Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

FDS glosar


 

SDS / FDS Informaţii


Abreviere Explicaţie
RSL Listă care ar trebui să includă produsele chimice care fac deja obiectul restricţiilor în legislaţia UE şi care pot include, de asemenea, alte produse chimice cunoscute ca dăunătoare pentru oameni sau mediu.
MAR Include orice măsură, utilizare a unui instrument, modificare a stadiului parametrilor care se introduce în timpul producerii sau al folosirii unei substanţe (în stare pură sau ca preparat) în vederea prevenirii, controlului sau reducerii expunerii oamenilor şi a mediului. Prin urmare, aceste măsuri controlează riscurile pentru sănătatea umană sau mediu. Măsurile de administrarea a riscurilor includ, de exemplu, izolarea procesului, ventilaţia de evacuare locală, purtarea mănuşilor, epurarea apelor uzate, filtre de aer de evacuare.
SAICM Cadru de politică care să sprijine buna gestionare a substanţelor chimice, adoptat de către Conferinţa internaţională privind gestionarea substanţelor chimice (ICCM) din 6 februarie 2006 de la Dubai. SAICM a fost realizată de un comitet de pregătire multisectorial care reprezintă mai multe părţi interesate şi care sprijină realizarea obiectivului convenit în cadrul  Summitului mondial pentru dezvoltare durabilă de la Johannesburg, care vizează ca, până în 2020, produsele chimice să fie produse şi utilizate astfel încât să fie reduse la minim efectele adverse grave asupra sănătăţii umane şi a mediului.
CI Categoria de industrie indică în ce sectoare ale economiei (inclusiv gospodăriile private şi sectorul public) este utilizată substanţa. Acest descriptor se bazează pe sistemul NACE.
IUCLID IUCLID este o bază de date şi un sistem de gestiune pentru administrarea datelor privind substanţele chimice.
CLx CLx corespunde concentraţiei unei substanţe testate care produce o letalitate de x% într-un interval de timp specificat.
DLx DLx corespunde dozei unei substanţe testate care produce o letalitate de x% într-un interval de timp specificat.
LOAEC Concentraţia cea mai scăzută pentru care este observat un efect advers este cea mai scăzută concentraţie testată la care există creşteri semnificative din punct de vedere statistic în frecvenţa sau gravitatea efectelor adverse între populaţia expusă şi un grup de control corespunzător.
LOAEL Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers este cea mai scăzută doză sau nivel de expunere testat la care există creşteri semnificative din punct de vedere statistic în frecvenţa sau gravitatea efectelor adverse între populaţia expusă şi un grup de control corespunzător.
LOEC Concentraţia cea mai scăzută pentru care este observat un efect este cea mai scăzută concentraţie testată la care, într-un studiu, este observat un efect semnificativ din punct de vedere statistic în populaţia expusă, în comparaţie cu un grup de control corespunzător.
LOEL Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect este cea mai scăzută doză sau nivel de expunere testat la care, într-un studiu, este observat un efect semnificativ din punct de vedere statistic în populaţia expusă, în comparaţie cu un grup de control corespunzător.
CSM Comitetul statelor membre (CSM) este un comitet al Agenţiei care este responsabil de soluţionarea potenţialelor divergenţe de opinii asupra proiectelor de decizii propuse de Agenţie sau statele membre în cadrul procedurilor de evaluare (titlul VI) şi asupra propunerilor de identificare a substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită ce urmează a fi supuse procedurii de autorizare. CSM constă din câte un reprezentant numit de fiecare stat membru pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit. Membrii comitetului pot fi asistaţi de consilieri pe probleme ştiinţifice, tehnice sau de reglementare.
NOAEC Concentraţia la care nu se observă niciun efect advers este cea mai ridicată concentraţie testată la care nu există creşteri semnificative din punct de vedere statistic în frecvenţa sau gravitatea efectelor adverse între populaţia expusă şi un grup de control corespunzător; anumite efecte se pot produce la acest nivel, dar nu sunt considerate adverse sau precursoare ale efectelor adverse.
