Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Prinicipalele modificări legislaţiilor UE în legătură cu siguranţa chimică

 

2017

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1510 AL COMISIEI

din 30 august 2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR

Descărca: (UE) 2017/1510

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1000 AL COMISIEI

din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice  (REACH), în ceea ce privește acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și substanțele înrudite cu acesta

Descărca: (UE) 2017/1000

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/999 AL COMISIEI

din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice  (REACH)

Descărca: (UE) 2017/999

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/997 AL CONSILIULUI

din 8 iunie 2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice”

Descărca: (UE) 2017/997

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/776 AL COMISIEI

din 4 mai 2017 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Descărca: (UE) 2017/776

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/706 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2017 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sensibilizarea cutanată și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei

Descărca: (UE) 2017/706

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/542 AL COMISIEI

din 22 martie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, prin adăugarea unei anexe privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea

Descărca: (UE) 2017/542

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/735 AL COMISIEI

din 14 februarie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Descărca: (UE) 2017/735

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/698 AL COMISIEI

din 3 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Descărca: (UE) 2017/698

 

DIRECTIVA (UE) 2017/164 A COMISIEI

din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei

Descărca: (UE) 2017/164

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/227 AL COMISIEI

din 9 februarie 2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește eterul de bis(pentabromfenil)

Descărca: (UE) 2017/227

 

2016

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/9 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016 cu privire la transmiterea în comun a datelor și schimbul de date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Descărca: (UE) 2016/9

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/26 AL COMISIEI

din 13 ianuarie 2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește etoxilații de nonilfenol

Descărca: (UE) 2016/26

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/217 AL COMISIEI

din 16 februarie 2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește cadmiul

Descărca: (UE) 2016/217

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/266 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Descărca: (UE) 2016/266

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

Descărca: (UE) 2016/425

 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/770 A COMISIEI

din 14 aprilie 2016 de stabilire a unui format comun pentru transmiterea de informații privind funcționarea procedurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

Descărca: (UE) 2016/770

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/863 AL COMISIEI

din 31 mai 2016 de modificare a anexelor VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește corodarea/iritarea pielii, lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor și toxicitatea acută

Descărca: (UE) 2016/863

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/918 AL COMISIEI

din 19 mai 2016 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Descărca: (UE) 2016/918

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/1005 AL COMISIEI

din 22 iunie 2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește fibrele de azbest (crisotil)

Descărca: (UE) 2016/1005

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/1017 AL COMISIEI

din 23 iunie 2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sărurile anorganice de amoniu

Descărca: (UE) 2016/1017

 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1115 A COMISIEI

din 7 iulie 2016 de stabilire a unui format pentru transmiterea de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice a informațiilor privind derularea procedurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

Descărca: (UE) 2016/1115

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1802 AL COMISIEI

din 11 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 privind precizarea procedurii de autorizare a acelorași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

Descărca: (UE) 2016/1802

 

DIRECTIVA (UE) 2016/2037 A COMISIEI

din 21 noiembrie 2016 de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului în ceea ce privește presiunea maximă permisă a generatoarelor de aerosoli și în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Descărca: (UE) 2016/2037

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/2235 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește bisfenolul A

Descărca: (UE) 2016/2235

 

RECTIFICĂRI

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Descărca

 

- 2016

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 366/2011 AL COMISIEI

din 14 aprilie 2011

Descărca: (UE) NR. 366/2011

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 253/2011 AL COMISIEI

din 15 martie 2011

Descărca: (UE) NR. 253/2011

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 252/2011 AL COMISIEI

din 15 martie 2011

Descărca: (UE) NR. 252/2011

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 276/2010 AL COMISIEI

din 31 martie 2010  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (diclorometan, uleiuri lampante și lichide de aprins focul pentru barbecue și compuși organostanici)

Descărca: (UE) NR. 276/2010 

 

DIRECTIVA 2009/107/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009  de modificare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piață a produselor biocide, în ceea ce privește prelungirea anumitor termene

Descărca: 2009/107/CE 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 648/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 31 martie 2004 privind detergenții

Descărca: (CE) NR. 648/2004

 

REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI

din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Descărca: (UE) 2015/830

 

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References