Informacje dotyczące stosowania UFI (niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej)

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej 

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. UFI jest elementem uwzględnianym podczas przekazywania informacji o mieszaninach niebezpiecznych, które musi być dokonywane w zharmonizowanym formacie (PCN). 

W wyniku przekazania informacji, personel medyczny w państwach członkowskich UE będzie miał dostęp do ujednoliconych danych. Zastosowanie tego kodu umożliwia ośrodkom zatruć udzielanie informacji o niebezpiecznej mieszaninie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Przepisy dotyczące stosowania UFI, jak również etykietowania mieszanin zostały ogłoszone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2017/542, które zmienia rozporządzenie (WE) 1272/2008 (CLP) poprzez dodanie do niego nowego załącznika (VIII). Przepisy te będą obowiązywał we wszystkich państw członkowskich EOG.

 

Cel wprowadzenia niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej

Dzięki nadaniu kodu UFI (który jest podawany władzom w trakcie procedury przekazywania informacji) skład danej mieszaniny jest wyraźnie określony, co pomaga w szybkiej reakcji w nagłej sytuacji. Jednocześnie umożliwia bezpieczne przedstawianie składu. Właściwy organ (państwa członkowskiego) jest jedynie informowany o danych podanych podczas przekazywania informacji.

 

Strategiczne podejście

Możliwe metody tworzenia niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej

Podejście oparte na mieszaninie

Skład konkretnej mieszaniny jest identyfikowany za pomocą danego identyfikatora postaci czynnej.

Produkty o identycznym składzie, ale różnych fantazyjnych nazwach (gdy ta sama mieszanina jest wprowadzana na rynek pod różnymi nazwami handlowymi), otrzymują ten sam kod UFI.

Podejście oparte na produkcie

Wszystkie produkty otrzymują indywidualne identyfikatory postaci czynnej.

W tym przypadku produktowi nadanych zostanie więcej kodów UFI. Ma to zastosowanie w przypadkach, gdy jedna mieszanina jest wprowadzana do obrotu pod wieloma różnymi fantazyjnymi nazwami (nazwami produktu).

Dla lepszego zrozumienia podejścia opartego na mieszaninie i produkcie niezbędne jest podanie definicji mieszaniny i produktu:

Mieszanina:

Zawiera co najmniej dwa składniki (które mogą być również substancją i mieszaniną (MwM – mieszanina w mieszanie)).

Właściwości mieszaniny zależą głównie od jej składu i właściwości fizykochemicznych.

Produkt:

Mieszanina przeznaczona do sprzedaży, która jest zwykle identyfikowana za pomocą nazwy handlowej (fantazyjnej) i której właściwości są określane głównie przez opakowanie, etykietę i kategorię produktu.

Podejście zorientowane na rynek:

Te same mieszaniny otrzymują różne identyfikatory postaci czynnej, jeśli są wprowadzane do obrotu w różnych krajach.

Na przykład „Produkt 1” wprowadzony do obrotu w Niemczech otrzymuje niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej („UFI 1”), natomiast „Produkt 1” wprowadzony do obrotu w Hiszpanii otrzymuje inny kod („UFI 2”).

Podejście skoncentrowane na języku/etykiecie

Podobne do „podejścia zorientowanego na rynek”, ale uwzględnia również fakt, że język urzędowy niektórych krajów może być taki sam (np. język niemiecki w Niemczech i Austrii).

Każda z wyżej wymienionych strategii może być poprawna, dopóki nie zostanie naruszona następująca podstawowa zasada:

UFI musi identyfikować dany skład, a nie wskazywać mieszaniny o różnym składzie!

 

Generator UFI – tworzenie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej

Generator UFI jest aplikacją internetową, która może być używana online (w przeglądarce).  Korzystanie z niego jest bezpłatne i dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Niepowtarzalny kod UFI można utworzyć podając numer wzoru mieszaniny.

Ważne!

