Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Povinnosti distributorů kosmetických výrobků

Distribuce kosmetických výrobků vyžaduje zvláštní pozornost, protože distributor musí do určité míry kontrolovat dodavatele, aby bylo zajištěno, že distribuovaný kosmetický výrobek plně odpovídá požadavkům Směrnice 1223/2009/ES. Náš článek poskytuje užitečné rady o nezbytných dohodách a úkolech, které je nutno provést před umístěním kosmetických výrobků na trh.


Služby související s vydáním oprávnění na kosmetické výrobky


Povinnosti distributorů kosmetických výrobků

 

Stav porozumění odpovědnostem distributorů kosmetických výrobků

Pokud se distributor domnívá nebo má důvod se domnívat, že kosmetický výrobek není v souladu s požadavky PŘEDPISU (ES) č. 1223/2009, nemůže výrobek uvést na trh.

Navíc pokud kosmetický výrobek představuje riziko pro zdraví člověka, distributoři budou o tom neprodleně informovat odpovědnou osobu a kompetentní národní úřad členského státu odpovědné osoby (kde je výrobek uveden na trh) a poskytnou podrobnosti o porušení předpisů a podniknou nápravné kroky.

Abyste si udělali představu o odpovědnostech odpovědné osoby, přečtěte si rovněž následující článek:

Odpovědnosti odpovědné osoby s ohledem na kosmetické výrobky

 

Distributor

 

Ty fyzické nebo právnické osoby v dodavatelském řetězci, které distribuují kosmetický výrobek na trhu Společenství, s výjimkou výrobce a dovozce.

Nepovažuje se za něj distributor, který uvede kosmetický výrobek na trh pod svým jménem nebo obchodní značkou nebo změní výrobek, který je již na trhu způsobem, který může mít dopad na soulad s požadavky na příslušný výrobek, protože v takovém případě je považován za odpovědnou osobu.

Na trh je možno uvést pouze ty kosmetické výrobky, které mají hodnocení bezpečnosti, dokumentaci s informacemi o výrobku a značení v souladu se směrnicí 1223/2009 / ES a jejichž výroba je prováděna v souladu se zavedenými výrobními postupy.

Od 11. července 2013 směrnice (ES) č. 1223/2009 platí v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), včetně 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Povinnosti


1. Úkolem distributora je zkontrolovat:

  • Zda jsou informace pro značení uvedeny na výrobku
  • jméno odpovědné osoby nebo registrovaný název a adresa společnosti
  • Číslo šarže nebo identifikační číslo kosmetického výrobku
  • seznam složek na nádobě nebo obalu nebo v přiloženém informačním materiálu

2. Pokud požadované jazykové požadavky budou splněny – informace musí být uvedeny v oficiálním jazyce příslušné země, kde finální výrobek bude uveden na trh.

3. Je nutné zkontrolovat, zda již nevypršela uvedená doba trvanlivosti.

 

Prvky označení

 

Kosmetický výrobek může být distribuován, pouze pokud je na obalu a nádobě možno najít následující označení a informace – nesmazatelné, snadno čitelné a viditelné:

 

1. Jméno odpovědné osoby nebo registrovaný název a adresa společnosti. Země původu v případě dovezených kosmetických přípravků

2. nominální obsah podle hmotnosti nebo objemu v době balení.

(Výjimka: Předbalené výrobky, mnohé z výrobků, u nichž hmotnost nebo objem nejsou důležité, obaly, které obsahují méně než 5 g nebo 5 ml výrobků, bezplatné vzorky a výrobky na jedno použití.)

3. Trvanlivost

Trvanlivost, v případě výrobků s trvanlivostí kratší než 30 měsíců.

Vhodný formát: symbol doby minimální trvanlivosti nebo době použitelnosti po otevření je nutno dodržovat podle měsíc/rok nebo den/měsíc)rok.

b, v případě kosmetických výrobků s trvanlivostí delší než 30 měsíců, tato lhůta musí být uvedena po otevření a v jejím průběhu bude výrobek bezpečný a zákazník jej může používat bez negativních následků. Za symbolem „Lhůta po otevření“ následuje doba uvedená v měsících a/nebo letech, s výjimkou případů, kdy doba použitelnosti po otevření není relevantní: v případě výrobků na jedno použití, výrobků nepodléhajících zkáze nebo rozložených výrobků.

4. Speciální preventivní opatření pro uživatele:

5. Číslo šarže nebo identifikační číslo kosmetického výrobku

6. Označení kosmetického výrobku, pokud jej není možno stanovit podle vzhledu.

7. Seznam složek v souladu s INCI (mezinárodní značení kosmetických složek). Tyto informace budou uváděny pouze na vnějším obalu (přísluší-li).

 

Informace na etiketě musí být uvedeny v jazyce členského státu, kde je výrobek distribuován pro koncového uživatele (výjimka: „Složky“).

Pokud není možné uvést stanovené informace na etiketě z praktických důvodů, informace musí být uvedeny v letáku, na etiketě, pásce nebo kartě přiložené nebo připevněné k výrobku.

Naše služby v oblasti přípravy a překladu plánu etiket pro kosmetické výrobky

 

Oznámení o výrobcích uváděných na trh

 

Distributor, který nabízí v některém členském státě kosmetický výrobek, který již byl uveden na trh v jiném členském státě, a přeloží (ze své vlastní iniciativy) jakoukoliv část etikety příslušného výrobku, aby dodržel národní zákony, musí o tomto informovat v CPNP.

 

Pro oznámení potřebujete následující informace

  • jméno a adresa odpovědné osoby, u níž je možno snadno získat přístup k souboru informací o výrobku
  • kategorie a název kosmetického výrobku v členském státě expedice, kde se kosmetický výrobek uvádí na trh, umožňující specifickou identifikaci výrobku
  • název členského státu, kde se kosmetický výrobek dostává na trh
  • jméno a adresa distributora

 

V případě změny informací je distributor povinen okamžitě zkontrolovat údaje poskytnuté prostřednictvím portálu CPNP.

 

 

Tags:  distribucedistributorkosmetický výrobekpovinnost


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References