Címke: služby týkajúce sa kozmetických výrobkov

Vytváranie kariet bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky

Naša služba vytvárania kariet bezpečnostných údajov je v prípade kozmetických výrobkov voliteľná. Nie je povinné vytvárať karty bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky, ale v mnohých prípadoch môžu predstavovať vhodný prostriedok komunikácie vzhľadom na bezpečnosť na pracovisku.

Vytváranie a preklad návrhu označenia na kozmetické výrobky

Vytvorenie a preklad návrhu označenia na kozmetické výrobky v súlade s príslušnými predpismi.

Vytváranie hodnotenia bezpečnosti for kozmetika

Služba vytvárania bezpečnostných posudkov pre kozmetické výrobky v súlade so smernicou (ES) č. 1223/2009

Služba oznámenia CPNP

Služba oznámenia kozmetických výrobkov portálu CPNP.

Služby týkajúce sa kozmetických výrobkov

Služby súvisiace s umiestnením kozmetických výrobkov na trh. Vytvorenie dokumentácie a oznámenia pre distribúciu a výrobu kozmetických výrobkov.