Servicii de traducere FDS

MSDS-Europe Traducerea fişelor cu date de securitate. Servicii de traducere FDS

Traducerea fișelor cu date de securitate cu corectură profesională și adaptare legislativă asigură că FDS tradusă respectă reglementările naționale ale UE și ale țării de destinație atât în conținut, cât și în format. Corectura profesională înseamnă, de asemenea, că corectăm orice deficiențe sau inconsecvențe ale fișei cu date de securitate sursă și verificăm corectitudinea clasificării pericolelor componentelor și amestecurilor.

Pe parcursul serviciului nostru de traducere a fișelor cu date de securitate fără corectură profesională și adaptare legală, nu efectuăm verificări sau corecții bazate pe criteriile securtăţii chimice în timpul procesului de traducere. Fișa cu date de securitate tradusă în limba oficială al țării de destinație va fi furnizată clienților noștri în același format și conținut ca fișa de date de securitate de sursă.

Oferim traduceri de fișe cu date de securitate din orice și în orice limbă a UE.

Dacă aveți nevoie de asistență în alegerea serviciului potrivit sau în caz de întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de clienți

Solicitați o ofertă pentru traducerea fișelor cu date de securitate

Care sunt criteriile de definiţie al fișelor cu date de securitate (FDS)?

De ce este necesară traducerea fișei cu date de securitate?

Cine este responsabil pentru traducerea fișei cu date de securitate și furnizarea SDS tradusă în lanțul de aprovizionare?

De ce este important traducerea fișei cu date de securitate?

De ce să ne alegeți pe noi?

Importanța respectării legislației naționale și a revizuirii profesionale în procesul de traducere

Serviciile noastre

Traducerea fisei cu date de securitate cu corectură profesională si adaptare reglementară (cu respectarea legislației naționale)

Traducerea fișelor cu date de securitate fără corecturi profesionale și adaptare reglementară

Alte servicii anexe de traducerea fișelor cu date de securitate

Solicitarea ofertei pentru traducerea fișelor cu date de securitate

Asistență clienți după traducerea fișei cu date de securitate

Garanție

 

Care sunt criteriile de definiţie al fișelor cu date de securitate (FDS)?

Fișa cu date de securitate (FDS) este un document care conține informații complete despre compoziția, proprietățile fizice și chimice, efectele asupra sănătății și asupra mediului ale unei substanțe sau amestec. Printre altele, oferă îndrumări cu privire la manipularea, utilizarea, depozitarea și eliminarea în siguranță a produsului.

 

De ce este necesară traducerea fișei cu date de securitate?

Pe teritoriul SEE, un produs chimic care face obiectul unei fișe cu date de securitate poate fi introdus pe piață numai cu o fișă cu date de securitate tradusă în limba oficială a statului membru respectiv. Etichetarea produsului  chimic este posibilă doar pe baza fișei cu date de securitate tradusă care conţine informațiile necesare precum și efectuarea procedurilor de notificare și autorizare reglementare.

Fișele cu date de securitate sunt un instrument de comunicare important în lanțul de aprovizionare, ajutând părțile interesate să își îndeplinească obligațiile în ceea ce privește gestionarea riscurilor asociate cu utilizarea substanțelor și amestecurilor.

 

Cine este responsabil pentru traducerea fișei cu date de securitate și furnizarea SDS tradusă în lanțul de aprovizionare?

Conform articolului 31 din Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH):

(5) Fișa cu date de securitate se furnizează într-una dintre limbile oficiale ale statului (statelor) membru (membre), în care substanța sau amestecul este introdus pe piață, cu excepția cazului în care statul  (statele) membru (membre) prevede (prevăd) altfel.

Prin urmare, compania care transportă produsul chimic într-o anumită țară va fi responsabilă pentru traducerea și furnizarea FDS în limba țării respective. Desigur, din motive comerciale, partenerii de afaceri pot „prelua” această responsabilitate și pot furniza voluntar partenerilor o fișă cu date de securitate tradusă în limba țării țintă.

 

De ce este important traducerea fișei cu date de securitate?

Traducerea fișelor cu date de securitate este esențială pentru desfășurarea activităților cu substanțe și amestecuri chimice pe piețele țărilor vizate.

Numai o fișă cu date de securitate tradusă în mod corespunzător și adaptată din punct de vedere juridic poate îndeplini cerințele de conținut și de formă stabilite în regulamentele privind FDS.

 

De ce să ne alegeți pe noi?

Mai mult de 20 ani de experiență profesională

ToxInfo Kft. este prima firmă care furnizează servicii de consultanță în Ungaria, specializată în securitatea chimică.

Experiența noastră de peste 20 de ani în traducerea SDS, împreună cu pregătirea profesională continuă, garantează calitatea fișei cu date de securitate pregătite și conformitatea acesteia cu cerințele legale.

Compania noastră se angajează să ofere clienților noștri servicii de cea mai bună calitate posibilă, care să răspundă pe deplin nevoilor acestora în domeniul securității chimice.

ToxInfo – expert în securitatea chimică.

