Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Obaveze distributera kozmetičkih proizvoda

Distribucija kozmetičkih proizvoda zahtijeva posebnu pažnju, jer distributer mora provjeriti dobavljača u određenoj mjeri kako bi se osiguralo da kozmetika u potpunosti ispunjava zahtjeve Uredbe 1223/2009/EZ. Naš članak predstavlja sadrži korisne smjernice u vezi s neophodnim mjerama i zadacima koje je potrebno obaviti prije stavljanje kozmetičkih proizvoda na tržište.


Usluge u vezi s odobravanjem kozmetičkih proizvoda

 

Obaveze distributera kozmetičkih proizvoda

 

Statut za razumijevanje odgovornosti distributera kozmetičkih proizvoda


Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da kozmetički proizvod nije u skladu sa zahtjevima UREDBE (EZ) br. 1223/2009, ne može ga staviti na tržište.

Štoviše, ako kozmetički proizvod predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, distributeri o tome odmah moraju upozoriti odgovornu osobu i nadležni državni organ u državi članici odgovorne osobe, ako se proizvod nalazi na tržištu, te izvijestiti o pojedinostima o kršenju propisa i poduzetim korektivnim mjerama.

Da biste razumjeli odgovornosti koje ima odgovorna osoba, pročitajte i sljedeće članke:

Odgovornosti odgovorne osobe u vezi s kozmetičkim proizvodima

 

Distributer

 

Fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu koja distribuira kozmetički proizvod na tržištu Zajednice, izuzev proizvođača ili uvoznika.

Distributer koji stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili izmijeni proizvod koji se već nalazi na tržištu na način koji može utjecati na sukladnost sa zahtjevima za proizvod, kao u ovom slučaju, se smatra odgovornom osobom

Na tržište se mogu staviti samo kozmetički proizvodi za koje postoji procjena sigurnosti, dokumentacija s informacijama o proizvodu i označavanje u skladu s 1223/2009/EZ i koji su proizvedeni u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.

Od 11. srpnja 2013. Uredba (EZ) br. 1223/2009 se primjenjuje u državama Europskog gospodarskog prostora (EEA), uključujući 27 država članica Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norvešku.

 

Obaveza


1. Zadaci koje distributer treba provjeriti:

  • Jesu li informacije na oznaci navedene na proizvodu
  • ime odgovorne osobe ili naziv i adresa registrirane tvrtke
  • Broj serije ili identifikacijski broj kozmetičkog proizvoda
  • popis sastojaka na spremniku ili pakiranju ili na priloženom materijalu s informacijama

2. Ako su propisani zahtjevi u pogledu jezičnog sadržaja ispunjeni: informacije moraju biti na zvaničnom jeziku države u kojoj će se konačni proizvod staviti na tržište

3. Potrebno je provjeriti je li navedeni rok trajanja već istekao.

 

Elementi označivanja

 

Kozmetički proizvod se može distribuirati samo ako se na pakiranju i spremniku nalaze sljedeće informacije – neizbrisive, lako čitljive i vidljive:

 

1. Ime odgovorne osobe ili naziv i adresa registrirane tvrtke. Država porijekla u slučaju uvezenih kozmetičkih proizvoda

2. Nazivni sadržaj po težini ili volumenu u vrijeme pakiranja.

(Izuzetak: Zapakirani proizvodi, mnogi proizvodi kod kojih težina ili volumen nije bitna, pakiranje koje sadrži manje od 5 g ili 5 ml proizvoda, besplatni uzorci jednokratnih proizvoda.)

3. Rok trajanja

Rok trajanja, u slučaju proizvoda koji ima rok trajanja kraći od 30 mjeseci.

Odgovarajući format: nakon datuma najmanje trajnosti, simbola ili razdoblja nakon otvaranja mora slijediti mjesec/godina ili dan/mjesec/godina

b, u slučaju kozmetičkih proizvoda koji imaju rok trajanja duži od 30 mjeseci, mora biti navedeno razdoblje tijekom kojeg je proizvod nakon otvaranja siguran i može se koristiti bez ikakvih negativnih posljedica. Nakon simbola „razdoblje nakon otvaranja“ navodi se mjesec i/ili godina, izuzev ako razdoblje upotrebljivosti nakon otvaranja nije relevantno: u slučaju jednokratnih proizvoda, trajnih proizvoda ili proizvoda koji se razgrađuju.

4. Posebne mjere opreza za korisnike:

5. Broj serije ili identifikacijski broj kozmetičkog proizvoda;

6. Oznaka kozmetičkog proizvoda, osim ako je moguće utvrditi prema izgledu.

7. Popis sastojaka u skladu s INCI (Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka). Ove informacije bit će navedene samo na vanjskom pakiranju (ako je primjenjivo).

 

Informacije na oznaci moraju biti navedene na jeziku države članice u kojoj se proizvod distribuira krajnjem korisniku (izuzetak: „Sastojci“ (Ingredients)).

Ako nije moguće navesti navedene informacije na oznaci iz praktičnih razloga, moraju se navesti na brošuri, oznaci, vrpci ili kartici koja je priložena uz proizvod.

 

Obavijest o proizvodima na tržištu

 

Distributer koji takav kozmetički proizvod stavlja na tržište u državi članici koji je već na tržištu u drugoj državi članici i prevodi, na vlastitu inicijativu, bilo koji element označivanja tog proizvoda kako bi ispunio nacionalne zakone mora obavijestiti o nekim informacijama CPNP.

 

Za obavijest su potrebne sljedeće informacije

  • ime i adresa odgovorne osobe u slučaju kada je dokument s informacijama o proizvodu lako dostupan
  • kategorija i naziv kozmetičkog proizvoda, u državi članici u kojoj se kozmetički proizvod stavlja na tržište, što omogućava identifikaciju proizvoda
  • naziv države članice u kojoj se kozmetički proizvod nalazi na tržištu
  • naziv i adresa distributera

 

U slučaju mijenjanja informacija distributer je obavezan da bez odlaganja nadzire prijavljene informacije putem CPNP portala.

 

Tags:  distribucijadistributerkozmetički proizvodobaveza


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References