Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Viet P, H (GHS / CLP)


CLP Informácie

Stiahnutiu: viet H

Stiahnutiu: viet P

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Výstražné upozornenie: je veta priradená určitej triede a kategórii nebezpečnosti, ktorá opisuje povahu nebezpeč- nosti nebezpečnej látky alebo zmesi a v ktorej sa prípadne uvádza aj stupeň nebezpečnosti;

Bezpečnostné upozornenie: je veta, ktorá opisuje odporú-čané opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých účinkov alebo zabránenie nepriaznivým účinkom, ktoré vyplývajú z expozície nebezpečnej látke alebo zmesi pri jej používaní alebo zneškodňovaní;

 

Výstražné upozornenia:

Na etikete sa uvádzajú príslušné výstražné upozornenia v súlade s klasifikáciou nebezpečnej látky alebo zmesi.

Znenie výstražných upozornení je v súlade s prílohou III.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Na etikete sa uvádzajú príslušné bezpečnostné upozornenia.

Znenie bezpečnostných upozornení je v súlade s časťou 2 prílohy IV.

 

Výstražné upozornenie (Viet H)


H200 – Nestabilné výbušniny.

H201 – Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.

H202 – Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.

H203 – Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.

H204 – Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.

H205 – Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.

H220 – Mimoriadne horľavý plyn.

H221 – Horľavý plyn.

H222 – Mimoriadne horľavý aerosól.

H223 – Horľavý aerosól.

H224 – Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H226 – Horľavá kvapalina a pary.

H228 – Horľavá tuhá látka.

H240 – Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.

H241 – Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

H242 – Zahrievanie môže spôsobiť požiar

H250 – Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.

H251 – Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.

H252 – Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

H260 – Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

H261 – Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

H270 – Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H271 – Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H280 – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť

H281 – Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.

H290 – Môže byť korozívna pre kovy.

H300 – Smrteľný po požití.

H301 – Toxický po požití.

H302 – Škodlivý po požití.

H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H310 – Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou.

H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H330 – Smrteľný pri vdýchnutí.

H331 – Toxický pri vdýchnutí.

H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 – Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H340 – Môže spôsobovať genetické poškodenie  .  

H341 – Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie  .  

H350 – Môže spôsobiť rakovinu  .  

H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .

H360 – Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa .  

H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

H362 – Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H370 – Spôsobuje poškodenie orgánov .

H371 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov .

H372 – Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H413 – Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

 

EUH 001 – V suchom stave výbušný.

EUH 006 – Výbušné pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

EUH 014 – Prudko reaguje s vodou.

EUH 018 –  Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

EUH 019 – Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.

EUH 044 – Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

EUH 029 – Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.

EUH 031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH 032 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 070 – Toxické pri kontakte s očami.

EUH 071 – Žieravé pre dýchacie cesty.

EUH 059 – Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

EUH 201 – Obsahuje olov o. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti.

EUH 201A – Pozor! Obsahuje olov o.

EUH 202 – Kyanoakrylát. Nebezpečenstv o. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

EUH 203 –  Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 204 – Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 205 – Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 206 – Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

EUH 207 – Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

EUH 208 – Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 209 – Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou.

EUH 209A – Pri používaní sa môže stať horľavou.

EUH 210 – Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH 401 – Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

 

Bezpečnostné upozornenie (Viet P)


P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 – Pred použitím si prečítajte etiketu.

P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202 – Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P211 – Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P220 – Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.

P221 – Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…

P222 – Zabráňte kontaktu so vzduchom.

P223 – Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.

P230 – Uchovávajte zvlhčené …

P231 – Manipulujte v prostredí s inertným plynom.

P232 – Chráňte pred vlhkosťou.

P233 – Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P234 – Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

P235 – Uchovávajte v chlade.

P240 – Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

P241 – Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ zariadenie do výbušného prostredia.

P242 – Používajte iba neiskriace prístroje.

P243 – Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P244 – Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja.

P250 – Nevystavujte brúseniu/nárazu/…/treniu.

P251 – Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P262 – Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P263 – Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

P264 – Po manipulácii starostlivo umyte…

P270 – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272 – Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P281 – Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P282 – Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.

P283 – Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.

P284 – Používajte ochranu dýchacích ciest.

P285 – V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

P231 + P232 – Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.

P235 + P410 – Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

P301 – PO POŽITÍ:

P302 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

P303 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):

P304 – PO VDÝCHNUTÍ:

P305 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

P306 – PRI KONTAKTE S ODEVOM:

P307 – PO expozícii:

P308 – Po expozícii alebo podozrení z nej:

P309 – Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch.

P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P311 – Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P312 – Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P313 – Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P314 – Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P315 – Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P320 – Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri … na etikete)

P321 – Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).

P322 – Osobitné opatrenia (pozri … na etikete).

P330 – Vypláchnite ústa.

P331 – Nevyvolávajte zvracanie.

P332 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky:

P333 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:

P334 – Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi

P335 – Z pokožky oprášte sypké čiastočky.

P336 – Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.

P337 – Ak podráždenie očí pretrváva:

P338 – Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P340 – Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P341 – Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P342 - Pri sťaženom dýchaní:

P350 – Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P351 – Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

P352 – Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P353 – Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

P360 – Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

P361 – Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P370 – V prípade požiaru:

P371 – V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:

P372 – V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.

P373 – Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

P374 – Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

P375 – Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P376 – Zastavte únik, ak je to bezpečné.

P377 – Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

P378 – Na hasenie použite ….

P380 – Priestory evakuujte.

P381 – Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

P390 – Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P301 + P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P301 + P330 + P331 –  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P302 + P334 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

P302 + P350 –  PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.

P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P303 + P361 + P353 –  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P304 + P341 – PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P306 + P360 – PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

P307 + P311 – Po expozícii: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P309 + P311 – Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P332 + P313 – Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P335 + P334 – Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P342 + P311 – Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P370 + P376 – V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.

P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite ….

P370 + P380 – V prípade požiaru: priestory evakuujte.

P370 + P380 + P375 – V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P371 + P380 + P375 – V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P401 – Uchovávajte …

P402 – Uchovávajte na suchom mieste.

P403 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P404 – Uchovávajte v uzavretej nádobe.

P405 – Uchovávajte uzamknuté.

P406 – Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

P407 – Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.

P410 – Chráňte pred slnečným žiarením.

P411 – Uchovávajte pri teplotách do … oC/…oF

P412 – Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF.

P413 – Veľké množstvo s hmotnosťou nad … kg/… lbs uchovávajte pri teplote do … oC/ …oF.

P420 – Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P422 – Obsah uchovávajte v ….

P402 + P404 – Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.

P403 + P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P403 + P235 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P410 + P403 – Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P410 + P412 – Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF.

P411 + P235 – Uchovávajte pri teplotách do … oC/ …oF. Uchovávajte v chlade.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu …

 


Tags:  Viet HViet Pbezpečnostné upozornenievýstražné upozornenie


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References