Predložitev PCN

Baza znanja varnostnih listov – Predložitev PCN

Enotno in usklajeno obveščanje o zmeseh z enoličnim identifikatorjem formule (UFI), določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 2017/542 (predložitev PCN) omogoča možnost hitrega prenosa informacij o zmeseh v primeru nujnih in zdravstveno tveganih situacijah v vseh državah članicah EGS. 

 

Obveznost predložitve PCN

V primeru dajanja nevarnih zmesi na trg*:

 • uvozniki
 • nadaljnji uporabniki (formulacije zmesi, ponovni uvoz, prenos in ponovno pakiranje nevarnih zmesi)

Deljena odgovornost članov dobaviteljske verige je osnovnega pomena tudi v primeru predložitve PCN. Distributer je lahko obvezan tudi za obveščanje!

*Dajanje na trg: uvozna dejavnost. Skladiščenje zmesi določene samo za izvoz na drugi lokaciji.

Opomba:

Sprememba imena ali označevanje izdelka ne šteje kot nadaljnja uporaba.

 

Nimajo (neposredne) obveznosti za obveščanje:

 • distributerji (lahko imajo posredno obveznost obveščanja)
 • končni uporabniki

 

Obveznost obveščanja za distributerja

V določenih primerih je lahko distributer prav tako obvezan za obveščanje:

Če distributer da zmes na trg v taki državi članici, za katero dobavitelj ni predložil obvestil ali če distributer dobavitelja o tem ni obvestil. Distributer je obvezan k predložitvi obvestila za ciljno državo.

Če distributer, ki ustvari novo trgovsko ime ali novo oznako, ne obvesti formulatorja zmesi, mora distributer predložiti zahtevano obvestilo.

 

Kdo lahko predloži obvestilo:

Namesto obvezane stranke lahko obvestilo predloži tretja oseba.

 • matično podjetje namesto podružnice
 • distributer namesto dobavitelja
 • dobavitelj zunaj EU namesto uvoznika
 • svetovalno podjetje

 

Izdelki in zmesi, na katere se predpisi nanašajo

Predmet obveščanja so zmesi, ki so razvrščene v naslednje kategorije nevarnosti:

 • nevarne za zdravje (H stavki, ki se začnejo s številko 3)
 • fizične nevarnosti (H stavki, ki se začnejo s številko 2, razen H200, H201, H202, H203, H204, H205, H280, H281)

 

Izdelki, ki niso predmet obveščanja:

 • plini pod tlakom (če niso razvrščeni v katero koli drugo kategorijo nevarnosti)
 • eksplozivi (nestabilni eksplozivi)
 • R&D (izdelki, ki so predmet raziskav in razvoja)
 • PPORD (izdelki, ki so predmet procesno usmerjenih raziskav in razvoja)
 • vse zmesi, ki niso predmet ureditve CLP (odpadki, zdravila, zmesi pod nadzorom carine itd.)

Pozor!

Biocidi in izdelki za zaščito rastlin niso izjeme!

 

Obveščanje ni obvezno, je pa priporočljivo:

V primerih, kjer se lahko domneva, da je določena zmes sestavina druge zmesi, je smiselno dodeliti enolični identifikator formule tudi nenevarnim izdelkom ali izdelkom, ki so opredeljeni  kot samo okoljsko nevarni (H400, H410, H411, H412, H413, H420). V primeru dodeljene kode UFI celotne sestave ni treba dodeliti stranki, ki pa bo kljub temu lahko sama predložila svoje obvestilo.

 

Glede na vrsto uporabe obstajajo naslednje vrste uporabnikov:

 • potrošniška uporaba
 • strokovna uporaba
 • industrijska uporaba

Rok za obveščanje je določen z vrsto končne uporabe (če gre za več kot eno vrsto uporabe, je vsekakor potrebno upoštevati zgodnejši datum).

 

Omejena predložitev

Omejeno predložitev je mogoče izbrati v primeru industrijske rabe (v skladu z oddelkom 3.1.1, del B in oddelkom 5.3 Uredbe Komisije (EU) št. 2017/542).

Podatki, ki jih je treba predložiti, so informacije v varnostnem listu, ob predpostavki, da je dostopnost do podatkov o sestavinah zagotovljena 24 ur na dan, 7 dni v tednu (obvezno je posredovanje imena, telefonske številke in elektronskega naslova, na katerih je možen takojšnji dostop do podrobnih dodatnih informacij o izdelku za pristojne organe v primeru nujnih situacij).

 

Skupinska predložitev

Znotraj okvira posamezne predložitve je možna tudi predložitev informacij za več kot eno zmes, če vse zmesi v skupini pripadajo v isti razred nevarnosti in kategorijo izdelka in če je enaka tudi njihova sestava (skupna koncentracija dišav odstopa največ do 5 %).