 

Experienţă internaţională în traducerea fișelor cu date de securitate

Din 2004, MSDS-Europe, ca brand internațional al ToxInfo Kft. furnizează servicii legate de fișe cu date de securitate către companiile chimice situate în statele membre SEE, în primul rând în actualizarea și traducerea fișelor cu date de securitate.
Ca răspuns la așteptările clientelei noastre internaționale extinse, ne-am dezvoltat abilitățile profesionale, mecanismele interne de control al calității și sistemul de formare la cel mai înalt nivel posibil.

 

Inovație continuă și rezolvarea eficientă a problemelor

În cadrul unui proiect susținut și implementat de fondul Biroului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, a fost dezvoltat un nou proces și o platformă de servicii aferentă, care permite identificarea dintr-o bază de date a fişelor cu date de securitate, cele care necesită o revizuire în cazul unor modificări reglementare. Serviciul SDS Control

 

Importanța respectării legislației naționale și a revizuirii profesionale în procesul de traducere

Pe parcursull traducerii și revizuirii profesionale a fișei cu date de securitate, luăm în considerare atât aspectele naționalizării, cât și cele ale revizuirii profesionale și modificăm în consecință FDS de tradus.

Respectarea legislației naționale

Reglementările privind securitatea chimică constituie un „cadru legal” unificat al UE. În ciuda acestui fapt, există reglementări specifice în fiecare stat membru, inclusiv în Ungaria, care nu pot fi îndeplinite printr-o traducere literală a unei fișe cu date de securitate.

Revizuire profesională

Fișa cu date de securitate tradusă a substanței sau a amestecului chimic care se introduce pe piață trebuie să fie conformă cu cerințele legale aferente la momentul traducerii.

Este o experiență generală că SDS sursă este adesea pregătită în conformitate cu o versiune anterioară a reglementărilor, prin urmare, experții noștri actualizează fișa cu date de securitate în timpul procesului de traducere pentru a îndeplini cerințele reglementare actuale de formă și de conținut.

În plus față de cele enumerate de mai sus, este necesară și o revizuire profesională pentru a corecta erorile din documentul sursă.

Erori tipice ale fișelor cu date de securitate sursă:

 • inexactități formale și de conținut
 • propoziţii contradictorii, cu formulare inadecvată
 • clasificare incorectă a pericolelor, declarații H și P incorecte
 • lipsa referințelor reglementare naționale

 

Serviciile noastre

Traducerea fisei cu date de securitate cu corectură profesională si adaptare reglementară (cu respectarea legislației naționale)

Pe parcursul traducerii și adaptării profesionale a fișelor cu date de securitate, aplicăm prevederile articolului 31 din Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH), Regulamentul (UE) 2020/878 și reglementările naționale relevante ale țării de destinație.

Ca urmare a serviciilor noastre, oferim clienților noștri fișe cu date de securitate care respectă atât reglementările UE, cât și cele naționale, și care sunt corecte din punct de vedere profesional și sunt traduse în limba oficială a țării de destinație.

Oferim traducerea şi corectura profesională a fişelor cu date de securitate în următoarele limbi:

Engleză, bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, olandeză, croată, poloneză, letonă, lituaniană, maghiară, germană, italiană, portugheză, română, spaniolă, suedeză și slovenă.

 

Procesul traducerii fișelor cu date de securitate și corecturii profesionale

În timpul traducerii fișei cu date de securitate se verifică și conținutul acesteia, iar fișa tradusă este furnizată clienților noștri într-un format care îndeplinește cerințele formale în vigoare la momentul traducerii.

În timpul corecturii profesionale, următoarele date sunt verificate și modificate dacă este necesar:

 • Verificarea și modificarea denumirilor IUPAC și a clasificărilor de pericol ale componentelor și completarea acestora, dacă este necesar
 • Clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), sau verificarea și, dacă este necesar, corectarea clasificării existente (de exemplu, verificarea declaraţiilor H și P)
 • Modificarea Fișei cu date de securitate în conformitate cu regulamentul 2020/878 UE.
 • Verificarea acurateții frazelor de pericol și de precauție și corectarea acestora dacă este necesar.Adaptarea cerințelor fișelor cu date de securitate la clasificarea pericolelor
 • Definirea valorilor limite de expunere absente
 • Definirea codului din lista deșeurilor
 • Întocmirea unei fișe cu date de securitate coerente din punct de vedere logic, fără contradicții interne
 • Definirea informațiilor referitoare la transport (clasa ADR, Numărul ONU, etc.)
 • Înlocuirea afirmațiilor generale, contradictorii sau formulate incorect cu propoziții corecte din punct de vedere profesional și adecvate din punc de vedere stilistic.

 

Notiţe importante privind procesul traducerii fișelor cu date de securitate și corecturii profesionale

Fișele cu date de securitate cu corectură profesională pot diferi de documentul sursă atât formatul, cât și conținutul (din cauza corecțiilor reglemetare sau a erorilor).

În cazul în care clientul nostru insistă asupra traducerii precise a documentului sursă fără corectare și adaptare profesională, vă recomandăm să cereți serviciului nostru „traducerea fișei cu date de securitate fără corecturi profesionale”. Cu toate acestea, în acest caz, nu putem garanta conformitatea legală.

