Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: msds


Naším cílem je

 

Bezpečnostní list | GHS / CLP | Oprávnění na kosmetické výrobky

 

Mezinárodní značka MSDS-Europe ve společnosti ToxInfo.

Společnost ToxInfo Kft. je první firma v Maďarsku poskytující služby a poradenství se specializací na chemickou bezpečnost. Díky našim odborným zkušenostem získaným za posledních 15 let máme jedinečné znalosti v oblasti legislativy EU a pravidel týkajících se chemické bezpečnosti, které můžeme aplikovat, dokonce i na mezinárodní úrovni.

Naše společnost nepřipravuje své bezpečnostní listy pomocí speciálního softwaru na bezpečnostní listy. Jsme odborně přesvědčeni, že při přípravě a překladu bezpečnostního listu nesmí chybět odborné řízení.

Naším cílem je pomáhat s vývozem chemických výrobků do EU na základě poskytování našich služeb v oblasti chemické bezpečnosti a rovněž pomáhat volnému pohybu zboží v rámci EU.

 

Služby týkající se přípravy bezpečnostních listů

 

Naše hlavní činnost se týká přípravy/překladu/adaptace bezpečnostních listů materiálů v souladu s příslušnými předpisy cílové země.

 

Jak můžeme pomáhat

 • Překlad bezpečnostního list s úpravou
 • Revize bezpečnostních listů (kontrola)
 • Překlad/adaptace bezpečnostních listů podle příslušných předpisů dané země
 • Sestavení návrhu etikety

 

Služby týkající se přípravy bezpečnostních listů

 

Povolení kosmetických výrobků

 

Pomáháme našim partnerům při celém procesu získání licence, od vytvoření značení výrobku až po dokončení procesu oznámení.

 

Jak můžeme pomáhat

 • Sestavení Hodnocení bezpečnosti
 • Sestavení Souboru informací o výrobku (PIF)
 • Sestavení návrhu etikety
 • Oznámení přes portál CPNP
 • Je-li to nutné, sestavení bezpečnostního listu

 

Naše služby týkající se kosmetických výrobků


Naše zásady týkající se jakosti

 

Naše politika jakosti je založena na naší důvěře v práci lidí, průběžných školeních a odbornosti.

MSDS-Europe je zavázána poskytovat služby v oblasti chemické bezpečnosti, které budou pro klienta maximálně přínosné a zajistí nejvyšší možnou kvalitu.

 

Péče o zákazníky

 

Našim klientům poskytujeme osobního manažera pro klíčové zákazníky pro zajištění hladkého postupu objednávky.

Naše zákaznické služby kladou důraz na poskytování informací v příslušné rychlosti a kvalitě.

Naše zákaznické služby poskytují pomoc i po dokončení přípravy bezpečnostního listu nebo jakékoliv jiné naší služby v podobě odpovědí na odborné i jiné dotazy.

 


Nasze cele

 

Karta charakterystyki | GHS / CLP | Dopuszczenie produktów kosmetycznych

 

MSDS-Europe międzynarodowa marka ToxInfo.

ToxInfo Kft. jest pierwszą firmą na Węgrzech zajmującą się świadczeniem usług i doradztwem, która specjalizuje się w bezpieczeństwie chemicznym. Dzięki naszemu profesjonalnemu doświadczeniu zgromadzonego w ciągu 15 lat, zdobyliśmy wyjątkową wiedzę w zakresie unijnego prawodawstwa i reguł bezpieczeństwa chemicznego, które możemy stosować nawet na poziomie międzynarodowym.

Nasza firma nie wykorzystuje oprogramowania przeznaczonego do przygotowywania kart charakterystyki. Jesteśmy przekonani, że przygotowanie i tłumaczenie kart charakterystyki nie może odbywać się bez profesjonalnej kontroli.

Naszym celem jest wspieranie eksportu produktów chemicznych do UE poprzez nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz pomoc w zapewnieniu swobodnego przemieszczenia towarów na terenie UE.

 

Usługi w zakresie przygotowania kart charakterystyki

 

Głównym celem naszej działalności jest sporządzanie/tłumaczenie/adaptacja kart charakterystyki materiałów zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia.

 

W czym możemy pomóc:

 • Tłumaczenie karty charakterystyki z adaptacją
 • Przegląd karty charakterystyki (korekta)
 • Tłumaczenie/adaptacja kart charakterystyki zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym
 • Sporządzenie projektu etykiety

Usługi w zakresie przygotowania kart charakterystyki

 

Dopuszczenie produktów kosmetycznych

 

Wspieramy naszych partnerów w całym procesie uzyskiwania licencji, tworzenia etykiety projektu i zakończenia procesu przekazywania informacji.

