Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

MSDS Slovník


MSDS Informácie

 

Skratka

Vysvetlenie
RMM Zahŕňa všetky opatrenia, použitia nástroja, zmeny stavu parametra, ktoré sa zavedú počas výroby alebo používania látky (buď v čistom stave alebo v prípravku) s cieľom predchádzať expozícii ľudí a / alebo životného prostredia, kontrolovať alebo obmedzovať uvedenú expozíciu. Takýmito opatreniami sa teda kontrolujú riziká pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.  Opatrenia manažmentu rizík zahŕňajú napr. kontrolu procesu, podtlakové vetranie,
rukavice, čistenie odpadových vôd, filtre na odsávanie vzduchu.
SAICM Politický rámec na posilnenie správneho manažmentu chemických látok, ktorý prijala Medzinárodná konferencia o manažmente chemických látok (ICCM) dňa 6. februára 2006 v Dubaji. Prístup SAICM, ktorý bol vypracovaný mnohostranným a viacodvetvovým prípravným výborom, prispieva k dosiahnutiu cieľov vytýčených v roku 2002 na svetovom samite o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu na zabezpečenie toho, že v roku 2020 sa chemikálie budú vyrábať a používať spôsobmi, ktoré budú minimalizovať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.
IC Kategória priemyselných činností označuje, v ktorom odvetví ekonomiky (vrátane súkromného a verejného sektora) sa daná látka používa. Tento deskriptor je založený na systéme NACE.
IUCLID IUCLID je databázový systém pre ukladanie údajov s možnosťou získavania detailných informácií vzťahujúcich sa k chemickým látkam.
LCx LCx zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej x % úmrtnosť počas špecifikovaného časového intervalu.
LDx LDx zodpovedá dávke testovanej látky spôsobujúcej x % úmrtnosť počas špecifikovaného časového intervalu.
LOAEC Najnižšia koncentrácia pozorovaného nepriaznivého účinku je najnižšia testovaná koncentrácia, pri ktorej existuje štatisticky významné zvýšenie frekvencie alebo závažnosti nepriaznivých účinkov medzi exponovanou populáciou a príslušnou kontrolnou skupinou.
LOAEL Najnižšia hladina pozorovaného nepriaznivého účinku je najnižšia hladina testovanej dávky alebo expozície, pri ktorej existuje štatisticky významné zvýšenie frekvencie alebo závažnosti nepriaznivých účinkov medzi exponovanou populáciou a príslušnou kontrolnou skupinou.
LOEC Najnižšia koncentrácia pozorovaného účinku je najnižšia testovaná koncentrácia, pri ktorej je v štúdii pozorovaný štatisticky významný účinok v exponovanej populácii v porovnaní s príslušnou kontrolnou skupinou.
LOEL Najnižšia hladina pozorovaného účinku je najnižšia hladina testovanej dávky alebo expozície, pri ktorej je v štúdii pozorovaný štatisticky významný účinok v exponovanej populácii v porovnaní s príslušnou kontrolnou skupinou.
MSC Výbor členských štátov (MSC) je výbor agentúry, ktorý je zodpovedný za riešenie potenciálnych rozdielov v stanoviskách k návrhom rozhodnutí navrhovaných agentúrou alebo členskými štátmi podľa postupov hodnotenia (hlava VI) a k návrhom, aby sa určovanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podriadilo autorizačnému postupu. Výbor členských štátov tvorí jeden zástupca menovaný každým členským štátom na obdobie troch rokov, ktoré je obnoviteľné. Členom výboru môžu pomáhať poradcovia pre vedecké, technické alebo regulačné záležitosti.
NOAEC Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku je najvyššia testovaná koncentrácia, pri ktorej neexistuje žiadne štatisticky významné zvýšenie frekvencie alebo závažnosti nepriaznivých účinkov medzi exponovanou populáciou a príslušnou kontrolnou skupinou, niektoré účinky môžu vzniknúť na tejto úrovni, ale nepovažujú sa za nepriaznivé alebo za prekurzory nepriaznivých účinkov.
