Proces roboczy tworzenia, tłumaczenia karty charakterystyki

Baza wiedzy o kartach charakterystyk – Proces roboczy tworzenia, tłumaczenia karty charakterystyki

 

Pierwszy krok

Tłumaczenie – określenie formatu i elementów treści

Tworzenie zawartości i formatu karty charakterystyki zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i UE.

Na tym etapie, jeśli karta charakterystyki jest w obcym języku, tłumaczymy tekst. W większości przypadków tłumaczenie to nie tylko literalny przekład, ale tłumaczenie, które odzwierciedla znaczenie. W większości przypadków określona terminologia istnieje w języku docelowym dla każdego określonego zdania lub frazy, którą należy zastosować, aby treść karty charakterystyki była przejrzysta dla czytelnika.

Należy zwrócić szczególną uwagę na tłumaczenie części znormalizowanych tekstu. W pewnych częściach karty charakterystyki są treści z wykorzystaniem określonego słownictwa, które jest podane w określonych przepisach. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa chemicznego, te specjalne zdania mogą być używane wyłącznie w formie podanej w odpowiednich przepisach. Być może najbardziej popularnym przykładem jest słownictwo zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i środków ostrożności lub zwroty dotyczące elementów etykiet.  Oczywiście istnieją inne specjalne treści w karcie charakterystyki.

Ze względu na podane powyżej przyczyny, sam proces tłumaczenie nie może pomijać odpowiedniego poziomu wiedzy o przepisach bezpieczeństwa chemicznego i niektórych procedur dotyczących tłumaczenia kart charakterystyki.

W fazie tłumaczenia karty charakterystyki, w przypadku mieszanin, składniki również są sprawdzane.  Przy pomocy określonej listy substancji niebezpiecznych nasi koledzy sprawdzają, czy prawidłowe są nazwy składników, czy prawidłowe są odpowiednie numery CAS lub UE oraz czy właściwe są wskazane elementy klasyfikacji (symbole zagrożeń i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia).

Szczególną uwagę należy również zwrócić na prawidłowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego. Należy sprawdzić, w oparciu o odpowiednie przepisy, czy istnieje wartość narażenia zawodowego dla składników wymienionych w karcie charakterystyki, a jeśli tak, to ta wartość musi zostać wskazana w odpowiednim rozdziale karty charakterystyki.

 

Drugi krok

Klasyfikacja, profesjonalny nadzór

Najpierw nasz ekspert przegląda przetłumaczoną kartę charakterystyki i sprawdza, czy nie brakuje danych, błędów literowych wynikających z tłumaczenia. Podczas tłumaczenia karty charakterystyki kluczowych jest wiele kontroli.

Następnie nasz ekspert sprawdza klasyfikację substancji/mieszaniny na podstawie istniejących danych, a jeśli to konieczne, wprowadza zmiany, wskazuje konieczne symbole zagrożeń, wymienia lub dodaje konieczne zdania H i P. W wielu przypadkach w karcie charakterystyki brakuje określonych elementów etykiet, więc należy zwracać szczególną uwagę również na tę część.

 

Trzeci krok

Profesjonalna kontrola końcowa

Tworzenie logicznie poprawnej karty charakterystyki, która nie zawiera niezgodności.

W naszej opinii jest to bardzo ważny krok, ponieważ na podstawie naszego doświadczenia może pojawić się wiele problemów, które mogą wynikać ze sprzeczności w karcie charakterystyki (np. Dane toksykologiczne w części 9 nie mogą być w sprzeczności z klasyfikacją substancji/mieszaniny itp.).

Dostarczamy do klienta ukończoną kartę charakterystyki w formacie pdf.

Gwarantujemy profesjonalną jakość, zgodność prawną i oficjalny odbiór naszej karty charakterystyki, tylko jeśli jest używane lub wydrukowana w całości.

 

Po dostarczeniu karty charakterystyki…

Nasza usługa tworzenia karty charakterystyki nie kończy się wraz z jej dostarczeniem.

Pomagamy naszym klientom w interpretacji i korzystaniu z kart charakterystyk lub możemy pomóc w określeniu innych koniecznych zadań ogólnych dotyczących kart charakterystyk.

 

Profesjonalne gwarancje w czasie procesu tworzenia i tłumaczenia kart charakterystyk

W przypadku kontroli prawnej, jeśli inspektor wnosi sprzeciw w stosunku do którejkolwiek z części karty charakterystyki, nasz ekspert skontaktuje się z przedstawicielem władz i odpowie na wszelkie pytania.

Jeśli postanowiono, że podczas tworzenia karty charakterystyki powstał błąd administracyjny, poprawiamy taką kartę bezpłatnie.

 

Gwarancja finansowa

Jeśli którykolwiek z naszych klientów lub partnerów naszych klientów poniesie straty materialne (np. Oficjalne kary, zmiany etykiet itp.) z powodu nieprawidłowej karty charakterystyki utworzonej przez naszą firmę, w całości zwrócimy poniesione koszty naszym klientom.

 

Oferowane usługi

 

Użyteczne informację