Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

REACH

 

Nariadenie č. 1907/2006 ES (REACH) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok slúži na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Jeho cieľom je vytvoriť taký systém registrácie chemických látok, ktorý umožňuje ich sledovanie, respektíve identifikáciu, či sa už vyskytujú v tovaroch alebo iných prípravkoch. 

Účelom registrácie je to, aby zabezpečil čo najobšírnejšie informácie v súvislosti s chemickými látkami v ľubovoľných fázach životného cyklu týchto látok.

V tomto zmysle REACH sa týka nielen výrobcov chemických látok, ale aj výrobcov, predajcov, distribútorov a dovozcov hotových výrobkov, ktoré sú prítomné na trhu Európskej únie.

 

Predpis REACH definuje rôzne povinnosti pre rôznych členy dodávateľského reťazca (výrobcovia, dovozcovia, následní používatelia), avšak tieto povinnosti sa čiastočne prekrývajú. Skutočnosť, že termíny ich splnenia sa môžu líšiť, robí celú situáciu ešte zložitejšou.

 

Hlavné časti predpisu REACH

 

Registrácia

Potom, čo predpis vstúpi do platnosti, všetci výrobcovia alebo dovozcovia, ktorí dovážajú/vyrábajú* chemické látky v množstve vyššom ako 1 t, si musia vykonať registráciu v Európskej chemickej agentúre.

* To platí tiež pre tie látky, ktoré sú vyrábané/dovážané ako zložka zmesi, a v niektorých prípadoch platí tiež pre látky v artikloch.

 

Hodnotenie

Agentúra skontroluje dokumentáciu registrácie s cieľom zhodnotenia návrhu testu predloženého osobou žiadajúcou o registráciu alebo s cieľom skontrolovania toho, či je dokument registrácie v súlade s predpismi. Agentúra navyše koordinuje hodnotenie látok vyžadujúcich vysokú pozornosť s hodnotením vykonávaným členskými štátmi.

 

Povolenie

Povolenie je nevyhnutné pre tie látky vyžadujúce vysokú pozornosť (SHVC), ktoré sú uvedené v prílohe XIV.

Spoločnosti, ktoré podávajú žiadosť o povolenie, musia overiť, že riziká vznikajúce z používania týchto látok sú pod ich kontrolou a že spoločenské prínosy používania týchto látok prevyšujú riziká spojené s týmito látkami. Žiadatelia musia zvážiť možnosť nahradenia týchto látok bezpečnejšími alternatívami alebo technológiami a v určitých prípadoch musia pripraviť plán ich náhrady.

 

Obmedzenia

Európska únia môže uvaliť obmedzenie alebo zákaz na výrobu/distribúciu/používanie určitých látok alebo skupiny látok, pokiaľ môže byť preukázané, že tieto látky predstavujú neprijateľné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Zoznam látok, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie, je uvedený v prílohe XVII predpisu REACH.

 


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References