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku je najvyššia hladina testovanej dávky alebo expozície, pri ktorej neexistuje žiadne štatisticky významné zvýšenie frekvencie alebo závažnosti nepriaznivých účinkov medzi exponovanou populáciou a príslušnou kontrolnou skupinou, niektoré účinky môžu vzniknúť na tejto úrovni, ale nepovažujú sa za nepriaznivé alebo za prekurzory nepriaznivých účinkov.
NOEC Koncentrácia bez pozorovaného účinku je najvyššia testovaná koncentrácia, pri ktorej nie je v štúdii pozorovaný žiadny štatisticky významný účinok u exponovanej populácii v porovnaní s príslušnou kontrolnou skupinou.
NOEL Hladina bez pozorovaného účinku je najvyššia hladina testovanej dávky alebo expozície, pri ktorej nie je v štúdii pozorovaný žiadny štatisticky významný účinok u exponovanej populácii v porovnaní s príslušnou kontrolnou skupinou.
NLP NLP (No-Longer Polymer) je látka, ktorá sa považovala za oznámenú podľa článku 8 ods. 1 v 6. pozmeňujúcom návrhu smernice 67/54/EHS (a preto sa nemusela oznamovať podľa tejto smernice), ale ktorá nespĺňa definíciu polyméru podľa REACH (ktorá je rovnaká ako definícia polyméru zavedená 7. pozmeňujúcim návrhom smernice 67/548/EHS)
ppm Je to spôsob vyjadrenia veľmi zriedených koncentrácií látky. Jedno ppm sa rovná 1 miligramu niečoho na liter vody (mg/l) alebo 1 miligramu niečoho na kilogram pevnej látky (mg/kg).
PBT Látka, ktorá spĺňa všetky tri kritériá z oddielov uvedených nižšie, je látkou PBT.

1.1. Perzistencia
Látka spĺňa kritérium perzistencie (P-), ak:
- polčas rozpadu v morskej vode presahuje 60 dní alebo
- polčas rozpadu v sladkej vode alebo vo vode v ústí riek presahuje 40 dní, alebo
- polčas rozpadu v morskom sedimente presahuje 180 dní, alebo
- polčas rozpadu v sladkovodnom sedimente alebo v sedimente z ústí riek presahuje 120 dní, alebo
- polčas rozpadu v pôde presahuje 120 dní.

Posúdenie perzistencie v životnom prostredí vychádza z dostupných údajov o polčasoch rozpadu zhromaždených za adekvátnych podmienok, ktoré uvedie registrujúci.

1.2. Bioakumulácia
Látka spĺňa kritérium bioakumulácie (B-), ak:
- je biokoncentračný faktor (BCF) vyšší ako 2000.
Posúdenie bioakumulácie vychádza z nameraných údajov o biokoncentrácii vo vodných druhoch. Môžu sa použiť údaje zo sladkovodných aj morských druhov.

1.3. Toxicita
Látka spĺňa kritérium toxicity (T-), ak:
- je dlhodobá koncentrácia bez pozorovaného účinku (Noec) pre morské alebo sladkovodné organizmy nižšia ako 0,01 mg/l alebo
- je látka klasifikovaná ako karcinogén (kategórie 1 alebo 2), mutagén (kategórie 1 alebo 2) alebo poškodzujúca reprodukciu (kategória 1, 2 alebo 3), alebo
- existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, ktorý určuje klasifikácie: T, R48 alebo Xn, R48 podľa smernice 67/548/EHS.
