Zwroty R i zwroty S

Baza wiedzy karta charakterystyk – Zwroty R i zwroty S

Pobieranie: Zwroty R i zwroty S

Zwrotyy R i zwrotyy S nie mogą być używane od 1 czerwca 2017.

 

Zwroty

R1 – Produkt wybuchowy w stanie suchym.

R2 – Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

R3 – Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

R4 – Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

R5 – Ogrzanie grozi wybuchem.

R6 – Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

R7 – Może spowodować pożar.

R8 – Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

R9 – Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

R10 – Produkt łatwopalny.

R11 – Produkt wysoce łatwopalny.

R12 – Produkt skrajnie łatwopalny.

R14 – Reaguje gwałtownie z wodą.

R15 – W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

R16 – Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

R17 – Samorzutnie zapala się w powietrzu.

R18 – Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

R19 – Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

R21 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu.

R23 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

R24 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

R25 – Działa toksycznie po połknięciu.

R26 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

R27 – Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

R28 – Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

R29 – W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

R30 – Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

R31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R32 – W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

R33 – Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

R34 – Powoduje oparzenia.

R35 – Powoduje poważne oparzenia.

R36 – Działa drażniąco na oczy

R37 – Działa drażniąco na drogi oddechowe.

R38 – Działa drażniąco na skórę.

R39 – Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R40 – Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R42 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R44 – Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

R45 – Może powodować raka.

R46 – Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

R48 – Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R49 – Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

R50 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R51 – Działa toksycznie na organizmy wodne.

R52 – Działa szkodliwie na organizmy wodne.

R53 – Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R54 – Działa toksycznie na rośliny.

R55 – Działa toksycznie na zwierzęta.

R56 – Działa toksycznie na organizmy glebowe.

R57 – Działa toksycznie na pszczoły.

R58 –  Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

R59 – Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

R60 – Może upośledzać płodność.

R61 – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

R62 – Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

R64 – Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

R68 – Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R14/15 – Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

R15/29 – W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R20/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

R21/22 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R23/24 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R24/25 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R23/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

R23/24/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R26/27 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R26/28 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

R26/27/28 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R27/28 – Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R36/37 – Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę.

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R39/23 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/24 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/25 – Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/32/24 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/23/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/24/25 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R36/23/24/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/26 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/26/27 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/27 – Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R39/28 – Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 39/26/28 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 39/27/28 – Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 39/26/27/28 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 68/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 68/21 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 68/22 – Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 68/20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 68/20/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 68/21/22 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 68/20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R 42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

R 48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/21 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/22 – Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/20/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/21/22 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/23 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/24 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/25 – Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/23/24 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/23/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/24/25 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 48/23/24/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R 50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R 51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R 52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

Zwroty S

S 1 – Przechowywać pod zamknięciem.

S 2 – Chronić przed dziećmi.

S 3 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

S 4 – Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

S 5 – Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

S 6 – Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

S 7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

S 8 – Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

S 9 – Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

S 12 – Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

S 13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

S 14 – Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

S 15 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu.

S 17 – Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

S 18 – Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

S 20 – Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

S 21 – Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

S 22 – Nie wdychać pyłu.

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

S 24 – Unikać zanieczyszczenia skóry.

S 25 – Unikać zanieczyszczenia oczu.

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S 27 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

S 28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji.

S 30 – Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

S 33 – Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

S 35 – Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

S 36 – Nosić odpowiednią odzież ochronną.

S 37 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

S 38 – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

S 39 – Nosić okulary lub ochronę twarzy.

S 40 – Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

S 41 – Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

S 42 – Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

S 43 – W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać »Nigdy nie używać wody«).

S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę.

S 47 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … oC (określi producent).

S 48 – Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

S 49 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

S 50 – Nie mieszać z … (określi producent).

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S 52 – Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

S 53 – Unikać narażenia — przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

S 56 – Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

S 57 -Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

S 59 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

S 60 – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

S 61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

S 62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

S 63 – W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

S 64 – W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą — nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

S 1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

S 3/7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

S 3/9/14 – Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

S 3/9/49 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

S 3/9/14/49 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

S 3/14 – Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

S 7/8 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

S 7/9 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

S 7/47 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …oC (określi producent).

S 20/21 – Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S 27/28 – W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

S 29/56 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

S 36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S 36/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

S 37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S 47/49 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej… °C (określi producent).

 

Oferowane usługi

 

Użyteczne informację