Specyfikacje dotyczące UFI i oznakowania mieszanin niebezpiecznych

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej 

Unikalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Kod UFI umożliwia ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia.

Wskazówki dotyczące UFI będą wprowadzane etapami (w zależności od rodzaju zastosowania) w zharmonizowanym formacie dla wszystkich państw członkowskich EOG, począwszy od 2020 roku.

Wytyczne dotyczące stosowania UFI oraz zmiany dotyczące oznakowania mieszanin zostały opublikowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542. Jednocześnie do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) dodano załącznik VIII.

 

Zainteresowane strony

Przepisy odpowiedniego rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich rodzajów „dostawców”, takich jak dalsi użytkownicy (wprowadzanie mieszanin do obrotu), dalsi wytwórcy mieszaniny (producenci niebezpiecznych mieszanin w mieszaninach) oraz importerzy.

UFI należy obowiązkowo stosować w przypadku mieszanin sklasyfikowanych ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenie fizyczne, ale zainteresowane strony mogą również zdecydować się na stosowanie UFI w odniesieniu do produktów innych niż niebezpieczne lub produktów, które są sklasyfikowane wyłącznie ze względu na zagrożenie dla środowiska.

Produkty nieobjęte zakresem rozporządzenia:

 • mieszaniny stosowane do badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych dotyczących produktów i procesów;
 • gazy pod ciśnieniem;
 • materiały wybuchowe (niestabilne materiały wybuchowe).

 

Tworzenie UFI

Korzystając z internetowej aplikacji ECHA można tworzyć niepowtarzalne kody UFI, podając numer VAT firmy i numer postaci czynnej mieszanki.

Zapamiętaj!

 • Utworzone UFI nie są automatycznie zapisywane przez system, lecz muszą zostać zapisane przez użytkownika.
 • UFI można utworzyć bez numeru VAT, ale opcja ta powinna być zaznaczona tylko wtedy, gdy firma naprawdę nie posiada numeru VAT.
 • Utworzony kod UFI należy następnie zatwierdzić w kolejnym etapie.

Generator UFI jest dostępny tutaj. Jest on bezpłatny i dostępny we wszystkich językach urzędowych UE.

UFI określa konkretny skład. Dany kod UFI może być stosowany tylko pod warunkiem, że skład lub proporcje składników (w określonym zakresie stężeń) nie zmieniają się w danej mieszaninie. W przypadku żądania nowego UFI w związku ze zmianą składu, nie można stosować poprzedniego numeru postaci czynnej.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany nazwy mieszaniny nie jest konieczne występowanie o nowy kod UFI. Ten sam identyfikator postaci czynnej może być stosowany dla różnych nazw handlowych i obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich EOG. Jednakże dana firma może podjąć decyzję o wprowadzeniu tego samego produktu do obrotu pod różnymi nazwami handlowymi i wykorzystaniu dla nich niezależnego UFI (a zatem fakt, że produkt o innej nazwie faktycznie kryje w sobie mieszaninę o tym samym składzie, pozostaje ukryty przed konsumentem).

Specyfikacje są również dopuszczalne dla aromatów i barwników. Nie ma potrzeby generowania nowego kodu UFI przy dodawaniu nowego, nieszkodliwego aromatu lub barwnika. To samo dotyczy przypadku nieznacznej zmiany stężenia tych substancji.

 

Obowiązek zgłoszenia UFI

Dostawcy określeni w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542 muszą powiadamiać wyznaczone organy państw członkowskich (zazwyczaj ośrodki toksykologiczne) zgodnie z następującymi kryteriami ogólnymi:

 • UFI należy zgłosić we wszystkich państwach członkowskich, w których mieszanina jest wprowadzana do obrotu.
 • Wniosek należy złożyć w języku urzędowym danego państwa członkowskiego.
 • W przypadku mieszanin wprowadzanych do obrotu jedynie do użytku przemysłowego dostawcy mogą wybrać ograniczone przekazywanie informacji (zgodnie z rozdziałem 5.3 niniejszej części oraz rozdziałem 3.1.1 części B).
 • Zgłoszenie jest bezpłatne.

Przy zgłaszaniu UFI należy również podać następujące informacje:

 • skład*,
 • nazwa handlowa,
 • barwa,
 • opakowanie,
 • kategoria produktu,
 • informacje toksykologiczne,
 • dowolne informacje tekstowe dotyczące dostawcy.

* Podczas zgłaszania UFI należy także podać informacje na temat składników innych niż niebezpieczne. Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie są wystarczające do wypełnienia obowiązku zgłoszenia.

Nasze usługi związane z tworzeniem i zgłaszaniem UFI

Terminy

Do 2025 r. UFI musi pojawić się na etykiecie wszystkich produktów sklasyfikowanych pod względem zagrożeń dla zdrowia lub zagrożeń fizycznych zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie UFI i innych informacji o produkcie dla mieszanin przeznaczonych do użytku konsumenckiego.

1 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie UFI i innych informacji o produkcie dla mieszanin przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

1 stycznia 2024 r.

Zgłoszenie UFI i innych informacji o produkcie dla mieszanin przeznaczonych tylko do użytku przemysłowego.

1 stycznia 2025 r.

Koniec okresu przejściowego dla mieszanin już wprowadzonych do obrotu.

 

Instrukcje dotyczące oznaczania

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 • „UFI” – taki sam we wszystkich językach UE i nie powinien być tłumaczony, musi być zapisany wielkimi literami.
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kod jest podzielony na cztery bloki, każdy z nich oddzielony myślnikiem.
 • UFI musi być wyraźnie widoczny i czytelny.
 • Nie określono żadnych szczególnych wymagań typograficznych (np. typu lub rozmiaru czcionki).
 • UFI musi być podany na etykiecie wszystkich produktów zawierających niebezpieczne mieszaniny.
 • W przypadku mieszanin niebezpiecznych do użytku przemysłowego oraz mieszanin, które nie są pakowane, UFI może być wskazany w karcie charakterystyki.
 • Powinien być trwale oznaczony na etykiecie.

Tworzenie projektu etykiety

Korzystanie z UFI w łańcuchu dostaw

Jeżeli dalszy użytkownik wykorzystuje już istniejącą mieszaninę do przygotowania nowej mieszaniny, wystarczy znać kod UFI wykorzystywanej mieszaniny zamiast jej składu. Praktycznym powodem tego jest to, że w momencie zgłaszania UFI należy podać wszystkie składniki, co spowodowałoby poważne trudności w przypadku produktu „mieszanina w mieszaninie”. Skład użytej mieszaniny został już prawdopodobnie zgłoszony przez innego dostawcę w łańcuchu dostaw, a zatem według wiedzy UFI potencjalne zagrożenia są już znane władzom. Oczywiście kod UFI mieszaniny użytej do przygotowania nowej mieszaniny nie powinien znajdować się na etykiecie (ale kod UFI produktu gotowego powinien znajdować się na etykiecie), co pozwoli uniknąć ujawnienia informacji poufnych.