 

W czym możemy pomóc:

 • Sporządzenie Oceny Bezpieczeństwa
 • Sporządzenie dokumentacji produktu kosmetycznego (PIF – Product information file)
 • Sporządzenie projektu etykiety
 • Przekazanie informacji za pośrednictwem portalu CPNP
 • W razie konieczności, sporządzenie karty charakterystyki

Usługi w zakresie produktów kosmetycznych


Polityka jakości

 

Podstawą naszej polityki jakości jest zaufanie do pracy ludzkiej, ciągłe szkolenie i pogłębianie wiedzy specjalistycznej.

MSDS-Europe angażuje się, aby zapewnić swoim Klientom usługi w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego najlepiej dopasowane do ich potrzeb oraz zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

 

Obsługa klientów

 

Swoim klientom zapewniamy opiekę indywidualnych opiekunów, którzy gwarantują sprawną realizację zamówienia.

Nasz dział obsługi klienta kładzie duży nacisk na dostarczanie istotnych informacji odpowiednio szybko.

Nasz dział obsługi klienta zapewnia wsparcie nawet po przygotowaniu karty charakterystyki lub realizacji innej usługi odpowiadając na pytania zawodowe i inne.

 


Náš zámer

 

Karta bezpečnostných údajov | GHS/CLP | Oprávnenie na kozmetické výrobky

 

Medzinárodná značka MSDS-Europe v spoločnosti ToxInfo.

Spoločnosť ToxInfo Kft. je prvá firma v Maďarsku poskytujúca služby a poradenstvo so špecializáciou na chemickú bezpečnosť. Vďaka našim odborným skúsenostiam získaným za posledných 15 rokov máme jedinečné znalosti v oblasti legislatívy EÚ a pravidiel týkajúcich sa chemickej bezpečnosti, ktoré môžeme aplikovať, dokonca i na medzinárodnej úrovni.

Naša spoločnosť nepripravuje svoje karty bezpečnostných údajov pomocou špeciálneho softvéru na karty bezpečnostných údajov. Sme odborne presvedčení, že pri príprave a preklade karty bezpečnostných údajov nesmie chýbať odborné riadenie.

Naším cieľom je pomáhať s vývozom chemických výrobkov do EÚ na základe poskytovania našich služieb v oblasti chemickej bezpečnosti a tiež pomáhať voľnému pohybu tovaru v rámci EÚ.

 

Služby týkajúce sa prípravy kariet bezpečnostných údajov

 

Naša hlavná činnosť sa týka prípravy/prekladu/adaptácie kariet bezpečnostných údajov materiálov v súlade s príslušnými predpismi cieľovej krajiny.

 

Ako môžeme pomáhať:


 • Preklad karty bezpečnostných údajov s úpravou
 • Revízia kariet bezpečnostných údajov (kontrola)
 • Preklad/adaptácia kariet bezpečnostných údajov podľa príslušných predpisov danej krajiny
 • Zostavenie návrhu etikety

Služby týkajúce sa prípravy kariet bezpečnostných údajov

 

Povolenie kozmetických výrobkov

 

Pomáhame našim partnerom pri celom procese získania licencie, od vytvorenia označenia výrobku až po dokončenie procesu oznámenia.

 

Ako môžeme pomáhať:


 • Zostavenie Hodnotenia bezpečnosti
 • Zostavenie Súboru informácií o výrobku (PIF)
 • Zostavenie návrhu etikety
 • Oznámenie cez portál CPNP
 • Ak je to nutné, zostavenie karty bezpečnostných údajov

Naše služby týkajúce sa kozmetických výrobkov

 

Naše zásady týkajúce sa akosti

 

Naša politika akosti je založená na našej dôvere v prácu ľudí, priebežných školeniach a odbornosti.

MSDS-Europe je zaviazaná poskytovať služby v oblasti chemickej bezpečnosti, ktoré budú pre klienta maximálne prínosné a zaistia najvyššiu možnú kvalitu.

 

Starostlivosť o zákazníkov

 

Našim klientom poskytujeme osobného manažéra pre kľúčových zákazníkov na zaistenie hladkého postupu objednávky.

Naše zákaznícke služby kladú dôraz na poskytovanie informácií v príslušnej rýchlosti a kvalite.

Naše zákaznícke služby poskytujú pomoc i po dokončení prípravy karty bezpečnostných údajov alebo akékoľvek iné naše služby v podobe odpovedí na odborné i iné otázky.

