Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Frază R, S


SDS / FDS Informaţii

Descărca: Frază R, S

 

Până la 1 iunie 2015:

În cazul unui amestec, pe baza clasificării, se furnizează cel puțin simbolul (simbolurile) corespunzător (corespunzătoare), indicația (indicațiile) de pericol, fraza (frazele) de risc și frazele de securitate care apar pe etichetă, în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

Elementele pentru etichetă în conformitate cu DPD, care trebuie furnizate în această subsecțiune, includ cel puțin:

• Simbol

• Indicație (indicații) de pericol;

• Frază (fraze) de risc (Frază R), completă (complete) sau sub forma unui cod cu referință la și textul complet în SECȚIUNEA 16;

• Recomandare (recomandări) privind securitatea (Frază S), completă (complete);

• Elementele pentru etichetă aplicabile în conformitate cu secțiunile A și B ale anexei V la DPD.

 

 

Frază R:

 

R1 - Exploziv în stare uscată.

R2 - Risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.

R3 - Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de
aprindere.

R4 - Formează compuşi metalici explozivi foarte sensibili.

R5 - Pericol de explozie sub acţiunea căldurii.

R6 - Pericol de explozie în contact sau fără contact cu aerul.

R7 - Poate provoca un incendiu.

R8 - Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.

R9 - Exploziv în amestec cu materiale combustibile.

R10 - Inflamabil.

R11 - Foarte inflamabil.

R12 - Extrem de inflamabil.

R14 - Reacţionează violent la contactul cu apa.

R15 - La contactul cu apa degajă gaze extrem de inflamabile.

R16 - Exploziv în amestec cu substanţe oxidante.

R17 - Inflamabil spontan în aer.

R18 - La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/
inflamabile.

R19 - Poate forma peroxizi explozivi.

R20 - Nociv prin inhalare.

R21 - Nociv în contact cu pielea.

R22 - Nociv în caz de înghiţire.

R23 - Toxic prin inhalare.

R24 - Toxic în contact cu pielea.

R25 - Toxic în caz de înghiţire.

R26 - Foarte toxic prin inhalare.

R27 - Foarte toxic în contact cu pielea.

R28 - Foarte toxic în caz de înghiţire.

R29 - La contactul cu apa se degajă gaze toxice.

R30 - Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.

R31 - La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.

R32 - La contactul cu acizii se degajă gaze foarte toxice.

R33 - Pericol de efecte cumulative.

R34 - Provoacă arsuri.

R35 - Provoacă arsuri grave.

R36 - Iritant pentru ochi.

R37 - Iritant pentru sistemul respirator.

R38 - Iritant pentru piele.

R39 - Pericol de efecte ireversibile foarte grave.

R40 - Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente.

R41 - Risc de leziuni oculare grave.

R42 - Poate provoca o sensibilizare prin inhalare.

R43 - Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

R44 - Risc de explozie dacă este încălzit în spaţiu închis.

R45 - Poate cauza cancer.

R46 - Poate provoca modificări genetice ereditare.

R48 - Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere
prelungită.

R49 - Poate cauza cancer prin inhalare.

R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice.

R51 - Toxic pentru organismele acvatice.

R52 - Nociv pentru organismele acvatice.

R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.

R54 - Toxic pentru floră.

R55 - Toxic pentru faună.

R56 - Toxic pentru organismele din sol.

R57 - Toxic pentru albine.

R58 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
înconjurător.

R59 - Periculos pentru stratul de ozon.

R60 - Poate afecta fertilitatea.

R61 - Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.

R62 - Risc posibil de afectare a fertilităţii.

R63 - Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

R64 - Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte matern.

R65 - Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.

R66 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

R68 - Risc posibil de efecte ireversibile.

R14/15 - Reacţionează violent cu apa, cu degajare de gaze extrem de
inflamabile.

R15/29 - În contact cu apa se degajă gaze toxice şi extrem de inflamabile.

R20/21 - Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.

R20/22 - Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.

R21/22 - Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R20/21/22 - Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R23/24 - Toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.

R24/25 - Toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R23/25 - Toxic prin inhalare şi prin înghiţire.

R23/24/25 - Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R26/27 - Foarte toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.

R26/28 - Foarte toxic prin inhalare şi prin înghiţire.

R26/27/28 - Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R27/28 - Foarte toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R36/37 - Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.

R36/38 - Iritant pentru ochi şi pentru piele.

R37/38 - Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.

Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele.

R39/23 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.

R39/24 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu
pielea.

R39/25 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghiţire.

R39/32/24 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi
în contact cu pielea.

R39/23/25 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi
prin înghiţire.

R39/24/25 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu
pielea şi prin înghiţire.

R36/23/24/25 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în
contact cu pielea şi prin înghiţire.

R39/26 - Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.

R39/26/27 - Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare
şi în contact cu pielea.

R39/27 - Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact
cu pielea.

R39/28 - Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin
înghiţire.

R 39/26/28 - Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare
şi prin înghiţire.

R 39/27/28 - Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact
cu pielea şi prin înghiţire.

R 39/26/27/28 - Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare,
în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 68/20 - Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare.

R 68/21 - Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea.

R 68/22 - Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin înghiţire.

R 68/20/21 - Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi în
contact cu pielea.

R 68/20/22 - Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi prin
înghiţire.

R 68/21/22 - Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea şi
prin înghiţire.

R 68/20/21/22 - Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, în contact
cu pielea şi prin înghiţire.

R 42/43 - Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 48/20 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare.

R 48/21 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită în contact cu pielea.

R 48/22 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin înghiţire.

