Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Odgovornosti odgovorne osobe u vezi s kozmetičkim proizvodima

Na tržište se mogu staviti samo kozmetički proizvodi za koje je imenovana fizička ili pravna osoba u Europskoj uniji kao odgovorna osoba. U daljnjem tekstu, usklađenost s djelovanjem u vezi s distribucijom kozmetike, koje navode važeće uredbe, obaveza je odgovorne osobe.


 Usluge u vezi s odobravanjem kozmetičkih proizvoda


Odgovornosti odgovorne osobe u vezi s kozmetičkim proizvodima

 

U skladu s Uredbom 1223/2009/EZ, razlikujemo dva glavna sudionika čije se obaveze i odgovornosti razlikuju. Zbog toga je prvenstveno veoma bitno da se utvrdi kojoj kategoriji naša tvrtka pripada. 

Obaveze distributera kozmetičkih proizvoda

 

Odgovorna osoba

 

U slučaju proizvoda koji su proizvedeni unutar Zajednice i proizvoda koji su izvezeni a nisu ponovno uvezeni proizvođač unutar Zajednice će biti odgovorna osoba.

U slučaju uvezenog kozmetičkog proizvoda svaki uvoznik će također biti odgovorna osoba za konkretni kozmetički proizvod koji stavlja na tržište. Proizvođač može imenovati, pismenim nalogom, osobu unutar Zajednice za odgovornu osobu koja imenovanje prihvaća pismenim putem.

Ako distributer na tržište stavi kozmetički proizvod pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili ako izmijeni proizvod koji se već nalazi na tržištu na način koji može utjecati na sukladnost proizvoda sa zahtjevima, on se smatra odgovornom osobom.

 

Odgovorna osoba može biti

 • proizvođač (ako se nalazi izvan Europske unije)
 • uvoznik (ako se proizvođač proizvoda nalazi izvan Europske unije)
 • distributer (ako stavlja proizvod na tržište pod svojim vlastitim nazivom branda)
 • imenovana osoba ili tvrtka (koju imenuje proizvođač ili uvoznik i koja prihvaća pismenim putem)

 

Odgovorna je osoba dužna osigurati da kozmetički proizvod ispunjava zahtjeve Uredbe 1223/2009/EZ.

 

U skladu s propisima, kozmetički se proizvod može distribuirati samo ako

 • sa procjenom sigurnosti sigurnosnog izvješća
 • s dokumentom s informacijama o proizvodu (PIF)
 • odgovarajuće označivanje
 • i proizvodnja se obavlja u skladu sa smjernicama standarda ISO 22716, primjereno dobroj proizvođačkoj praksi (GMP)

 

Pripremanje procjene sigurnosti i izvješća

 

Procjena sigurnosti i izvješće o njemu služi kao dokaz da su kozmetički proizvodi sigurni po ljudsko zdravlje kada se koriste u normalnim ili razumnim, predvidljivim okolnostima.

Prije distribuiranja kozmetičkog proizvoda, odgovorna osoba osigurava da je sigurnosno izvješće tog proizvoda načinjeno i da je ažurirano ako su dodatne relevantne informacije zaprimljene nakon početka distribuiranja.

Procjena sigurnosti kozmetičkog proizvoda predstavlja ključni dio dokumentacije s informacijama o proizvodu (TID) potrebne za distribuciju kozmetičkog proizvoda.

 

Sastavljanje dokumenta s informacijama o proizvodu

 

Sastavljanje dokumenta s informacijama o proizvodu predstavlja kriterij za distribuciju i EU izvješće u skladu s Uredbom 1223/2009/EZ o kozmetičkim proizvodima (kozmetici).