 

 

Naši cilji

 

Varnostni list | GHS / CLP | Odobritev kozmetičnih izdelkov

 

MSDS-Europe mednarodna znamka podjetja ToxInfo.

ToxInfo Kft. je prva družba za storitve in svetovanje na Madžarskem, ki je specializirana za kemijsko varnost. Zahvaljujoč našim strokovnim izkušnjam v zadnjih 15 letih smo si pridobili edinstveno znanje na področju zakonodaje EU in pravil kemijske varnosti, ki ga lahko uporabimo tudi na mednarodni ravni.

Naše podjetje ne pripravlja svojih varnostnih listov s posebno programsko opremo SDS. Naše strokovno prepričanje je, da priprava in prevajanje varnostnih listov zahteva strokovni pregled.

Naš cilj je podpreti izvoz kemijskih izdelkov v EU z našo storitvijo za kemijsko varnost ter tako prispevati k prostemu pretoku blaga znotraj EU.

 

Storitve, povezane s pripravo varnostnih listov

 

Naša glavna dejavnost se nanaša na pripravo/prevajanje/prilagoditev varnostnih listov v skladu z veljavnimi predpisi namembne države.

 

Kako lahko pomagamo

 • Prevajanje varnostnih listov z adaptacijami
 • Pregledovanje varnostnih listov (nadzor)
 • Prevajanje/adaptacija varnostnih listov glede na veljavne uredbe ciljne države
 • Kompilacija osnutka oznake (CLP)

Storitve, povezane s pripravo varnostnih listov

 

Odobritev kozmetičnih izdelkov

 

Svojim partnerjem pomagamo skozi celoten postopek izdajanja dovoljenj, od zasnove oznake izdelka do konca postopka obveščanja.

 

Kako lahko pomagamo

 • Zbiranje varnostne ocene
 • Kompilacija dokumeta z informacijami o izdelku (PIF)
 • Kompilacija osnutka oznake
 • Obveščanje prek portala CPNP
 • Po potrebi izdelava varnostnega lista

Naše storitve, povezane s kozmetičnimi izdelki

 

Naša politika kakovosti

 

Ustanovitev naše politike kakovosti je naše zaupanje v človeško delo, nenehno izobraževanje in strokovno znanje.

MSDS-Europe si prizadeva zagotavljati storitve na področju kemijske varnosti, ki so v največji meri prilagojene strankam, in zagotavlja najvišjo možno kakovost storitev.

 

Podpora kupcem

 

Svojim strankam zagotavljamo osebnega skrbnika za nemoten potek postopkov.

Naše storitve za stranke si prizadevajo za zagotovitev pravočasnih in kakovostnih informacij.

Naše storitve za stranke nudijo pomoč tudi po pripravi varnostnih listov ali katerih koli drugih naših storitvah, tako da odgovarjajo na strokovna in druga vprašanja.

 

MSDS-Europe: Su experto en FDS

 

Ficha de datos de seguridad | GHS/CLP | Autorización de productos cosméticos

 

MSDS-Europe marca internacional de ToxInfo.


ToxInfo Kft. es la primera empresa de servicios y consultoría en Hungría especializada en seguridad química. Gracias a nuestra experiencia profesional en los últimos 15 años, hemos adquirido un conocimiento único en el ámbito de la legislación de la UE y las normas de seguridad química, que podemos aplicar incluso a nivel internacional.

Nuestra empresa no prepara sus fichas de datos con un software especial de FDS. Nuestra creencia profesional es que en la preparación y traducción de la ficha de datos de seguridad no puede faltar el control profesional.

Nuestro objetivo es ayudar a la exportación de productos químicos a la UE con nuestro servicio de seguridad química y ayudar a la libre circulación de mercancías dentro de la UE también.

 

 

Servicios relacionados con la preparación de fichas de datos de seguridad

 

Nuestra actividad principal se relaciona con la preparación/traducción/adaptación de las fichas de datos de seguridad de materiales de acuerdo con las regulaciones pertinentes del país de destino

 

En lo que podemos ayudar

 • Traducción, corrección profesional de la ficha de datos de seguridad 
 • Revisión de fichas de datos de seguridad (supervisión)
 • Traducción/adaptación de las fichas de datos de seguridad de acuerdo con las regulaciones pertinentes del país de destino
 • Compilación del borrador de la etiqueta (CLP)

Servicios relacionados con la preparación de fichas de datos de seguridad

 

 

Autorización de productos cosméticos

 

Ayudamos a nuestros socios en todo el proceso de concesión de licencias, desde la creación del etiquetado del producto hasta la finalización del proceso de notificación.