NOAEL Nivelul la care nu se observă niciun efect advers este cea mai ridicată doză sau nivel de expunere testat la care nu există creşteri semnificative din punct de vedere statistic în frecvenţa sau gravitatea efectelor adverse între populaţia expusă şi un grup de control corespunzător; anumite efecte se pot produce la acest nivel, dar nu sunt considerate adverse sau precursoare ale efectelor adverse.
NOEC Concentraţia la care nu se observă niciun efect este cea mai ridicată concentraţie testată la care, într-un studiu, nu este observat un efect semnificativ din punct de vedere statistic în populaţia expusă, în comparaţie cu un grup de control corespunzător.
NOEL Nivelul la care nu se observă niciun efect este cea mai ridicată doză sau nivel de expunere testat la care, într-un studiu, nu este observat un efect semnificativ din punct de vedere statistic în populaţia expusă, în comparaţie cu un grup de control corespunzător.
NLP Un NLP este o substanţă care a fost considerată ca notificată în temeiul articolului 8 alineatul (1) din a şasea modificare a Directivei 67/548/CEE (şi, prin urmare, nu a trebuit notificată în temeiul acestei directive), dar care nu respectă definiţia REACH a unui polimer (care este aceeaşi cu definiţia polimerului introdusă de a şaptea modificare a Directivei 67/548/CEE).
ppm Aceasta este o metodă de exprimare a concentraţiilor foarte diluate de substanţe. O ppm este echivalentă unui miligram de substanţă la un litru de apă (mg/l) sau un miligram de substanţă la un kilogram de sol (mg/kg).
PBT O substanță care îndeplinește toate cele trei criterii de la punctele de mai jos este o substanță PBT.
1.1. Persistența
O substanță îndeplinește criteriul de persistență (P-) atunci când:
- timpul de înjumătățire în apa de mare este mai mare de 60 de zile;
- timpul de înjumătățire în apă dulce sau de estuar este mai mare de 40 de zile;
- timpul de înjumătățire în sedimente marine este mai mare de 180 de zile;
- timpul de înjumătățire în sedimente de apă dulce sau de estuar este mai mare de 120 de zile;
- timpul de înjumătățire în sol este mai mare de 120 de zile.
Evaluarea persistenței în mediu se bazează pe datele disponibile privind timpul de înjumătățire colectate în condiții adecvate, care sunt descrise de către solicitantul înregistrării.
1.2. Bioacumularea
O substanță îndeplinește criteriul de bioacumulare (B-) atunci când:
- factorul de bioconcentrare (BCF) este mai mare de 2000.
Evaluarea bioacumulării se bazează pe date măsurate privind bioconcentrarea din specii acvatice. Se pot utiliza date de la speciile de apă dulce sau de mare.
1.3. Toxicitatea
O substanță îndeplinește criteriul de toxicitate (T-) atunci când:
- concentrația fără efect observat ("no-observed effect concentration" – NOEC) pe termen lung pentru organismele de apă marină sau dulce este mai mică de 0,01 mg/l sau
- substanța este clasificată drept cancerigenă (categoria 1 sau 2), mutagenă (categoria 1 sau 2) sau toxică pentru reproducere (categoria 1, 2 sau 3) sau
- există alte dovezi de toxicitate cronică, identificate de clasificările T, R48 sau Xn, R48, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.
PFS Produsele fitosanitare sunt definite la articolul 2 din Directiva privind produsele fitosanitare (91/414/CEE) astfel:
"Substanţele active şi preparatele care conţin una sau mai multe substanţe active care sunt prezentate sub forma în care sunt livrate utilizatorului şi care sunt destinate:
1) să protejeze plantele şi produsele vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare sau să prevină acţiunea acestora, cu condiţia ca aceste substanţe sau preparate să nu fie definite altfel în continuare
2) să exercite o acţiune asupra proceselor vitale ale plantelor, cu condiţia să nu fie substanţe nutritive (de exemplu, regulatori de creştere)
3) să asigure conservarea produselor vegetale, cu condiţia ca aceste substanţe sau produse să nu facă obiectul dispoziţiilor speciale ale Consiliului sau Comisiei privind agenţii de conservare
4) să distrugă plantele nedorite sau
5) să distrugă părţi din plante, să frâneze ori să prevină creşterea nedorită a plantelor."
În temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul REACH, substanţele active care sunt utilizate şi reglementate ca produse fitosanitare sunt considerate ca deja înregistrate în temeiul REACH.
PPORD "Cercetare şi dezvoltare orientate spre produs şi proces" reprezintă orice activitate de cercetare şi dezvoltare care vizează dezvoltarea de produse sau dezvoltarea în continuare a unei substanţe, ca atare, în preparate sau în articole, în cursul căreia se utilizează instalaţii pilot sau producţie de probă în vederea elaborării procesului de producţie şi/sau a testării domeniilor de aplicare ale substanţei.
PNEC Concentraţia substanţei sub care nu se preconizează producerea efectelor adverse în mediul înconjurător de interes.
QSAR Este relaţia dintre proprietăţile fizice şi/sau chimice ale unei substanţe şi capacitatea acestora de a produce un anumit efect. Obiectivul studiilor QSAR în toxicologie este de a stabili măsura în care toxicitatea unei substanţe poate fi anticipată din structura sa chimică prin analogie cu proprietăţile altor substanţe toxice cu structură şi proprietăţi toxice cunoscute. În practică, QSAR reprezintă modele matematice utilizate pentru anticiparea proprietăţilor substanţelor pe baza structurii lor moleculare
CR Etapă finală în evaluarea securităţii chimice, constă în estimarea incidenţei şi gravităţii efectelor adverse de natură a apărea într-o populaţie umană sau compartiment de mediu datorită expunerii efective sau anticipate la o substanţă. Poate include o "estimare a riscurilor", respectiv cuantificarea acestei probabilităţi. Caracterizarea riscurilor se realizează pentru fiecare scenariu de expunere şi pentru fiecare populaţie sau compartiment ţintă.
SMILES Aceasta este o notaţie chimică simplificată care permite unui utilizator să reprezinte o structură chimică bidimensională într-o formă textuală liniară pentru simplicarea introducerii într-un program de calculator.
FDS Fişa cu date de securitate este principalul instrument utilizat în industrie pentru comunicarea informaţiilor privind pericolul substanţelor şi preparatelor periculoase de-a lungul lanţului de aprovizionare. Anexa II la REACH se bazează pe anexa la Directiva privind fişele cu date de securitate (91/155/CEE) şi explică ce informaţii ar trebui incluse în fiecare din cele 16 capitole ale fişei cu date de securitate.
IMM Întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.
SEA Analiza socio-economică (ASE) este un instrument de evaluare a costurilor şi beneficiilor aduse de o acţiune pentru societate, comparând ce se va întâmpla dacă această acţiune este realizată cu situaţia în care acţiunea nu este realizată. În cadrul procedurii de autorizare REACH, o ASE este o componentă obligatorie a unei cereri de autorizare atunci când riscurile pentru sănătatea umană sau mediu care rezultă din utilizarea unei substanţe în conformitate cu anexa XV nu sunt controlate în mod adecvat. De asemenea, atunci când poate fi demonstrat un control adecvat, solicitantul poate prezenta o ASE în sprijinul cererii sale. De asemenea, o ASE poate fi realizată de orice terţ în sprijinul informaţiilor privind alternativele. În cadrul procesului de restricţionare, o ASE poate face parte dintr-un dosar în conformitate cu anexa XV pentru restricţionarea unei substanţe, iar părţile interesate vor fi invitate să prezinte o ASE sau să contribuie la o asemenea analiză ca răspuns la o propunere de restricţie.
DAR Doza acută de referinţă este o estimare a unei substanţe chimice, exprimată în raport cu greutatea corporală, la care o populaţie umană (inclusiv subgrupurile sensibile) poate fi expusă într-o perioadă scurtă de timp (24 de ore sau mai puţin), fără un risc apreciabil de efecte dăunătoare pe durata vieţii.
FE Factorul de evaluare exprimă diferența dintre valorile efectelor determinate pentru un număr limitat de specii în cadrul testelor de laborator și PNEC-ul pentru compartimentul de mediu respective.
BMD Conceptul BMD implică elaborarea unui model matematic pentru datele privind relaţia doză-efect. BMD este definită drept doza care determină o schimbare predeterminată a efectului.
