Elementele de cuprins si elementele formale ale fiselor cu date de securitate

 

Baza de date a fișelor cu date de securitate – Elementele de cuprins și elementele formale ale fișelor cu date de securitate (UE) 2020/878

O fișă cu date de securitate trebuie să furnizeze informații despre pericole, precum și despre depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de securitate a unei substanțe sau a unui amestec. Posesia acestor informații va permite utilizatorilor să ia măsurile necesare legate de protecția sănătății și siguranței umane la locul de muncă și de protecția mediului.

Elementele de cuprins și elementele formale ale fișelor cu date de securitate sunt definite în prezent prin Regulamentul (UE) 2020/878.

Regulamentul care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 înlocuiește Regulamentul (UE) nr. 2015/830 care conținea cerințele privind cuprinsul și cerințele formale ale fișelor cu date de securitate

După 1 ianuarie 2023, fișa cu date de securitate a fiecărui produs disponibil pe piață, trebuie să respecte acest regulament, ceea ce înseamnă că fiecare fișă cu date de securitate ar trebui revizuită până la 31 decembrie 2022.

 

ES  I  CS  I  DE  I  EN  I  FR  I  IT  I  HU  I  PL  I  RO  I  SK  I  SL

Descărcare: Exemplu de fișă cu date de securitate (UE) 2020/878

Elementele de cuprins și elementele formale ale fișelor cu date de securitate conform regulamentului 2020/878

 

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

În cazul în care un amestec are un identificator unic de formulă (IUF) în conformitate cu secțiunea 5 din partea A a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și IUF respectiv este indicat în fișa cu date de securitate, IUF trebuie prevăzut în această subsecțiune.

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

 

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

2.2. Elemente de etichetare

2.3. Alte pericole

 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

3.2. Amestecuri

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

5.3. Recomandări destinate pompierilor

 

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

 

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

9.2. Alte informații

 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

10.4. Condiții de evitat

10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produși de descompunere periculoși

 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

11.2. Informații privind alte pericole

 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

12.2. Persistență și degradabilitate

12.3. Potențial de bioacumulare

12.4. Mobilitate în sol

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

12.7. Alte efecte adverse

 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

 

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.2. Evaluarea securității chimice

 

SECȚIUNEA 16: Alte informații

 

Alte informaţii importante privind elementele de cuprins și elementele formale ale fișelor cu date de securitate

Fișa cu date de securitate nu trebuie să conțină subsecțiuni necompletate, trebuie menționată în mod clar, dacă nu sunt utilizate date specifice sau datele nu sunt disponibile.

În plus, elaboratorul fișei cu date de securitate poate indica și alte subsecțiuni, cu condiția să nu conțină informații contradictorii cu secțiunile fișei cu date de securitate.

O fișă cu date de securitate nu este un document cu lungime fixă, dimpotrivă, lungimea acesteia trebuie să fie proporțională cu pericolele substanței sau amestecului și cu informațiile disponibile. Informațiile trebuie formulate într-un mod clar și concis.

Limba utilizată în fișa cu date de securitate trebuie să fie simplă, clară și precisă, evitând jargonul, acronimele și abrevierile. Declarațiile care indică faptul că substanța sau amestecul nu sunt periculoase (cum ar fi „poate fi periculos”, „inofensiv”, „fără efecte asupra sănătății”) sau orice alte declarații care sunt incompatibile cu clasificarea substanței sau amestecului respectiv, nu trebuie utilizate.

Toate paginile unei fișe cu date de securitate trebuie să fie numerotate și să poarte fie o indicație a lungimii fișei cu date de securitate (cum ar fi „pagina 1 din 3”), fie o indicație dacă urmează o pagină (cum ar fi „Continuare pe următoarea pagina „sau„ Sfârșitul fișei cu date de securitate ”).

Fișa cu date de securitate este întocmită de o persoană competentă care ia în considerare nevoile și cunoștințele specifice ale publicului utilizatorului, în măsura în care acestea sunt cunoscute. În unele cazuri, aceasta poate însemna contribuţia mai multor persoane, deoarece întocmirea unei fișe cu date de securitate necesită o gamă largă de cunoștințe.

Fișa cu date de securitate se livrează gratuit, în format de hârtie sau electronic, cel mai târziu la momentul livrării pentru prima dată a substanței sau a amestecului.

Fișa cu date de securitate trebuie să fie garantată în limba (limbile) oficială (e) a statului (statelor) membru în care substanța sau amestecul este introdus pe piață, cu excepția cazului în care statul (statele) în cauză prevede altfel

 

Serviciile recomandate