Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

1. junij 2017 – slovo od piktogramov DPD

1. junij 2017 poteče moratorij za zmesi na trgu.  

Oznaka in embalaža zmesi morata izpolnjevati določbe člena 62 Uredbe 1272/2008/ES, prav tako pa mora biti priložen varnostni list, ki vsebuje ustrezno razvrstitev zmesi. 

 1. junij 2017 – Slovo od piktogramov DPD

 

1. junij 2017 poteče moratorij za zmesi na trgu.  

Oznaka in embalaža zmesi morata izpolnjevati določbe člena 62 Uredbe 1272/2008/ES, prav tako pa mora biti priložen varnostni list, ki vsebuje ustrezno razvrstitev zmesi.

Predstavitev uredbe CLP se lahko šteje kot konec dolgotrajnega postopka. To prav tako pomeni (in bo tudi v prihodnje pomenilo – glejte konec tega članka) bistvene spremembe in naloge za podjetja, ki so dejavna v kemijski industriji.   

Pregled varnostnega lista (ažuriranje)

Večjezična izdelava etiket


CLP – relevantno prehodno obdobje zmesi se končuje

 

Vpliv sprememb zakonodaje na varnostne liste


Zadnjih 15 let smo izkusili dinamične spremembe zakonodajnega okolja na področju kemijske varnosti v državah članicah Evropske unije. Zahvaljujoč tem spremembam so se zahteve glede oblike in vsebine varnostnih listov bistveno spremenile, tako glede zmesi kot materialov.

Varnostni listi morajo vedno ustrezati trenutno veljavnim predpisom, ki določajo vsebino in obliko varnostnih listov. Zaradi specializiranosti, ki zahteva posebno znanje, vse to ni lahka naloga.

Družba ToxInfo Kft., kot eden izmed vodilnih dobaviteljev kemijske varnosti v Evropi, že več kot 15 let pomaga svojim partnerjem pri izpolnjevanju relevantnih standardov in je tako doživela nedavne spremembe zakonodaje v vsakodnevni praksi. 

V našem nedavnem članku smo upoštevali pomembne spremembe v preteklosti in opazovali bližnjo prihodnost, da bi se poslovili od dobro znanih oranžnih simbolov za nevarnost na dostojanstven način.

 

Razvrstitev DSD/DPD


Razume se kot direktiva 67/548/EGS (DSD) o nevarnih snoveh in direktiva 1999/45/ES (DPD) o nevarnih pripravkih.

Izdaja DSD/DPD je bila uvedena v sistem označevanja, ki ga uporabljajo vse države članice EU, prav tako pa je več držav, ki niso članice EU, pričelo slediti tem smernicam na področju kemijske varnosti.

R-stavki, ki označujejo tveganje, S-stavki, ki označujejo varno uporabo in črni simboli za nevarnost na oranžni podlagi so se pojavili na varnostnih listih in oznakah.

Čeprav je bilo v zadnjih letih veliko sprememb v zgoraj omenjenih zakonih, še vedno lahko srečamo sistema označevanja DPD v primeru nevarnih zmesi v varnostnih listih (vendar samo še do 1. junija 2017).

 

Učinek uredbe REACH na varnostne liste


Uredba REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je nova uredba EU o kemijskih snoveh, je prinesla precejšnje spremembe na področju kemijske varnosti.

To je edina uredba, ki določa kemijske naloge proizvajalcev/uvoznikov, uporabnikov. Uredba je pričela veljati 1. junija 2007, nakar je vsebinske in oblikovne zahteve varnostnih listov pričela določati Priloga II Uredbe REACH.  

Takrat je uvedba GHS (globalno harmoniziran sistem) v Evropi že bila načrtovana.

 

CLP – pojav GHS v pravnem redu Skupnosti


Nato je v veljavo vstopila Uredba 1272/2008/ES (CLP), ki velja za uvod prej omenjenega evropskega GHS.

CLP je integriral popolnoma nov sistem označevanja v kemijsko varnost, ki je privedlo do temeljitih sprememb na področju razvrstitve, označevanja in pakiranja snovi in zmesi, ter vodilo do novih sprememb varnostnih listov, ki je celoten prenos zavezalo strogim rokom.