Solicitare online de cotație pentru traducerea fișei cu date de securitate

 

Traducerea fișelor cu date de securitate fără corecturi profesionale și adaptare reglementară

În timpul traducerii fișei cu date de securitate nu modificăm conținutul (nu corectăm sau înlocuim nicio deficiență), nici formatul acesteia. Serviciul nostru oferă doar o traducere literală în limba țintă dorită.

Oferim traducerea şi corectura profesională a fişelor cu date de securitate în următoarele limbi:

Engleză, bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, olandeză, croată, poloneză, letonă, lituaniană, maghiară, germană, italiană, portugheză, română, spaniolă, suedeză și slovenă.

 

Garanții de calitate pentru fișele cu date de securitate traduse

Oferim clienților noștri o traducere exactă și precisă. FDS tradusă va fi identică atât forma, cât și conținutul cu fișa cu date de securitate „originală”.

Garantăm folosirea unor propoziții corecte din punct de vedere profesional și stilistic și a unei terminologii adecvate.

 

Condiţii speciale de garanţie

Dacă traducerea se face fără corecturi profesionale și adaptare juridică, ne putem asuma responsabilitatea doar pentru acuratețea serviciului nostru de traducere, dar nu și pentru conformitatea fișei cu date de securitate cu cerințele oficiale ale țării de destinație.

În cele mai multe cazuri, o traducere fără adaptarea corespunzătoare nu asigură conformitatea cu cerințele legale de securitate chimică din țara de destinație (mai ales atunci când documentul sursă original nu este conform acestora).

Solicitare online de cotație pentru traducerea fișei cu date de securitate

 

Alte servicii anexe de traducerea fișelor cu date de securitate

 • SDS control

În cazul unei modificări a legislației, identificăm fișele cu date de securitate afectate care necesită o revizuire. Acest serviciu poate fi comandat numai împreună cu serviciul nostru de traducere a fișelor cu date de securitate. Ajută la asigurarea conformității cu reglementările timp de 24 de luni cu condiţie de plată unică. Mai multe informaţii

 • Crearea proiectului de etichetă

Determinarea elementelor de etichetă în conformitate cu fișa cu date de securitate tradusă, ținând cont de cerințele regulamentului 1272/2008/CE (CLP), precum și de alte cerințe speciale pentru produse specifice (cum ar fi vopsele care conțin COV, agenți de curățare, biocide etc.). Mai multe informaţii

 • Notificare PCN

Notificarea amestecurilor periculoase prin portalul PCN (IUCLID bazat pe cloud) care intră în domeniul de aplicare al anexei VIII al Regulamentului CLP, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/542 și cu modificările acestuia. Mai multe informaţii

 • S.O.S – servicii rapide

De asemenea, oferim servicii „express” 24 de ore sau „rapid” 72 de ore pentru traducerea fișelor cu date de securitate (în funcție de capacitatea noastră actuală și de cantitatea fișelor cu date de securitate). Mai multe informaţii

 

Solicitarea ofertei pentru traducerea fișelor cu date de securitate

După completarea formularului nostru de ofertă online sau trimiterea unei cereri prin e-mail, pregătim cotația pentru realizarea fișei cu date de securitate în termen de 24 de ore.

Vă rugăm să indicați în secțiunea de comentarii a formularului dacă aveți nevoie de servicii suplimentare.

Dacă aveți întrebări cu privire la serviciile noastre, procesul de comandă sau siguranța chimică, vă rugăm să nu ezitați să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Solicitare online de cotație pentru traducerea fișei cu date de securitate

Cooperare pe termen lung

În cazul solicitărilor repetate pentru serviciile noastre, oferim posibilitatea – printr-un contract-cadru – de a obține reduceri de preț cumulative pentru fișele cu date de securitate comandate într-o anumită perioadă (de exemplu, lună calendaristică sau trimestru), cu plata amânată.

Pentru mai multe informații sau un proiect de contract, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți

 

Asistență clienți după traducerea fișei cu date de securitate

Programul de asistență pentru clienți MSDS-Europe

Oferim un contact corporativ personal pentru clienții noștri pentru a asigura un proces fără probleme a comenzilor.

Pentru noi, asistența pentru clienți nu se termină cu revizuirea și livrarea fișelor cu date de securitate.

Contactul dumneavoastră corporativ va continua să vă asiste cu interpretarea și utilizarea fișelor cu date de securitate, precum și cu orice reglementări relevante, chiar și după ce serviciul a fost furnizat.

 

Garanție

Oferim garanție profesională și financiară completă pentru fișele cu date de securitate traduse.

Garanția noastră financiară acoperă rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte rezultate din executarea incorectă.

Serviciul nostru pentru clienți va examina orice comentarii sau solicitări în termen de 24 de ore și va informa cu promptitudine clienții noștri despre rezultate

Serviciul pentru clienţi

 

Alte servicii conexe

 

Articole recente

 

Articole recomandate

 

Materiale profesionale utile

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe
Baza de cunoștințe privind fișele cu date de securitate oferă asistență în interpretarea fișelor cu date de securitate și a reglementărilor aferente.