BCF Un factor de bioconcentrare (L/Kg) poate fi exprimat fie ca raportul dintre concentraţia unei substanţe într-un organism şi concentraţia în apă după atingerea unei stări stabile (BCF static), fie prin metoda non-echilibrului, drept raportul constantelor ratelor de acumulare şi eliminare (BCF dinamic). BCF-urile statice şi dinamice pot fi utilizate şi în scop de reglementare. Parametrul oferă o imagine asupra potenţialului de acumulare al unei substanţe.
BMD10 Doza de referinţă asociată unui efect de 10% (pentru tumori, la expunere pe toată durata vieţii cu corecţia incidenţei spontane, pentru alte efecte, într-un studiu specificat)
BMDL10 Intervalul inferior de încredere de 95% al unei doze de referinţă reprezentând un efect de 10% (de exemplu, efect al tumorii la expunere pe toată durata vieţii), respectiv intervalul inferior de încredere de 95% al unei BMD10
AC Reprezintă autoritatea sau autorităţile sau organismele create de statele membre în vederea îndeplinirii obligaţiilor care decurg din Regulamentul REACH.
CAS Chemical Abstracts Service deţine cea mai cuprinzătoare listă de substanţe chimice. Fiecărei substanţe înregistrate în Registrul CAS îi este atribuit un număr de registru CAS. Numărul de registru CAS (denumit în mod obişnuit număr CAS) este larg folosit ca identificator unic al substanţelor chimice.
ESC Evaluarea securităţii chimice este procesul care urmăreşte determinarea riscului ridicat de o substanţă şi, ca parte a evaluării expunerii, elaborarea unor scenarii de expunere, inclusiv măsuri de administrare a riscurilor, pentru a controla riscurile. Anexa I cuprinde dispoziţii generale de efectuare a unei ESC. ESC constă din următoarele etape:
• Evaluarea pericolelor prezentate pentru sănătatea umană
• Evaluarea pericolelor prezentate de proprietăţile fizico-chimice pentru sănătatea umană
• Evaluarea pericolelor prezentate pentru mediu
• Evaluarea PBT şi vPvB
În cazul în care, în urma acestei evaluări a pericolelor, solicitantul înregistrării concluzionează că substanţa îndeplineşte criteriile de clasificare ca periculoasă în conformitate cu Directiva 67/548/CEE (pentru substanţe) sau are proprietăţi PBT/vPvB, aceasta declanşează alte etape din evaluarea securităţii chimice:
• Evaluarea expunerii
• Caracterizarea riscurilor.
RSC Raportul de securitate chimică documentează evaluarea securităţii chimice pentru o substanţă ca atare, într-un preparat sau într-un articol ori pentru un grup de substanţe.
Cu alte cuvinte, raportul de securitate chimică (RSC) este un document care detaliază procesul şi rezultatele unei evaluări a securităţii chimice (ESC). Anexa I la Regulamentul REACH cuprinde dispoziţii generale de efectuare a ESC şi de întocmire a RSC.
CER Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) este un comitet al Agenţiei care este responsabil cu elaborarea avizului Agenţiei privind evaluările, cererile de autorizare, propunerile de restricţii şi propunerile de clasificare şi etichetare în cadrul sarcinii de realizare a inventarului clasificării şi etichetării, precum şi orice alte probleme care decurg din aplicarea acestui regulament referitoare la riscurile pentru sănătatea umană sau mediu. CER este compus din cel puţin una, dar nu mai mult de două persoane nominalizate de fiecare stat membru, numite de Consiliul de administraţie pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit. Membrii comitetului pot fi asistaţi de consilieri pe probleme ştiinţifice, tehnice sau de reglementare.
CASE Comitetul pentru analiză socio-economică (CASE) este un comitet al Agenţiei care este responsabil cu elaborarea avizului Agenţiei privind cererile de autorizare, propunerile de restricţii şi orice alte probleme care decurg din aplicarea acestui regulament referitoare la impactul socio-economic al unor eventuale măsuri legislative privind substanţele chimice. CASE este compus din cel puţin una, dar nu mai mult de două persoane nominalizate de fiecare stat membru, numite de Consiliul de administraţie pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit. Membrii comitetului pot fi asistaţi de consilieri pe probleme ştiinţifice, tehnice sau de reglementare.
