Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

MSDS glosszárium


SDS háttéranyagok


Rövidítés

Magyarázat

RSL

Olyan jegyzék, amelynek tartalmaznia kell az uniós jogszabályok által már korlátozott anyagokat, illetve azokat, amelyek közismerten ártalmasak az emberre és a környezetre.

RMM

Bármely tevékenység, eszköz vagy paraméter olyan állapota, amelyet a gyártás vagy az anyag használata során (tiszta formában vagy készítményben) az emberi és/vagy környezeti expozíció megelőzése, ellenőrzése vagy csökkentése érdekében vezetnek be. Ezek az intézkedések ezért szabályozzák az emberi egészséget vagy a környezetet érintő kockázatokat. A kockázatkezelési intézkedések magukban foglalják például a térbeli elhatárolás eljárását, a helyi elszívó-szellőztetést, a kesztyűk használatát, a szennyvízkezelőket és a kimeneti levegőszűrőket.

SAICM

A vegyi anyagok kezeléséről szóló, 2006. február 6-án Dubaiban tartott nemzetközi konferencián a vegyi anyagok biztonságos kezelésének előmozdítására vonatkozóan elfogadott szabályozási keret. A SAICM-et egy több érdekelt félből álló, több ágazatot képviselő előkészítő bizottság fejlesztette ki, a SAICM támogatja a 2002-es, fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi világ-csúcstalálkozón meghatározott cél elérését, annak biztosításával, hogy 2020-ra vegyi anyagokat úgy gyártják és használják fel, hogy azoknak az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt jelentős káros hatásait a minimálisra csökkentsék.

IC

Az ipari kategória azt jelzi, hogy az anyagot a gazdaság mely szektoraiban (beleértve a háztartásokat és a közszférát) használják. Ez a megnevezés a NACE-rendszeren alapul.

IUCLID

Az IUCLID egy adatbáziskezelő-rendszer, amely a vegyi anyagokra vonatkozó adatok kezelésére szolgál.

LCx

A LCx a vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül x%-ban halált okozó koncentráció.

LDx

A LDx a vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül x%-ban halált okozó dózis.

LOAEC

A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció a legkisebb vizsgált koncentráció, amely az exponált populációban statisztikai értelemben jelentősen megnöveli a káros hatások gyakoriságát vagy súlyosságát a megfelelő kontrollcsoporthoz képest.

LOAEL

A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint a legkisebb vizsgált dózis vagy expozíciós szint, amely az exponált populációban statisztikai értelemben jelentősen megnöveli a káros hatások gyakoriságát vagy súlyosságát a megfelelő kontrollcsoporthoz képest.

LOEC

A legalacsonyabb megfigyelhető hatást okozó koncentráció az a legalacsonyabb kísérleti koncentráció, amelynél a vizsgálatban statisztikai szempontból jelentős hatás figyelhető meg az exponált populációban a megfelelő kontrollcsoporthoz képest.

LOEL

A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint az a legalacsonyabb kísérleti dózis vagy expozíciós szint, amelynél a vizsgálatban statisztikai szempontból jelentős hatás figyelhető meg az exponált populációban a megfelelő kontrollcsoporthoz képest.

MSC

A tagállami bizottság (MSC) az Ügynökség bizottsága, amely az Ügynökség vagy a tagállamok által az értékelési eljárás keretében (VI. cím) javasolt határozattervezetekkel kapcsolatos véleménykülönbségek tisztázásáért, valamint az engedélyezési eljárásnak alávetendő, különös aggodalomra okot adó anyagoknak az azonosítására vonatkozó javaslatokért felelős . Az MSC az egyes tagállamok által hároméves, megújítható időtartamra kinevezett egy-egy képviselőből áll. A bizottsági tagokat tudományos, technikai és szabályozási ügyekkel foglalkozó tanácsadók segíthetik.

NOAEC

A megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció a legmagasabb vizsgált koncentráció, amely az exponált populációban statisztikai értelemben nem növeli meg jelentősen a káros hatások gyakoriságát vagy súlyosságát a megfelelő kontrollcsoporthoz képest; ezen a szinten bekövetkezhet bizonyos hatás, ezt azonban nem tekintik károsnak, illetve káros hatások prekurzorának.

NOAEL

A megfigyelhető káros hatást nem okozó szint a legmagasabb vizsgált dózis vagy expozíciós szint, amely az exponált populációban statisztikai értelemben nem növeli meg jelentősen a káros hatások gyakoriságát vagy súlyosságát a megfelelő kontrollcsoporthoz képest; ezen a szinten bekövetkezhet bizonyos hatás, ezt azonban nem tekintik károsnak, illetve káros hatások prekurzorának.

