Pracovní postup vytvoření a překladu bezpečnostního listu

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – pracovní postup vytvoření a překladu bezpečnostního listu

 

První krok

Překlad – definice formátu a prvků obsahu

Vytvoření obsahu a formát bezpečnostního listu v souladu s platnou evropskou a národní legislativou.

V této fázi (pokud je bezpečnostní list v cizím jazyce) zajistíme překlad textu. Ve většině případů překlad není jen doslovné převedení textu, ale překlad, který odráží význam. V cílovém jazyce již většinou existuje specifická terminologie pro každou konkrétní větu nebo frázi, kterou je nutno použít, aby obsah bezpečnostního listu byl čtenáři jasný.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat překladu standardizovaných částí textu. V některých částech bezpečnostního listu je stanovené znění textu uvedené v příslušném předpisu. Na základě pravidel chemické bezpečnosti mohou tyto věty být uvedeny pouze ve formě stanovené příslušnou legislativou. Jasným příkladem je například znění standardních vět o nebezpečnosti H a pokynů pro bezpečné zacházení P nebo vět vztahujících se k prvkům značení.  V bezpečnostním listu jsou samozřejmě i další speciální texty.

Z výše uvedených důvodů je pro samotný překlad nutná určitá míra znalosti legislativy v oblasti chemické bezpečnosti a určitá praxe s překladem bezpečnostních listů.

Ve fázi překladu bezpečnostního listu (v případě směsí) je rovněž nutno zkontrolovat složky.  Pomocí předem definovaných seznamů nebezpečných látek naši pracovníci kontrolují, zda je správně uveden název složek, zda jsou správně uvedena odpovídající čísl CAS a EU a zda jsou správně vedeny prvky klasifikace (symboly nebezpečí a standardní věty o nebezpečnosti H).

Zvláštní pozornost je nutno věnovat tomu, zda jsou správně uvedeny mezní hodnoty expozice v zaměstnání. Je nutno zkontrolovat (na základě příslušné legislativy), zda je stanovena mezní hodnota expozice pro složky uvedené v bezpečnostním listu, a pokud je stanovena, tato hodnota musí být uvedena v příslušné části bezpečnostního listu.

 

Druhý krok

Klasifikace a odborný dohled

Náš odborník nejprve přezkoumá přeložený bezpečnostní list a zkontroluje, zda při překladu nedošlo ke ztrátě údajů nebo zda překlad neobsahuje překlepy. Při překladu bezpečnostního listu je podstatné provedení několika kontrol.

Náš odborník poté zkontroluje klasifikaci látky/směsi na základě existujících údajů, a v případě nutnosti provede změny, uvede nezbytné symboly rizik, změní nebo doplní příslušné věty H a P. V mnoha případech konkrétní prvky popisu v bezpečnostním listu chybí, proto je této části rovněž nutno věnovat zvláštní pozornost.

 

Třetí krok

Závěrečná odborná kontrola

Vytvoření logicky správného bezpečnostního listu, který je zcela konzistentní.

Podle našeho názoru se jedná o velmi důležitý krok, protože podle našich zkušeností může docházet k řadě problémů, které mohou vznikat z rozporných údajů v bezpečnostním listu (např. toxikologické údaje v části 9 nesmí být v rozporu s klasifikací látky/směsi atd.).

Hotové bezpečnostní listy dodáváme klientům ve formátu pdf.

Odbornou kvalitu, právní soulad a úřední akceptování našich bezpečnostních listů zaručujeme pouze v případě, že jsou používány nebo vytištěny v plném znění.

 

Po dodání bezpečnostního listu…

Naše služby v oblasti vytváření bezpečnostních listů nekončí dodáním bezpečnostního listu.

Pomáháme klientům s výkladem a používáním bezpečnostního listu nebo jim můžeme pomáhat s dalšími nezbytnými úkoly spojenými s bezpečnostními listy obecně.

 

Odborné záruky při pracovním procesu přípravy a překladu bezpečnostního listu

V případě kontroly úřadem, pokud kontrolor vznese námitky vůči jakékoliv části bezpečnostního listu, náš odborník zkontaktuje představitele příslušného úřadu a odpoví na všechny případné otázky.

Pokud bude stanoveno, že při vytváření bezpečnostního listu došlo k administrativní nebo odborné chybě, bezpečnostní list bezplatně opravíme.

 

Finanční záruka

Pokud kterýkoliv z našich klientů nebo jakýkoliv partner našich klientů utrpí materiální škodu (např. oficiální penále, nové značení atd.) v důsledku použití bezpečnostního listu, který naše společnost nesprávně vytvořila, našeho klienta plně odškodníme.

 

Nabízené služby

 

Užitečné informace