Software na vytváření bezpečnostních listů

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Software na vytváření bezpečnostních listů

 

Během téměř dvou desetiletí našich odborných zkušeností v oblasti chemické bezpečnosti byla většina cizojazyčných bezpečnostních listů, s nimiž jsme pracovali, vytvořena softwarem, proto jsme tyto bezpečnostní listy mohli důkladně studovat.

Na základě všech těchto zkušeností naše společnost nikdy nepoužívala software na vytváření bezpečnostních listů a našim partnerům jsme nikdy jeho používání nedoporučovali.

 

Princip fungování softwaru na vytváření bezpečnostních listů a jeho služby

Software na překlad bezpečnostních listů (podobně jako jiné překladatelské softwary) vytváří znění bezpečnostního listu v cizím jazyce na základě odpovídajících vět ve své paměti.

Jeho fungování je založeno na dostupné „paměti“ v podobě nabízených jazykových modulů, které obsahují překlady vět, které se běžně objevují v bezpečnostních listech.

Věta ve „zdrojovém jazyce“ je nahrazena příslušnou větou v „cílovém jazyce“, pokud je zjištěna plná shoda.

Překladatelské softwary na překlad bezpečnostních listů obvykle nabízí i další funkce, např.:

 • Komponenty jsou klasifikovány na základě čísla CAS a existujících seznamů nebezpečnosti látky (které v softwaru zpravidla nejsou aktualizovány).
 • Přiřazuje mezní hodnoty expozice k látkám.
 • Používá piktogramy (nikoliv piktogramy nebezpečnosti CLP), aby požadovaná ochranná zařízení byla jasněji vyjádřená.
 • Stanoví třídy nebezpečnosti. standardní věty o nebezpečnosti H a pokyny pro bezpečné zacházení P dané směsi (na základě složek a na základě mezní koncentrace uvedené v legislativě).
 • Mohou zahrnovat i určité funkce modulu registrace.

 

Výhody softwaru na vytváření bezpečnostních listů

 • Dokáže zvládnout velký počet bezpečnostních listů.
 • Dokáže překládat do více jazyků (pouze pokud jsou spolu s ním zakoupeny moduly pro příslušné jazyky).
 • Rychlost.
 • V případě velkého množství může být nákladově efektivní (pokud opomineme případnou škodu vyplývající z odborných nedostatků).
 • Funkce registrace a organizace.

 

Nevýhody softwaru na vytváření bezpečnostních listů

Odborné nedostatky

 • Uživatel softwaru přebírá následky chyb, které mohou vzniknout při klasifikaci nebezpečnosti výrobku.
 • Odborné nedostatky v „originálu“ bezpečnostního listu budou převedeny do bezpečnostního listu bez opravy.
 • Může obsahovat nepřeložené části (nedokáže zpracovat věty, které nepředstavují úplnou shodu s větami uloženými v paměti).
 • Nesprávně přeložené věty, fráze, názvy látek Obsahují pouze určitá čísla vět, proto se značně omezuje jejich užitná hodnota.
 • Neposkytuje chybějící údaje (např. čísla EU, mezní hodnoty expozice atd.).
 • Pracuje pouze na základě obecných směrnic EU a ignoruje malé a větší odchylky národních předpisů cílové země.

 

Další neodborné nevýhody

 • Nejde jen o jednorázový výdaj. Zakoupení různých jazykových modulů a aktualizací mohou způsobovat dodatečné náklady.
 • Software musí rovněž být spravován, proto vznikají i související náklady na lidské zdroje
 • Jeho použití je nákladově efektivní pouze od určitého počtu bezpečnostních listů
 • Uživatel dostává pouze podporu softwaru, nemá se na koho spolehnout v případě jiných otázek týkajících se chemické bezpečnosti.
 • V případě jakýchkoliv potenciálních námitek od úřadu nebo partnera nebude partner schopen provést opravu bezpečnostního listu.

Nabízené služby