 • System nie zapisuje automatycznie utworzonych UFI. Musi to zrobić użytkownik.
 • UFI można utworzyć bez numeru VAT, ale opcja ta powinna być zaznaczona tylko wtedy, gdy firma naprawdę nie posiada numeru VAT.
 • W kolejnym kroku konieczne jest sprawdzenie poprawności utworzonego UFI.

 

Ważność UFI

Kiedy konieczna jest aktualizacja UFI:

W przypadku zmiany składu (jeżeli zakres zmiany mieści się w granicach określonych w przepisach, patrz: poniżej) konieczne jest przypisanie nowego numeru wzoru) do UFI.

Kod UFI pozostaje ten sam, zmienia się tylko numer identyfikacyjny.

Utworzenie nowego UFI* jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Dodanie, zastąpienie lub usunięcie składnika.
 • W przypadku typu produktu „mieszanina w mieszaninie” (MwM), jeżeli dostawca zmienił kod UFI mieszaniny w składzie.
 • Zmiana w składzie przekracza dopuszczalne wartości stężenia określone w przepisach.

 

Zmiana stężenia składników mieszaniny powoduje konieczność utworzenia nowego UFI:

Stężenie składnika w mieszaninie (zakres zmiany):

 • 25-100% (5%)
 • 10-25% (10%)
 • 2,5-10% (20%)
 • <2,5% (30%)

 

Kroki, które należy podjąć po utworzeniu nowego UFI:

 

Utworzenie nowego UFI nie jest konieczne, jeśli:

 • zmieniła się tylko nazwa mieszaniny (produktu),
 • zmiana dotyczy tylko substancji zapachowych obecnych w produkcie,
 • w przypadku nowego opakowania.

Dalsze informacje dotyczące obowiązkowej aktualizacji informacji przekazywanych do PCN

 

Komunikacja wewnątrz łańcucha dostaw

Jeżeli dalszy użytkownik używa mieszaniny (MwM – mieszaniny w mieszaninie) do przygotowania mieszaniny, wystarczy znać kod UFI zamiast jej składu.

Praktyczna korzyść jest taka, że podczas przekazywania informacji należy podać niemal każdy składnik, który mógłby spowodować poważne trudności w przypadku produktu typu „mieszanina w mieszaninie”.  Skład używanej mieszaniny został prawdopodobnie zgłoszony wcześniej w łańcuchu dostaw, a zatem, znając UFI, organ będzie znał także możliwe zagrożenia. Oczywiście nie trzeba podawać na etykiecie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej mieszaniny użytej do jej przygotowania (należy podać na niej kod wyrobu gotowego), dzięki czemu można uniknąć przekazania informacji poufnych.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, bardzo istotne jest informowanie o zmianach numeru UFI mieszanin w łańcuchu dostaw, ponieważ w takich przypadkach strony wykorzystujące mieszaninę do opracowania własnej mieszaniny muszą zaktualizować swoje własne zgłoszenie.

 

Stosowanie UFI na etykietach mieszanin

Dalsze informacje o umieszczeniu niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej oraz o etykietach zgodnych z rozporządzeniem CLP można znaleźć w naszym artykule zatytułowanym „Etykieta i etykietowanie w praktyce zgodnie z rozporządzeniem CLP”.

 

Instrukcje dotyczące oznaczania

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 • „UFI” – taki sam we wszystkich językach UE i nie powinien być tłumaczony, musi być zapisany wielkimi literami.
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kod jest podzielony na cztery bloki, każdy z nich oddzielony myślnikiem.
 • UFI musi być wyraźnie widoczny i czytelny.
 • Nie określono żadnych szczególnych wymagań typograficznych (np. typu lub rozmiaru czcionki).
 • UFI musi być podany na etykiecie wszystkich produktów zawierających niebezpieczne mieszaniny.
 • W przypadku mieszanin niebezpiecznych do użytku przemysłowego oraz mieszanin, które nie są pakowane, UFI może być wskazany w karcie charakterystyki.
 • Powinien być trwale oznaczony na etykiecie.

Nasze usługi związane z tworzeniem i zgłaszaniem UFI

Tłumaczenie karty charakterystyki