Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

REACH služby

 

Nařízení ES (REACH) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolení a omezení chemických látek slouží k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Hodlá založit takový registrační systém chemických látek, který umožňuje jejich sledování, dále identifikaci, ať už se vyskýtají ve výrobcích nebo přípravcích.

Cílem registrace je, aby zajistil co nejpodrobnější informace související s chemickými látkami na kterémkoli bodě životního cyklu látek.

V tomto smyslu se REACH vztahuje nejen na výrobce chemických látek, ale i na výrobce, dovozce, distributory, překupníky a importéry.

 

Předpis REACH definuje různé povinnosti pro různé členy dodavatelského řetězce (výrobci, dovozci, následní uživatelé), avšak tyto povinnosti se částečně překrývají. Skutečnost, že termíny jejich splnění se mohou lišit, činí celou situaci ještě složitější. 

 

Hlavní části předpisu REACH

 

Registrace:

Poté, co předpis vstoupí v platnost, všichni výrobci nebo dovozci, kteří dovážejí/vyrábí* chemické látky v množství vyšším než 1 t, se musí provést registraci u Evropské chemické agentury.

* To platí rovněž pro ty látky, které jsou vyráběny/dováženy jako složka směsi, a v některých případech platí rovněž pro látky v artiklech. 

 

Hodnocení:

Agentura zkontroluje dokumentaci registrace s cílem zhodnocení návrhu testu předloženého osobou žádající o registraci nebo za účelem zkontrolování toho, zda je dokument registrace v souladu s předpisy. Agentura navíc koordinuje hodnocení látek vyžadujících vysokou pozornost s hodnocením prováděným členskými státy.

 

Povolení:

Povolení je nezbytné pro ty látky vyžadující vysokou pozornost (SHVC), které jsou uvedeny v příloze XIV.

Společnosti, které podávají žádost o povolení, musí ověřit, že rizika vznikající z používání těchto látek jsou pod jejich kontrolou a že společenské přínosy používání těchto látek převyšují rizika spojená s těmito látkami. Žadatelé musí zvážit možnost nahrazení těchto látek bezpečnějšími alternativami nebo technologiemi a v určitých případech musí připravit plán jejich náhrady.

 

Omezení:

Evropská unie může uvalit omezení nebo zákaz na výrobu/distribuci/používání určitých látek nebo skupiny látek, pokud může být prokázáno, že tyto látky představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. 

Seznam látek, na které se vztahuje omezení, je uveden v příloze XVII předpisu REACH.

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References