 

En lo que podemos ayudar

 • Compilación de la evaluación de la seguridad
 • Compilación del archivo de información del producto (PIF)
 • Compilación del borrador de la etiqueta
 • Notificación a través del portal CPNP
 • Si es necesario, recopilación de la ficha de datos de seguridad

Nuestros servicios relacionados con productos cosméticos

 

Nuestra política de calidad

 

La base de nuestra política de calidad es nuestra creencia en el trabajo humano, los entrenamientos continuos y la experiencia profesional.

MSDS-Europe se compromete a prestar servicios en el campo de la seguridad química que sean lo más adecuados para los Clientes y garantizar la máxima calidad posible de los servicios.

 

Atención al cliente

 

Proporcionamos un administrador de cuentas clave personal para nuestros clientes para el proceso sin problemas de la orden.

Nuestro servicio al cliente pone gran énfasis en proporcionar información en la velocidad y calidad adecuadas.

Nuestro servicio de atención al cliente proporciona ayuda incluso después de la preparación de la ficha de datos de seguridad o de cualquiera de nuestros otros servicios para responder a preguntas profesionales o de otro tipo.

 

 

Preparation of safety data sheet

 

Safety data sheet | GHS / CLP | Authorization of cosmetic products

 

MSDS-Europe international brand of ToxInfo.

 

ToxInfo Kft. is the first service and consultancy firm in Hungary which is specialized in chemical safety. Thanks to our professional experience in the last 15 years, we acquired a unique knowledge on the field of the EU legislation and rules of chemical safety, which we can apply even on the international level.

Our company does not prepare its data sheets with special SDS software. Our professional belief is that the preparation and translation of safety data sheet can not miss the professional control.

Our aim is to assist the export of chemical products to the EU with our chemical safety service and help the free movement of goods within the EU as well.

 

Services related to the preparation of safety data sheets

 

Our main activity is related to the preparation/translation/adaptation of material safety data sheets according to the relevant regulations of destination country

 

In what we can help:

 

 • Translation of safety data sheet with adaptation
 • Revision of safety data sheets (supervision)
 • Translation/adaptation of safety data sheets according to the relevant regulations of destination country
 • Compilation of label draft

Services related to the preparation of safety data sheets

 

Authorization of cosmetic products

 

We help our partners in the entire licencing process, from the creation of the product’s labelling to the completion of the notification process.

 

In what we can help:

 

 • Compiling of Safety Assessment
 • Compilation of Product information file (PIF)
 • Compilation of label draft
 • Notification via CPNP portal
 • If necessary, compilation of safety data sheet

Our services related to cosmetic products

 

Our quality policy

 

The foundation of our quality policy is our belief in human labour, the continuous trainings and professional expertise.

MSDS-Europe is committed to provide services in the field of chemical safety which maximally suitable for the Clients and ensure the possible highest quality services.

 

Customer care

 

We provide a personal key account manager for our clients for the smooth process of the order.

Our customer service put great emphasis on providing information in the appropriate speed and quality.

Our customer service provides help even after the preparation of the safety data sheet or any of our other service in answering professional or other questions.

 


Notre objectif

 

Fiche de données de sécurité | SGH / CLP | Autorisation des produits cosmétiques

 

Msds-Europe département internationale de Toxinfo.

ToxInfo Kft. est la première société de services et conseils en Hongrie spécialisée dans la sécurité chimique. Grâce à notre expérience professionnelle au cours des dernières 15  années, nous avons acquis une connaissance unique dans le domaine de la législation européenne et des règles de sécurité chimique que nous pouvons appliquer même au niveau international.

Notre société ne prépare pas ses fiches de données de sécurité avec un logiciel FDS. Notre conviction professionnelle est que la préparation et la traduction de la fiche de données de sécurité n'est pas réalisable sans le contrôle professionnel.

Notre objectif est d'assister à l'exportation des produits chimiques vers l'UE avec notre service de sécurité chimique et de contribuer à la libre circulation des marchandises au sein de l'UE.

 

Services liés à l' établissement des fiches de données de sécurité

 

Notre activité principale est liée à l'établissement/la traduction/l'adaptation des fiches de données de sécurité selon les réglementations applicables du pays de destination.

