Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Zakonodaja


2017

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1510

z dne 30 avgusta 2017 o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje

Prenesi: (EU) 2017/1510

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1000

z dne 13. junija 2017 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi

Prenesi: (EU) 2017/1000

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/999

z dne 13. junija 2017 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Prenesi: (EU) 2017/999

 

UREDBA SVETA (EU) 2017/997

z dne 8. junija 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“

Prenesi:  (EU) 2017/997

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/776

z dne 4. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

Prenesi: (EU) 2017/776

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/706

z dne 19. aprila 2017 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) 2016/1688

Prenesi: (EU) 2017/706

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/542

z dne 22. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, z dodajanjem priloge o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

Prenesi: (EU) 2017/542

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/735

z dne 14. februarja 2017 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku

Prenesi: (EU) 2017/735

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/698

z dne 3. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

Prenesi: (EU) 2017/698

 

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/164

z dne 31. januarja 2017 o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/161/EU

Prenesi: (EU) 2017/164

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/227

z dne 9. februarja 2017 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bis(pentabromofenil) etra

Prenesi: (EU) 2017/227


2016


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/9

z dne 5. januarja 2016 o skupni predložitvi in souporabi podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Prenesi: (EU) 2016/9

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/26

z dne 13. januarja 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nonilfenol etoksilatov

Prenesi: (EU) 2016/26

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/217

z dne 16. februarja 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede kadmija

Prenesi: (EU) 2016/217

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/266

z dne 7. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o dolo itvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehni nemu napredku

Prenesi: (EU) 2016/266

 

UREDBA (EU) 2016/425 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS

Prenesi: (EU) 2016/425

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/770

z dne 14. aprila 2016 o dolo itvi skupne oblike pošiljanja informacij o izvajanju postopkov v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Prenesi: (EU) 2016/770

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/863

z dne 31. maja 2016 o spremembi prilog VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), kar se tiče jedkosti za kožo/draženja kože, hudih poškodb oči/draženja oči in akutne strupenosti

Prenesi: (EU) 2016/863

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/918

z dne 19. maja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

Prenesi: (EU) 2016/918

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1005

z dne 22. junija 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede azbestnih vlaken (krizotil)

Prenesi: (EU) 2016/1005

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1017

z dne 23. junija 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede anorganskih amonijevih soli

Prenesi: (EU) 2016/1017

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1115

z dne 7. julija 2016 o dolo itvi oblike, v kateri Evropska agencija za kemikalije predloži informacije o izvajanju postopkov v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Prenesi: (EU) 2016/1115

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1179

z dne 19. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

Prenesi: (EU) 2016/1179

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1688

z dne 20. septembra 2016 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože

Prenesi: (EU) 2016/1688

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1802

z dne 11. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 414/2013 o podrobni določitvi postopka za izdajo dovoljenj za enake biocidne proizvode v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

Prenesi: (EU) 2016/1802

 

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/2037

z dne 21. novembra 2016 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

Prenesi: (EU) 2016/2037

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2235

z dne 12. decembra 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bisfenola A

Prenesi: (EU) 2016/2235

 

POPRAVKI

Popravek Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

Prenesi

 

- 2016 

 

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

Prenesi: (ES) št. 1907/2006

 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 790/2009

z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

Prenesi: (ES) št. 790/2009

 

UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 31. marca 2004 o detergentih

Prenesi: (ES) št. 648/2004

 

DIREKTIVA 1999/45/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov

Prenesi: 1999/45/ES

 

DIREKTIVA SVETA z dne 27. julija 1976

o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki

Prenesi: 76/768/EGS

 

DIREKTIVA 98/8/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet

Prenesi: 98/8/ES

 

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/ 548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

Prenesi: (ES) št. 1272/2008

 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 453/2010

z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

DIREKTIVA SVETA 1999/13/ES

z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih

Prenesi: 1999/13/ES

 

DIREKTIVA 2009/107/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. septembra 2009  o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja nekaterih obdobij

Prenesi: 2009/107/ES

 

UREDBA (ES) št. 1223/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih

Prenesi: (ES) št. 1223/2009

 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 276/2010

z dne 31. marca 2010 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (diklorometana, olj za svetilke in tekočin za prižiganje žara ter organokositrnih spojin)

Prenesi: (EU) št. 276/2010

 

UREDBA (EU) št. 528/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

Prenesi: (EU) št. 528/2012

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830

z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Prenesi: (EU) 2015/830


 

 

 
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References