Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Stavki H, P (GHS / CLP)


CLP Informacije

Prenesi: stavki H

Prenesi: stavki P

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA:

Stavek o nevarnosti: pomeni besedilo glede razreda ali kategorije nevarnosti, ki opisuje vrsto nevarnosti, ki jo povzroča nevarna snov ali zmes, po potrebi pa tudi stopnjo nevarnosti;

Previdnostni stavek: pomeni besedilo, ki opisuje priporo-čeni(-e) ukrep(-e) za zmanjšanje ali preprečevanje negativnih učinkov, ki so posledica izpostavljenosti nevarni snovi ali zmesi zaradi njene uporabe ali odstranjevanja;

 

Stavki o nevarnosti:

Etiketa vključuje ustrezne stavke o nevarnosti v skladu z razvrstitvijo nevarne snovi ali zmesi.

Besedilo stavkov o nevarnosti je skladno s Prilogo III.

 

Previdnostni stavki:

Etiketa vključuje ustrezne previdnostne stavke.

Besedilo previdnostnih stavkov je skladno z delom 2 Priloge IV.

 

Stavek o nevarnosti (Stavki H)

 

H200 – Nestabilni eksplozivi.

H201 – Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.

H202 – Eksplozivno, velika nevarnost za nastanek drobcev.

H203 – Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.

H204 – Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.

H205 – Pri požaru lahko eksplodira v masi.

H220 – Zelo lahko vnetljiv plin.

H221 – Vnetljiv plin.

H222 – Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H223 – Vnetljiv aerosol.

H224 – Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H225 – Vnetljiv aerosol.

H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H228 – Vnetljiva trdna snov.

H240 – Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H241 – Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

H242 – Segrevanje lahko povzroči požar.

H250 – Samodejno se vžge na zraku.

H251 – Samosegrevanje: lahko povzroči požar.

H252 – Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.

H260 – V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.

H261 – V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.

H270 – Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

H271 – Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.

H272 – Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H281 – Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

H290 – Lahko je jedko za kovine.

H300 – Smrtno pri zaužitju.

H301 – Strupeno pri zaužitju.

H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H310 – Smrtno v stiku s kožo.

H311 – Strupeno v stiku s kožo.

H312 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 – Povzroča draženje kože.

H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 – Povzroča hude poškodbe oči.

H319 – Povzroča hudo draženje oči.

H330 – Smrtno pri vdihavanju.

H331 – Strupeno pri vdihavanju.

H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H334 – Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H340 – Lahko povzroči genetske okvare  .  

H341 – Sum povzročitve genetskih okvar  .  

H350 – Lahko povzroči raka  .  

H351 – Sum povzročitve raka  .  

H360 – Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku .  

H361 – Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka .  

H362 – Lahko škoduje dojenim otrokom.

H370 – Škoduje organom .  

H371 – Lahko škoduje organom .  

H372 – Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti   noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H373 – Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H400 – Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H413 – Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

 

EUH 001 – Eksplozivno v suhem stanju.

EUH 006 – Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom.

EUH 014 – Burno reagira z vodo.

EUH 018 – Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.  

EUH 019 – Lahko tvori eksplozivne perokside.

EUH 044 – Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

EUH 029 – V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

EUH 031 – V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

EUH 032 – V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH 070 – Strupeno ob stiku z očmi.

EUH 071 – Jedko za dihalne poti.

EUH 059 – Nevarno za ozonski plašč.

EUH 201 – Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci.

EUH 201A – Pozor! Vsebuje svinec.

EUH 202 – Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

EUH 203 – Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 204 – Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 205 – Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 206 – Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

EUH 207 – Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

EUH 208 –  Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 209 – Med uporabo utegne postati lahko vnetljiv o.

EUH 209A – Med uporabo utegne postati vnetljiv o.

EUH 210 – Varnosti list na voljo na zahtev o.

EUH 401 – Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

 

Previdnostni stavek (Stavki P)


P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 – Pred uporabo preberite etiketo.

P201 – Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202 – Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.

P211 – Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P220 – Hraniti ločeno od oblačil/…/vnetljivih materialov.

