Věty R a věty S

Baza znanja varnostnih listov – Věty R a věty S

Stažení: R-vety, S-vety

Věty R a S nebudou používány od 1. června 2017.

o 1. června 2015:
V případě směsi se na základě klasifikace uvede(-ou) na štítku v souladu se směrnicí 1999/45/ES alespoň příslušný symbol(-y), označení nebezpečnosti, věta(-y) označující rizikovost a pokyny pro bezpečné zacházení.

Prvky označení podle směrnice DPD, které je třeba zahrnout do tohoto pododdílu, zahrnují alespoň:

  • symbol(-y)
  • označení nebezpečnosti
  • věta(-y) označující rizikovost (R-věty) v plném znění nebo jako kód s odkazem na plné znění, které bude obsaženo v ODDÍLU 16,
  • pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) v plném znění
  • použitelné prvky označení v souladu s oddíly A a B přílohy směrnice DPD

 

R-věty:

R1 – Výbušný v suchém stavu
R 2 – Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R3 – Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 4 – Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R5 – Zahřívání může způsobit výbuch
R6 – Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
R7 – Může způsobit požár
R8 – Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R9 – Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
R10 – Hořlavý
R11 – Vysoce hořlavý
R12 – Extrémně hořlavý
R14 – Prudce reaguje s vodou
R15 – Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R 16 – Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R17 – Samovznětlivý na vzduchu
R 18 – Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
R19 – Může vytvářet výbušné peroxidy
R20 – Zdraví škodlivý při vdechování
R21 – Zdraví škodlivý při styku s kůží
R22 – Zdraví škodlivý při požití
R23 – Toxický při vdechování
R24 – Toxický při styku s kůží
R25 – Toxický při požití
R26 – Vysoce toxický při vdechování
R27 – Vysoce toxický při styku s kůží
R28 – Vysoce toxický při požití
R29 – Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R30 – Při používání se může stát vysoce hořlavým
R31 – Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R32 – Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R33 – Nebezpečí kumulativních účinků
R34 – Způsobuje poleptání
R35 – Způsobuje těžké poleptání
R36 – Dráždí oči
R37 – Dráždí dýchací orgány
R38 – Dráždí kůži
R39 – Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
R40 – Podezření na karcinogenní účinky
R41 – Nebezpečí vážného poškození očí
R42 – Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R43 – Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R44 – Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
R45 – Může vyvolat rakovinu
R46 – Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R48 – Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R49 – Může vyvolat rakovinu při vdechování
R50 – Vysoce toxický pro vodní organismy
R51 – Toxický pro vodní organismy
R52 – Škodlivý pro vodní organismy
R53 – Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R54 – Toxický pro rostliny
R55 – Toxický pro živočichy
R56 – Toxický pro půdní organismy
R57 – Toxický pro včely
R58 – Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
R59 – Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
R60 – Může poškodit reprodukční schopnost
R61 – Může poškodit plod v těle matky
R62 – Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
R63 – Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R64 – Může poškodit kojené dítě
R65 – Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R68 – Možné nebezpečí nevratných účinků
R14/15 – Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
R15/29 – Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
R20/21 – Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R20/22 – Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R21/22 – Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R20/21/22 – Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R23/24 – Toxický při vdechování a při styku s kůží.
R24/25 – Toxický při styku s kůží a při požití.
R23/25 – Toxický při vdechování a při požití.
R23/24/25 – Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
R26/27 – Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.
R26/28 – Vysoce toxický při vdechování a při požití.
R26/27/28 – Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
R27/28 – Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.
R36/37 – Dráždí oči a dýchací orgány.
R36/38 – Dráždí oči a kůži.
R37/38 – Dráždí dýchací orgány a kůži.
R36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R39/23 – Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.
R39/24 – Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.
R39/25 – Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.
R39/23/24 – Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.
R39/23/25 – Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.
R39/24/25 – Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.
R39/23/24/25 – Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
R39/26 – Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.
R39/26/27 – Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.
R39/27 – Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.
R39/28 – Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.
R39/26/28 – Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.
R39/27/28 – Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.
R39/26/27/28 – Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
R68/20 – Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.
R68/21 – Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.
R68/22 – Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.
R68/20/21 – Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.
R68/20/22 – Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.
R68/21/22 – Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.
R68/20/21/22 – Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.
R42/43 – Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
R48/20 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
R48/21 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.
R48/22 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.
R48/20/21 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.
R48/20/22 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.
R48/21/22 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.
R48/20/21/22 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.
R48/23 – Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
R48/24 – Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.
R48/25 – Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.
R48/23/24 -Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.
R48/23/25 – Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.
R48/24/25 – Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.
R48/23/24/25 – Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.
R50/53 – Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R51/53 – Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

 

S-věty:

S1 – Uchovávejte uzamčené
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí
S3 – Uchovávejte na chladném místě
S4 – Uchovávejte mimo obytné objekty
S5 – Uchovávejte pod ….. (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
S6 – Uchovávejte pod ….. (inertní plyn specifikuje výrobce)
S7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený
S8 – Uchovávejte obal suchý
S9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S12 – Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S 13- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S14 – Uchovávejte odděleně od ….. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S15 – Chraňte před teplem
S16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S17 – Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
S18 – Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
S20- Nejezte a nepijte při používání
S21 – Nekuřte při používání
S22 – Nevdechujte prach
S23 – Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
S24 – Zamezte styku s kůží
S25 – Zamezte styku s očima
S26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S27 – Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S28 – Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ….. (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
S29 – Nevylévejte do kanalizace
S30 – K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S33 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S35 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S36 – Používejte vhodný ochranný oděv
S37 – Používejte vhodné ochranné rukavice
S38 – V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S39 – Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S40 – Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte ….. (specifikuje výrobce)
S41 – V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
S42 – Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
S43 – V případě požáru použijte ….. (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“)
S45 – V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S47 – Uchovávejte při teplotě nepřesahující ….. °C (specifikuje výrobce)
S48 – Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ….. (vhodnou látku specifikuje výrobce)
S49 – Uchovávejte pouze v původním obalu
S50 – Nesměšujte s ….. (specifikuje výrobce)
S51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S52 – Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S53 – Zamezte expozici – před použitím si obstarejte speciální instrukce
S56 – Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S57 – Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S59 – Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
S60 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S61 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S62 – Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S63 – V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
S64 – Při požití vypláchněte ústa velký množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)
S1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S3/7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S3/9/14 – Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od ….. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S3/9/49 – Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od ….. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce )
S3/9/14/49 – Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
S3/14 – Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S7/8 – Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
S7/9 – Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S7/47 – Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ….. °C (specifikuje výrobce)
20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S24/25 – Zamezte styku s kůží a očima
S27/28 – Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ….. (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce )
S29/35 – Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S29/56 – Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S36/37 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S36/39 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S37/39 – Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S47/49 – Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … oC (specifikuje výrobce).

 

Nabízené služby

 

Užitečné informace