NOEC

A megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció a legmagasabb kísérleti koncentráció, amelynél a vizsgálatban nem figyelhető meg statisztikai szempontból jelentős hatás az exponált populációban a megfelelő kontrollcsoporthoz képest.

NOEL

A megfigyelhető hatást nem okozó szint a legmagasabb kísérleti dózis vagy expozíciós szint, amelynél a vizsgálatban nem figyelhető meg statisztikai szempontból jelentős hatás az exponált populációban a megfelelő kontrollcsoporthoz képest.

NLP

Az NLP olyan anyag, amely a 67/548/EGK irányelv 6. módosítása 8. cikkének (1) bekezdése szerint bejelentett anyagnak minősült (és azt ezért a szóban forgó irányelv szerint nem kellett bejelenteni), de amely nem felel meg a polimer REACH szerinti meghatározásának (amely megegyezik a polimer 67/548/EGK irányelv 7. módosítása által bevezetett meghatározásával).

ppm

Segítségével az anyagok nagyon híg koncentrációi adhatók meg. Egy ppm egyenértékű 1 liter vízben 1 milligram anyaggal (mg/l), vagy 1 kilogram földben 1 milligram anyaggal (mg/kg).

PPP

Hatóanyag, és egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény, olyan formában, ahogyan az a felhasználóhoz eljut, amelynek rendeltetése

1. hogy minden kártékony szervezettől védje a növényeket és növényi termékeket, vagy megakadályozza a kártékony szervezetek hatását, amennyiben erre az anyagra vagy készítményre nem vonatkozik más, a továbbiakban szereplő fogalommeghatározás;

2. nem tápanyagként (pl. növekedésszabályozóként) hatva befolyásolja a növények életfolyamatait;

3. tartósítsa a növényi termékeket, amennyiben az ilyen anyag vagy készítmény nem tartozik valamely külön, a tartósítószerekre vonatkozó tanácsi vagy bizottsági rendelkezés hatálya alá;

4. irtsa a nem kívánatos növényeket; vagy

5. elroncsolja a növények egyes részeit, a növények nem kívánatos növekedését befolyásolja vagy megelőzze."

A REACH-rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében a növényvédő szerként felhasznált és szabályozott hatóanyagok a REACH szerint regisztráltnak tekintendők.

PPORD

A termékfejlesztéssel és valamely – önmagában, készítményekben vagy árucikkekben előforduló – anyag továbbfejlesztésével kapcsolatos tudományos fejlesztés, amelynek során a termelési folyamat fejlesztésére és/vagy az anyag alkalmazási területeinek a vizsgálatára kísérleti üzemeket vesznek igénybe vagy próbatermelést végeznek.

PNEC

Az anyag azon koncentrációja, amely alatt az érintett környezeti szférában káros hatások várhatóan nem fordulnak elő.

QSAR

Az anyag fizikai és/vagy kémiai tulajdonságai és az adott hatás kiváltására való képességük közötti összefüggés. A QSAR-vizsgálatok célja a toxikológiában modellek kidolgozása, amelyek alapján más, ismert szerkezetű és toxikus tulajdonságokkal rendelkező anyagok tulajdonságaival való analógia útján kémiai szerkezetéből előrejelezhető az anyag toxicitása. A gyakorlatban a QSAR-ok matematikai modellek, amelyeket az anyagok tulajdonságainak molekulaszerkezetük alapján történő előrejelzésére használnak.

RC

A kémiai biztonsági értékelés utolsó lépése, amely valamely emberi populációban vagy környezeti szférában az anyaggal szembeni tényleges vagy előre jelzett expozíció miatt várhatóan előforduló káros hatások gyakoriságának és súlyosságának becsléséből áll. Részét képezheti a „kockázatbecslés”, azaz ennek a valószínűségnek a számszerűsítése. A kockázatjellemzést valamennyi expozíciós forgatókönyv és minden egyes célpopuláció vagy környezeti közeg tekintetében el kell végezni.

SMILES

Ez egy egyszerűsített kémiai feljegyzés, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a számítógépes alkalmazásba való egyszerű bevitel érdekében lineáris, szöveges formátumban képezzen le egy kétdimeziós kémiai szerkezetet.