UA Orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Comunităţii, alta decât producătorul sau importatorul, care utilizează o substanţă ca atare sau în preparat, în cursul activităţilor sale industriale sau profesionale.
DMEL Pentru efectele fără valoare de prag, ipoteza de bază este că un nivel fără efect nu poate fi stabilit şi, prin urmare, un nivel calculat cu efect minim (DMEL) exprimă un nivel de expunere corespunzător unui risc scăzut, eventual teoretic, care ar trebui considerat un risc tolerabil.
DNEL Un DNEL este nivelul de expunere la substanţă sub care nu se preconizează efecte adverse. Prin urmare, este nivelul de expunere la substanţă dincolo de care oamenii nu ar trebui expuşi. DNEL este un nivel calculat de expunere, deoarece este în mod normal calculat în baza descriptorilor dozelor din studiile pe animale, precum nivelurile la care nu se observă niciun efect advers (NOAEL) sau dozele de referinţă (BMD).
SE Ansamblul condiţiilor, inclusiv condiţiile de exploatare şi măsurile de administrare a riscurilor, care descriu modul de producere sau de utilizare a substanţei în cursul ciclului de viaţă, precum şi modul de efectuare a controlului de către producător sau importator sau modul recomandat utilizatorilor din aval pentru controlul expunerii oamenilor şi a mediului. Aceste scenarii de expunere se pot referi la un proces specific sau la o utilizare specifică sau la mai multe procese sau utilizări, după caz.
ESIS ESIS (Sistemul european de informare privind substanţele chimice) este un sistem informatic elaborat de Biroul european pentru substanţe chimice care vă oferă informaţii privind produsele chimice, referitoare la:
- EINECS (Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă),
- ELINCS (Lista europeană a substanţelor chimice notificate),
- NLP (ex-polimeri),
- HPVC (substanţe chimice cu volum de producţie ridicat) şi LPVC (substanţe chimice cu volum de producţie scăzut), inclusiv liste ale producătorilor/importatorilor din UE,
- C&E (clasificare şi etichetare), fraze de risc şi securitate, pericol etc...,
- fişe cu date chimice IUCLID, dosare de export IUCLID, dosare de export OCDE-IUCLID, dosare de export EUSES,
- liste de priorităţi, procesul de analiză a riscului şi sistemul de urmărire în raport cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, cunoscut şi ca Regulamentul substanţelor existente (RSE).
ELR Risc suplimentar pe durata de viaţă, în plus faţă de riscul normal de bază (sau incidenţa bolii)
BPL Buna practică de laborator (BPL) este un sistem de calitate referitor la procesul organizaţional şi la condiţiile în care studiile de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu sunt planificate, efectuate, monitorizate, înregistrate, arhivate şi raportate.
GCL Limite alocate unei substanţe care indică un prag la care sau peste care prezenţa substanţei respective într-o altă substanţă sau într-un amestec, ca impuritate, aditiv sau component individual, identificate determină clasificarea substanţei sau a amestecului ca fiind periculoasă (periculos), stabilită pentru orice clasă de pericol din partea 3, 4 şi 5 din anexa I a Regulamentului CLP.
RAR Document elaborat de un stat membru raportor după realizarea unei evaluări detaliate a riscurilor legate de substanţele evaluate.
SCL Limite alocate unei substanţe de către producător, importator sau utilizatorul din aval, care indică un prag la care sau peste care prezenţa substanţei respective într-o altă substanţă sau într-un amestec, ca impuritate, aditiv sau component individual, identificate determină clasificarea substanţei sau a amestecului ca fiind periculoasă (periculos).
TCC Verificare efectuată de ECHA în cazul tuturor dosarelor de înregistrare pentru a stabili dacă au fost furnizate toate elementele solicitate în Regulamentul REACH.
SAR O relaţie structură-activitate (SAR) este o asociere (calitativă) între o substructură chimică şi potenţialul unei substanţe chimice care conţine substructura de a produce un anumit efect biologic.
SIEF SIEF reprezintă Forumul pentru schimbul de informaţii despre substanţe. Un SIEF este un forum format după etapa de preînregistrare, pentru schimbul de date asupra unei anumite substanţe care beneficiază de un regim tranzitoriu.