 

Dosje s informacijama o proizvodu (TID) mora sadržavati sljedeće

 • opis kozmetičkog proizvoda
 • procjena sigurnosti
 • opis načina proizvodnje
 • izjava o uvođenju GMP-a (dobre proizvođačke prakse)
 • potvrda očekivanog učinka kozmetičkog proizvoda, ako to njegova priroda ili učinak opravdava
 • podaci o eksperimentima na životinjama koji su obavljeni tijekom proizvodnje kozmetičkih proizvoda (razvoj komponenti) ili tijekom procjene sigurnosti

 

Odgovorna osoba mora osigurati da dokument s informacijama o proizvodu bude lako dostupan na fizičkoj adresi naznačenoj na oznaci proizvoda za nadležne organe države članice u kojoj se dokument čuva. Informacije koje sadrži dokument s informacijama o proizvodu (PIF) moraju biti na jeziku koji mogu lako razumjeti nadležni organi države članice.

 

Dosje s informacijama o proizvodu mora se čuvati 10 godina od datuma distribucije zadnjeg kozmetičkog proizvoda.

 

Elementi označivanja

 

Kozmetički proizvod se može distribuirati samo ako se na pakiranju i spremniku nalaze sljedeće informacije – neizbrisive, lako čitljive i vidljive:

 

1. Ime odgovorne osobe ili naziv i adresa registrirane tvrtke. Država porijekla u slučaju uvoza

2. Nazivni sadržaj po težini ili volumenu u vrijeme pakiranja.

(Izuzetak: Zapakirani proizvodi, mnogi proizvodi kod kojih težina ili volumen nije bitna, pakiranje koje sadrži manje od 5 g ili 5 ml proizvoda, besplatni uzorci jednokratnih proizvoda.)

3. Rok trajanja

rok trajanja proizvoda koji imaju rok trajanja kraći od 30 mjeseci

Odgovarajući format: nakon datuma najmanje trajnosti, simbola ili razdoblja nakon otvaranja mora slijediti mjesec/godina ili dan/mjesec/godina

b, u slučaju kozmetičkih proizvoda koji imaju rok trajanja duži od 30 mjeseci, mora biti navedeno razdoblje tijekom kojeg je proizvod nakon otvaranja siguran i može se koristiti bez ikakvih negativnih posljedica. Nakon simbola „razdoblje nakon otvaranja“ navodi se mjesec i/ili godina, izuzev ako razdoblje upotrebljivosti nakon otvaranja nije relevantno: u slučaju jednokratnih proizvoda, trajnih proizvoda ili proizvoda koji se razgrađuju.

4. Posebne mjere opreza za korisnike:

5. Broj serije ili identifikacijski broj kozmetičkog proizvoda;

6. Oznaka kozmetičkog proizvoda, osim ako je moguće utvrditi prema izgledu.

7. Popis sastojaka u skladu s INCI (Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka). Ove informacije bit će navedene samo na vanjskom pakiranju (ako je primjenjivo).

 

Informacije na oznaci moraju biti navedene na jeziku države članice u kojoj se proizvod distribuira krajnjem korisniku (izuzetak: „Sastojci“ (Ingredients)).

Ako nije moguće navesti navedene informacije na oznaci iz praktičnih razloga, moraju se navesti na brošuri, oznaci, vrpci ili kartici koja je priložena uz proizvod.

 

Izvješćivanje o proizvodu

 

Prije početka distribucije odgovorna osoba je dužna da elektroničkim putem prijavi sljedeće informacije o kozmetičkom proizvodu putem CPNP portala.

 • naziv i/ili identifikator proizvoda
 • ime i adresa odgovorne osobe u slučaju kada je dokument s informacijama o proizvodu dostupan
 • država porijekla
 • države članice u kojima je proizvod stavljen na tržište
 • informacije za kontakt fizičke osobe koju je moguće kontaktirati u slučaju potrebe
 • identifikatori, nazivi kemikalija i očekivani učinci tvari prisutnih u obliku nanotvari
 • naziv, CAS broj ili EC broj tvari koje su karcinogene, mutagene ili toksične po reprodukciju (CM)
 • okvirna formulacija
 • originalno označivanje
 • fotografija pakiranja

 

U slučaju mijenjanja informacija odgovorna osoba je obavezna da bez odlaganja nadzire prijavljene informacije putem CPNP portala.

 

Tags:  Uredba 1223/2009/EZkozmetički proizvodobavezaodgovorna osoba


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References