Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Najdôležitejšie právne predpisy Európskej únie súvisiace s chemickou bezpečnosťou 

 

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Stiahnutiu: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Stiahnutiu: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010  z 20. mája 2010

SMERNICA 1999/45/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov

Stiahnutiu: SMERNICA 1999/45/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Stiahnutiu: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Stiahnutiu: NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009

 

SMERNICA 98/8/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

Stiahnutiu: SMERNICA 98/8/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012

z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

Stiahnutiu: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012

 

SMERNICA RADY z 27. júla 1976

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov

Stiahnutiu: 76/768/EHS

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009

z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch

Stiahnutiu: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009

 

SMERNICA RADY 1999/13/ES z 11. marca 1999

o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

Stiahnutiu: SMERNICA RADY 1999/13/ES z 11. marca 1999

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

z 31. marca 2004 o detergentoch

Stiahnutiu: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

 
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References