SDS

A biztonsági adatlap az iparban a veszélyes anyagok és készítmények veszélyeire vonatkozó információk szállítói láncon keresztüli továbbításának fő eszköze. A REACH II. melléklete a biztonsági adatlapról szóló irányelv (91/155/EGK) mellékletén alapul, és azt fejti ki, hogy milyen információkat kell szerepeltetni a biztonsági adatlap 16 címsora alatt.

SR&D

Ellenőrzött feltételek mellett, évi 1 tonnánál kisebb mennyiségben végzett tudományos kísérletezés, elemzés vagy kémiai kutatás.

SEA

A társadalmi-gazdasági elemzés (SEA) egy módszertan, amelynek célja annak értékelése, hogy egy intézkedés milyen költségekkel és előnyökkel jár a társadalom számára, összehasonlítva azt, ami az intézkedés végrehajtása esetén megtörténik, azzal a helyzettel, ami a végre nem hajtás esetén alakul ki. A REACH keretében azzal a döntéssel kapcsolatban végezhető SEA, hogy engedélyezzék-e egy anyag felhasználását (felhasználásait), illetve azzal a döntéssel kapcsolatban, hogy bevezessenek-e korlátozást.

ARfD

Az akut referenciadózis egy vegyi anyag testsúly alapján megadott becsült mennyisége, amelynek egy humán populáció (az érzékeny alcsoportokat is beleértve) rövid időn át (24 óra vagy kevesebb) kitehető anélkül, hogy az élettartam alatt ez ártalmas hatások értékelhető kockázatával járna.

AF

Az értékelési tényező a laboratóriumi vizsgálatokból korlátozott számú fajra származtatott hatásértékek és a környezeti szférára vonatkozó PNEC közötti különbséget fejezi ki.

BMD

A BMD koncepciója arra épül, hogy a dózisra adott válasz adataihoz egy matematikai modellt illesztenek. A BMD a válaszképpen előre meghatározott változást okozó dózis.

BCF

A biokoncentrációs tényező (L/kg) a stabil állapot elérése után az anyag organizmusban való koncentrációjának, illetve vízben való koncentrációjának a hányadosaként (statikus BCF), vagy nem egyensúlyi állapotban a felvételi és leadási ütem állandóinak hányadosaként (dinamikus BCF) fejezhető ki. A statikus és a dinamikus BCF egyaránt felhasználható szabályozási célra. A paraméter az anyag akkumulációs potenciálját jelzi.

BMD10

A 10%-os válaszhoz társuló benchmark dózis (daganatok esetében egész életen át tartó expozíció után, a spontán előfordulásokra, egyéb hatásokra tekintettel történő korrekció után pedig egy meghatározott vizsgálatban)

BMDL10

A 10%-os válaszhoz tartozó benchmark dózis alsó 95%-os megbízhatósági intervalluma (pl. tumor reakció egész életen át tartó expozíció után), azaz a BMD10 alsó 95%-os megbízhatósági intervalluma.

CA

A tagállamok által a REACH-rendeletből eredő kötelezettségek végrehajtására létrehozott hatóság vagy hatóságok vagy szervek.

CAS

A Chemical Abstracts Service tartja karban a vegyi anyagok legátfogóbb jegyzékét. A CAS nyilvántartásába felvett minden anyaghoz egy CAS nyilvántartási számot rendelnek hozzá. A CAS nyilvántartási számot (amelyre rendszerint CAS-számként hivatkoznak) széles körben használják a vegyi anyagok egyedi azonosítójaként.

CSA

A kémiai biztonsági értékelés az anyag által hordozott kockázat megállapítására irányuló folyamat, és az expozíciós értékelés részeként a kockázatok ellenőrzésére szolgáló kockázatkezelési intézkedéseket magukban foglaló expozíciós forgatókönyvek kidolgozását foglalja magában. Az I. melléklet tartalmazza a CSA elvégzésére vonatkozó általános rendelkezéseket. A CSA a következő lépésekből áll:

• az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelése

• fiziko-kémiai tulajdonságok emberi egészség tekintetében fennálló veszélyének értékelése

• a környezet tekintetében fennálló veszély értékelése

• a PBT és vPvB tulajdonságok értékelése

Ha e veszélyértékelés eredményeképpen a regisztráló megállapítja, hogy az anyag megfelel (az anyagok esetében) a 67/548/EGK irányelv szerint a veszélyesként való besorolás kritériumainak, vagy PBT/vPvB tulajdonságokkal rendelkezik, a kémiai biztonsági értékelés további lépéseit is végre kell hajtani:

• expozíciós értékelés

• kockázatjellemzés.

