Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Jakie substancje podlegają zgłoszeniu do wykazu?


CLP Informacje

 

WSTĘP


Niniejszy dokument będzie Państwa dotyczył, jeśli Państwa przedsiębiorstwo prowadzi przynajmniej jedną z poniższych działalności oraz zamierza wprowadzić do obrotu następujące substancje lub mieszaniny (preparaty)


  • produkcja substancji (w tym półproduktów wyodrębnionych), które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH;
  • przywóz substancji (np. barwników), które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH;
  • produkcja lub przywóz substancji, które zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie niezależnie od ilości;
  • przywóz mieszanin, które zawierają substancje sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie niezależnie od ilości;
  • przywóz wyrobów zawierających substancje, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 7 rozporządzenia REACH.

 

Przedsiębiorstwa wytwarzające substancje lub sporządzające mieszaniny poza UE nie mają obowiązku zgłaszania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania ECHA. Producenci i formulatorzy spoza UE, którzy zamierzają przywozić substancje i mieszaniny na terytorium UE, muszą dostarczyć odpowiednie informacje (np. zbiór danych w programie IUCLID) swoim importerom w UE, którzy składają zgłoszenie.

 

Jakie substancje podlegają zgłoszeniu do wykazu?

 

Generalnie obowiązek zgłaszania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania dotyczy wszystkich substancji stwarzających zagrożenie w rozumieniu rozporządzenia CLP, występujących w postaci własnej lub jako składnik stwarzającej zagrożenie mieszaniny w ilości przekraczającej specyficzne stężenie graniczne, które są przywożone lub wytwarzane i wprowadzane do obrotu na terytorium UE. Także niesklasyfikowane substancje podlegające rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH, tzn. substancje wytwarzane lub przywożone w ilości co najmniej 1 t rocznie, należy zgłaszać do wykazu. Dotyczy to substancji występujących w postaci własnej, składników mieszanin oraz substancji zawartych w przywożonych wyrobach, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 7 rozporządzenia REACH. Należy pamiętać, że obowiązek zgłoszenia substancji ma zastosowanie również w przypadku (pełnej) harmonizacji klasyfikacji i oznakowania substancji oraz gdy substancja jest wymieniona w części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP.

 

Klasyfikacja i oznakowanie substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin6 (PPP) i produktów biobójczych (BP) zwykle podlega harmonizacji dla wszystkich klas zagrożenia i jest zawarta w tabeli 3.1 i 3.2 w załączniku VI do rozporządzenia CLP. Substancje aktywne są zgłaszane do wykazu w momencie wprowadzania ich do obrotu.

 

Stopy są uznawane za specjalne preparaty (mieszaniny w terminologii CLP) zgodnie z rozporządzeniem REACH i rozporządzeniem CLP. Składniki stopów należy zgłaszać do wykazu, jeśli zostały zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie i ich zawartość w stopie przekracza specyficzne stężenie graniczne – patrz załącznik 1 do niniejszego dokumentu.

 

Polimery podlegają obowiązkowi zgłoszenia do wykazu, jeśli zostały zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie i jeśli są przywożone lub wytwarzane i wprowadzane do obrotu, zgodnie z art. 39 ust. b) i art. 40 rozporządzenia CLP.

Jednakże obowiązek zgłaszania nie ma zastosowania do wielu substancji i mieszanin w stanie gotowym i przeznaczonych dla użytkownika końcowego lub do zastosowań objętych określonymi przepisami, np. materiałów radioaktywnych, wyrobów medycznych, produktów kosmetycznych oraz żywności lub pasz.

 

Substancje i mieszaniny wykorzystywane do celów badań naukowych i rozwoju nie podlegają rozporządzeniu CLP, pod warunkiem że są stosowane w warunkach kontrolowanych zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi warunków w miejscu pracy oraz ochrony środowiska oraz gdy nie są wprowadzane do obrotu. Jeśli warunki te nie są spełnione, tego typu substancje i mieszaniny podlegają wymogom rozporządzenia CLP niezależnie od ilości i muszą zostać zgłoszone, jeżeli na podstawie dostępnych informacji można je zaklasyfikować jako stwarzające zagrożenie.

 

Z kolei monomery zawarte w tego rodzaju polimerach nie są uznawane za wprowadzane do obrotu, dlatego nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem CLP importerzy wyrobów nie mają obowiązku zgłaszania klasyfikacji i oznakowania substancji zawartej w wyrobie, chyba że dana substancja podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 7 rozporządzenia REACH.

 

Nie można składać oddzielnego zgłoszenia w przypadku substancji, która została wprowadzona do obrotu, jeśli została ona przez Państwo zarejestrowana z zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH oraz jeśli dokumentacja rejestracyjna obejmuje klasyfikację i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP.

 

Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References