P221 – Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi …

P222 – Preprečiti stik z zrakom.

P223 – Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu

P230 – Hraniti prepojeno z …

P231 – Hraniti v ustreznem inertnem plinu.

P232 – Zaščititi pred vlago.

P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi.

P234 – Hraniti samo v originalni posodi.

P235 – Hraniti na hladnem.

P240 – Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.

P241 – Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.

P242 – Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.

P243 – Preprečiti statično naelektrenje.

P244 – Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem.

P250 – Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/…/trenju.

P251 – Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P263 – Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.

P264 – Po uporabi temeljito umiti …

P270 – Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P272 – Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P281 – Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

P282 – Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči.

P283 – Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju.

P284 – Nositi opremo za zaščito dihal.

P285 – Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.

P231 + P232 – Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.

P235 + P410 – Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

P301 – PRI ZAUŽITJU:

P302 – PRI STIKU S KOŽO:

P303 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):

P304 – PRI VDIHAVANJU:

P305 – PRI STIKU Z OČMI:

P306 – PRI STIKU Z OBLAČILI:

P307 – PRI izpostavljenosti:

P308 – PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

P309 – PRI izpostavljenosti ali slabem počutju:

P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P311 – Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P313 – Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P314 – Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P315 – Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P320 – Posebno zdravljenje je nujno (glejte … na tej etiketi).

P321 – Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).

P322 – Posebni ukrepi (glejte … na tej etiketi).

P330 – Izprati usta.

P331 – NE izzvati bruhanja.

P332 – Če nastopi draženje kože:

P333 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:

P334 – Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P335 – S krtačo odstraniti razsute delce s kože.

P336 – Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

P337 – Če draženje oči ne preneha:

P338 – Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P340 – Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P341 – Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P342 - Pri respiratornih simptomih:

P350 – Nežno umiti z veliko mila in vode.

P351 – Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

P352 – Umiti z veliko mila in vode.

P353 – Kožo izprati z vodo/prho.

P360 – Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P361 – Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.

P362 – Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

P370 – Ob požaru:

P371 – Ob velikem požaru in velikih količinah:.

P372 – Nevarnost eksplozije ob požaru.

P373 – NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.

P374 – Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.

P375 – Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P376 – Zaustaviti puščanje, če je varno.

P377 – Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.

P378 – Za gašenje uporabiti …

P380 – Izprazniti območje.

P381 – Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.

P390 – Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

P391 – Prestreči razlito tekočino.

P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P302 + P334 – PRI STIKU S KOŽO: potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P302 + P350 – PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.

P302 + P352 –  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

 

P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P304 + P341 – PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P306 + P360 – PRI STIKU Z OBLAČILI: takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P307 + P311 – PRI izpostavljenosti: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P308 + P313 – PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P309 + P311 – PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P335 + P334 – S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P342 + P311 – Pri respiratornih simptomih: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P370 + P376 – Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.

P370 + P378 – Ob požaru: za gašenje uporabiti …

P370 + P380 – Ob požaru: izprazniti območje.

P370 + P380 + P375 – Ob požaru: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P371 + P380 + P375 – Ob velikem požaru in velikih količinah: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P401 – Hraniti …

P402 – Hraniti na suhem.

P403 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P404 – Hraniti v zaprti posodi.

P405 – Hraniti zaklenjeno.  

P406 – Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/…, z odporno notranjo oblogo.

P407 – Ohraniti zračno režo med skladi/paletami.

P410 – Zaščititi pred sončno svetlobo.

P411 – Hraniti pri temperaturi do … oC/… oF.

P412 – Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/ 122 oF.

P413 – Razsute količine, večje od … kg/… lbs, hraniti pri temperaturi do … oC/… oF.

P420 – Hraniti ločeno od drugih materialov.

P422 – Vsebino hraniti v …

P402 + P404 – Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

P403 + P233 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P410 + P403 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF.

P411 + P235 – Hraniti pri temperaturi do … oC/… oF. Hraniti na hladnem.

P501 – Odstraniti vsebino/posodo …

 

 

 


Tags:  Stavki HStavki Pprevidnostni stavekstavek o nevarnosti


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References