Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Najdôležitejšie zmeny právnych predpisov Európskej únie súvisiacich s chemickou bezpečnosťou

 

2017

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1510 z 30

augusta 2017, ktorým sa menia dodatky k prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR)

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/1510

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1000

z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kyselinu perfluoroktánovú (PFOA), jej soli a látky súvisiace s PFOA

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/1000

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/999

z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/999

 

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/997

z 8. júna 2017, ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o nebezpečnú vlastnosť HP 14 „ekotoxický“

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/997

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/776

zo 4. mája 2017, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/776

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/706

z 19. apríla 2017, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kožnú senzibilizáciu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1688

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/706

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/542

z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/542

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/735

zo 14. februára 2017, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k nariadeniu (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/735

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/698

z 3. februára 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/698

 

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2017/164

z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/164

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/227

z 9. februára 2017, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis (pentabrómfenyl)éter

Stiahnutiu: (EÚ) 2017/227

 

2016

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/9

z 5. januára 2016 o spoločnom predkladaní a zdieľaní údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/9

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/26

z 13. januára 2016 ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o nonylfenol-etoxyláty

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/26

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/217

zo 16. februára 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o kadmium

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/217

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/266

zo 7. decembra 2015, ktorým sa na ú ely prispôsobenia technickému pokroku mení nariadenie (ES)  . 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/266

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/425

 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/425

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/770

zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje spolo ný formát predkladania informácií o fungovaní postupov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  . 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpe ných chemikálií

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/770

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/863

z 31. mája 2016, ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o poleptanie/podráždenie kože, vážne poškodenie očí/podráždenie očí a akútnu toxicitu

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/863

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/918

z 19. mája 2016, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/918

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1005

z 22. júna 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o azbestové vlákna (chryzotil)

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/1005

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1017

z 23. júna 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o anorganické amónne soli

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/1017

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1115

zo 7. júla 2016, ktorým sa stanovuje formát, v ktorom má Európska chemická agentúra predkladať informácie o fungovaní postupov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  . 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpe ných chemikálií

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/1115

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1179

z 19. júla 2016, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/1179

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1688

z 20. septembra 2016, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kožnú senzibilizáciu

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/1688

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1802

z 11. októbra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2013, ktorým sa spresňuje postup autorizácie rovnakých biocídnych výrobkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/1802

 

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/2037

z 21. novembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 75/324/EHS, pokiaľ ide o maximálny povolený tlak aerosólových rozprašovačov a s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/2037

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2235

z 12. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o bisfenol A

Stiahnutiu: (EÚ) 2016/2235

 

KORIGENDÁ

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)

Stiahnutiu

 

- 2016 

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 252/2011

z 15. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu I

Stiahnutiu: (EÚ) č. 252/2011

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 366/2011

zo 14. apríla 2011,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (akrylamid)

Stiahnutiu: (EÚ) č. 366/2011

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 253/2011

z 15. marca 2011,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registrácii,  hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o prílohu XIII

Stiahnutiu: (EÚ) č. 253/2011

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 276/2010

z 31. marca 2010,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (dichlórmetán, lampové oleje, tekuté podpaľovače grilov a organociničité zlúčeniny)

Stiahnutiu: (EÚ) č. 276/2010

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/107/ES

zo 16. septembra 2009,  ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s predĺžením určitých lehôt

Stiahnutiu: 2009/107/ES

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830

z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  . 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Stiahnutiu: (EÚ) 2015/830

 




MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References