PPP Prípravky na ochranu rastlín sa definujú v článku 2 smernice o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (91/414/EHS) ako:
"Aktívne látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viac aktívnych látok zostavených v takej forme, v ktorej sa dodávajú užívateľovi, určené na:
1) ochranu rastlín alebo rastlinných výrobkov proti všetkým škodlivým organizmom alebo zabránenie pôsobeniu takýchto organizmov, pokiaľ takéto látky alebo prípravky nie sú ďalej definované inak
2) ovplyvňovanie životných procesov rastlín, okrem živín (napr. rastové regulátory)
3) konzervovanie rastlinných výrobkov, pokiaľ takéto látky alebo prípravky nie sú predmetom osobitných predpisov Rady alebo Komisie o konzervačných látkach
4) ničenie nežiaducich rastlín
5) ničenie častí rastlín, kontrolu alebo zamedzenie nežiaducemu rastu rastlín."
Podľa článku 15 ods. 1 nariadenia REACH aktívne látky, ktoré sa používajú a sú regulované ako prípravky na ochranu rastlín, považujú sa za už zaregistrované podľa REACH.
PPORD Technologicky orientovaný výskum a vývoj (Product and Process Orientated Research and Development) je akýkoľvek vedecký vývoj týkajúci sa vývoja výrobku alebo ďalšieho vývoja látky ako takej, látky v prípravkoch alebo vo výrobkoch, počas ktorého sa používajú poloprevádzky alebo pokusné výroby na vývoj výrobného procesu alebo na overenie oblastí použitia látky.
PNEC Koncentrácia látky, pod úrovňou ktorej sa neočakáva výskyt nepriaznivých účinkov v environmentálnej sfére záujmu.
QSAR Je vzťah medzi fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami látky a ich schopnosť vyvolať určitý účinok. Cieľom štúdií QSAR v toxikológií je vyvinúť model, podľa ktorého sa môže toxicita látky predpovedať z jej chemickej štruktúry pomocou analógie s vlastnosťami iných toxických látok so známymi štruktúrnymi a toxickými vlastnosťami. QSAR sú prakticky matematické modely používané na predpovedanie vlastností látok z ich molekulárnej štruktúry
SMILES Je to zjednodušené chemické zapisovanie, ktoré umožňuje užívateľovi znázorniť 2-rozmernú chemickú štruktúru v lineárnej textovej forme pre jednoduché zadávanie do počítačových aplikácií.
KBÚ Karta bezpečnostných údajov je hlavný nástroj používaný v priemysle na oznamovanie informácií o riziku nebezpečných látok a prípravkov prostredníctvom dodávateľského reťazca. Príloha II k nariadeniu REACH je zostavená na základe prílohy k smernici o kartách bezpečnostných údajov (91/155/EHS) a vysvetľuje, aké informácie je potrebné zahrnúť do jednotlivých 16 nadpisov na karte bezpečnostných údajov.
SR&D Akýkoľvek vedecký experiment, analýza alebo chemický výskum, ktoré sa uskutočňujú za kontrolovaných podmienok v množstvách menších ako 1 tona ročne.
MSP Malé a stredné podniky ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov.
SEA Sociálno-ekonomická analýza (SEA) je metodika vyhodnocovania, aké náklady a výhody vytvorí dané opatrenie pre spoločnosť porovnaním toho, čo sa stane, ak sa toto opatrenie prijme v porovnaní so situáciou, keď sa opatrenie neprijme. Podľa REACH môžu byť argumenty SEA vytvorené v súvislosti s rozhodnutím toho, či sa udelí alebo neudelí autorizácia na používanie danej látky a v súvislosti s rozhodnutím, či sa má alebo nemá zaviesť obmedzenie.
ARfD Akútna referenčná dávka znamená odhad množstva chemickej látky, vyjadrený v pomere k telesnej hmotnosti, ktorému môže byť ľudská populácia (vrátane citlivých podskupín) vystavená krátke obdobie (24 hodín alebo menej) bez zjavného rizika zhubných účinkov počas celého života.
BMD Koncepcia BMD zahŕňa prispôsobenie matematického modelu údajom o odozve na dávku. BMD sa definuje ako dávka spôsobujúca vopred stanovenú zmenu ako reakciu.
