Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

června 2017 – konec používání piktogramů DPD

Dne 1. června 2017 vyprší doba tolerance pro směsi na trhu.  

Značení a balení směsí musí splňovat příslušné předpisy směrnice 1272/2008 / ES, článek 62 a musí k nim být přiložen i bezpečnostní list, který obsahuje příslušnou klasifikaci směsi. 

 1. června 2017 – Konec používání piktogramů DPD

 

Dne 1. června 2017 vyprší doba tolerance pro směsi na trhu.  

Značení a balení směsí musí splňovat příslušné předpisy směrnice 1272/2008 / ES, článek 62 a musí k nim být přiložen i bezpečnostní list, který obsahuje příslušnou klasifikaci směsi.

Zavedení směrnice CLP může být pouvažováno za konec dlouhého procesu. To rovněž znamená (a bude znamenat – viz konec tohoto článku) významné změny a úkoly pro společnosti z chemického průmyslu.   

 

Revize bezpečnostních listů

Sestavení návrhu etikety

 

CLP – končí příslušná přechodná doba pro směsi bude končit

 

Dopad legislativních změn na bezpečnostní listy


V průběhu posledních 15 let jsme byli svědky dynamicky se měnícího regulačního prostředí v oblasti chemické bezpečnosti v členských státech Evropské unie. Díky těmto změnám se forma a obsah požadavků na bezpečnostní listy značně změnily s ohledem na směsi a materiály.

Vždy je vyžadováno, aby bezpečnostní listy odpovídaly aktuálně platným předpisům, jež definují obsah a formu bezpečnostních listů. To vše není jednoduché, protože se jedná o specializovanou oblast, která vyžaduje speciální znalosti.

Společnost ToxInfo Kft. (jako jeden z předních dodavatelů v oblasti chemické bezpečnosti v Evropě) pomáhá svým partnerům splňovat příslušné normy již více než 15 let, a proto mohla sledovat současné změny v legislativě ve své každodenní praxi. 

V našem nedávném článku se zamýšlíme nad důležitými změnami v minulosti a díváme se do nepříliš vzdálené budoucnosti, abychom se důstojně rozloučili se známým oranžovým symbolem nebezpečnosti.

 

Klasifikace DSD/DPD


Je třeba chápat jako směrnici 67/548/EHS (DSD) o nebezpečných látkách a směrnici 1999/45/ES (DPD) o nebezpečných přípravcích.

Zveřejnění DSD/DPD zavedlo systém značení v oblasti chemické bezpečnosti, který používají všechny členské státy EU, a navíc tyto směrnice začalo používat i několik států, které nejsou členem EU.

R věty udávající rizika, S věty udávající bezpečné použití a černé symboly nebezpečí na oranžovém pozadí se uváděly na bezpečnostních listech a na etiketách.

Ačkoliv v poslední době došlo k mnoha změnám ve výše uvedených zákonech, stále můžeme najít systém značení DPD v případě nebezpečných směsí v bezpečnostních listech (avšak pouze do 1. června 2017.).

 

Účinek směrnice REACH na bezpečnostní listy


Směrnice REACH (Registrace, hodnocení a autorizace chemických látek), která je novou směrnicí EU v oblasti chemických látek, přinesla významné změny s ohledem na chemickou bezpečnost.

Jedná se o jediný předpis, který stanoví úkoly výrobců/dovozců, uživatelů, distributorů a úřadů související s chemickým průmyslem. Směrnice vstoupila v platnost dne 1. června 2007 a poté byly požadavky na obsah a formát bezpečnostních listů specifikovány v Příloze II směrnice REACH.  

V té době se v Evropě již plánovalo zavedení GHS (Globálního harmonizovaného systému).

 

CLP – vzhled GHS v právním pořádku Společenství


Potom přišla Směrnic 1272/2008 / ES (CLP), která může být považovaná za úvod do výše zmíněné evropské GHS.

CLP zavedla zcela nový systém značení chemické bezpečnosti, který přinesl radikální změny v oblasti klasifikace, značení a balení látek a směsí, což má za následek změny v bezpečnostních listech, které celkový přechod svázaly přísnými termíny.