 

Nous sommes à votre disposition pour:

 • La traduction avec adaptation des fiches de données de sécurité
 • La révision des fiches de données de sécurité (mise à jour)
 • La traduction/l'adaptation des fiches de données de sécurité selon les réglementations applicables du pays de destination.
 • L' établissement d'un projet d'étiquette

Services liés à l' établissement des fiches de données de sécurité

 

Autorisation des produits cosmétiques

 

Nous aidons nos partenaires dans l'ensemble du processus d'octroi de licences, dans la création de l'étiquetage du produit jusqu'à l'achèvement du processus de notification.

 

Nous sommes à votre disposition pour:

 • L' établissement de l'Évaluation de sécurité
 • L' établissement du Dossier d'information sur le produit (DIP)
 • L' établissement d'un projet d'étiquette
 • Notification via le portail CPNP (Portail de Notification des Produits Cosmétiques)
 • Si c'est nécessaire, établissement de la fiche de données de sécurité:

Nos services liés aux produits cosmétiques

 

Notre politique qualité

 

La fondation de notre politique de qualité est notre conviction dans le travail humain, les formations continues et l'expertise professionnelle.

MSDS-Europe s'engage à fournir ses services de la plus haute qualité possible, conformément aux exigences de ses Clients dans le domaine de la sécurité chimique.

 

Service clients

 

Nous assurons un contact personnel pour nos clients pour le bon déroulement du processus de la commande.

Notre service clients s'engage à une administration efficace, de haute qualité.

Notre service client fournit ses services même après la préparation des fiches de données de sécurité ou après des autres services, nos experts restent à votre disposition pour répondre à vos questions.

 


Biztonsági adatlapok készítése

 

Az MSDS-Europe a ToxInfo Kft. nemzetközi üzletága (www.biztonsagiadatlap.hu).

A ToxInfo Kft. Magyarország piacvezető kémiai biztonságra specializálódott szolgáltató és tanácsadó vállalkozása. A több mint 15 éves szakmai tapasztalatunknak köszönhetően egyedülálló szakmai tapasztalatra tettünk szert az Unió kémiai biztonságot szabályozó jogszabályainak ismeretében amelyet sikeresen kamatoztatunk nemzetközi viszonylatban is.

Cégünk nem SDS készítő szoftverrel készíti el a biztonsági adatlapokat. Szakmai meggyőződésünk, hogy az biztonsági adatlap készítés, fordítás folyamata nem nélkülözheti a szakértői kontrollt.

Célunk, hogy a kémiai biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásainkkal elősegítsük a vegyi termékek exportját az Unióba, illetve az Unión belüli szabad árumozgást.

 

Biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatások

 

Fő tevékenységünk a biztonsági adatlapok készítése, fordítása, illetve idegen nyelvű biztonsági adatlapok adaptálása a felhasználási helyen hatályos  jogszabályoknak megfelelően.

 

Amiben segíteni tudunk

 • Biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálással
 • Biztonsági adatlap felülvizsgálata (aktualizálása)
 • Biztonsági adatlap fordítása idegen nyelvekre, szakmai lektorálása a célország jogszabályainak megfelelően
 • Címketerv készítése (CLP)

Biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

 

Kozmetikumok engedélyeztetése

 

Partnereinknek segítséget nyújtunk a kozmetikai termékek teljes engedélyezési folyamatában, a termék címkeszövegének kialakításától egészen a hatósági bejelentésig.

 

Amiben segíteni tudunk

 • Biztonsági értékelés készítése
 • Termékinformációs dokumentáció (TID) elkészítése
 • Címketerv készítése
 • Bejelentés a CPNP portálon keresztül
 • Szükség esetén biztonsági adatlap készítése

Kozmetikai termékekkel kapcsolatos szolgáltatásaink


Minőségpolitikánk

 

Minőségpolitikánk alapja a humán munkaerőbe vetett hitünk, a folyamatos képzés, és a szakmai tapasztalat.

Az MSDS-Europe elkötelezett abban, hogy a kémiai biztonság területén az Ügyfelei igényeinek maximálisan megfelelő és az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa, illetve, hogy ezek a szolgáltatások biztosítsák a szakmai megfelelést a hatóságok számára is.

 

Ügyfélkapcsolat

 

Ügyfeleink részére személyes vállalati kapcsolattartót biztosítunk a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításának érdekében.

Ügyfélszolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a megfelelő gyorsaságú és minőségű tájékoztatásra és ügyintézésre.

Ügyfélszolgálatunk a biztonsági adatlap elkészítése vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele után is segítséget nyújt szakmai vagy egyéb kérdések megválaszolására.

 


Oldalak: « előző 1 2
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References