Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

CLP – Ważny okres przejściowy dla mieszanin kończy się

1 czerwca 2017 kończy się okres przejściowy dla mieszanin obecnych na rynku.  

Etykietowanie i opakowanie mieszanin muszą odpowiadać odpowiednim postanowieniom rozporządzenia (WE) 1278/2008, artykuł 62 oraz musi mu towarzyszyć karta charakterystyki, która zawiera właściwą klasyfikację mieszaniny. 

 1 czerwca 2017 kończy się okres przejściowy dla mieszanin obecnych na rynku.  

Etykietowanie i opakowanie mieszanin muszą odpowiadać odpowiednim postanowieniom rozporządzenia (WE) 1278/2008, artykuł 62 oraz musi mu towarzyszyć karta charakterystyki, która zawiera właściwą klasyfikację mieszaniny.

Wprowadzenie Rozporządzenia CLP można uważać za koniec długiego procesu. Oznacza to również (i będzie oznaczać – patrz koniec tego artykułu) znaczące zmiany i zadania dla firm z branży chemicznej.  

 

 

 Rewizja (aktualizacja) karty charakterystyki

Sporządzenie projektu etykiety


Wpływ zmian w przepisach na karty charakterystyki


Przez ponad 15 lat pracowaliśmy w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacji prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego w państwach członkowskich. Dzięki tym zmianom, wymagania wobec formy i treści kart charakterystyki uległy istotnym zmianom zarówno w zakresie mieszanin i materiałów.

Karty charakterystyki zawsze muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami, określającymi treść i formę karty charakterystyki. Ponieważ dany obszar specjalizacji wymaga wiedzy specjalistycznej, tego procesu nie można nazwać prostym zadaniem.

ToxInfo Kft. – jako jeden z wiodących dostawców rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa chemicznego – wspiera swoich partnerów w zachowaniu zgodności z obowiązującymi standardami od ponad 15 lat i dzięki temu w codziennej działalności jest na bieżąco z ostatnimi zmianami. 

W ostatnim artykule rozważamy najważniejsze zmiany w przeszłości i przyglądamy się niezbyt odległej przyszłości, aby pożegnać dobrze znane pomarańczowe symbole niebezpieczeństw.

 

Klasyfikacja DSD/DPD


Należy zrozumieć, że Dyrektywa 67/548/EWG (DSD) dotyczy niebezpiecznych substancji, a Dyrektywa 1999/45/WE (DPD) dotyczy niebezpiecznych preparatów.

Publikacja DSD/DPD wprowadziła system oznaczeń, którym posługują się wszystkie kraje członkowskie UE, ponadto kilka krajów spoza UE zaczęło wykorzystywać te wytyczne w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego.

Zwroty R wskazujące na zagrożenia, zwroty S wskazujące na bezpieczne stosowanie oraz czarne symbole zagrożeń na pomarańczowym tle pojawiły się na kartach charakterystyki i etykietach.

Chociaż w ostatnich latach powyższe przepisy zmieniały się wielokrotnie, nadal można zetknąć się z systemem oznaczeń DPD w kartach charakterystyki w przypadku niebezpiecznych mieszanin (jednak tylko do 1 czerwca 2017).

 

Wpływ REACH na karty charakterystyki


Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń REACH, które jest nowym rozporządzeniem unijnym dotyczącym substancji chemicznych, przyniosło istotną zmianę w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

Jest to jedyne rozporządzenie określające zadania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego dla wytwórców/importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów i organów władzy. Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007, po czym wymagania wobec treści i formy kart charakterystyki zostały określone w Załączniku II do Rozporządzenia REACH.  

W tym okresie planowano już wprowadzenie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji (GHS) w Europie.

 

CLP – wprowadzenie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji (GHS) do porządku prawnego Wspólnoty


Następnie zaczęło obowiązywać Rozporządzenie (WE) 1278/2008 (CLP), które można uważać za wprowadzenie wspomnianego Europejskiego Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji.

CLP wprowadził całkiem nowy system oznaczeń w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, który przyniósł radykalne zmiany w zakresie klasyfikowania, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, prowadząc do nowych zmian w kartach charakterystyki oraz wyznaczył ścisłe terminy ostateczne dla całkowitego przejścia.

