Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Odgovornosti odgovorne osebe glede kozmetičnih izdelkov

 

Tržijo se lahko samo kozmetični izdelki, za katere je kot odgovorna oseba imenovana fizična ali pravna oseba znotraj EU. Odgovorna oseba mora zagotoviti skladnost s potekom ukrepov glede distribucije kozmetike, določenih s strani veljavnih predpisov.

 


 Storitve, povezane z odobritvijo kozmetičnih izdelkov


Odgovornosti odgovorne osebe glede kozmetičnih izdelkov

 

V skladu z Uredbo 1223/2009/ES razlikujemo med dvema udeležencema, katerih dolžnosti in odgovornosti so različne, zato je najprej izjemno pomembno določiti, v katero kategorijo se uvršča naše podjetje. 

Dolžnosti distributerjev kozmetičnih izdelkov


Ime odgovorne osobe

 

Za izdelke, ki so bili proizvedeni znotraj Skupnosti, in izdelke, ki so bili izvoženi in ne ponovno uvoženi, prevzame odgovornost proizvajalec, ki ga določi Skupnost.

V primeru uvoženega kozmetičnega izdelka prevzame vsak uvoznik odgovornost za specifičen kozmetični izdelek, ki ga spravi v promet. Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje osebo, ki jo je Skupnost določila kot odgovorno osebo, ki mora to pooblastilo sprejeti v pisni obliki.

Če distributer trži kozmetični izdelek na trgu pod svojim imenom ali blagovno znamko, oz. če že obstoječ izdelek na trgu spremeni tako, da ni več skladen z zahtevami, mora sprejeti odgovornost.

 

Odgovorna oseba je lahko

 • proizvajalec (če je proizvedeno znotraj Evropske unije)
 • Uvoznik (če je proizvajalec izdelka izven Evropske unije)
 • distributer (če tržijo izdelek pod svojo blagovno znamko)
 • imenovana oseba ali družba (ki jo imenuje proizvajalec ali uvoznik in ki sprejme v pisni obliki)

 

Odgovorna oseba je zadolžena, da zagotovi skladnost kozmetičnega izdelka z zahtevami Uredbe 1223/2009/ES.

 

Glede na uredbo je mogoče kozmetični izdelek distribuirati samo če

 • z varnostno oceno in varnostnim poročilom
 • z dokumentom z informacijami o izdelku (PIF)
 • ustrezno označevanje
 • In proizvodnja poteka v skladu z navodili direktive ISO 22716, skladno z dobro proizvodno prakso (GMP)

 

Priprava varnostne ocene in poročila

 

Varnostna ocena in poročilo na njeni osnovi, dokazujeta, da so kozmetični izdelki ob normalnih oz. razumnih, predvidljivih okoliščinah uporabe neškodljivi za zdravje ljudi.

Pred distribucijo kozmetičnega izdelka mora odgovorna oseba zagotoviti, da je opravljeno varnostno poročilo izdelka, in da bo posodobljeno, če se po začetku distribucije pojavijo kakršne koli relevantne informacije.

Varnostna ocena kozmetičnega izdelka je bistven del dokumentacije z informacijami o izdelku (TID), ki je potrebna za distribucijo kozmetičnega izdelka.

Storitev sestavljanja varnostne ocene kozmetičnih proizvodov

 

Kompilacija dokumeta z informacijami o izdelku

 

Kompilacija dokumenta z informacijami o izdelku je kriterij distribucije in poročila EU v skladu z Uredbo 1223/2009/ES kozmetičnih izdelkov (kozmetike).

