Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

R-věty, S-věty


MSDS Informace

 Stažení: R-věty, S-věty

o 1. června 2015:

V případě směsi se na základě klasifikace uvede(-ou) na štítku v souladu se směrnicí 1999/45/ES alespoň příslušný symbol(-y), označení nebezpečnosti, věta(-y) označující rizikovost a pokyny pro bezpečné zacházení.


Prvky označení podle směrnice DPD, které je třeba zahrnout do tohoto pododdílu, zahrnují alespoň:

  • symbol(-y)
  • označení nebezpečnosti,
  • věta(-y) označující rizikovost (R-věty) v plném znění nebo jako kód s odkazem na plné znění, které bude obsaženo v ODDÍLU 16,
  • pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) v plném znění,
  • použitelné prvky označení v souladu s oddíly A a B přílohy směrnice DPD.

 

 

R-věty:

 

R1 - Výbušný v suchém stavu

R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

R 4 - Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny

R5 - Zahřívání může způsobit výbuch

R6 - Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu

R7 - Může způsobit požár

R8 - Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

R9 - Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem

R10 - Hořlavý

R11 - Vysoce hořlavý

R12 - Extrémně hořlavý

R14 - Prudce reaguje s vodou

R15 - Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny

R 16 - Výbušný při smíchání s oxidačními látkami

R17 - Samovznětlivý na vzduchu

R 18 - Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem

R19 - Může vytvářet výbušné peroxidy

R20 - Zdraví škodlivý při vdechování

R21 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

R22 - Zdraví škodlivý při požití

R23 - Toxický při vdechování

R24 - Toxický při styku s kůží

R25 - Toxický při požití

R26 - Vysoce toxický při vdechování

R27 - Vysoce toxický při styku s kůží

R28 - Vysoce toxický při požití

R29 - Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R30 - Při používání se může stát vysoce hořlavým

R31 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R32 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R33 - Nebezpečí kumulativních účinků

R34 - Způsobuje poleptání

R35 - Způsobuje těžké poleptání

R36 - Dráždí oči

R37 - Dráždí dýchací orgány

R38 - Dráždí kůži

R39 - Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků

R40 - Podezření na karcinogenní účinky

R41 - Nebezpečí vážného poškození očí

R42 - Může vyvolat senzibilizaci při vdechování

R43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R44 - Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

R45 - Může vyvolat rakovinu

R46 - Může vyvolat poškození dědičných vlastností

R48 - Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví

R49 - Může vyvolat rakovinu při vdechování

R50 - Vysoce toxický pro vodní organismy

R51 - Toxický pro vodní organismy

R52 - Škodlivý pro vodní organismy

R53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R54 - Toxický pro rostliny

R55 - Toxický pro živočichy

R56 - Toxický pro půdní organismy

R57 - Toxický pro včely

R58 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí

R59 - Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R60 - Může poškodit reprodukční schopnost

R61 - Může poškodit plod v těle matky

R62 - Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti

R63 - Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

R64 - Může poškodit kojené dítě

R65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

R68 - Možné nebezpečí nevratných účinků

R14/15 - Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů

R15/29 - Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn

R20/21 - Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R20/22 - Zdraví škodlivý při vdechování a při požití

R21/22 - Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

R20/21/22 - Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

R23/24 - Toxický při vdechování a při styku s kůží.

R24/25 - Toxický při styku s kůží a při požití.

R23/25 - Toxický při vdechování a při požití.

R23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

R26/27 - Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

R26/28 - Vysoce toxický při vdechování a při požití.

R26/27/28 - Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

R27/28 - Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

R36/37 - Dráždí oči a dýchací orgány.

R36/38 - Dráždí oči a kůži.

R37/38 - Dráždí dýchací orgány a kůži.

R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R39/23 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

R39/24 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

R39/25 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

R39/23/24 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

R39/23/25 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

R39/24/25 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

R39/23/24/25 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

R39/26 - Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

R39/26/27 - Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

R39/27 - Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

R39/28 - Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

R39/26/28 - Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

R39/27/28 - Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

R39/26/27/28 - Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

R68/20 - Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

R68/21 - Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

R68/22 - Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

R68/20/21 - Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

R68/20/22 - Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

R68/21/22 - Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

R68/20/21/22 - Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

R42/43 - Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

R48/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

R48/22 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

R48/20/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

R48/20/22 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

R48/21/22 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

R48/20/21/22 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

R48/23 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

R48/24 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

R48/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

R48/23/24 -Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

R48/23/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

R48/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

R48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

 

S-věty:

 

S1 - Uchovávejte uzamčené

S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí

S3 - Uchovávejte na chladném místě

S4 - Uchovávejte mimo obytné objekty

S5 - Uchovávejte pod ….. (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)

S6 - Uchovávejte pod ….. (inertní plyn specifikuje výrobce)

S7 - Uchovávejte obal těsně uzavřený

S8 - Uchovávejte obal suchý

S9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S12 - Neuchovávejte obal těsně uzavřený

S 13- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S14 - Uchovávejte odděleně od ….. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

S15 - Chraňte před teplem

S16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S17 - Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

S18 - Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte

S20- Nejezte a nepijte při používání

S21 - Nekuřte při používání

S22 - Nevdechujte prach

S23 - Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)

S24 - Zamezte styku s kůží

S25 - Zamezte styku s očima

S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S27 - Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení

S28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ….. (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)

S29 - Nevylévejte do kanalizace

S30 - K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu

S33 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

S35 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S36 - Používejte vhodný ochranný oděv

S37 - Používejte vhodné ochranné rukavice

S38 - V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

S39 - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej

S40 - Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte ….. (specifikuje výrobce)

S41 - V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy

S42 - Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)

S43 - V případě požáru použijte ….. (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu")

S45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S47 - Uchovávejte při teplotě nepřesahující ….. °C (specifikuje výrobce)

S48 - Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ….. (vhodnou látku specifikuje výrobce)

S49 - Uchovávejte pouze v původním obalu

S50 - Nesměšujte s ….. (specifikuje výrobce)

S51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S52 - Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy

S53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce

S56 - Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

S57 - Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí

S59 - Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

S60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

S62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S63 - V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

S64 - Při požití vypláchněte ústa velký množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

S1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S3/7 - Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě

S3/9/14 - Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od ….. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

S3/9/49 - Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od ….. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce )

S3/9/14/49 - Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě

S3/14 - Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

S7/8 - Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý

S7/9 - Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

S7/47 - Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ….. °C (specifikuje výrobce)

20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima

S27/28 - Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ….. (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce )

S29/35 - Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S29/56 - Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

S36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

S36/39 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S37/39 - Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S47/49 - Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … oC (specifikuje výrobce).

 

 


Tags:  bezpečnostních větvět rizikvěty Rvěty S


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References