Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Kommunikációs kötelezettségek


REACH

Biztonsági adatlapok (SDS) biztosítása az ügyfelek részére

A valamely adott anyagot, illetve keveréket egy vagy több más fél részére biztosító szállítónak valamennyi általa kiszolgált továbbfelhasználóhoz és forgalmazóhoz biztonsági adatlapot kell eljuttatnia 2007. június 1-jét követően, melynek alapján az önmagában vagy készítményben megtalálható anyag a következő kategóriák valamelyikét érinti:

  • megfelel a 67/548/EGK irányelvben meghatározott veszélyes osztály kritériumainak, illetve az anyagot tartalmazó keverék az 1999/45/EK irányelv értelmében a veszélyes osztályba kerül;
  • a REACH-rendelet XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB);
  • szerepel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban engedélyeztetési kötelezettség hatálya alá való sorolásra jelölt anyagok listáján.

 

Ezen túlmenően az anyag szállítójától ügyfele bármikor kérheti a keverék biztonsági adatlapját, amennyiben az utóbbi, bár nem felel meg a veszélyesként való osztályozás kritériumainak, tartalmazza a következők valamelyikét (31. cikk (3) bekezdése):

  • nem gáznemű készítmények esetében ≥ 1 tömegszázalékban, gáznemű készítmények esetében pedig ≥ 0,2 térfogatszázalékban megtalálható, az emberi egészségre vagy a környezetre nézve veszélyt jelentő anyag; vagy
  • nem gáznemű készítmények esetében ≥ 1 tömegszázalékban megtalálható, a REACH-rendelet XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), illetve az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban engedélyeztetési kötelezettség hatálya alá való sorolásra jelölt anyagok listáján szereplő anyag; vagy
  • vonatkozásában közösségi munkahelyi határértékek léteznek.

 

Ezért az ilyen anyagok valamennyi szállítójának erősen ajánlott az adott készítmények biztonsági adatlapjait elkészítenie.

Az önmagukban szállított anyagok esetében a biztonsági adatlapot magára az anyagra vonatkozóan kell összeállítani. A készítményekben szállított anyagok esetében a biztonsági adatlapot magára a készítményre vonatkozóan kell összeállítani.

A nyilvánosság számára felkínált, illetve árusított veszélyes anyagokra és keverékekre nem vonatkozik a biztonsági adatlap átadását előíró követelmény mindaddig, amíg elegendő információ érhető el azok biztonságos használatának lehetővé tételéhez – amennyiben azt a továbbfelhasználó vagy a forgalmazó nem kéri.

A biztonsági adatlapok összeállításához a REACH-rendelet II. melléklete nyújt útmutatást. A 67/548/EGK irányelvvel, illetve az 1999/45/EK irányelvvel összhangban lévő osztályozást, valamint a munkahelyi expozíciós határértékeket és/vagy a biológiai határértékeket, a DNEL és a PNEC értékeket a biztonsági adatlapon szintén közölni kell.

Közelebbről véve különösen a kémiai biztonsági értékelés részeként azonosított felhasználásokra vonatkozóan kidolgozott, végleges expozíciós forgatókönyveket kell a regisztrálónak ügyfelei részére a biztonsági adatlap csatolmányaként eljuttatnia, ezek ugyanis tartalmazzák a kockázatok megfelelő ellenőrzésének biztosítása érdekében megvalósítandó kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó utasításokat.

A biztonsági adatlapokat az anyag, illetve készítmény első szállítására vonatkozóan a REACHrendeletben előírt új információs követelmények szerint frissíteni kell, amint ezt a REACH-rendelet egy másik címe megköveteli.

A biztonsági adatlapok új (a II. mellékletben leírt) formátuma 2007. június 1-jétől érvényes. A REACH-rendeletre való gyakorlati felkészüléssel foglalkozó bizottsági munkacsoport (CWG) 2007. március 13-án, illetve a végrehajtással foglalkozó CWG alcsoport 2007. május 16-án megtartott ülésén megbeszélésre kerültek azok a nehézségek, amelyekkel a biztonsági adatlapjaikat kizárólag a formátumváltás kedvéért átalakító vállalatoknak kell szembenézniük. A biztonsági adatlapokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok egyetértettek abban, hogy annak során a biztonsági adatlapok tartalma helyességének kell az elsődleges szempontnak lennie.

 

Egyéb információk biztosítása az ügyfelek részére:

 Bár léteznek olyan anyagok és keverékek, amelyekre a biztonsági adatlappal kapcsolatos kötelezettségek nem vonatkoznak (lásd a fenti szakaszt), bizonyos információkat még az ezeket biztosító szállítóknak is át kell adniuk valamennyi 2007. június 1-je után kiszolgált továbbfelhasználójuk és forgalmazójuk részére (32. cikk).

 

Amennyiben az anyagra engedélyeztetési kötelezettség, illetve korlátozás vonatkozik, úgy a szállítónak a következő információkat kell az anyagát átvevő fél részére átadnia:

  • a nyilvántartási számot, ha van ilyen
  • amennyiben az anyagra engedélyeztetési kötelezettség vonatkozik, úgy a megadott engedély adatait, illetve az engedély megtagadása esetén a megfelelő információkat
  •  a korlátozásra vonatkozó részleteket

 

Mindezeken túl át kell adnia az anyagra vonatkozó, a megfelelő kockázatkezelés lehetővé tételéhez szükséges összes releváns információt is.

 

Címkék:  REACHkommunikáció

Ikonok
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References