Przekazywanie informacji do PCN

Baza wiedzy karta charakterystyk – przekazywanie informacji do PCN

Ujednolicone, zharmonizowane przekazywanie informacji o mieszaninach z przypisanym niepowtarzalnym identyfikatorem postaci czynnej (UFI) określonym w Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/542 (przekazywanie informacji do PCN) stwarza we wszystkich państwach członkowskich EWG możliwość szybkiego przekazania informacji dotyczących mieszaniny w sytuacji zagrożenia zdrowia.

 

Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji do PCN

W przypadku wprowadzania do obrotu* niebezpiecznych mieszanin:

 • importerzy,
 • dalsi użytkownicy (sporządzanie mieszanin, ponowny przywóz, jak również przenoszenie i przepakowywanie niebezpiecznych mieszanin).

Zasadniczą rolę przy przekazywaniu informacji do PCN odgrywa również wspólna odpowiedzialność wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw. Dystrybutor może być również zobowiązany do przekazywania informacji!

* Wprowadzanie do obrotu: działalność importowa. Składowanie mieszaniny wytworzonej wyłącznie na eksport poza miejscem jej wytworzenia.

Uwaga:

Zmiana nazwy lub etykiety produktu nie zalicza się do jego dalszego użytkowania.

 

Kto nie jest (bezpośrednio) zobowiązany do przekazywania informacji:

 • dystrybutorzy (może istnieć pośrednie zobowiązanie do przekazywania informacji),
 • odbiorcy końcowi.

 

Dystrybutor jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji

W niektórych przypadkach dystrybutor może być również zobowiązany do przekazywania informacji:

Jeżeli dystrybutor wprowadza mieszaninę do obrotu w państwie członkowskim UE, w którym dostawca nie dokonał przekazania informacji, lub jeżeli dostawca nie został o tym poinformowany przez dystrybutora. Dystrybutor jest zobowiązany do przekazania informacji w odniesieniu do kraju docelowego.

Jeżeli dystrybutor, który tworzy nową nazwę handlową lub nową etykietę, nie poinformuje wytwórcy mieszaniny, jest zobowiązany do przekazania niezbędnych informacji.

 

Kto może przekazywać informacje

Zamiast strony zobowiązanej, informację może przekazać osoba trzecia:

 • spółka dominująca zamiast spółki zależnej,
 • dystrybutor zamiast dostawcy,
 • dostawca spoza UE zamiast importera,
 • firma konsultingowa.

 

Mieszaniny i produkty, których dotyczy obowiązek przekazywania informacji

Mieszaniny zaliczone do poniższych kategorii zagrożenia podlegają obowiązkowi przekazywania informacji:

 • zagrożenie dla zdrowia (zwroty H rozpoczynające się od cyfry 3);
 • zagrożenie fizyczne (zwroty H rozpoczynające się od cyfry 2, z wyjątkiem H200, H201, H202, H203, H204, H205, H280, H281).

 

Produkty, które nie podlegają obowiązkowi przekazywania informacji:

 • gazy pod ciśnieniem (jeżeli nie zostały zaliczone do żadnej innej kategorii zagrożenia),
 • materiały wybuchowe (niestabilne materiały wybuchowe),
 • R&D (produkty podlegające badaniom i rozwojowi),
 • PPORD (produkty podlegające badaniom dotyczącym produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju),
 • wszystkie mieszaniny, które nie podlegają przepisom rozporządzenia CLP (odpady, leki, mieszaniny pod dozorem celnym itp.).

Ostrzeżenie!

Produkty biobójcze i środki ochrony roślin nie są wyłączone!

 

Kiedy przekazywanie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane:

W przypadkach, gdy można przypuszczać, że dana mieszanina może być składnikiem innej mieszaniny, przypisanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej może być uzasadnione również w przypadku produktów innych niż niebezpieczne lub produktów zaklasyfikowanych jedynie jako stwarzające zagrożenie dla środowiska (H400, H410, H411, H412, H413, H420). Mając identyfikator UFI, nie trzeba podawać pełnego składu klientowi, który mimo to będzie mógł przekazać informacje we własnym zakresie.