CSR

A kémiai biztonsági jelentés dokumentálja az önmagában vagy készítményben vagy árucikkben előforduló anyag, illetve anyagcsoport kémiai biztonsági értékelését.

Más szavakkal, a kémiai biztonsági jelentés (CSR) egy dokumentum, amely a kémiai biztonsági értékelés (CSA) folyamatát és eredményeit részletezi. A REACH-rendelet I. melléklete tartalmazza a CSA elvégzésére és a CSR elkészítésére vonatkozó általános rendelkezéseket.

RAC

A kockázatértékelési bizottság (RAC) az Ügynökség bizottsága, amely az Ügynökség értékelésekre, engedélyezési kérelmekre, korlátozási javaslatokra, illetve az osztályozási és címkézési jegyzék vezetésének feladata keretében az osztályozásra és címkézésre vonatkozó javaslatokra, valamint a rendelet alkalmazásából adódó, az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekre vonatkozó véleményének elkészítéséért felelős. A RAC  az egyes tagállamok jelöltjei közül legalább egy, de legfeljebb két tagból áll, akiket az igazgatótanács nevez ki hároméves időtartamra, amely megújítható. A bizottsági tagokat tudományos, technikai és szabályozási ügyekkel foglalkozó tanácsadók segíthetik.

SEAC

A társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (SEAC) az Ügynökség bizottsága, amely az Ügynökség engedélyezési kérelmekre, korlátozási javaslatokra, valamint egyéb olyan, az anyagokkal kapcsolatos lehetséges jogalkotási intézkedések társadalmi-gazdasági hatásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleményének előkészítéséért felelős, amelyek e rendelet alkalmazásából adódnak. A SEAC az egyes tagállamok jelöltjei közül legalább egy, de legfeljebb két tagból áll, akiket az igazgatótanács nevez ki hároméves időtartamra, amely megújítható. A bizottsági tagokat tudományos, technikai és szabályozási ügyekkel foglalkozó tanácsadók segíthetik.

DU

Az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során az anyagot önmagában vagy készítményben felhasználja.

DMEL

A küszöbérték nélküli hatások esetében azt a feltevést veszik alapul, hogy nem állapítható meg a hatásmentes szint, és a DMEL ezért egy alacsony, potenciálisan elméleti kockázatnak megfelelő expozíciós szintet fejez ki, amelyet tolerálható kockázatnak kell tekinteni.

DNEL

A DNEL az anyag azon expozíciós szintje, amely alatt nem várható káros hatás előfordulása. Ebből adódóan ez az anyag azon expozíciós szintje, amelynél magasabb szintnek embereket nem szabad kitenni. A DNEL származtatott expozíciós szint, mert ezt rendszerint állatokkal végzett vizsgálatokból rendelkezésre álló dózis deszkriptorok alapján számítják ki, mint pl. a megfigyelhető káros hatást nem okozó szintek (NOAEL) vagy benchmark dózisok (BMD).

ES

Az anyag gyártásának vagy életciklusa során való felhasználásának, a humán és környezeti expozíció gyártó vagy importőr általi ellenőrzésének módját – beleértve a kockázatkezelési intézkedéseket és üzemi feltételeket is –, valamint a gyártó vagy importőr által a humán és környezeti expozíció ellenőrzésének tekintetében a továbbfelhasználó számára nyújtott ajánlást leíró feltételek. Ezek az expozíciós forgatókönyvek – értelemszerűen – egy vagy több meghatározott eljárásra vagy felhasználási módra terjedhetnek ki.

ESIS

Az ESIS (Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer) a Kémiai Anyagokkal Foglalkozó Európai Hivatal által kidolgozott IT-rendszer, amely a következőkhöz kapcsolódóan szolgál a vegyi anyagokra vonatkozó információkkal:

- EINECS (Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke),

- ELINCS (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke),

- NLP (polimernek nem minősülő anyagok),

- HPVC-k (nagy menyiségben gyártott vegyi anyagok) és LPVC-k (kis mennyiségben gyártott vegyi anyagok), beleértve az uniós gyártók/importőrök jegyzékeit,

- C&L (osztályozás és címkézés), kockázatokra és biztonságos használatra utaló mondatok, veszély stb.,

- IUCLID kémiai adatlapok, IUCLID exportfájlok, OECD-IUCLID exportfájlok, EUSES exportfájlok,

- prioritási listák, kockázatértékelési folyamat és nyomon követési rendszer a 793/93/EGK tanácsi rendelettel kapcsolatban is, amely a meglévő anyagokra vonatkozó rendeletként (ESR) is ismert.