R 48/20/21 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 48/20/22 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.

R 48/21/22 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 48/20/21/22 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 48/23 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare.

R 48/24 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită în contact cu pielea.

R 48/25 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin înghiţire.

R 48/23/24 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 48/23/25 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.

R 48/24/25 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 48/23/24/25 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse
pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 52/53 - Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

 

Frază S:

 

S 1 - A se păstra sub cheie.

S 2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S 3 - A se păstra într-un loc răcoros.

S 4 - A se păstra departe de zonele locuite.

S 5 - A se păstra sub… (lichidul adecvat va fi indicat de fabricant).

S 6 - A se păstra sub… (gazul inert va fi indicat de fabricant).

S 7 - A se păstra ambalajul închis ermetic.

S 8 - A se păstra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate.

S 9 - A se păstra ambalajul într-un loc bine ventilat.

S 12 - A nu se închide ermetic ambalajul.

S 13 - A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.

S 14 - A se păstra departe de … (materialele incompatibile vor fi indicate
de fabricant).

S 15 - A se păstra departe de căldură.

S 16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei —
Fumatul interzis.

S 17 - A se păstra departe de materiale combustibile.

S 18 - A se manipula şi a se deschide ambalajul cu prudenţă.

S 20 - A nu mânca sau bea în timpul utilizării.

S 21 - Fumatul interzis în timpul utilizării.

S 22 - A nu se inspira praful.

S 23 - A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va
indica termenul(ii) corespunzător(i)).

S 24 - A se evita contactul cu pielea.

S 25 - A se evita contactul cu ochii.

S 26 - În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi
consultaţi medicul.

S 27 - Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

S 28 - După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult … (produsul
corespunzător va fi indicat de fabricant).

S 29 - A nu se arunca la canalizare.

S 30 - A nu se turna niciodată apă peste acest produs.

S 33 - A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

S 35 - A nu se arunca acest produs şi ambalajul său decât după ce sau
luat toate precauţiile.

S 36 - A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.

S 37 - A se purta mănuşi corespunzătoare.

S 38 - În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament
de respiraţie corespunzător.

S 39 - A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.

S 40 - Pentru curăţirea pardoselei sau a obiectelor murdărite de acest
produs, folosiţi … (va fi indicat de către fabricant).

S 41 - A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie.

S 42 - În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament
de respiraţie corespunzător (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(
i)).

S 43 - În caz de incendiu se va utiliza… (Mijloacele de stingere a
incendiului vor fi indicate de fabricant. Dacă apa măreşte riscurile,
se va adăuga »Niciodată nu folosiţi apă«).

S 45 - În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat
medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).

S 46 - În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta
ambalajul sau eticheta.

S 47 - A se păstra la o temperatură care nu depăşeşte… oC (temperatura
va fi specificată de fabricant).

S 48 - A se păstra umezit cu… (materialul adecvat va fi indicat de
fabricant).

S 49 - A se păstra numai în ambalajul original.

S 50 - A nu se amesteca cu …(va fi indicat de fabricant).

S 51 - A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

S 52 - A nu se utiliza pe suprafeţe mari în încăperi locuite.

S 53 - A se evita expunerea — a se procura instrucţiuni speciale
înainte de utilizare.

S 56 - A se depozita produsul şi ambalajul său la un centru de colectare
a deşeurilor periculoase sau speciale.

S 57 - A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei
contaminări a mediului înconjurător.

S 59 - Adresaţi-vă fabricantului/furnizorului pentru informaţii privind
recuperarea/reciclarea.

S 60 - Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos.

S 61 - A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile
speciale/fişa de securitate.

S 62 - În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat
un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.

S 63 - În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara
zonei contaminate şi se lasă în stare de repaus.

S 64 - În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă
persoana este conştientă).

S 1/2 - Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

S 3/7 - Păstraţi ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros.

S 3/9/14 - Păstraţi într-un loc răcoros, bine ventilat departe de … (materialele
incompatibile vor fi indicate de fabricant).

S 3/9/49 - Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine
ventilat.

S 3/9/14/49 - Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine
ventilat, departe de… (materialele incompatibile vor fi indicate de
fabricant).

S 3/14 - Păstraţi într-un loc răcoros, departe de… (materialele incompatibile
vor fi indicate de fabricant).

S 7/8 - Păstraţi ambalajul închis ermetic şi uscat (ferit de umiditate).

S 7/9 - Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat.

S 7/47 - Păstraţi ambalajul închis ermetic şi la o temperatură care să nu
depăşească …oC (temperatura va fi indicata de fabricant).

S 20/21 - Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.

S 24/25 - Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

S 27/28 - După contactul cu pielea, scoateţi imediat toată îmbrăcămintea
contaminată şi spălaţi imediat cu mult … (va fi indicat de fabricant).

S 29/35 - Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs şi ambalajul său
numai după luarea tuturor măsurilor de precauţie posibile.

S 29/56 - Nu goliţi la canalizare, depozitaţi acest produs şi ambalajul său
la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.

S 36/37 - Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.

S 36/39 - Purtaţi echipament de protecţie corespunzător şi mască de
protecţie pentru ochi/faţă.

S 37/39 - Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru
ochi/faţă.

S 36/37/39 - Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască
de protecţie pentru ochi/faţă.

S 47/49 - Păstraţi numai în ambalajul original la o temperatură ce nu
depăşeşte…oC (temperatura va fi indicată de fabricant).

 

 

 


Tags:  Frază RFrază Sfrazelor de riscfrazelor de siguranţă


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References