CLP namesto prejšnjih simbolov za nevarnost uporablja piktograme – grafične kompozicije v obliki diamantov, z rdečimi robovi. V nasprotju s prejšnjimi uredbami uveljavlja razrede nevarnosti, kar vključuje eno ali več kategorij nevarnosti, ter vključuje dve opozorili – »Nevarnost« in »Opozorilo« – s katerima označuje stopnjo nevarnosti. R- in S-stavke iz DPD/DSD bodo zamenjali H- in P-stavki, izjave o nevarnosti EUH, ki niso del GHS, bodo prav tako uporabljene.

 

Vpliv Uredbe 453/2010/EU


Podatki iz Uredbe CLP so pričeli veljati z Uredbo 453/2010/EU, kar je povzročilo spremembo Priloge II Uredbe REACH ter ustvarilo dodatne velike spremembe vsebine in oblike varnostnih listov.

Po 1. decembru 2010 morajo biti snovi razvrščene samo v skladu z uredbo CLP, za snovi je ta rok bil 1. junija 2015. V skladu s Prilogo 1 Uredbe 453/2010/EU pred rokom leta 2015 so bile zmesi bodisi razvrščene skladno z uredbami DPD ali pa so imele dvojno razvrstitev, v kateri je bila navedena tudi razvrstitev CLP. Obdobje med 1. decembrom 2010 in 1. junijem 2015 lahko predstavlja prehodno obdobje v urejanju zmesi (to obdobje je mogoče podaljšati do 1. junija 2017, če so izpolnjeni določeni pogoji).

Po začetku uporabe Priloge II uredbe 453/2010/EU z dne 1. junija 2015 so postala navodila uredbe CLP standard, vendar pa je treba glede zmesi upoštevati tudi drug rok, in sicer 1. junij 2017.

 

Naša sedanjost in bližnja prihodnost – Uredba Komisije (EU) 2015/830


Veljavna uredba je Uredba 2015/830/ES, ki je bila predstavljena lansko leto kot dopolnitev Uredbe 453/2010/EU.  

Uredbe 453/2010 EU v standardizirano obliko, je ta uredba v primerjavi s prejšnjimi zakoni prinesla samo nekaj sprememb oblike in vsebine.

 

ROKI


do 1. junija 2017:


Za zmesi je veljalo prehodno obdobje med 1. decembrom 2010 in 1. junijem 2015, po katerem je treba zmes razvrstiti, označiti in zapakirati v skladu z uredbo CLP.  Prehodno obdobje traja do 1. junija 2017. Razlog za to je, da izdelki, ki so vstopili na trg pred 1. junijem 2015, še vedno uporabljajo razvrstitev, označevanje in embalažo v skladu z DPD, in sicer do 1. junija 2017.

 

Po 1. juniju 2017:


Poleg prenosa Dodatka I. in II. Po 1. juniju 2017 ne bo moratorija, zato oznake izdelkov ne smejo pod nobenim pogojem biti narejene v skladu z uredbo DPD, prav tako pa varnostni listi ne smejo vsebovati razvrstitev v skladu z uredbo DPD.

Priporočamo, da se pripravite na popolni prenos, ocenite zaloge, odpokličite izdelke z oznakami DPD, ali naj vam oznake spremenijo partnerji na licu mesta pred omenjenim rokom.

Pomembno je upoštevati, da mora vsebina oznake ustrezati vsebini varnostnega lista. Prvi korak v postopku prehoda je skladnost varnostnih listov z veljavno zakonodajo.

 

Prihodnost …


Čeprav bo DPD po skoraj 17 letih izginil, še to ne pomeni, da se bodo varnostni listi spremenili, ali da bodo dolžnosti kemijskih družb manjše po tem roku.

Relevantne uredbe se nenehno spreminjajo in kljub prizadevanjih za globalno uskladitev, so v nekaterih državah članicah delno ostali v okviru lokalnih uredb na področju kemijske varnosti.

 

Družba MSDS Europe podpira svoje partnerje v celotnem postopku prehoda.

Za več informacij se obrnite na naše storitve za stranke:

Podpora kupcem družbe MSDS-Europe


Tags:  1. junij 201731. maj 2017CLPDPDzmesi


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References