 

Dotyczy to następujących zastosowań w zależności od ich rodzaju:

 • do użytku przez konsumentów,
 • do zastosowania profesjonalnego,
 • do zastosowania przemysłowego.

Termin przekazania informacji również zależy od rodzaju zastosowania końcowego (w przypadku więcej niż jednego zastosowania, z pewnością należy przestrzegać wcześniejszej daty).

 

Ograniczone przekazywanie informacji

Ograniczone przekazywanie informacji można wybrać jedynie w przypadku zastosowań przemysłowych (zgodnie z ust. 3.1.1, część B i ust. 5.3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/542).

Przekazywane dane ograniczają się do informacji zawartych w karcie charakterystyki, pod warunkiem zapewnienia dostępności danych o składnikach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (obowiązkowe jest podanie nazwy, numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym można uzyskać szybki dostęp do szczegółowych dodatkowych informacji o produkcie dla wyznaczonych jednostek w sytuacjach awaryjnych.

 

Grupowe przekazywanie informacji

Możliwe jest również łączne przekazanie informacji dotyczących więcej niż jednej mieszaniny, jeżeli wszystkie mieszaniny w grupie należą do tej samej klasy zagrożenia i kategorii produktu, a ich skład jest również taki sam (całkowite stężenie aromatów różni się nie więcej niż o 5%).

Przepisy ogólne dotyczące przekazywania informacji do PCN

Podmiot przekazujący dane określony w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542 przekazuje informacje do wyznaczonych jednostek państwa członkowskiego (zasadniczo do ośrodków zatruć) zgodnie z następującymi kryteriami ogólnymi:

 • informacje należy przekazać przed wprowadzeniem do obrotu;
 • informacje należy przekazać we wszystkich państwach członkowskich, w których mieszanina jest wprowadzana do obrotu;
 • przekazywanie informacji odbywa się w języku urzędowym państwa członkowskiego lub, w niektórych przypadkach (jeżeli dany kraj na to zezwala), może się również odbyć w języku angielskim;
 • przekazywanie informacji odbywa się w formacie PCN (XML) (ustrukturyzowanym formacie elektronicznym);
 • grupowe przekazywanie informacji jest możliwe w przypadku wyrobów o tym samym składzie;
 • ograniczone przekazywanie informacji można wybrać jedynie w przypadku zastosowań przemysłowych (zgodnie z ust. 3.1.1, część B i ust. 5.3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/542);
 • opłaty za przekazywanie informacji mogą się różnić w zależności od kraju (decyzja o tym, czy zostanie nałożona opłata administracyjna, czy nie, należy do odpowiednich organów danego kraju);
 • wszystkie informacje niezbędne do dokonania przekazania informacji powinny zostać zebrane przed ich przekazaniem; niekompletne zgłoszenia nie mogą zostać zamknięte;
 • do przekazania informacji wymaga się unikalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) wygenerowanego przed przekazaniem informacji lub podczas przekazywania informacji oraz klasyfikacja EuPCS produktu;
 • oficjalnym formatem przekazywania informacji jest format XML IUCLID, który może być utworzony wcześniej w trybie offline, następnie gotową informację można wczytać lub przesłać za pośrednictwem portalu internetowego PCN do chmury IUCLID Cloud przy pomocy kreatora nawigacji.

 

Jakie informacje należy przekazać PCN

 • skład (100%)*,
 • dokładne stężenie lub zakresy stężeń,
 • nazwa handlowa,
 • kolor(-y) (14 typów),
 • stan(-y) fizyczny(-e),
 • rodzaj(-e) (33 rodzaje) i wielkość(-i) opakowania,
 • zastosowania (przez konsumentów, do zastosowania profesjonalnego lub przemysłowego),
 • kategoria produktu (EuPCS)**,
 • informacje toksykologiczne,
 • pozostałe dane dotyczące podmiotu przekazującego dane (możliwości kontaktu),
 • elementy etykiety,
 • niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej,
 • wartość pH (jeżeli jest dostępna) lub, w przypadku mieszaniny w stanie stałym, wartość pH roztworu wodnego lub roztworu o określonym stężeniu; należy podać stężenie badanej mieszaniny w wodzie; w przypadku braku wartości pH, należy podać przyczynę.

