Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Frază H, P (GHS / CLP)


CLP Informaţii

Descărca:Frază P

Descărca: Frază H

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI:

Frază de pericol: înseamnă o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate;

Frază de precauţie: înseamnă o frază care descrie măsura (măsurile) recomandată (recomandate) pentru a minimiza sau pentru a preveni apariţia efectelor adverse rezultate din expunerea la o substanţă sau la un amestec periculos, ca rezultat al utilizării sau eliminării;

 

Fraze de pericol:

Eticheta conţine frazele de pericol relevante, în conformitate cu clasificarea substanţei sau amestecului periculos.

Textul frazelor de pericol este în conformitate cu anexa III.

 

Fraze de precauţie:

Eticheta include frazele de precauţie relevante.

Textul frazelor de precauţie este în conformitate cu partea 2 din anexa IV.

 

Frază de pericol‏ (Frază H)

 

H200 – Exploziv instabil.

H201 – Exploziv; pericol de explozie în masă.

H202 – Exploziv; pericol grav de proiectare.

H203 – Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.

H204 – Pericol de incendiu sau de proiectare.

H205 – Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.

H220 – Gaz extrem de inflamabil.

H221 – Gaz inflamabil.

H222 – Aerosol extrem de inflamabil.

H223 – Aerosol inflamabil.

H224 – Lichid şi vapori extrem de inflamabili.

H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H226 – Lichid şi vapori inflamabili.

H228 – Solid inflamabil.

H240 – Pericol de explozie în caz de încălzire.

H241 – Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.  

H242 – Pericol de incendiu în caz de încălzire.

H250 – Se aprinde spontan, în contact cu aerul.

H251 – Se autoîncălzeşte, pericol de aprindere.

H252 – Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere.

H260 – În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.

H261 – În contact cu apa degajă gaze inflamabile.

H270 – Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H272 – Poate agrava un incendiu; oxidant.

H280 – Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

H281 –  Conţine un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice

H290 – Poate fi corosiv pentru metale.

H300 – Mortal în caz de înghiţire.

H301 – Toxic în caz de înghiţire.

H302 – Nociv în caz de înghiţire.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H310 – Mortal în contact cu pielea.

H311 – Toxic în contact cu pielea.

H312 – Nociv în contact cu pielea.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315 – Provoacă iritarea pielii.  

H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H318 – Provoacă leziuni oculare grave.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H330 – Mortal în caz de inhalare.

H331 – Toxic în caz de inhalare.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare.

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H340 – Poate provoca anomalii genetice .

H341 – Susceptibil de a provoca anomalii genetice < indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H350 – Poate provoca cancer .

H351 – Susceptibil de a provoca cancer .

H360 – Poate dăuna fertilităţii sau fătului .

H361 –  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .

H362 – Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân.

H370 – Provoacă leziuni ale organelor .

H371 – Poate provoca leziuni ale organelor .

H372 – Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H413 – Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

EUH 001 – Exploziv în stare uscată.

EUH 006 – Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul.

EUH 014 – Reacţionează violent în contact cu apa.

EUH 018 – În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.

EUH 019 – Poate forma peroxizi explozivi.

EUH 044 – Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis.

EUH 029 – În contact cu apa, degajă un gaz toxic.

EUH 031 – În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

EUH 032 – În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.

EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH 070 – Toxic în caz de contact cu ochii.

EUH 071 – Corosiv pentru căile respiratorii.

EUH 059 – Periculos pentru stratul de ozon.

EUH 201 – Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii.

EUH 201A – Atenţie! Conţine plumb.

EUH 202 – Cianoacrilat. Pericol. Se lipeşte de piele şi ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

EUH 203 – Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică.

EUH 204 – Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică.

EUH 205 – Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică.

EUH 206 – Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).  

EUH 207 – Atenţie! Conţine cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informaţiile furnizate de producător. A se respecta instrucţiunile privind siguranţa.

EUH 208 – Conţine . Poate provoca o reacţie alergică

EUH 209 – Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.

EUH 209A – Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.

EUH 210 – Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

 

Frază de precauţie‏ (Frază P)

 

P101 –  Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 –  Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P103 –  Citiţi eticheta înainte de utilizare.

P201 – Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.

P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.

P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/…/materiale combustibile.

P221 – Luaţi toate măsurile de precauţie pentru a evita amestecul cu combustibili…

P222 – A nu se lăsa în contact cu aerul.

