Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Preskúmanie (aktualizácia) SDS


 Služby týkajúce sa prípravy a prekladu kariet bezpečnostných údajov

 

Revízia kariet bezpečnostných údajov (kontrola)

 

Neustále zmeny legislatívy v oblasti kariet bezpečnostných údajov (aktuálne: CLP) a najnovšie informácie od výrobcu/distribútora (napr. zmena zloženia, nové toxikologické informácie atď.) si vyžadujú neustále aktualizácie a revízie kariet bezpečnostných údajov.  

Pri kontrole kariet bezpečnostných údajov vykonávame nevyhnutné zmeny obsahu a formy na základe novej karty bezpečnostných údajov dodávateľa tak, aby skontrolovaná karta bezpečnostných údajov bola v súlade s aktuálnou národnou a európskou legislatívou.

S kartami bezpečnostných údajov vypracovanými našou spoločnosťou je výmenu etikiet distribuovaných výrobkov možné vykonať bezproblémovo a svojim partnerom, zákazníkom alebo odborníkom na úradoch vykonávajúcim oficiálne kontroly môžete poskytnúť profesionálne dokonalé a aktuálne dokumenty.

Naša spoločnosť, ako uznávaný odborník, zaisťuje súlad kariet bezpečnostných údajov s predpismi. Poskytujeme tiež odborné znalosti našim partnerom na konverziu do termínu CLP 1. júna 2017.

 

Pre objednanie našej služby „Kontrola karty bezpečnostných údajov“ stačí zaslať späť formulár objednávky, ktorý ste dostali s našou ponukou, a novú verziu karty bezpečnostných údajov alebo dáta/informácie, ktoré sa medzitým zmenili.

Na vyžiadanie naše zákaznícke služby poskytujú informácie o aktuálnom stave nariadenia.

 

Kontrola karty bezpečnostných údajov zahŕňa nasledujúce zmeny

 

  • Zmena formy a obsahu karty bezpečnostných údajov v súlade s predpisom 2015/830/EU a príslušnými miestnymi predpismi
  • Klasifikácia. Klasifikácia podľa smernice CLP (1272/2008/ES). Ak je už k dispozícii: kontrola správnosti, ak je to nutné: vykonanie opravy
  • Kontrola a doplnenie registračného čísla, názvu IUPAC, klasifikácie zložiek

Ďalšie informácie o tejto službe môžete nájsť v našej ponuke.

 

Záruka

 

Preberáme plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov pripravené našou spoločnosťou. Poznámky, ktoré môžu vznášať rôzne úrady a uvádzať naši klienti, sú preskúmané do 24 hodín. Prijímame poznámky alebo reklamácie u ktorejkoľvek z našich kontaktných osôb.

 

Online žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku e-mailom

 

 

Tags:  2015/830karta bezpečnostných údajovkontrolarevízia


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References