Splošni predpisi glede predložitve PCN

Predlagatelj, ki ga določa Uredba Komisije (EU) št. 2017/542, izvede predložitev pri pristojnem organu države članice (splošno centri za zastrupitve) v skladu z naslednjimi splošnimi kriteriji:

 • predložitev se mora izvesti pred dajanjem na trg
 • predložitev se mora izvesti v vseh državah članicah, kjer se zmes da na trg
 • predložitev se mora izvesti v uradnem jeziku države članice ali v določenih primerih (kjer država to dovoli) tudi v angleškem jeziku
 • predložitev se izvede v formatu PCN (XML) (strukturirani elektronski format)
 • skupinska predložitev je možna v primeru izdelkov z enako sestavo
 • omejena predložitev se lahko izbere samo v primeru industrijske rabe (v skladu z oddelkom 3.1.1, del B in oddelkom 5.3 Uredbe Komisije (EU) št. 2017/542).
 • pristojbine za obveščanje se lahko razlikujejo od države do države (pristojni organi posameznih držav imajo pravico, da se sami odločijo, če bodo zaračunali administrativne stroške)
 • vse zahtevane informacije za predložitev je treba zbrati pred predložitvijo, saj nepopolnih predlog ni možno oddati
 • za obveščanje je zahtevan enolični identifikator formule (UFI) izdelka, ki se ustvari pred ali med postopkom predložitve v klasifikaciji EuPCS
 • uradni format predložitve je format IUCLID XML, ki ga je mogoče ustvariti predhodno v načinu brez povezave, nakar se lahko končno obvestilo naloži ali pošlje preko spletnega portala PCN v oblačno storitev IUCLID Cloud s pomočjo čarovnika za navigacijo

 

Zahtevane informacije med predložitvijo PCN

 • Sestava (100%)*
 • Točna koncentracija ali razponi koncentracije
 • Trgovsko ime
 • Barve (14 vrst)
 • Fizično stanje
 • Vrsta embalaže (33 vrst), velikosti
 • Vrsta uporabe (potrošniška, strokovna, industrijska)
 • Kategorija izdelka (EuPCS)**
 • Toksikološke informacije
 • Drugi podatki glede predlagatelja (dostopnost stika=
 • Elementi oznake
 • Enolični identifikator formule (UFI)
 • vrednost pH (če je na voljo) ali v primeru trdne zmesi vrednost pH vodne tekočine ali mešanice z dano koncentracijo. Dana naj bo tudi koncentracija testne zmesi v vodi. Če na voljo ni vrednosti pH, naj bo za to naveden razlog.

 Določbe glede sestave*:

Podatki v varnostnem listu niso nujno dovolj za izpolnitev obveznosti glede predložitve. Med postopkom predložitve naj bodo podane informacije o nenevarnih sestavinah (ki so vsebovane v koncentraciji najmanj 1 %). Snovi, ki so vsebovane v koncentraciji najmanj 0,1 %, naj bodo navedene na podlagi njihovega vpliva na zdravje ali telo, navedene pa naj bodo tudi snovi, ki so vsebovane pri koncentraciji pod 0,1 %.

Zahteva se tudi natančna identifikacija sestavin (kemijsko ime, številki CAS in EU).

V primeru snovi SVHC je obvezna navedba točne koncentracije, v drugih primerih pa se lahko uporabijo razponi koncentracije.

Če vse sestavine niso znane (ena od sestavin je sama zmes – MiM), mora imeti dotična zmes kodo UFI, ki je dana med postopkom predložitve skupaj s koncentracijo. Če nima kode UFI in niso znane ne dejanske sestavine ne njihove koncentracije, morajo biti v postopku predložitve priloženi podatki dobavitelja in varnostni list zmesi.

Lahko se uporabljajo splošni nazivi, kot so »parfumi« ali »barvilna sredstva«, če nimajo vplivov na zdravje in njihova skupna koncentracija ne presega 5 % v primeru parfumov in 25 % v primeru barvil.

Kategorije izdelkov (EuPCS)**

Kategorija izdelkov v skladu z Evropskim sistemom za kategorizacijo proizvodov (EuPCS) mora biti dodeljena vsem izdelkom, ki so predmet predložitve. EuPCS se uporablja za opis razvrščanja izdelka glede na njegovo predvideno uporabo.

 

Posodobitev predložitve

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/542 je treba informacije iz postopka predložitve posodobiti v naslednjih primerih:

 • spremenila se je kategorija izdelka in/ali UFI zmesi
 • spremenila se je razvrstitev nevarnosti zmesi
 • v oddelku 11 varnostnega lista so bile dodane dodatne toksikološke informacije
 • spremenila se je sestava zmesi (dodala, zamenjala ali odstranila se je ena ali več sestavin)
 • spremenila se je koncentracija sestavin zmesi v obsegu, ki je večji od koncentracijskega razpona v obvestilu
 • spremenila se je sestavina, za katero je bilo podano obvestilo, ampak obseg spremembe ne presega podatkov, podanih v tabeli 3, del B, priloga VIII uredbe CLP
 • če se spremenijo parfumi v skupinski predložitvi, je treba posodobiti seznam v oddelku 3.1, ki vsebuje zmesi in v njih vsebovane parfume

Vse to v praksi pomeni, da z dodajanjem nove kode UFI dobi dosje, pripravljen skupaj z obvestilom, novo številko PCN in se vzpostavi referenca do prejšnje.

Preberite več o pogojih priprave nove kode UFI

 

Roki

Vse dotične osebe imajo obveznost za obvestilo pred dajanjem na trg in pred končnim rokom, ki je odvisen od končne uporabe, v skladu z veljavnimi predpisi.

1. januar 2021

Predložitev kode UFI in informacij o izdelku (predložitev  PCN) v primeru izdelkov, ki so namenjeni potrošnikom in v primeru izdelkov, namenjenih strokovni uporabi.

2. januar 2024

V primeru izdelkov za industrijsko uporabo.

 

Povezane koristne informacije

 • Informacije o uporabi kode UFI (enolični identifikator formule)
 • Oznaka in označevanje v praksi v skladu z uredbo CLP

 

Priporočene storitve