Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov

 

Databáza kariet bezpečnostných údajov – Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov (EÚ) 2020/878

Karta bezpečnostných údajov musí obsahovať informácie o nebezpečenstvách, ako aj o bezpečnom skladovaní, manipulácii a zneškodňovaní látky alebo zmesi. Poznanie týchto informácií umožní používateľom prijať potrebné opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí na pracovisku a ochrany životného prostredia.

Obsahové a formátové požiadavky pre karty bezpečnostných údajov sú v súčasnosti definované v nariadení (EÚ) 2020/878.

Nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2021, nahrádza nariadenie (EÚ) č. 2015/830, ktoré zahŕňalo obsahové a formálne požiadavky pre karty bezpečnostných údajov.

Po 1. januári 2023 by mala byť karta bezpečnostných údajov všetkých výrobkov dostupných na trhu v súlade s týmto nariadením, čo znamená, že každá karta bezpečnostných údajov by mala byť revidovaná do 31. decembra 2022.

 

ES  I  CS  I  DE  I  EN  I  FR  I  IT  I  HU  I  PL  I  RO  I  SK  I  SL

Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia 2020/878

 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Ak má zmes jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) v súlade s časťou A oddielom 5 prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, ktorý je uvedený v karte bezpečnostných údajov, uvádza sa tento indikátor v tomto pododdiele.

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.4. Núdzové telefónne číslo

 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

2.2. Prvky označovania

2.3. Iná nebezpečnosť

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

3.2. Zmesi

 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

5.3. Pokyny pre požiarnikov

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.4. Odkaz na iné oddiely

 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.2. Kontroly expozície

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

9.2. Iné informácie

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemická stabilita

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

10.5. Nekompatibilné materiály

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

12.3. Bioakumulačný potenciál

12.4. Mobilita v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

12.7. Iné nepriaznivé účinky

 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

14.2. Správne expedičné označenie OSN

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

 

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

 

ODDIEL 16: Iné informácie

 

Ďalšie dôležité informácie o obsahových a formátových prvkoch karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov nesmie obsahovať prázdne pododdiely, pričom sa má jasne uviesť, ak nie sú konkrétne údaje použité alebo ak nie sú údaje k dispozícii.

Zostavovateľ karty bezpečnostných údajov môže navyše uviesť aj ďalšie pododdiely, ak neobsahujú protichodné informácie k iným oddielom karty bezpečnostných údajov.

Karta bezpečnostných údajov nie je dokumentom pevne stanovenej dĺžky, pričom jej dĺžka musí zodpovedať nebezpečenstvám látky alebo zmesi a dostupným informáciám. Informácie musia byť formulované jasným a stručným spôsobom.

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov musí byť jednoduchý, jasný a presný, nemá sa používať žargón, akronymy ani skratky. Nesmú sa používať vyhlásenia, ktoré naznačujú, že látka alebo zmes nie sú nebezpečné (napríklad „môžu byť nebezpečné“, „neškodné“, „žiadne účinky na zdravie“), ani žiadne iné vyhlásenia, ktoré nie sú v súlade s klasifikáciou danej látky alebo zmesi.

Všetky strany karty bezpečnostných údajov musia byť očíslované a musia obsahovať buď údaj o dĺžke karty bezpečnostných údajov (napríklad „strana 1 z 3“), alebo údaj, či existuje nasledujúca stránka (napríklad „pokračovanie na ďalšej strane“ alebo „koniec karty bezpečnostných údajov“).

Kartu bezpečnostných údajov má pripraviť spôsobilá osoba, ktorá musí zohľadniť špecifické potreby a znalosti publika používateľov, pokiaľ sú známe. V niektorých prípadoch to môže znamenať prácu viac ako jednej osoby, pretože vytvorenie karty bezpečnostných údajov si vyžaduje široké spektrum znalostí.

Karta bezpečnostných údajov sa musí dodávať bezplatne, v papierovej alebo elektronickej podobe, najneskôr v čase prvého dodania látky alebo zmesi.

Karta bezpečnostných údajov musí byť k dispozícii v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu (štátov), kde sa látka alebo zmes uvádza na trh, pokiaľ dotknutý (dotknuté) členský (členské) štát (štáty) nestanoví (nestanovia) inak

 

Súvisiace články 

 

Odporúčané služby