 

Przepisy dotyczące składu*:

Dane zawarte w karcie charakterystyki nie zawsze są wystarczające do wypełnienia obowiązku przekazania informacji. Podczas przekazywania informacji należy podać dane o składnikach innych niż niebezpieczne (które są obecne w stężeniu co najmniej 1%). Substancje obecne w stężeniu co najmniej 0,1% powinny być wskazane na podstawie ich skutków zdrowotnych lub fizycznych. Należy także wskazać zidentyfikowane substancje obecne w stężeniu poniżej 0,1%.

Konieczna jest również dokładne podanie składników (nazwa chemiczna, numery CAS i UE).

W przypadku substancji SVHC wskazanie dokładnego stężenia jest obowiązkowe, w innych przypadkach można stosować zakresy stężeń.

Jeżeli nie wszystkie składniki są znane (jednym ze składników jest mieszanina – MwM), dana mieszanina musi mieć kod UFI, który należy podać podczas przekazywania informacji wraz ze stężeniem). W przypadku braku identyfikatora UFI i gdy nie są znane rzeczywiste składniki ani ich stężenia, do przekazywanych informacji należy dołączyć dane dotyczące dostawcy oraz kartę charakterystyki mieszaniny.

Ogólne określenia takie jak „substancja zapachowa” lub „środki barwiące” mogą być stosowane, jeżeli nie mają wpływu na zdrowie, a ich całkowite stężenie nie przekracza 5% w przypadku substancji zapachowych i 25% w przypadku środków barwiących.

 

Kategoria produktu (EuPCS)**

Kategoria produktu zgodnie z europejskim systemem kategoryzacji produktów (EuPCS) musi być przypisana do wszystkich produktów, które podlegają zgłoszeniu. EuPCS jest wykorzystywany do opisania klasyfikacji produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nasz kompleksowy pakiet usług w zakresie przekazywania informacji do PCN

 

Aktualizacja przekazanych informacji

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/542 aktualizacja przekazywanych informacji może być konieczna w następujących przypadkach:

 • zmieniła się kategoria produktu lub identyfikator UFI mieszaniny;
 • zmieniła się klasyfikacja mieszaniny ze względu na stwarzane zagrożenie;
 • dodano nowe informacje toksykologiczne w sekcji 11 karty charakterystyki;
 • zmienił się skład mieszaniny (dodano, zastąpiono lub usunięto jeden lub więcej składników);
 • stężenie składników mieszaniny uległo zmianie w stopniu przekraczającym zakres stężeń podany w przekazanej wcześniej informacji;
 • nastąpiła zmiana składnika, dla którego podano w pierwotnie przekazanej informacji dokładne stężenie, a zmiana tego stężenia wykracza[KP1]  poza limity określone w tabeli 3 w części B załącznika VIII do rozporządzenia CLP;
 • jeżeli w grupowym przekazywaniu informacji zmieniły się substancje zapachowe, należy zaktualizować wykaz opisany w ust. 3.1, zawierający mieszaniny i obecne w nich substancje zapachowe.

Wszystko to oznacza w praktyce, że poprzez nadanie nowego kodu UFI, dokumentacja przygotowana wraz z przekazywaniem informacji otrzyma nowy numer PCN i musi być opatrzona odniesieniem do poprzedniego numeru.

Dowiedz się więcej na temat warunków przygotowania nowego identyfikatora UFI

 

Terminy

Osoby, których to dotyczy, mają obowiązek przekazywania informacji przed wprowadzeniem do obrotu i upływem terminu w zależności od końcowego zastosowania, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem.

1 stycznia 2021 r.

Przekazanie informacji o UFI i produkcie (przekazywanie informacji do PCN) w przypadku produktów przeznaczonych dla konsumentów oraz w przypadku produktów przeznaczonych do zastosowania profesjonalnego.

1 stycznia 2024 r.

W przypadku produktów przeznaczonych do zastosowania przemysłowego.

 

Powiązane przydatne informacje

 

Zalecenie dotyczące usług