Namísto dřívějších symbolů nebezpečnosti CLP používá piktogramy – grafické kompozice ve tvaru kosočtverce s červenými okraji. Na rozdíl od předchozích předpisů se vztahuje na třídy nebezpečnosti, které zahrnují jednu nebo více kategorií nebezpečí. Navíc obsahuje dvě varování „Nebezpečí“ a „Varování“ jako indikace významnosti hmotnosti. Věty R a S, které byly dříve používány v DPD/DSD, nahradí věty H a P a dále budou používána prohlášení o riziku EUH, která nejsou součástí GHS.

 

Dopad Směrnice 453/2010/EU


Údaje obsažené v předpisu CLP byly uvedeny v účinnost Směrnicí 453/2010/EU, kterou se mění Příloha II předpisu REACH, čímž se vytváří další rozsáhlá změna týkající se obsahu a formy bezpečnostních listů.

Po 1. prosinci 2010 by látky měly být klasifikovány pouze v souladu s předpisem CLP, ale u směsí tento termín byl 1. června 2015. Podle Přílohy I Směrnice 453/2010/EU, do roku 2015 byly směsi klasifikovány buď v souladu s předpisy DPD nebo měly dvojí klasifikaci, kde byla obsažena i klasifikace CLP. Proto období od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 může být považováno za přechodné období v oblasti regulace směsí (toto období je možno prodloužit až do 1. června 2017, pokud budou splněny určité podmínky).

Poté, co Příloha II Směrnice 453/2010/EU vstoupila v platnost dne 1. června 2015, pokyny z předpisu CLP se staly standardem, avšak co se týče směsí, neměli bychom zapomenout rovněž na další termín, tj. 1. června 2017.

 

Naše současnost a blízká budoucnost – Směrnice Komise (EU) 2015/830


Platnou směrnicí je směrnice 2015/830/ES, která byla zavedena loni jako novela směrnice 453/2010/EU.  

Směrnice 453/2010/EU do standardizované formy tento předpis přinesl jen několik málo změn ve formátu a obsahu ve srovnání s předchozími zákony.

 

TERMÍNY


Do 1. června 2017:


Stejně jako u směsí, byla stanovena přechodná doba od 1. února 2010 do 1. června 2015, po níž bylo nutno směsi klasifikovat, značit a balit v souladu s předpisem CLP.  Přechodové období bude do 1. června 2017. Důvodem je to, že v případě výrobků, které se dostaly na trh před 1. červnem 2015, je klasifikace, značení a balení podle DPD stále použitelné až do 1. června 2017.

 

Po 1. červnu 2017:


Vedle převodu Přílohy I. a II. Po 1. červnu 2017 nebude žádné období tolerance, proto etikety výrobků nesmí za žádných okolností být vytvářeny v souladu s předpisem DPD a bezpečnostní listy nesmí obsahovat žádnou klasifikaci v souladu s předpisem DPD.

Doporučuje se připravit se na úplný přechod, zhodnotit zásoby, stáhnout z oběhu výrobky s etiketami DPD nebo zajistit úpravu etiket partnery přímo na místě do výše uvedeného termínu.

Je důležité poznamenat, že obsah etikety musí být shodný s obsahem bezpečnostního listu. Prvním krokem v procesu přeměny je zajištění souladu bezpečnostních listů s aktuálními zákony.

 

Budoucnost...


Ačkoliv DPD zmizí za téměř 17 let, nebude to znamenat, že se po tomto termínu změní bezpečnostní listy nebo že se sníží povinnosti chemických společností.

Příslušné směrnice se neustále mění a přes snahu o globální harmonizaci v některých členských státech zůstaly částečně v platnosti místní předpisy týkající se chemické bezpečnosti.

 

MSDS Europe se zavazuje podporovat své partnery v průběhu celého procesu přechodu.

Pro více informací kontaktujte naše zákaznické služby:

Péče o zákazníky MSDS-Europe

 

Tags:  31. května 2017CLPDPDsměsčervna 2017


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References