BCF Biokoncentračný faktor (L/kg) môže byť vyjadrený buď ako pomer koncentrácie látky v organizme ku koncentrácii vo vode, keď sa dosiahne rovnovážny stav (statický BCF), alebo na nerovnovážnom základe ako podiel rýchlostnej konštanty vychytávania a rýchlostnej konštanty depurácie (dynamický BCF). Na regulačné účely sa môže použiť rovnako statický aj dynamický BCF. Tento parameter je ukazovateľom akumulačného potenciálu látky.
CAS číslo egistračné číslo v databáze chemických látok.
Je to jedinečný číselný identifikátor a nemá žiadny chemický význam. Tvorí ho maximálne 9 číslic, ktoré sú spojovníkmi rozčlenené do 3 skupín. Prvá časť čísla zľava môže obsahovať maximálne 6 číslic, druhá časť má 2 číslice a poslednú časť tvorí jedna kontrolná číslica.
CA Orgán alebo orgány alebo úrady zriadené členskými štátmi na plnenie záväzkov vyplývajúcich z nariadenia REACH.
CAS Databáza chemických látok tvorí najkomplexnejší zoznam chemických látok. Každej látke registrovanej v registri CAS je pridelené CAS registračné číslo. CAS registračné číslo (bežne označované ako CAS číslo) sa všeobecne používa ako jedinečný identifikátor chemických látok.
CSA Hodnotenie chemickej bezpečnosti je proces zameraný na stanovenie rizika, ktoré látka spôsobuje, a ako súčasť posúdenie expozície slúži na vytvorenie expozičných scenárov vrátane opatrení manažmentu rizika na kontrolu týchto rizík. Príloha I obsahuje všeobecné ustanovenia na vykonávanie CSA. CSA obsahuje tieto kroky:
• Hodnotenie nebezpečenstva pre ľudské zdravie
• Hodnotenie nebezpečenstva fyzikálnochemických vlastností z hľadiska ľudského zdravia
• Hodnotenie nebezpečenstva pre životné prostredie
• Hodnotenie PBT a vPvB
Ak v dôsledku tohto hodnotenia nebezpečenstva dospeje registrujúci k záveru, že látka spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná látka podľa smernice 67/548/EHS (pre látky) alebo má vlastnosti PBT/vPvB, hodnotenie chemickej bezpečnosti bude zahŕňať aj tieto kroky:
• Hodnotenie expozície
• Charakterizovanie rizika.
CSR Správa o chemickej bezpečnosti dokumentuje hodnotenie chemickej bezpečnosti látky ako takej, látky v prípravku, látky vo výrobku alebo skupiny látok.
Inými slovami, správa o chemickej bezpečnosti (CSR) je dokument, ktorý podrobne uvádza postup a výsledky hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA). Príloha I k nariadeniu REACH obsahuje všeobecné ustanovenia na vykonávanie hodnotení chemickej bezpečnosti a na prípravu správ o chemickej bezpečnosti.
RAC Výbor pre hodnotenie rizík (Committee for Risk Assessment, RAC) je výbor agentúry, zodpovedný za vypracovanie stanovísk agentúry k hodnoteniam, žiadostiam o autorizáciu, návrhom na obmedzenia, návrhom na klasifikáciu a označovanie v súvislosti s úlohou vytvoriť zoznam klasifikácie a označovania a ku všetkým ďalším otázkam vyplývajúcich z pôsobnosti tohto nariadenia v súvislosti s rizikami pre zdravie ľudí alebo životné prostredie. Výbor pre hodnotenie rizík tvorí minimálne jeden a maximálne dvaja členovia spomedzi kandidátov jednotlivých členských štátov menovaných správnou radou na obnoviteľné funkčné obdobie troch rokov. Členom výboru môžu pomáhať poradcovia pre vedecké, technické alebo regulačné záležitosti.