W miejsce poprzednich symboli zagrożeń, CLP wykorzystuje piktogramy – romboidalne kompozycje graficzne z czerwonymi granicami. W przeciwieństwie do wcześniejszych regulacji, uwzględnia ona klasy niebezpieczeństwa, obejmujące jedną lub więcej kategorii zagrożeń, a ponadto stosuje dwa ostrzeżenia – „Niebezpieczeństwo” i „Ostrzeżenie”, wskazujące na znaczenie niebezpieczeństwa. Zwroty R i S wcześniej wykorzystywane przez DPD/DSD zostaną zastąpione zwrotami H i P, a ponadto zwroty niebezpieczeństw EUH, które nie stanowią części GHS, również będą stosowane.

 

Wpływ Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010


Dane zawarte w Rozporządzeniu CLP zostały wprowadzone w życie przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010, zmieniając Załącznik II do rozporządzenia REACH, tworząc inną zmianę na dużą skalę dotyczącą treści i formy kart charakterystyk.

Po 1 grudnia 2010 substancje powinny być klasyfikowane wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem CLP, jednak dla mieszanin wymaganym termin był 1 czerwca 2015. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 przed wymaganym terminem 2015 mieszaniny były klasyfikowane zgodnie z regulacjami DPD lub posiadały podwójną klasyfikację, w której również pojawiała się klasyfikacja CLP. Zatem okres pomiędzy 1 grudnia 2010 i 1 czerwca 2015 może stanowić okres przejściowy dla rozporządzenia w sprawie mieszanin (po spełnieniu określonych warunków okres ten może być wydłużony do 1 czerwca 2017).

Po wejściu w życie Załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 w dniu 1 czerwca 2015 instrukcje rozporządzenia CLP stały się normą, jednak w przypadku mieszanin nie należy zapominać o innym terminie, 1 czerwca 2017.

 

Nasza teraźniejszość i najbliższa przyszłość – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830


Rozporządzeniem obowiązującym jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830, które zostało wprowadzone w ubiegłym roku jako zmieniające Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010.  

Poza standaryzacją Załączników I i II do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010, dane rozporządzenie wprowadza jedynie kilka zmian w zakresie formy i treści w porównaniu do poprzednich regulacji.

 

WYMAGANE TERMINY


do 1 czerwca 2017:


Dla mieszanin istniał okres przejściowy pomiędzy 1 grudnia 2010 a 1 czerwca 2015, po upływie którego mieszaniny muszą być klasyfikowane, etykietowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP.  Okres przejściowy kończy się ostatecznie 1 czerwca 2017. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku produktów wprowadzonych na rynek przed 1 czerwca 2015, klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie zgodnie z DPD mają nadal zastosowanie do 1 czerwca 2017.

 

Po 1 czerwca 2017 r.:


Ważna informacja! Po 1 czerwca 2017 nie będzie okresu karencji, dlatego etykiety produktów w żadnych okolicznościach nie mogą być tworzone zgodnie z Rozporządzeniem DPD, jak również karty charakterystyki nie mogą zawierać żadnych klasyfikacji zgodnych z Rozporządzeniem DPD.

Zaleca się przygotowanie do całkowitego przejścia, ocenę zapasów, sprowadzenie produktów z etykietami DPD lub zapewnienie etykietek zmodyfikowanych przez partnerów na miejscu przed upływem wymaganego terminu.

Należy zwrócić uwagę, że treść etykiety musi być identyczna z treścią karty charakterystyki. Pierwszym etapem procesu zmiany jest uzyskanie zgodności karty charakterystyki z obowiązującymi przepisami.

 

Przyszłość...


Mimo, że DPD zniknie po prawie 17 latach obowiązywania, nie oznacza to, że karty charakterystyki ulegną zmianie lub, że zakres obowiązków firm z branży chemicznej po tej dacie zostanie ograniczony.

Obowiązujące przepisy stale się zmieniają i pomimo światowych wysiłków na rzecz harmonizacji, w niektórych państwa członkowskich częściowo obowiązują miejscowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

 

MSDS Europe z zaangażowaniem wspiera swoich partnerów w całym procesie tłumaczenia.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta:

Dział obsługi klienta MSDS-Europe

 

 

Tags:  1 czerwca 201731 maja 2017CLPDPDmieszanina


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References