 

Dokumentacija z informacijami o proizvodu (TID) mora vsebovati naslednje

 • opis kozmetičnega izdelka
 • varnostna ocena
 • opis načina proizvodnje
 • izjava o predstavitvi GMP (dobra proizvodna praksa)
 • odobritev pričakovanih učinkov kozmetičnega izdelka, če je njegova narava ali učinek upravičena
 • podatki o poskusih na živalih, ki so bili izvedeni med proizvodnjo kozmetičnih izdelkov (razvoj sestavnih delov) ali med varnostno oceno

 

Odgovorna oseba mora zagotoviti, da je dokumentacija PIF na fizičnem naslovu, ki je označen na oznaki izdelka, brez težav dostopna pristojnim organom države članice, v kateri se hrani dokument. Informacije v PIF morajo biti na voljo v jeziku, ki ga pristojni organi držav članic z lahkoto razumejo.

 

Dokumentacijo z informacijami o proizvodu je treba hraniti 10 let od datuma distribucije zadnjega kozmetičnega izdelka.

Naše storitve glede priprave dokumenta z informacijami o izdelku (PIF)

 

Elementi etikete

 

Kozmetične izdelke je mogoče distribuirati šele, če embalaža in zavoj vsebujeta naslednje navedbe na oznaki – ki jih ni mogoče izbrisati, so lahko čitljive in vidne:

 

1. Ime odgovorne osebe ali registrirano ime podjetja in naslov. Država izvora v primeru uvoza

2. Nominalna vsebina glede na težo ali prostornino v času pakiranja.

(Izjema: predpakirani izdelki, veliko izdelkov, za katere teža ali prostornina nista pomembna, pakiranja, ki vsebujejo manj kot 5 g ali 5 ml izdelka, brezplačni vzorci in proizvodi za enkratno uporabo.)

3. Rok trajanja

a, rok trajanja na izdelkih, katerih rok trajanja je manj kot 30 mesecev

Ustrezna oblika: upoštevati je treba datum simbola minimalne trajnosti ali obdobje po odprtju v zaporedju mesec/leto ali dan/mesec/leto

b, za kozmetične izdelke, ki imajo rok trajanja daljši od 30 mesecev, je treba navesti časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je njegova uporaba varna in ga uporabnik lahko brez škode uporablja. Simbolu »časovno obdobje po odprtju izdelka« sledi čas, označen v mesecih in/ali letih, razen če obdobje uporabe po odprtju ni pomembno: v primeru izdelkov za enkratno uporabo, nepokvarljivih izdelkov in razgradljivih izdelkov.

4. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

5. Serijska številka ali identifikacijska številka kozmetičnega izdelka.

6. Poimenovanje kozmetičnega izdelka, razen če je to mogoče sklepati že po izgledu izdelka.

7. Seznam sestavin po nomenklaturi INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). Te informacije morajo biti označene samo na zunanji embalaži (če je potrebno).

 

Informacije na oznaki morajo biti v jeziku posamezne države članice, v kateri se izdelek distribuira za končnega uporabnika (razen: »sestavine«).

Če zaradi praktičnih razlogov ni mogoče navedenih informacij označiti na etiketi, je treba informacije označene na letaku, etiketi, traku ali kartici priložiti ali pritrditi na izdelek.

 

Prijava izdelka

 

Dolžnost odgovorne osebe je, da pred začetkom distribucije elektronsko poroča naslednje informacije glede kozmetičnega izdelka na portal CPNP:

 • ime in/ali identifikator izdelka
 • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je na voljo datoteka z informacijami o proizvodu
 • država porekla
 • Države članice, v katerih se trži izdelek
 • kontaktni podatki fizične osebe, ki jo je mogoče kontaktirati v nujnih primerih
 • Identifikatorji, kemijska imena in pričakovani učinki snovi, ki so prisotne v obliki nanosnovi
 • ime, številka CAS ali številka ES snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR)
 • Okvirna formulacija
 • originalna embalaža
 • fotografija embalaže

 

Če pride do spremembe informacij, mora odgovorna oseba nemudoma nadzirati podatke, ki so poročani prek portala CPNP.

 

 

Tags:  dolžnostkozmetični izdelekodgovorna osebauredba 1223/2009/ES


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References