P223 – A se evita orice contact cu apa, din cauza reacţiei violente şi a riscului de aprindere spontană.

P230 – A se păstra umezit cu…

P231 – A se manipula sub un gaz inert.

P232 – A se proteja de umiditate.

P233 – Păstraţi recipientul închis etanş.

P234 – Păstraţi numai în recipientul original.

P235 – A se păstra la rece.

P240 – Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.

P241 – Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/…/ antideflagrante.

P242 – Nu utilizaţi unelte care produc scântei.

P243 – Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

P244 – Protejaţi supapele reductoare de grăsimi și ulei.

P250 – A nu supune la abraziuni/şocuri/…/frecare.

P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.

P260 – Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P261 – Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P263 – Evitaţi contactul în timpul sarcinii/alăptării.

P264 – Spălaţi-vă … bine după utilizare.

P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

P272 – Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.

P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

P281 – Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.

P282 – Purtaţi mănuşi izolante împotriva frigului/echipament de protecţie a feţei/ochilor.

P283 – Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă.

P284 – Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

P285 – În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

P231 + P232 – A se manipula sub un gaz inert. A se proteja de umiditate.

P235 + P410 – A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.

P301 –  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:

P302 –  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

P303 –  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):

P304 – ÎN CAZ DE INHALARE:

P305 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

P306 – ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:

P307 – ÎN CAZ DE expunere:

P308 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:

P309 – ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine:

P310 – Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P311 – Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P312 – Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

P313 – Consultaţi medicul.

P314 – Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.

P315 – Consultaţi imediat medicul.

P320 – Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă).

P321 – Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă).

P322 – Măsuri specifice (a se vedea … de pe această etichetă).

P330 – Clătiţi gura.

P331 – NU provocaţi voma.

P332 – În caz de iritare a pielii:

P333 - În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată:

P334 – Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.

P335 – Îndepărtaţi particulele depuse pe piele.

P336 – Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată.

P337 – Dacă iritarea ochilor persistă:

P338 – Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P340 – Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

P341 – Dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

P342 - În caz de simptome respiratorii:

P350 – Spălaţi uşor cu multă apă și săpun.

P351 – Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.

P352 – Spălaţi cu multă apă și săpun.

P353 – Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

P360 – Clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P361 – Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

P362 – Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.

P363 – Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

P370 – În caz de incendiu:

P371 – În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs:

P372 – Risc de explozie în caz de incendiu.

P373 – NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.

P374 – Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie.

P375 – Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

P376 – Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

P377 – Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranţă.

P378 –  Utilizați… pentru stingere.

P380 – Evacuaţi zona.

P381 – Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

P390 – Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

P391 – Colectaţi scurgerile de produs.

P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P301 + P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

P301 + P330 + P331 –  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

P302 + P334 –  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.

P302 + P350 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.

P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

P304 + P341 – ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P306 + P360 – ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P307 + P311 –  ÎN CAZ DE expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P308 + P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.

P309 + P311 – ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P332 + P313 – În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.

P333 + P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.

P335 + P334 – Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.

P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

P342 + P311 – În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P370 + P376 – În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

P370 + P378 – În caz de incendiu: utilizaţi… pentru stingere.

P370 + P380 – În caz de incendiu: evacuaţi zona.

P370 + P380 + P375 – În caz de incendiu: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

P371 + P380 + P375 – În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

P401 – A se depozita…

P402 – A se depozita într-un loc uscat.

P403 – A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

P404 – A se depozita într-un recipient închis.

P405 – A se depozita sub cheie.

P406 – Depozitaţi într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune.

P407 – Păstraţi un spaţiu gol între stive/paleți.

P410 – A se proteja de lumina solară.

P411 – A se depozita la temperaturi care să nu depăşească … oC/…oF.

P412 – Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 oC/ 122 oF.

P413 – Depozitaţi cantităţile în vrac mai mari de … kg/… lbs la temperaturi care să nu depăşească … oC/…oF.

P420 – Depozitaţi departe de alte materiale.

P422 – Depozitaţi conţinutul sub …

P402 + P404 – A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

P403 + P233 – A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

P403 + P235 – A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P410 + P403 – A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

P410 + P412 – A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 oC/ 122 oF.

P411 + P235 – A se depozita la temperaturi care să nu depăşească … oC/…oF. A se păstra la rece.

P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul la …

 

Tags:  Frază HFrază PFrază de pericol‏Frază de precauţie‏


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References