ELR

A normál háttérkockázat (vagy a betegség gyakorisága) feletti, élettartam alatti pótlólagos kockázat.

GLP

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) egy minőségi rendszer, amely azzal a szervezési folyamattal és azokkal a feltételekkel foglalkozik, amelyek keretében a nem klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatokat megtervezik, elvégzik, figyelemmel kísérik, feljegyzik, archiválják és bejelentik.

TCC

Az ECHA által valamennyi regisztrálási dokumentáció esetében annak megállapítása céljából végrehajtott ellenőrzés, hogy tartalmazzák-e a REACH-rendeletben előírt valamennyi elemet.

SAR

A molekulaszerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggés (SAR) egy (minőségi) kapcsolat egy kémiai alszerkezet és annak a lehetősége között, hogy az alszerkezetet tartalmazó vegyi anyag bizonyos biológiai hatást vált ki.

SIEF

A SIEF az anyaginformációs cserefórum rövidítése. A SIEF az előzetes regisztrálási szakasz után az adott bevezetett anyagra vonatkozó adatok megosztása céljából alakított fórum.

A SIEF fő céljai a következők:

i) az adatok megosztásának megkönnyítése regisztrálás céljából,

ii) az anyag osztályozásában és címkézésében való megállapodás, amennyiben az értelmezés tekintetében nézeteltérés áll fenn a potenciális regisztrálók között.

SVHC

A REACH-rendelet összefüggésében SVHC a következő:

1. 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagok

2. a XIII. melléklet kritériumainak megfelelő PBT- és vPvB-anyagok, és

3. olyan anyagok – mint például az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagok, a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal rendelkező anyagok,

vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok –, amelyek esetében nem teljesülnek a III. melléklet kritériumai, és amelyek esetében tudományosan igazolható módon megállapítják, hogy valószínűleg olyan súlyos hatást gyakorolnak az emberi egészségre és a környezetre, amely az 1. és 2. pontban felsorolt anyagokkal azonos mértékű aggodalomra ad okot, és amelyek meghatározására az 59. cikkben meghatározott eljárással összhangban eseti alapon kerül sor.

vPvB

Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok. A vPvB-anyagok azonosításának kritériumait a XIII. melléklet határozza meg, az értékelésükre vonatkozó általános rendelkezéseket pedig az I. melléklet állapítja meg. A vPvB-anyagok felvehetők a XIV. mellékletbe, és ezáltal engedélykötelessé tehetők.

ECHA

Az Ügynökséget a 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hazározat hozta létre valamennyi REACH- és CLP-feladat kezelésére a szükséges tevékenységek elvégzésével vagy koordinálásával, a következetes végrehajtás szavatolására közösségi szinten, valamint a lehető legjobb tudományos tanácsadás nyújtására a tagállamok és az európai intézmények számára a vegyi anyagok felhasználásának biztonságosságával és társadalmi-gazdasági szempontjaival kapcsolatos kérdésekben. Ez a döntéshozatali folyamat hitelességének biztosításával érhető el, amely a legjobb tudományos, műszaki és szabályozói kapacitásokat használja fel, valamint függetlenül, hatékony, átlátható és következetes módon működik.

ECx

Az ECx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).

EDx

Az EDx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.

EU

Az európai integráció szervezeti kerete, melyet a Maastrichti Szerződés hozott létre. Az Európai Unió három „pilléren” nyugszik. Ezek: az Európai Közösség, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a bel- és igazságügyi együttműködés.

BOI

Az  oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.

KOI

A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.

EC50

Az anyag azon effektív koncentrációja, amely a maximális válaszreakció 50%-át idézi elő.

ErC50

EC50 a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva

ÖBH

Az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél a csomagolásban levő anyagnál az öngyorsuló bomlás bekövetkezhet.

CARACAL

Az Európai Bizottság és az ECHA számára a REACH- és a CLP-rendelettel kapcsolatos kérdésekben tanácsot adó szakértői csoport. „A REACH gyakorlati előkészítésével foglalkozó európai bizottsági munkacsoport” néven jött létre 2004 májusában. 2007 szeptemberétől „A REACH-rendelet szerinti illetékes hatóságok”, majd 2009 márciusától „A REACH- és a CLP-rendelet  szerinti illetékes hatóságok “ néven működik tovább.

Címkék:  MSDSglosszárium


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References