Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

H-věty, P-věty (GHS / CLP)


CLP  Informace

Stažení: H-věty

Stažení: P-věty

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008:

Standardní větou o nebezpečnosti: věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti;

Pokyny pro bezpečné zacházení: věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování;

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

Na štítku musí být uvedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi.

Znění standardních vět o nebezpečnosti musí být v souladu s přílohou III.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení.

Znění pokynů pro bezpečné zacházení musí být v souladu s částí 2 přílohy IV.

 

Standardní věta o nebezpečnosti (H-věty)

 

H200 – Nestabilní výbušnina.

H201 – Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

H202 – Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H203 – Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

H204 – Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

H205 – Při požáru může způsobit masivní výbuch.

H220 – Extrémně hořlavý plyn.

H221 – Hořlavý plyn.

H222 – Extrémně hořlavý aerosol.

H223 – Hořlavý aerosol.

H224 – Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H228 – Hořlavá tuhá látka.

H240 – Zahřívání může způsobit výbuch.

H241 – Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H242 – Zahřívání může způsobit požár.

H250 – Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H251 – Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H252 – Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

H260 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H261 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

H270 – Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H271 – Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H272 – Může zesílit požár; oxidant.

H280 – Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H281 – Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

H290 – Může být korozivní pro kovy.

H300 – Při požití může způsobit smrt.

H301 – Toxický při požití.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt.

H311 – Toxický při styku s kůží.

H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 – Při vdechování může způsobit smrt.

H331 – Toxický při vdechování.

H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.

H334 – Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340 – Může vyvolat genetické poškození .

H341 – Podezření na genetické poškození .

H350 – Může vyvolat rakovinu  .

H351 – Podezření na vyvolání rakoviny  .

H360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky .

H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky .

H362 – Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H370 – Způsobuje poškození orgánů .

H371 – Může způsobit poškození orgánů .

H372 – Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici   ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici   ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413 – Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

 

EUH 001 – Výbušný v suchém stavu.

EUH 006 – Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

EUH 014 – Prudce reaguje s vodou.

EUH 018 – Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 019 – Může vytvářet výbušné peroxidy.

EUH 044 – Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

EUH 029 – Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

EUH 031 – Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 032 – Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 070 – Toxický při styku s očima.

EUH 071 – Způsobuje poleptání dýchacích cest.

EUH 059 – Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

EUH 201 – Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.

EUH 201A – Pozor! Obsahuje olovo.

EUH 202 – Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH 203 – Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 204 – Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 205 – Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH 207 – Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace

dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

EUH 208 – Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 209 – Při používání se může stát vysoce hořlavým.

EUH 209A – Při používání se může stát hořlavým.

EUH 210 – Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

EUH 401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Pokyn pro bezpečné zacházení (P-věty)

 

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 – Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P220 – Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P222 – Zabraňte styku se vzduchem.

P223 – Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.

P230 - Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

P231 – Manipulace pod inertním plynem.

P232 – Chraňte před vlhkem.

P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.

P235 – Uchovávejte v chladu.

P240 – Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241 – Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.

P242 – Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244 – Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.

P250 – Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.

P251 – Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P262 – Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263 – Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ….

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272 – Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P281 – Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

P282 – Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P283 – Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

P284 – Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P285 – V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P231 + P232 – Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

P235 + P410 – Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

P301 – PŘI POŽITÍ:

P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P303 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P304 – PŘI VDECHNUTÍ:

P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P306 – PŘI STYKU S ODĚVEM:

P307 – PŘI expozici:

P308 – PŘI expozici nebo podezření na ni:

P309 – PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P311 – Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320 – Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P321 – Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P322 – Specifické opatření (viz … na tomto štítku).

P330 – Vypláchněte ústa.

P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P332 – Při podráždění kůže:

P333 – Při podráždění kůže nebo vyrážce:

P334 – Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P335 – Volné částice odstraňte z kůže.

P336 – Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

P337 – Přetrvává-li podráždění očí:

P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P340 – Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P341 – Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P342 – Při dýchacích potížích:

P350 – Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P353 – Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P360 – Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P361 – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P363 – Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P370 – V případě požáru:

P371 – V případě velkého požáru a velkého množství:

P372 – Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

P373 – Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P374 – Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

P375 – Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P376 – Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P377 – Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P378 – K hašení použijte ….

P380 – Vykliďte _roctor.

P381 – Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P391 – Uniklý produkt seberte.

P301 + P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

nebo lékaře.

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P334 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P302 + P350 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303 + P361 + P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P304 + P341 – PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306 + P360 – PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P307 + P311 – PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P308 + P313 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P309 + P311 – PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P332 + P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P335 + P334 – Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P342 + P311 – Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P370 + P376 – V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P370 + P378 – V případě požáru: K hašení použijte ….

P370 + P380 – V případě požáru: Vykliďte prostor.

P370 + P380 + P375 – V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P371 + P380 + P375 – V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P401 – Skladujte …

P402 – Skladujte na suchém místě.

P403 – Skladujte na dobře větraném místě.

P404 – Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 – Skladujte uzamčené.

P406 – Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407 – Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P410 – Chraňte před slunečním zářením.

P411 – Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/…oF.

P412 – Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122 oF.

P413 – Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … oC/…oF.

P420 – Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P422 – Skladujte pod …

P402 + P404 – Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P403 + P233 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P410 + P403 – Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

P411 + P235 – Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/…oF. Uchovávejte v chladu.

P501 – Odstraňte obsah/obal …

 

 

Tags:  H-větyP-větyVěty rizikpreventivní prohlášen


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References