Povinnosti distributorů kosmetických výrobků

Základna vědomostí pro kosmetické výrobky –  Povinnosti distributorů kosmetických výrobků

 

Základní pravidlo pro porozumění povinnostem distributorů kosmetických výrobků

Pokud se distributor domnívá nebo má důvod věřit, že kosmetický výrobek není v souladu se směrnici (ES) č. 1223/2009, musí neprodleně podniknout nápravné kroky nezbytné pro zajištění souladu výrobku nebo jeho stažení, podle situace.

Navíc pokud kosmetický výrobek představuje riziko pro lidské zdraví, odpovědné osoby by měly okamžitě informovat kompetentní národní úřady členských států, v nichž je výrobek dostupný, a členských států, v nichž je možno snadno získat soubor s informacemi o výrobku, a uvést podrobnosti, zejména o příslušném nesouladu a podniknutých nápravných krocích.

 

Distributor

Fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, která není výrobcem ani dovozcem a která kosmetický přípravek dodává na trh Společenství;

Nepovažuje se za něj distributor, který uvede kosmetický výrobek na trh pod svým jménem nebo obchodní značkou nebo změní výrobek, který je již na trhu způsobem, který může mít dopad na soulad s požadavky na příslušný výrobek, protože v takovém případě je považován za odpovědnou osobu.

Na trh je možno uvést pouze ty kosmetické výrobky, které mají hodnocení bezpečnosti, dokumentaci s informacemi o výrobku a značení v souladu se směrnicí 1223/2009/ES a jejichž výroba je prováděna v souladu se zavedenými výrobními postupy.

Směrnice (ES) č. 1223/2009 by měla platit od 11. července 2013 pro členy Evropského společenství a členy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) – Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko.

 

Povinnosti distributorů

1. Distributor je povinen kontrolovat:

  • zda jsou vyžadované informace pro značení uvedeny na výrobku
  • jméno odpovědné osoby nebo registrovaný název a adresa společnosti
  • číslo šarže nebo identifikační číslo kosmetického výrobku;
  • seznam složek na nádobě nebo obalu nebo v přiloženém informačním materiálu

2. Pokud požadované jazykové požadavky budou splněny – informace musí být uvedeny v oficiálním jazyce příslušné země, kde finální výrobek bude uveden na trh.

3. Je nutné zkontrolovat, zda již nevypršela uvedená doba trvanlivosti.

 

Prvky označení

Smí být kosmetický přípravek dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny tyto údaje:

1. Jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. V  případě dovážených kosmetických přípravků se uvádí země původu.

2. Jmenovitý obsah v době balení vyjádřený v hmotnosti nebo objemu

(S výjimkou: balení obsahujících méně než pět gramů nebo pět mililitrů, bezplatných vzorků a balení pro jedno použití; pro spotřebitelská balení prodávaná obvykle jako skupina položek, pro něž nejsou podrobné informace o hmotnosti nebo objemu významné.)

3. Datum minimální trvanlivosti

a, Uvedení data minimální trvanlivosti pro kosmetické výrobky s minimální trvanlivostí kratší než 30 měsíců.

Vhodný formát: za symbolem data minimální trvanlivosti nebo za slovy „spotřebovat do konce“ je nutno jasně uvést datum minimální spotřeby, které bude obsahovat měsíc a rok nebo den, měsíc a rok, v uvedeném pořadí.

b, v případě kosmetických výrobků s trvanlivostí delší než 30 měsíců, se uvede údaj o době, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele.   Za symbolem minimální trvanlivosti je uvedena doba v měsících a/nebo letech, kromě případů, kdy pojem trvanlivosti po otevření nemá význam: Tj. v  případě přípravků k jednorázovému použití, přípravků, u nichž nehrozí zkažení, a přípravků, které se neotevírají.

4. Zvláštní upozornění týkající se použití.

5. Číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického přípravku.

6. funkce kosmetického přípravku, pokud není zřejmá z jeho obchodní úpravy

7. Seznam složek v souladu s INCI (mezinárodní značení kosmetických složek). Tato informace může být uvedena pouze na vnějším obalu (přísluší-li).

Informace na etiketě musí být uvedeny v jazyce členského státu, kde je výrobek distribuován pro koncového uživatele (výjimka: „Složky“).

Pokud není možné uvést stanovené informace na etiketě z praktických důvodů, informace musí být uvedeny v letáku, na etiketě, pásce nebo kartě přiložené nebo připevněné k výrobku.

Nabízená služba: Vytváření a překlad návrhu etiket pro kosmetické výrobky

 

Oznámení výrobku, který je již na trhu

Distributor, který nabízí v některém členském státě kosmetický výrobek, který již byl uveden na trh v jiném členském státě, a přeloží (ze své vlastní iniciativy) jakoukoliv část etikety příslušného výrobku, aby dodržel národní zákony, musí o tomto informovat v CPNP.

Pro oznámení potřebujete následující informace:

  • jméno a adresu odpovědné osoby, u které je snadno přístupná informační dokumentace k přípravku;
  • kategorie kosmetického výrobku, jeho název v expedujícím členském státu a jeho název v členském státu, kde je poskytován, umožňující jeho konkrétní identifikaci;
  • název členského státu, kde se kosmetický výrobek dostává na trh;
  • jméno a adresa distributora

Pokud dojde ke změně jakékoliv informace, distributor nebo odpovědná osoba neprodleně zajistí aktualizaci prostřednictvím CPNP.

 

Související odborné materiály

 

Nabízené služby