Obiectivele principale ale unui SIEF sunt:
i) facilitarea schimbului de date în scopul înregistrării
ii) ajungerea la un acord cu privire la clasificarea şi etichetarea substanţei, atunci când există diferenţe de interpretare între solicitanţii potenţiali ai înregistrării.
SVHC SVHC, în contextul Regulamentului REACH, sunt:
1. substanţe CMR, categoria 1 sau 2
2. substanţe PBT şi vPvB care îndeplinesc criteriile din anexa XIII şi
3. substanţele, cum ar fi cele care afectează sistemul endocrin sau cele care au proprietăţi persistente, bioacumulative şi toxice sau foarte persistente şi foarte bioacumulative, care nu îndeplinesc criteriile din anexa III, pentru care există dovezi ştiinţifice ale unor probabile efecte grave asupra sănătăţii umane şi a mediului, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru alte substanţe enumerate la punctele 1 şi 2 şi care sunt identificate individual, de la caz la caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 59.
vPvB Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, care sunt foarte persistente (foarte dificil de descompus) şi foarte bioacumulative în organismele vii. Anexa XIII defineşte criteriile de identificare a substanţelor vPvB, iar anexa I stabileşte dispoziţiile generale de evaluare a acestora. Substanţele vPvB pot fi incluse în anexa XIV şi, prin aceasta, pot face obiectul autorizării.
ECHA Agenţie înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 pentru gestionarea tuturor sarcinilor REACH şi CLP prin efectuarea sau coordonarea activităţilor necesare, pentru asigurarea punerii în aplicare în mod consecvent şi coerent la nivel comunitar şi pentru furnizarea celor mai competente avize ştiinţifice statelor membre şi instituţiilor europene cu privire la chestiuni legate de siguranţa şi aspectele socio-economice ale utilizării substanţelor chimice. Aceste obiective se ating prin asigurarea unui proces credibil de luare a deciziilor, prin utilizarea celor mai performante capacităţi ştiinţifice, tehnice şi de reglementare şi prin munca independentă în manieră eficientă, transparentă şi consecventă.
CEx CEx corespunde concentraţiei unei substanţe testate care produce schimbări de x% în efect (de exemplu, asupra creşterii) într-un interval de timp specificat.
DEx DEx corespunde dozei dintr-o substanţă testată care produce o incidenţă crescută cu 10% în cursul unui interval de timp specificat.
UE Uniune creată prin Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht în 1992, pe baza celor trei Comunităţi Europene (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice), completate de politicile şi formele de cooperare instituite prin tratat, cu misiunea de a organiza, într-un mod coerent şi solidar, relaţiile dintre statele membre şi dintre popoarele acestora.
BOD Cantitatea de oxigen dizolvat necesară pentru organisme în vederea descompunerii aerobe a materiei organice prezente în apă.
CBO Cantitatea de oxigen dizolvat necesară pentru organisme în vederea descompunerii aerobe a materiei organice prezente în apă.
CCO Cantitatea de oxigen consumată în procesul de descompunere chimică a materiei organice şi anorganice.
COD Cantitatea de oxigen consumată în procesul de descompunere chimică a materiei organice şi anorganice.
CE50 Concentraţia efectivă a substanţei care produce 50% din reacţia maximă.
EC50 Concentraţia efectivă a substanţei care produce 50% din reacţia maximă.
CEr50 EC50 în termeni de reducere a ratei de creştere.
ErC50 EC50 în termeni de reducere a ratei de creştere.
SADT Temperatura cea mai scăzută la care se poate produce descompunerea autoaccelerată la o substanţă ambalată.
 TDAA Temperatura cea mai scăzută la care se poate produce descompunerea autoaccelerată la o substanţă ambalată.
CARACAL Un grup de experţi care oferă consultanţă Comisiei Europene şi agenţiei în chestiuni legate de REACH şi CLP. A fost înfiinţat ca „Grupul de lucru al Comisiei Europene privind pregătirea practică pentru REACH” în mai 2004. Din septembrie 2007 a fost redenumit „Autorităţile competente pentru REACH (CA REACH)”, iar din martie 2009, „Autorităţile competente pentru REACH şi CLP (CARACAL)”.

Tags:  FDSGlosar


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References