Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Stavki R, S


SDS Informacije

Prenesi: Stavki R, S

Do 1. junija 2015:

Za zmesi se na podlagi razvrstitve na etiketi v skladu z Direktivo 1999/45/ES navedejo vsaj ustrezni simboli, oznake nevarnosti, opozorilni stavki in varnostni nasveti.

 

Elementi etikete v skladu z direktivo DPD, ki jih je treba navesti v tem pododdelku, vključujejo vsaj:

• simbol(-e)

• oznako(-ke) nevarnosti,

• opozorilni(-e) stavek(-ke) v celoti ali kot oznako s sklicem na celotno besedilo v ODDELKU 16,

• varnostni nasvet (S), v celoti,

• veljavne elemente etikete v skladu z oddelkoma A in B Priloge V k direktivi DPD.

 

 

Stavki R:


R1 - Eksplozivno v suhem stanju.

R2 - Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

R3 - Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

R4 - Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

R5 - Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

R6 - Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

R7 - Lahko povzroči požar.

R8 - V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

R9 - Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

R10 - Vnetljivo.

R11 - Lahko vnetljivo.

R12 - Zelo lahko vnetljivo.

R14 - Burno reagira z vodo.

R15 - V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

R16 - Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

R17 - Samovnetljivo na zraku.

R18 - Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

R19 - Lahko tvori eksplozivne perokside.

R20 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

R21 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

R22 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.

R23 - Strupeno pri vdihavanju.

R24 - Strupeno v stiku s kožo.

R25 - Strupeno pri zaužitju.

R26 - Zelo strupeno pri vdihavanju.

R27 - Zelo strupeno v stiku s kožo.

R28 - Zelo strupeno pri zaužitju.

R29 - V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

R30 - Med uporabo utegne postati 'lahko vnetljivo'.

R31 - V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

R32 - V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

R33 - Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

R34 - Povzroča opekline.

R35 - Povzroča hude opekline.

R36 - Draži oči.

R37 - Draži dihala.

R38 - Draži kožo.

R39 - Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

R40 - Možen rakotvoren učinek.

R41 - Nevarnost hudih poškodb oči.

R42 - Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

R43 - Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

R44 - Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

R45 - Lahko povzroči raka.

R46 - Lahko povzroči dedne genetske okvare.

R48 - Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

R49 - Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

R51 - Strupeno za vodne organizme.

R52 - Škodljivo za vodne organizme.

R53 - Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R54 - Strupeno za rastline.

R55 - Strupeno za živali.

R56 - Strupeno za organizme v zemlji.

R57 - Strupeno za čebele.

R58 - Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

R59 - Nevarno za ozonski plašč.

R60 - Lahko škoduje plodnosti.

R61 - Lahko škoduje nerojenemu otroku.

R62 - Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

R63 - Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

R64 - Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

R65 - Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R66 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

R67 - Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

R68 - Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

R14/15 - Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

R15/29 - V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

R20/21 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

R20/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

R21/22 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

R20/21/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R23/24 - Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

R24/25 - Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

R23/25 - Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

R23/24/25 - Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R26/27 - Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

R26/28 - Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

R26/27/28 - Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R27/28 - Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

R36/37 - Draži oči in dihala.

R36/38 - Draži oči in kožo.

R37/38 - Draži dihala in kožo.

R36/37/38 - Draži oči, dihala in kožo.

R39/23 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

R39/24 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

R39/25 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

R39/32/24 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

R39/23/25 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

R39/24/25 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

R36/23/24/25 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R39/26 - Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

R39/26/27 - Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

R39/27 - Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

R39/28 - Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

R 39/26/28 - Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

R 39/27/28 - Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

R 39/26/27/28 - Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R 68/20 - Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

R 68/21 - Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

R 68/22 - Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

R 68/20/21 - Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

R 68/20/22 - Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

R 68/21/22 - Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

R 68/20/21/22 - Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R 42/43 -  Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

R 48/20 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

R 48/21 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

R 48/22 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

R 48/20/21 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

R 48/20/22 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

R 48/21/22 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

R 48/20/21/22 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

R 48/23 - Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

R 48/24 - Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

R 48/25 - Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

R 48/23/24 - Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

R 48/23/25 - Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

R 48/24/25 - Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

R 48/23/24/25 - Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

R 50/53 - Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R 51/53 - Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R 52/53 - Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

 

Stavki S


S 1 - Hraniti zaklenjeno.

S 2 - Hraniti izven dosega otrok.

S 3 - Hraniti na hladnem.

S 4 - Hraniti izven bivališč.

S 5 - Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali
pripravek hraniti, določi proizvajalec).

S 6 - Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali
pripravek hraniti, določi proizvajalec).

S 7 - Hraniti v tesno zaprti posodi.

S 8 - Posodo hraniti na suhem.

S 9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

S 12 - Posoda ne sme biti tesno zaprta.

S 13 - Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

S 14 - Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

S 15 - Varovati pred toploto.

S 16 - Hraniti ločeno od virov vžiga — ne kaditi.

S 17 - Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

S 18 - Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

S 20 - Med uporabo ne jesti in ne piti.

S 21 - Med uporabo ne kaditi.

S 22 - Ne vdihavati prahu.

S 23 - Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

S 24 - Preprečiti stik s kožo.

S 25 - Preprečiti stik z očmi.

S 26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S 27 - Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

S 28 - Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

S 29 - Ne izprazniti v kanalizacijo.

S 30 - Nikoli dolivati vode.

S 33 - Preprečiti statično naelektrenje.

S 35 - Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

S 36 - Nositi primerno zaščitno obleko.

S 37 - Nositi primerne zaščitne rokavice.

S 38 - Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

S 39 - Nositi zaščito za oči/obraz.

S 40 - Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

S 41 - Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

S 42 - Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

S 43 - Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: »Ne uporabljati vode!«).

S 45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

S 46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

S 47 - Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … oC (temperaturo določi proizvajalec).

S 48 - Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

S 49 - Hraniti samo v izvirni posodi.

S 50 - Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

S 51 - Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

S 52 - Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

S 53 - Izogibati se izpostavljanju — pred uporabo pridobiti posebna navodila.

S 56 - Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

S 57 - S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

S 59 - Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

S 60 - Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

S 61 - Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

S 62 - Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

S 63 - V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

S 64 - Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

S 1/2 - Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

S 3/7 - Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

S 3/9/14 - Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od …(nezdružljive snovi določi proizvajalec).

S 3/9/49 - Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

S 3/9/14/49 - Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

S 3/14 - Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

S 7/8 - Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

S 7/9 - Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

S 7/47 - Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega …oC (temperaturo določi proizvajalec).

S 20/21 - Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

S 24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.

S 27/28 - Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi
proizvajalec).

S 29/35 - Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

S 29/56 -  Ne izprazniti v kanalizacijo — snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

S 36/37 - Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

S 36/39 - Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

S 37/39 - Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

S 36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

S 47/49 - Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega …oC (temperaturo določi proizvajalec).

 

 

Tags:  Stavki RStavki S


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References