Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

Baza wiedzy o produktach kosmetycznych – Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

 

Podstawowe zasady zrozumienia odpowiedzialności dystrybutorów produktów kosmetycznych

Jeśli dystrybutor uzna lub ma powód wierzyć, że produkt kosmetyczny nie spełnia Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, musi natychmiast podjąć działania naprawcze, konieczne do przywrócenia zgodności produktu, wycofać go, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ponadto w sytuacji, gdzie produkt kosmetyczny stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi, osoby odpowiedzialne muszą natychmiast poinformować odpowiednie władze krajowe kraju członkowskiego, w których produkt był dostępny, i kraju członkowskiego, w którym akta z informacjami o produkcie są łatwo dostępne, podając szczegóły, a w szczególności o niezgodności i o podjętych działaniach naprawczych.

 

Dystrybutor

Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty.

Nie uznaje się za dystrybutora podmiotu, który wprowadza produkt kosmetyczny pod własną nazwą lub znakiem towarowym na rynek, lub zmienia produkt obecny już na rynku w taki sposób, który może wpłynąć na zgodność z wymogami dla danego produktu, jak w tym przypadku, jest on uważany za osobę odpowiedzialną.

Na rynek mogą być wprowadzone jedynie produkty kosmetyczne posiadające ocenę bezpieczeństwa, dokumentację produktu i oznaczenia zgodnie z rozporządzenie 1223/2009/WE oraz które zostały wyprodukowane zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi.

Od 11 lipca 2013 roku Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 obowiązuje członków Wspólnoty Europejskiej i członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein.

 

Zobowiązania dystrybutorów

1. Obowiązek sprawdzenia przez dystrybutora:

  • czy wymagane informacje na etykiecie znajdują się na produkcie
  • nazwisko osoby odpowiedzialnej lub nazwa i adres zarejestrowanej spółki
  • numer serii lub numer identyfikacyjny produktu kosmetycznego
  • lista składników na pojemniku lub opakowaniu, lub zawarta w dostarczonym materiale informacyjnym

2. Jeżeli wyznaczone wymagania językowe są spełnione – informacja musi być podana w formie pisemnej w oficjalnym języku kraju, na którego rynek zostanie wprowadzony produkt końcowy

3. Konieczne jest sprawdzenie czy określony okres przechowywania jeszcze nie upłynął.

 

Elementy oznakowania

Na rynku udostępniane są wyłącznie produkty kosmetyczne, na których pojemnikach i opakowaniach zewnętrzych znajdują się następujące, nieusuwalne, łatwe do odczytania i  widoczne informacje:

1. Imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej. W przypadku importowanych produktów kosmetycznych podaje się nazwę kraju pochodzenia.

2. nominalna zawartość w momencie pakowania, wyrażona w jednostkach masy lub objętości (z wyjątkiem: opakowań zawierających mniej niż pięć gramów lub mniej niż pięć mililitrów, bezpłatnych próbek i produktów w opakowaniach jednorazowego użycia)

3. Data minimalnej trwałości

a, podaną datę minimalnej przydatności produktów kosmetycznych z minimalnym okresem przydatności krótszym niż 30 dni.

Odpowiedni format: po dacie przydatności musi znajdować się wyraźny symbol lub słowa „najlepiej zużyć przed końcem” i musi składać się z miesiąca i roku lub dnia, miesiąca i roku, w tej kolejności.

b, w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięc,  produkty takie zawierają informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta.  Po symbolu minimalnej przydatności znajduje się czas podany w miesiącach i/lub latach, wymóg ten nie powinien mieć zastosowania, gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania, to znaczy w przypadku produktów jednorazowego użytku, produktów, dla których nie istnieje ryzyko zepsucia lub produktów, których się nie otwiera.

4. Szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowani.

5. Numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego.

6. Funkcja produktu kosmetycznego, chyba że jednoznacznie wynika ona z jego prezentacji.

7. Lista składników zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI). Ta informacja powinna być umieszczona wyłącznie na opakowaniu zewnętrznym (jeśli dotyczy).

Informacje na etykiecie muszą być dostępne w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym produkt jest dystrybuowany do użytkowników końcowych (wyjątek: „Składniki”).

Jeśli nie ma możliwości wskazania wymienionych informacji na etykiecie z przyczyn praktycznych, informacje muszą być podane na ulotce, etykiecie, taśmie lub karcie dołączonej lub zamocowanej do produktu.

Oferowane usługi: Tworzenie tłumaczenie projektu etykiety dla produktów kosmetycznych

 

Notyfikacja produktu znajdującego się już na rynku

Dystrybutor, który udostępniają w państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowadzony już do obrotu w innym państwie członkowskimi tłumaczy, z własnej inicjatywy, w celu zapewnienia zgodnościz prawem krajowym dowolny fragment oznakowania tego produktu, drogą elektroniczną przedkłada Komisji (CPNP) informacje.

Do złożenia zawiadomienia potrzebne są następujące informacje:

  • imię i nazwisko (firmę) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu;
  • kategoria produktu kosmetycznego, jego nazwa w państwie członkowskim wysyłki i jego nazwa w państwie członkowski, w którym jest on dostępny, umożliwiając dokładną identyfikację.
  • nazwa państwa członkowskiego, w którym produkt kosmetyczny jest obecny na rynku;
  • nazwa i adres dystrybutora

Gdy jakakolwiek informacje ulegnie zmianie, dystrybutor lub osoba odpowiedzialna musi zapewnić aktualizację bez zbędnej zwłoki za pomocą CPNP.

 

Powiązane profesjonalne materiały

 

Oferowane usługi