SEAC Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (Committee for Socio-economic Analysis, SEAC) je výbor agentúry, ktorý je zodpovedný za vypracovanie stanovísk agentúry k žiadostiam o autorizáciu, návrhom obmedzení a ku všetkým ďalším otázkam vyplývajúcim z pôsobnosti tohto nariadenia v súvislosti so sociálno-ekonomickými vplyvmi možného legislatívneho opatrenia týkajúceho sa látok. Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu tvorí minimálne jeden a maximálne dvaja členovia spomedzi kandidátov jednotlivých členských štátov menovaných správnou radou na obnoviteľné funkčné obdobie troch rokov. Členom výboru môžu pomáhať poradcovia pre vedecké, technické alebo regulačné záležitosti.
DU Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností.
DMEL Čo sa týka bezprahových účinkov, základným predpokladom je, že hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnemu účinku, sa nemôžu stanoviť a preto odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku (DMEL), vyjadrujú hladiny expozície zodpovedajúce nízkemu, možno teoretickému riziku, ktoré by sa malo považovať za tolerovateľné riziko.
DNEL DNEL sú hladiny expozície látke, pod ktorými sa neočakáva výskyt žiadnych nepriaznivých účinkov. Preto sú to hladiny expozície látke, nad ktoré by človek nemal byť vystavený. DNEL sú odvodené hladiny expozície, pretože sa obvykle počítajú na základe dostupných deskriptorov dávok zo štúdií na zvieratách, ako sú hladiny bez pozorovaného nepriaznivého účinku (NOAEL) alebo porovnávacie dávky (BMD).
ES Súbor podmienok vrátane prevádzkových podmienok a opatrení na manažment rizík, ktoré opisujú, ako sa látka vyrába alebo používa počas svojho životného cyklu a ako výrobca alebo dovozca kontroluje, alebo odporúča následným užívateľom kontrolovať expozíciu ľudí alebo životného prostredia. Tieto expozičné scenáre môžu pokrývať jeden konkrétny proces alebo použitie alebo niekoľko procesov alebo použití, ak je to potrebné.
ESIS ESIS (Európsky informačný systém chemických látok - European chemical Substances Information System) je IT systém vyvinutý Európskym úradom pre chemikálie, ktorý poskytuje informácie o chemických látkach týkajúce sa:
- EINECS (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok),
- ELINCS (Európsky zoznam nových chemických látok),
- NLP (látky už nepovažované za polyméry),
- HPVCs (chemické látky s vysokým objemom produkcie) a LPVCs (chemické látky s nízkym objemom produkcie) vrátane zoznamov výrobcov/dovozcov EÚ,
- C&L (Klasifikácia a označovanie), R- a S-vety, nebezpečenstvo atď...,
- IUCLID karty údajov o chemických látkach, IUCLID exportné súbory, OECD-IUCLID exportné súbory, EUSES exportné súbory,
- Zoznam prioritných látok, postup hodnotenia rizík a systém sledovania v súvislosti s nariadením Rady (EHS) č. 793/93, známe tiež ako nariadenie o existujúcich látkach.
ELR Ďalšie celoživotné riziko nad úroveň základného obvyklého rizika (alebo výskyt ochorenia)
DLP Dobrá laboratórna prax (DLP) je systém kvality týkajúci sa organizačného procesu a podmienok, podľa ktorých sa plánujú, vykonávajú, monitorujú, zaznamenávajú, archivujú a oznamujú neklinické štúdie bezpečnosti ľudí a životného prostredia.
TCC Kontrola vykonaná agentúrou ECHA vzťahujúca sa na všetky dokumentácie k registrácii s cieľom zistiť, či boli poskytnuté všetky náležitosti požadované nariadením REACH.
LEO Špecifický prvok v aplikácii IUCLID 5 alebo REACH-IT na ukladanie a spravovanie informácií o právnickej osobe. Tieto informácie zahŕňajú meno, adresu a ďalšie kontaktné informácie, kontaktnú osobu (osoby) a špecifické identifikačné čísla právnickej osoby, ktoré ju môžu pomôcť jednoznačne identifikovať.
