu (členských států), kde je látka nebo směs uvedena na trh, pokud dotyčný členský stát (členské státy) nestanoví jinak

 

Související články 

 

Doporučené služby