Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

Základňa vedomostí pre kozmetické výrobky – Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

 

Základné pravidlo pre porozumenie povinnostiam distribútorov kozmetických výrobkov

Pokiaľ sa distribútor domnieva alebo má dôvod veriť, že kozmetický výrobok nie je v súlade so Smernicou (ES) č. 1223/2009, musí neodkladne podniknúť nápravné kroky nevyhnutné na zaistenie súladu výrobku alebo jeho stiahnutie, podľa situácie.

Navyše pokiaľ kozmetický výrobok predstavuje riziko pre ľudské zdravie, zodpovedné osoby by mali okamžite informovať kompetentné národné úrady členských štátov, v ktorých je výrobok dostupný, a členských štátov, v ktorých je možné ľahko získať súbor s informáciami o výrobku, a uviesť podrobnosti, najmä o príslušnom nesúlade a podniknutých nápravných krokoch.

 

Distribútor

Je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu.

Nepovažuje sa za neho distribútorktorý uvedie kozmetický výrobok na trh pod svojím menom alebo obchodnou značkou alebo zmení výrobok, ktorý je už na trhu spôsobom, ktorý môže mať vplyv na súlad s požiadavkami na príslušný výrobok, pretože v takom prípade sa považuje za zodpovednú osobu.

Na trh je možné uviesť iba tie kozmetické výrobky ktoré majú hodnotenie bezpečnosti, dokumentáciu s informáciami o výrobku a označenie v súlade so smernicou 1223/2009/ES a ktorých výroba sa vykonáva v súlade so zavedenými výrobnými postupmi.

Smernica (ES) č. 1223/2009 by mala platiť od 11. júla 2013 pre členov Európskeho spoločenstva a členov Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) – Nórsko, Švajčiarsko, Island a Lichtenštajnsko.

 

Povinnosti distribútorov

1. Distribútor je povinný kontrolovať:

  • či sú vyžadované informácie na označovanie uvedené na výrobku
  • meno zodpovednej osoby alebo registrovaný názov a adresa spoločnosti
  • číslo šarže alebo identifikačné číslo kozmetického výrobku
  • zoznam zložiek na nádobe alebo obale alebo v priloženom informačnom materiáli

2. Pokiaľ budú požadované jazykové požiadavky splnené – informácie musia byť uvedené v oficiálnom jazyku príslušnej krajiny, kde sa finálny výrobok uvedie na trh.

3. Je nutné skontrolovať, či už neuplynula uvedená lehota trvanlivosti.

 

Prvky označovania

Kozmetické výrobky sa sprístupňujú na trh len vtedy, ak majú na vnútornom a vonkajšom obale nezmazateľným, ľahko čitateľným a viditeľným písmom uvedené tieto údaje:

1. Meno alebo obchodné meno a adresa zodpovednej osoby V prípade dovážaných kozmetických výrobkov sa uvádza krajina ich pôvodu.

2. nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom (Okrem balení, ktoré obsahujú menej ako päť gramov alebo päť mililitrov, bezplatných vzoriek a balení na jedno použitie; v prípade spotrebiteľských balení, ktoré sa bežne predávajú ako skupina viacerých položiek, pri ktorých informácie o hmotnosti alebo objeme nie sú podstatné)

3. Dátum minimálnej trvanlivosti

a, Uvedenie dátumu minimálnej trvanlivosti pre kozmetické výrobky s minimálnou trvanlivosťou kratšou ako 30 mesiacov.

Vhodný formát: za symbolom dátumu minimálnej trvanlivosti alebo za slovami „spotrebovať do konca“ je nutné jasne uviesť dátum minimálnej spotreby, ktorý bude obsahovať mesiac a rok alebo deň, mesiac a rok, v uvedenom poradí.

b, v prípade kozmetických výrobkov s minimálnou trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov, sa uvedie údaj o dobe, počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a môže sa používať bez poškodenia zdravia spotrebiteľa.  Za symbolom minimálnej trvanlivosti je uvedený čas v mesiacoch a/alebo rokoch, táto požiadavka by sa však nemala uplatňovať v prípade, ak trvanlivosť výrobku po otvorení nemá opodstatnenie, t.j. v prípade výrobkov na jedno použitie, výrobkov, ktoré sa nekazia alebo výrobkov, ktoré sa neotvárajú.

4. Príslušné upozornenia, ktoré treba dodržať pri používaní.

5. Číslo výrobnej šarže alebo odkaz umožňujúci identifikáciu kozmetického výrobku.

6. Funkcia kozmetického výrobku, ak nie je zrejmá z  jeho prezentácie

7. Zoznam zložiek v súlade s INCI (medzinárodné označovanie kozmetických zložiek). Tieto informácie sa budú uvádzať iba na vonkajšom obale (ak prináleží).

Informácie na etikete musia byť uvedené v jazyku členského štátu, kde sa výrobok distribuuje pre koncového používateľa (výnimka: „Zložky“).

Pokiaľ nie je možné uviesť stanovené informácie na označení z praktických dôvodov, informácie musia byť uvedené v letáku, na označení, páske alebo karte priloženej alebo pripevnenej k výrobku.

Ponúkaná služba: Vytváranie a preklad návrhu označenia na kozmetické výrobky

 

Oznámenie výrobku, ktorý je už na trhu

Distribútor, ktorý v členskom štáte sprístupňuje kozmetický výrobok, ktorý je už uvedený na trh v inom členskom štáte a z vlastnej iniciatívy preloží ktorýkoľvek údaj z  označenia tohto výrobku s  cieľom vyhovieť vnútroštátnym právnym predpisom, predloží Komisii (CPNP) elektronicky tieto informácie.

Na oznámenie potrebujete nasledujúce informácie:

  • meno zodpovednej osoby a adresu, na ktorej je informačná zložka o výrobku ľahko dostupná;
  • kategória kozmetického výrobku, jeho názov v expedujúcom členskom štáte a jeho názov v členskom štáte, kde sa poskytuje, umožňujúci jeho konkrétnu identifikáciu;
  • názov členského štátu, kde sa kozmetický výrobok dostáva na trh;
  • meno a adresa distribútora

Pokiaľ dôjde k zmene akejkoľvek informácie, distribútor alebo zodpovedná osoba neodkladne zaistí aktualizáciu prostredníctvom CPNP.

 

Súvisiace odborné materiály

 

Ponúkané služby