SAR Vzťah štruktúry a aktivity (SAR - Structure Activity Relationship) je (kvalitatívne) spojenie medzi chemickou subštruktúrou a potenciálom chemickej látky obsahujúcej subštruktúru preukázať určitý biologický účinok.
SIEF SIEF je skratka pre Fórum na výmenu informácií o látkach (Substance Information Exchange Forum). SIEF je fórum vytvorené po fáze predregistrácie na zdieľanie údajov o danej zavedenej látke.
Základné ciele SIEF sú:
i) uľahčiť zdieľanie informácií na účely registrácie,
ii) dohodnúť sa na klasifikácii a označovaní látky, ak existujú rozdiely v interpretácii medzi možnými registrujúcimi.
SVHC SVHC v kontexte nariadenia REACH sú:
1. CMR kategória 1 alebo 2
2. PBT a vPvB spĺňajúce kritériá prílohy XIII
3. látky - ako sú látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, alebo látky s perzistentnými, bioakumulatívnymi a toxickými vlastnosťami, alebo s veľmi perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá prílohy III - pri ktorých existujú vedecké dôkazy o pravdepodobných závažných účinkoch na ľudské zdravie alebo životné prostredie, vzbudzujúcich rovnakú úroveň obáv ako látky uvedené v bodoch 1 a 2 a ktoré sú definované v každom prípade osobitne v súlade s postupom ustanoveným v článku 59.
vPvB Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, ktoré sú veľmi perzistentné (veľmi ťažko sa rozkladajú) a veľmi bioakumulatívne v živých organizmoch: Príloha XIII definuje kritériá na identifikáciu vPvB látok a príloha I ustanovuje všeobecné ustanovenia o ich hodnotení. Látky vPvB môžu byť zahrnuté do prílohy XIV, a tak môžu podliehať autorizácii.
ECHA Agentúra zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 na riadenie všetkých úloh REACH vykonávaním a koordinovaním nevyhnutných činností, na zaistenie dôsledného vykonávania na úrovni Spoločenstva a na poskytovanie členským štátom a európskym inštitúciám, podľa možnosti, najlepšieho vedeckého poradenstva v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a sociálno-ekonomických aspektov používania chemických látok. Dosahuje sa to zaistením dôveryhodného rozhodovacieho procesu s využitím najlepších možných vedeckých, technických a regulačných kapacít a nezávislou prácou vykonávanou efektívnym, transparentným a konzistentným spôsobom.
ECx ECx zodpovedá koncentrácii testovanej látky, spôsobujúcej x% zmien v odozve (napr. na rast) počas špecifikovaného časového intervalu.
EDx EDx zodpovedá dávke testovanej látky, spôsobujúcej zvýšený výskyt o x % počas špecifikovaného časového intervalu.
BSK Množstvo kyslíka rozpusteného vo vode, ktoré potrebujú organizmy na aeróbny rozklad organickej hmoty vo vode.
EC50 Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % zmien v odozve.
ErC50 EC50 v súvislosti so znížením rýchlosti rastu
SADT Najnižšia teplota, pri ktorej dochádza k samovoľnému rozkladu zabalenej látky.
CARACAL Skupina odborníkov, ktorá poskytuje poradenstvo Európskej komisii a agentúre ECHA v otázkach týkajúcich sa nariadenia REACH a CLP. Bola zriadená ako pracovná skupina Európskej komisie pre praktickú prípravu pre nariadenie REACH v máji 2004. Od septembra 2007 sa premenovala na príslušné orgány REACH (REACH CA) a od marca 2009 na príslušné orgány pre nariedenie REACH a CLP (CARACAL).
EoW Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom v zmysle článku 3 bodu 1, ak prejde činnosťou zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá, ktoré sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:
a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely;
b) pre túto látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt;
c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa existujúce právne predpisy a normy uplatniteľné na výrobky; a
d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References