Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

P mondatok (GHS / CLP)


SDS háttéranyagok

 

P101    Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P103    Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P201    Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202    Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210    Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211    Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P220    Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.
P221    Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.
P222    Nem érintkezhet levegővel.
P223    Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő.
P230    …-val/-vel nedvesítve tartandó.
P231    nert gázban használandó.
P232    Nedvességtől védendő.
P233    Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234    Az eredeti edényben tartandó.
P235    Hűvös helyen tartandó.
P240    A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241    Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.
P242    Szikramentes eszközök használandók.
P243    Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P244    A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.
P250    Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni.
P251    Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260    A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P262    Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P263    A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P264    A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271    Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272    Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P281    Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P282    Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.
P283    Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.
P284    Légzésvédelem használata kötelező.
P285    Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
P231 + P232    Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.
P235 + P410    Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.
P301    LENYELÉS ESETÉN:
P302    HA BŐRRE KERÜL:
P303    HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:
P304    BELÉLEGZÉS ESETÉN:
P305    SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
P306    HA RUHÁRA KERÜL:
P307    Expozíció esetén:
P308    Expozíció vagy annak gyanúja esetén:
P309    Expozíció vagy rosszullét esetén:
P310    Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P311    Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P312    Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P313    Orvosi ellátást kell kérni.
P314    Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P315    Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
P320    Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).
P321    Szakellátás (lásd … a címkén).
P322    Különleges intézkedések (lásd … a címkén).
P330    A szájat ki kell öblíteni.
P331    TILOS hánytatni.
P332    Bőrirritáció esetén:
P333    Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:
P334    Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P335    A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
P336    A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.
P337    Ha a szemirritáció nem múlik el:
P338    Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P340    Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P341    Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P342    Légzési problémák esetén:
P350    Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P351    Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
P352    Lemosás bő szappanos vízzel.
P353    A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P360    A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P361    Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
P362    A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363    A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370    Tűz esetén:
P371    Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:
P372    Tűz esetén robbanásveszély.
P373    TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.
P374    Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.
P375    A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P376    Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P377    Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
P378    Az oltáshoz … használandó.
P380    A területet ki kell üríteni.
P381    Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
P390    A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P391    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P301 + P310    LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P312    LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P330 + P331    LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P302 + P334    HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P302 + P350    HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P302 + P352    HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P303 + P361 + P353    HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340    BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P304 + P341    BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P306 + P360    HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P307 + P311    Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P308 + P313    Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P309 + P311    Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P332 + P313    Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313    Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P335 + P334    A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P337 + P313    Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P342 + P311    Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P370 + P376    Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P370 + P378    Tűz esetén: az oltáshoz …használandó.
P370 + P380    Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.
P370 + P380 + P375    Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P371 + P380 + P375    Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P401    Tárolás: … .
P402    Száraz helyen tárolandó.
P403    Jól szellőző helyen tárolandó.
P404    Zárt edényben tárolandó.
P405    Elzárva tárolandó.
P406    Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó.
P407    A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.
P410    Napfénytől védendő.
P411    A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet.
P412    Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P413    A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb … oC/…oF lehet.
P420    Más anyagoktól távol tárolandó.
P422    Tartalma … -ban/-ben tárolandó.
P402 + P404    Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
P403 + P233    Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P403 + P235    Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P410 + P403    Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.
P410 + P412    Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P411 + P235    A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet. Hűvös helyen tartandó.
P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

 

 

 


Címkék:  CLPP mondat


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References